پیام کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان عنوانی نیروهای ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور

شهر کابل ، اسد ۱۳۹۷ خورشیدی

 

 

 

نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواه کشور!

حزب ملی ترقی مردم افغانستان که امروز مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷ خورشیدی کنگره خود را موفقانه وباشکوه درشهر باستانی اما رنجدیده کابل دایر نمود، این جمع آمد بزرگ را یک رویداد مهم سیاسی و تاریخی در حیات سیاسی ومبارزات عادلانه خود برای آزادی، ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی می داند.

درین کنگره که شماری زیادی از دوستان ، شخصیت های سیاسی ، اجتماعی و ملی کشور شرکت داشتند، شرکت آنها یکبار دیگر ، همبسته گی این نیروهای وطندوست ومردم دوست را بخوبی بازتاب میدهد و باورمندی ما را در امر همبسته گی و وحدت نیروهای روشنگر، دموکراتیک و ترقی خواه کشور، تقویت می بخشد.

در کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان، اوضاع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وامنیتی کشور با دقت مورد ارزیابی قرارگرفت وخاطر نشان گردید که اتحاد، همبسته گی ، وحدت و قرارگرفتن در خطوط کاری عملی ، ولو مقطعی و کوتاه مدت ، نیروهای ترقی خواه وعدالت خواه کشور در شرایط کنونی به یک امر حایز اهمیت جدی ، و یک دین مسوولانه ملی مبدل شده وخواست مهم وتاریخی کشور ما را انعکاس می دهد.

حزب ما نسبت به ادامه وضیعت جاری در کشور که به هیچ صورت به نفع رشد وتوسعه اقتصادی واجتماعی جامعه نبوده وبیانگر خواست ها ونیازهای مردم ما نمی تواند باشد، نگرانی عمیق خود را ابراز می دارد وتلاش برای بهبود این وضیعت را مسوولیت و کار مشترک تمام نیروهای دموکراتیک کشور می داند.

حزب ما تامین صلح ، ثبات، امنیت سراسری و پیشرفت کشور را دراستقرار نظام برمبنی دموکراسی ، حقوق بشری وتشریک مساعی نیروهای ترقی خواه کشور می داند. زیرا تشتت وپراگنده گی این نیروها درموجودیت جزایر متعدد ومختلف نیروهای سیاسی دموکراتیک، به هیچ صورت تامین کننده اهداف سیاسی و ارمانی این نیروها بوده نمی تواند. ادامه وضع موجود نه تنها تامین همبسته گی و وحدت ما را به یک امر تاریخی ،بلکه به یک مسوولیت تاریخی در برابر مردم و جامعه ما نیز مبدل ساخته است واز ادامه این وضیعت فقط  دشمنان مردم افغانستان سود خواهند برد وبس.

تجارب سیاسی و سازمانی ۱۷ سال گذشته همه این جزایر عملاٌ این واقعیت تلخ را نشان داد که هر کدام در تلاطم بی اعتمادی ها ، پیچیدن به گذشته ها ، صف آرایی های تخریشی و بدون هدف و بلاخره استفاده ابزاری از امکانات انترنتی مانند فیس بوک وغیره  خود را محدودیت های سیاسی و سازمانی باقی ماندند. اکثر ابتکارات و طرح های پیشنهادی ، گام گذاشتن های در نیمه راه ها منجمد باقی ماندند.

کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان، باورمند است که تمام نیروهای ترقی خواه کشورنیز به این ضرورت تاریخی وادای مسوولیت تاریخی وانسانی، در برابرمردم زحمتکش افغانستان، با حزب ملی ترقی مردم افغانستان هم عقیده هستند که بدون اتحاد، همبسته گی و وحدت این نیروها وبدون شرکت فعال ، وطندوستانه صادقانه و مشترک این نیروها درساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بحیث یک واقعیت تاریخی وبی بدیل، ترقی وپیشرفت کشور ما ناممکن بوده وخواهد بود.

کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان،ازاتحاد، همبسته گی و وحدت نیروهای ترقی خواه کشور به هدف پایان بخشیدن به خلای ناشی از نبود حزب سراسری ، نیرومند وفراگیر در کشور، حمایت و پشتیبانی خود را یکبار دیگر ابراز می دارد وبه امر همبسته گی و وحدت تمام این نیروها صادقانه متعهد بوده ومتعهد باقی خواهد ماند.

کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان،با درک واحساس مسوولیت تاریخی اعلام می دارد که حزب ما برای آغاز مذاکرات و ایجاد تفاهم به هدف اتحاد،همبسته گی و وحدت سیاسی وسازمانی نیروهای ملی، دموکراتیک وترقی خواه کشور با درنظرداشت خواست مبرم شرایط کنونی جامعه ما امروز به صراحت ابراز آماده گی می نماید ، و می خواهد پیام روشن وبدون قید وشرط خود را به این نیروها ، ارایه نماید که این دعوت تاریخی حزب ما را پذیرا شوند و موقف و عکس العمل خویش را روشن سازند. ما خواهان ومنتظر پاسخ مثبت از جانب تمام نیروهای دموکراتیک کشور هستیم وباید از آدرس های مختلف گذشته به یک آدرس روشن ومشخص باید رسید و به دشمنان مردم افغانستان ثابت سازیم که ما می توانیم متحد گردیم وعلیه دسایس وتوطیه آنان با قاطعیت مبارزه نماییم.

حزب ما خاطر نشان می سازد که احزاب وسازمان های سیاسی ترقی خواه وعدالت خواه کشور ، دارای اهداف وارمان های مشترک ، مسوولیت های مشترک، دوستان ودشمنان مشترک بوده ، هیچگونه  دلیل برای دوری مان ازهمدیگر در شرایط امروز و فردای کشورنمی تواند وجود داشته باشد. ما تمام دلایل روشن وموجه را برای متحد شدن بحیث یک مسوولیت ملی و تاریخی داریم واز دوستان و رفقای عزیز خود آرزوی برخورد واقعبینانه  را درقبال شرایط کنونی و ضرورت های موجود را داریم.

زمان با سرعت ازمقابل مان می گذرد ، فرصت ها ضایع می شوند اما مسوولیت های تاریخی و اجتماعی ما که مستلزم درک واحساس مسوولیت ما در برابر مردم وکشور ما می باشد، باقی می مانند، خواست ونیاز تاریخی شرایط کنونی جامعه ما ، مبارزه مشترک وعادلانه نیروهای دموکراتیک کشور بوده ، ما مسوولانه وحدت وهمبسته گی این نیروها را بحیث هدف وآرمان مهم خود مطرح می نماییم وهرگونه کیش شخصیت وهژمونی دراین راستا قابل قبول نبوده، ونباید فرداها محکوم تاریخ  و نسل های آینده سازگردیم ، با تاریخ باید همگام حرکت داشت وقضاوت های تاریخی را درمورد نیروها ی دموکراتیک نیز نباید فراموش کرد وباید نسبت به آن اندیشید.

باید به مسوولیت های مان اندیشید. بیایید مسوولیت های مان را با هم شریک سازیم ، مشترکاً باید اندیشه های مان را با عمل و اقدامات ترقی خواهانه مان منطبق ساخت واز اتحاد و وحدت نیروها وجزایر مختلف ، حزب سراسری ، نیرومند و فراگیر سیاسی عدالت خواه کشور را ایجاد نمود.

ما هیچگونه دلیل و مانعی را برای اتحاد، همبسته گی و وحدت نیروهای ترقی خواه کشور ، نمی بینیم که سد راه تحقق این ارمان بزرگ وتاریخی ما گردد. ما باید اختلافات سلیقه وی و تاکتیکی را کنار بگذاریم، برویم برای تحقق اهداف وآرمان های بزرگ تر و همه گانی تر که ملت و مردم با رنج های بیکران شان در برابر ما قرار داده اند.

کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز امید واری می نماید تا درآینده نزدیک ، شاهد جمع آمد ها و کنگره های موفق تر وباشکوه تر از این اتحاد، همبسته گی و وحدت نیروهای ملی، دموکراتیک وترقی خواه کشورباشیم ، تا توانسته باشیم که در برابر تاریخ سیاسی کشور ادای مسوولیت نموده وبخاطررنج های بیکران مردم زحمتکش افغانستان اندیشیده و پرچم مبارزه عادلانه مان را مشترکاً  تا قله های بلند پیروزی برد ودر اهتزازش نگهداشت.

ـ زنده باد افغانستان عزیز!

ـ زنده باد مردم شریف افغانستان!

- فرخنده باد نودونهمین سالگرد استرداد استقلال کشور!

- زنده باد نیروهای ملی، دموکراتیک وترقی خواه افغانستان!

- به پیش به سوی همبسته گی و وحدت نیرو های ترقی خواه کشور!

 

 ( کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان )

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۳۰۸

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

انتخابات پارلمانی پاکستان و اثرات آن :

عمران‌ خان : دوستی هم با غرب هم با شرق

هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام نشده بود که عمران‌ خان، رهبرحزب « تحریک انصاف پاکستان » ، مدعی پیروزی درانتخابات پارلمان فدرال شد و از برنامه‌ های دولت به رهبری خود سخن گفت. هم ‌زمان نواز شریف، نخست ‌وزیر سابق پاکستان که به اتهام فساد از زندان این انتخابات را دنبال می ‌کرد، معتقد بود نتایج انتخابات دست ‌کاری شده است؛ گمانی که پس از تاخیر در اعلام نتایج رنگ ‌وبوی جدی به خود گرفت. اما کمیسیون انتخابات پس از ارایه شکایت ازسوی دو حزب بزرگ مسلم‌ لیگ شاخه نواز به رهبری نوازشریف و حزب « مردم »، این اعتراضات را به دلیل « فقدان شواهد قابل استناد » رد و سلامت انتخابات را تایید کرد.

بربنیاد گزارش‌ های منتشرشده، نامزدهای حزب تحریک انصاف توانسته ‌اند در ناحیه ‌ای که به‌ طور سنتی در اختیارحزب مسلم لیگ شاخه نواز، رقیب اصلی حرکت انصاف بوده، به پیروزی دست یابند. اکنون این حزب تحت رهبری عمران‌ خان (۱۱۹) کرسی پارلمان را دراختیار دارد اما برای تشکیل دولت آینده باید با یکی از احزاب سیاسی دست به ایتلاف بزند.

براساس جزییات حزب حاکم « مسلم لیگ » بعد از تحریک انصاف دومین رتبه را در انتخابات پاکستان به خود اختصاص داده است. مسلم لیگ، (۶۳ ) کرسی در مجلس ملی و « حزب مردم » به رهبری بلاول بوتو زرداری، با( ۴۳) کرسی سومین رتبه را در انتخابات پاکستان به دست آورده است. عمران‌ خان که پیش از انتخابات نیز اعلام کرده بود در صورت پیروزی در این انتخابات هرگز با حزب مردم و حزب نواز تشکیل ایتلاف نخواهد داد*، پس از پیروزی در انتخابات مجددا بر این تصمیم خود تاکید کرد و در سخنانی در جمع هواداران خود گفت: « این یک انتخابات تاریخی بوده است» و با انتقاد از شرایط کنونی پاکستان گفت: « در کشوری که نیمی ازجمعیت زیر خط فقر یا اندکی بالاتر از خط فقر زنده گی می ‌کنند، نمی ‌توانیم بگوییم رویایی که هنگام تاسیس کشور پاکستان داشتیم، تحقق یافته است». او گفت « مبنای سیاست ما، بهبود شرایط طبقات فقیراست و دقیقا به همین دلیل دولت من درپی انتقام‌ جویی ازهیچ‌ کس نیست».


تلاش برای بهبود روابط خارجی
در زمینه سیاست خارجی، او خواستار گسترش « روابط با امریکا براساس گسترش منافع متقابل» شده و ازتلاش برای کاهش تنش با هند، دشمن سنتی پاکستان سخن گفته است. عمران‌ خان خطاب به هواداران خود گفت: « ما موفق شده‌ایم و ماموریتی برعهده ماست». عمران‌ خان ایران را همسایه مهم پاکستان توصیف کرد و گفت که برای روابط بهتر با این همسایه تلاش می ‌‎کند.

عمران‌ خان گفت مردم افغانستان با مشکلات زیادی روبه ‌رو هستند. او گفت که برای آوردن صلح در افغانستان تلاش می ‌کند و می‌ خواهد مانند کشورهای اروپایی بین افغانستان و پاکستان مرز‌های باز برقرار باشد.

رهبر تحریک انصاف پاکستان اضافه کرد که رابطه اسلام ‌آباد با واشنگتن درباره افغانستان نیازمند تعادل است. او گفت، درحال ‌حاضر تنها امریکا از این رابطه سود می ‌برد و باید این نفع دوطرفه باشد. انتخابات سراسری کنونی پاکستان در حالی برگزار شده که در تاریخ ۷۰ ساله این کشور برای دومین‌ بار یک دولت غیرنظامی توانسته بود دوره خود را به‌ طور کامل و بدون مداخله نظامیان به پایان برساند.

 

* بربنیاد گزارشات امروز رسانه ها ، قرار است « تحریک انصاف پاکستان » با « حزب مردم پاکستان» و چند حزب دیگربه پی ریزی یک حکومت ایتلافی بپردازد ـ بامداد

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۳۱۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 

درحاشیه رخدادهای منطقه :

 نگاه اژدهای زرد به خاورمیانه

 

رییس‌ جمهور چین امروز سفر خاورمیانه و افریقایی خود را با سفر به امارات متحده عربی آغاز خواهد کرد. این نخستین سفر شی جینپینگ به امارات و اولین سفر یک رییس‌ جمهور چین به این شیخ ‌نشین در ۲۹ سال اخیر به شمار می ‌آید.

شی پس از سفر به امارات عازم قاره افریقا خواهد شد. شی پس از انتخاب مجدد به عنوان رییس‌ جمهور چین وعده داده بود که کشورش با افزایش سرمایه‌ گذاری‌ ها در خاورمیانه و قاره افریقا قصد دارد حوزه نفوذ خود در این مناطق را نیز گسترش دهد. مشارکت کشورهای عربی در طرح بلند پروازانه « جاده ابریشم » که اجرای آن از سال ۲۰۱۳ ترسایی از سوی شی اعلام شد، بخشی از برنامه پکن برای افزایش نفوذ در خاورمیانه است. رییس‌ جمهور چین اخیرا میزبان رهبران کشورهای عربی بود و در نشست اقتصادی با آنها وعده داد که کشورش بیش از۲۰ میلیارد دلار در خاورمیانه و شمال افریقا سرمایه‌ گذاری خواهد کرد.
شریک تجاری اول امارات
سفر شی جینپینگ به امارات به دعوت شیخ خلیفه بن ‌زاید آل ‌نهیان امیر امارات و در هفته «توسعه روابط چین و امارات» انجام می‌شود. رابطه تجاری پکن و ابوظبی در سال‌های اخیر رشدی بی ‌سابقه داشته و این روند با افزایش توجه چین به خاورمیانه ادامه دارد.

درحال حاضر حدود ۲۰۰ هزار تبعه چینی در امارات زنده گی می ‌کنند و چهار هزار شرکت چینی هم در شیخ‌ نشین‌ های امارات شعبه دارند. در سال ۲۰۱۶ ترسای ورود توریست ‌های چینی به امارات رشدی ۲۶ درصدی را ثبت کرد و به ۸۸۰ هزارنفر رسید. این آمار در سال ۲۰۱۷ ترسایی از یک میلیون نفر فراتر رفت و ۵.۳ میلیون از طریق فرودگاه‌ های امارات به دیگر نقاط جهان سفر کردند.در حال حاضر بیش از صد پرواز هفتگی بین دو کشور انجام می‌شود. از ابتدای سال ۲۰۱۸ نیز امارات به یازدهمین کشوری تبدیل شد که شهروندان چینی برای ورود به آنها نیاز به دریافت ویزا ندارند. از منظر تجاری نیز رابطه دو کشوردرحال گسترش است. در‌حال‌ حاضر امارات دومین شریک تجاری چین و بزرگ ‌ترین بازار صادرات محصولات چینی در میان کشورهای عرب محسوب می ‌شود. چین نیز سال ‌های متمادی است که بزرگ ‌ترین شریک تجاری امارات به ‌شمار می‌ آید.

براساس آمار‌هایی که دولت امارات منتشر کرده، حجم تجارت میان ابوظبی و پکن از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته و امارات ۲۳ درصد صادرات چین به کشورهای عربی را به خود اختصاص داده است. مرکز تجارت خارجی چین اعلام کرده که انتظار می ‌رود تا سال ۲۰۲۰ ترسایی حجم تجارت میان دو کشور به بیش از ۸۰ میلیارد دلار برسد. سرمایه ‌گذاری‌های دو کشور نیز روندی صعودی را تجربه می ‌کند. امارات در سال ۲۰۱۶  بیش از دو میلیارد دلار درچین سرمایه ‌گذاری کرده که از این نظر درمیان کشورهای عربی سرآمد است. شی جین پینگ نیز وعده داده که سرمایه‌ گذاری کشورش در امارات را به طور شایان‌ توجهی افزایش دهد. بخشی از این رشد سرمایه ‌گذاری در پروژه احیای راه ابریشم صورت می‌ گیرد و بخشی دیگر نیز برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی و آموزشی امارات هزینه خواهد شد.
انرژی خاورمیانه
همکاری‌های گازی و نفتی هم از دیگر موضوعاتی است که چینی‌ها در همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج آن را از نظر دور نداشته ‌اند. در سال  ۲۰۱۷ ترسایی امارات برای نخستین بار ۱۲ درصد سهام شرکت استخراج نفت سنگین ابوظبی را در اختیار شرکت‌ های چینی قرار داد. در ماه‌ های گذشته نیز ۱۰ درصد حق مشارکت در اختیار کمپانی‌ های نفتی چینی قرارگرفت. درسفر رییس‌ جمهور چین به امارات همچنین قرار است قرارداد مشارکت میان دو کشور برای استخراج و بهره‌ برداری از میادین نفتی به امضا برسد. شی پیش از این بخشی از برنامه‌ های خود برای حضور پررنگ ‌تر چین در بازار خاورمیانه را علنی کرده بود. او اخیرا در حضور رهبران کشورهای عربی که به چین سفر کرده بودند، اعلام کرد که حدود ۲۰ میلیارد دلار وام برای توسعه اقتصادی در اختیار کشورهای عربی قرار خواهد داد. بخشی از این وام قرار است برای ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از حضور مؤثر چین در کشورهای عرب هزینه شود. علاوه بر این ۱۵۰ میلیون دلار دیگر هم به کشورهایی اختصاص خواهد یافت که برای ایجاد ثبات نیاز به دریافت کمک مالی دارند. حمایت از کشورهای درگیر جنگ و بحران در خاورمیانه هم در دستور کار رهبران پکن قرار دارد. بر اساس آنچه رییس‌ جمهور چین وعده داده، ۱۵ میلیون دلار برای توسعه اقتصادی فلسطین اختصاص خواهد یافت و حدود ۹۰ میلیون دلارهم دراختیار سوریه، یمن، اردن و لبنان قرار می ‌گیرد. ایجاد بانک مشترک چین و دولت‌های عربی با هزینه اولیه سه‌ میلیارد‌ دلاری که پکن آن را تامین خواهد کرد نیز بخشی دیگر از مشوق‌ های مالی و اقتصادی شی برای افزایش نفوذ در خاورمیانه بشمار می‌آید.
نقش واشنگتن
تنش تجاری میان چین و ایالات متحده که اخیرا و با افزایش تعرفه بر کالاهای صادراتی چینی به ایالات متحده ایجاد‌ شده نیز انگیزه بیش تری برای پکن ایجاد کرده است تا روابط اقتصادی و تجاری خود را با دیگر کشورها نیز گسترش دهد و کشورهای حوزه خلیج جای امریکا به‌ عنوان بزرگ ‌ترین شریک تجاری چین را بگیرند. یکی از مهم ‌ترین دلایل توجه بیشترچین به خاورمیانه، انرژی زیرزمینی موجود دراین منطقه است. چین تنها نیمی از نفت و گاز مورد نیاز خود را تولید و نیمی دیگر را از کشورهای حوزه خلیج تامین می ‌کند. تبادل تجاری چین با کشورهای حوزه خلیج به دلیل تنش‌های سیاسی این کشورها وعدم تمایل پکن به درگیرشدن در این تنش‌ ها از حجم خاصی افزایش نمی‌ یافت اما تنش‌های اخیر با ایالات متحده امریکا و نیاز چین به گسترش بازار صادرات خود باعث تجدید نظر رهبران پکن شده است. چین ابتکار احیای جاده ابریشم را نیز برای توسعه و تقویت حضور خود در نقاط مختلف جهان از جمله آسیای مرکزی، خاورمیانه و شرق اروپا ارایه کرده است. پکن اعلام کرده کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قراردارند، می ‌توانند از سرمایه‌ گذاری‌های چین بهره‌ مند شوند. پکن پیش ازاین توافق‌ های اقتصادی شایان‌ توجهی نیز با پاکستان و افغانستان انجام داده بود تا با توسعه و مدرن ‌سازی زیرساخت ‌های این دو کشور درگیر ناآرامی، شرایط میزبانی آنها از بخشی از «جاده ابریشم» را فراهم كند. هدف چین تقویت این شبکه‌ ها و اتصال زیر‌سیستم‌های مختلف جغرافیایی درآسیا و اروپاست.

دولتمردان پکن اعتقاد دارند که امن ‌کردن حوزه همسایه گی در دور و نزدیک سرزمین اصلی پکن امری بسیار مهم است و باعث تضمین امنیت سرمایه ‌گذاری ‌ها و مبادلات اقتصادی این کشور خواهد شد.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۷

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 

در حاشیه رخدادهای منطقه :

« ناتوی عزبی » یا ایتلاف استراتیژیک خاورمیانه، مِسا (MESA) درحال شکلگیری

 

 

با هدایت امریکا، اوضاع خاورمیانه قرار است از امروز هم بحرانی ‌تر شود. سوریه همچنان در آتش است، عراق هنوز می ‌جنگد، لیبیا درحال نابودی است و یمن هم تقریبا از هم پاشیده است. با این همه، پاسخ جمعی برخی کشورهای خاورمیانه به این بحران‌های تودرتو و چندلایه، نه راهکاری برای پایان این درگیری‌ها ، بلکه تشکیل ایتلافی نظامی برای مقابله با ایران است. براساس گزارش‌ها، ایتلافی از حدود ۴۰ هزار نیروی نظامی کشورهای مختلف عربی که به « ناتوی عربی » شهرت یافته ‌اند، گردهم می‌آیند. اکثر نیروهای این ایتلاف از کشورهای مصر، اردن، مراکش، عربستان‌ سعودی و سودان ( و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ ) هستند و مقر آنها در مصر خواهد بود.  در این میان، امریکا یکی از مهم‌ ترین حامیان این ایتلاف است و آن ‌طور که رویترز به‌ نقل از کاخ ‌سفید گزارش داده، دولت امریکا ماه‌هاست در حال بررسی ایده تشکیل ایتلاف با متحدان منطقه‌ ای خود بوده است. برای واشنگتن مهم ‌ترین کارکرد « ایتلاف عربی » مقابله با ایران است؛ اما امریکا درعین ‌حال می ‌خواهد کشورهای عربی منطقه، همکاری‌ های خود را در زمینه دفاع موشکی، آموزش‌های نظامی، مبارزه با تروریزم و مسایل دیگری مثل تقویت روابط اقتصادی و دیپلوماتیک افزایش دهند. گویا ایده این پیمان امنیتی نخستین ‌بار سال گذشته و در جریان سفر دونالد ترامپ، رییس‌ جمهوری امریکا، به عربستان‌ سعودی از سوی ریاض مطرح شده است. اگرچه در ابتدا این طرح چندان پیگیری نشد؛ اما حالا تلاش ‌ها برای شکل‌ گیری این ایتلاف به جریان افتاده و چند وچون شکل ‌گیری این ایتلاف احتمالا در نشستی در امریکا به بحث گذاشته می ‌شود.

منابع آگاه می ‌گویند ممکن است این تلاش ‌ها که نام آزمایشی ایتلاف استراتیژیک خاورمیانه، مِسا (MESA)، برای آن درنظر گفته شده، در آینده در نشستی در واشنگتن به بحث گذاشته شود. بر اساس گزارش رویترز، فعلا تاریخ ۱۲ و ۱۳ اکتوبربرای این نشست تعیین شده است. با این‌ حال، منابع آگاه تاکید کرده‌اند مشخص نیست آیا این برنامه امنیتی تا تاریخ آزمایشی تعیین‌ شده برای نشست واشنگتن آماده می ‌شود یا خیر.  شکی نیست که شکل‌ گرفتن چنین ایتلافی، خاورمیانه را بیش‌ازپیش بحرانی می‌ کند و می ‌تواند تنش بین کشورهای عربی خاورمیانه را با ایران افزایش دهد. بیشتر اعضای این ایتلاف از کشورهای سنی منطقه هستند و از همین رو، به باور برخی تحلیلگران، اگر این ایتلاف بتواند با پشت ‌سرگذاشتن چالش‌ها هدف‌ خود را دنبال کند، خاورمیانه در آستانه جنگ خونین گروه‌های شیعه و سنی قرار می ‌گیرد. اگرچه به نظر نمی ‌رسد این ایتلاف بتواند تأثیرگذاری و قدرت خود را تا حد ناتو برساند؛ اما می ‌تواند پیشرفت چشمگیری برای کشورهای عربی در بحران ‌زده‌ ترین منطقه جهان باشد.
هرچند ابعاد این طرح به‌ طور رسمی اعلام نشده است، سایت خبری فارن‌ پالسی در گزارشی جزییات این ایتلاف را منتشر کرده است. آن ‌طور که فارن ‌پالسی گزارش داده، فرماندهی این ایتلاف را جنرال سعودی برعهده خواهد داشت و مقر آن در مصر خواهد بود. هدف این ایتلاف، گردهم ‌آمدن نیروهای نظامی چند ملیتی برای مقابله با بحران ‌های آتی خاورمیانه است؛ به همان صورتی که درحال‌ حاضر چندین کشور عربی در قالب ایتلافی مشغول عملیات در یمن هستند.  گزارش‌ها حاکی از آن است که ۵۰۰ تا ‌هزار نفر، اعضای ارتش هوایی این ایتلاف هستند، حدود پنج ‌هزار نفر نیروی دریایی این ایتلاف را تشکیل می‌دهند و تقریبا ۳۵ هزار نفر هم از نیروهای زمینی این گروه هستند. این ایتلاف نیز مانند ساختار فرماندهی ناتو از چندین بخش نظامی تشکیل می ‌شود: بخش هوایی، دریایی، زمینی و نیروهای ویژه. ارتش هرکشوری هزینه‌ نیروهای کشور خود را پرداخت می‌کند و بودجه ساختار فرماندهی از سوی شورای همکاری خلیج‌ تامین می‌ شود.
چالش‌های ایتلاف
ایتلاف موسوم به « ناتوی عربی » در حالی ظاهرا با الگوبرداری از ایتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن در حال شکل ‌گیری است که این ایتلاف همین حالا با دست ‌کم سه چالش درونی مواجه شده است: اختلاف میان ابوظبی و ریاض، تغییر موضع قطر و تنش اخیر بین عربستان ‌سعودی و مراکش. این چالش‌های حل ‌نشده به ایتلاف جدید هم منتقل می ‌شود و می‌ تواند به یکپارچه گی این ایتلاف ضربه بزند. نیروهای امارات متحده عربی که حرفه‌ای ‌تر از دیگر نیروهای زمینی ایتلاف عربی هستند، از یک گروه جدایی ‌طلب مخالف دولت هادی حمایت می ‌کنند؛ این در حالی است که دولت منصور هادی حمایت عربستان ‌سعودی را دارد.  به گفته برخی تحلیل گران، ماموریت و منافع امارات بیشتر در راستای مبارزه با گروه‌ های اسلام‌ گراست تا مقابله با ایران؛ درحالی‌ که عربستان ‌سعودی مدعی حمایت ایران از حوثی‌های یمن است و ایران را بزرگ ‌ترین تهدید موجود می ‌بیند. از سوی دیگر، در سال گذشته ترسایی، قطر که یکی از اعضای ایتلاف عربی در یمن بود، پس از بالاگرفتن اختلاف دیگر کشورهای عربی با این کشور، مجبور به خروج از این ایتلاف شد. در آن زمان، عربستان ‌سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین به بهانه حمایت قطر از گروه‌های تروریستی، این کشور را تحت محاصره هوایی، زمینی و دریایی قرار دادند؛ محاصره‌ای که هنوز هم بعد از گذشت بیش از یک سال، باقی مانده است. خروج قطر از ایتلاف عربی در یمن، موجب ازهم‌ پاشیده گی دولت منصور هادی شد؛ چرا که برخی از اعضای این دولت با دوحه همدردی می ‌کردند و برخی دیگر حامی ریاض بودند. یکی دیگر از اختلافات ایتلاف، رودررویی عربستان ‌سعودی و مراکش است. برخی تحلیل گران تنش اخیر بین مراکش و عربستان ‌سعودی را تهدیدی برای ثبات ایتلاف جدید می ‌دانند. افکار عمومی مراکش این روزها خواستار خروج رباط از ایتلاف به رهبری عربستان‌ سعودی در یمن است و از همین رو، به نظر نمی‌ رسد از ورود این کشور به ایتلاف نظامی بزرگ ‌تری حمایت کند. علاوه بر افکار عمومی، دولت‌ های مراکش و عربستان‌ سعودی نیز اختلاف ‌نظرهای بسیاری دارند. برای مثال مراکش نماینده اسلامی معتدل در منطقه است؛ درحالی ‌که عربستان میزبان سنی‌ های تندرو است و در سال‌ های اخیر بارها به گروه‌های اسلام‌ گرایی تندرو در منطقه کمک مالی و تجهیزاتی کرده است.

با این ‌حال، برخی ناظران جدی ‌بودن این اختلافات را رد می ‌کنند؛ چرا که به اعتقاد این گروه، مراکش دنبال گسترش هویت خود به‌ عنوان کشوری افریقایی است و نه یکی از کشورهای خاورمیانه، ازهمین رو دو کشور می ‌توانند درنهایت مشکلات خود را کنار بگذارند و در بزنگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند./ش

منبع عکس :

EPOCHTIMES.de

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۸ـ ۳۱۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 ۲۴- مین نشست « فوروم ساوه پاولو»  در هاوانا

 

 بیکاری، فقر، خشونت و بی‌عدالتی اجتماعی و فقدان امکان رشد فرهنگی  روز‌ به ‌روز افراد بیش ‌تری را مجبور به جلای وطن و مهاجرت به شمال می‌ کند. در ایالات متحده امریکا مهاجرین امریکای لاتینی به دنبال سیاست ‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ مجدداً قربانی سیاست نیولیبرالی می‌ شوند.

 

روز یکشنبه ۲۴- مین نشست « فوروم ساوه پاولو» در هاوانا انجام خواهد گرفت. در این نشست ۳ روزه پایتخت کوبا میهمان ‌دار نماینده گان بیش از ۱۰۰ حزب و سازمان مترقی از کشورهای امریکای لاتین و دریای کاراییب، از جمله برخی از روسای دولت و کشورهای منطقه خواهد بود. همین‌ طور تعداد زیادی میهمان از اروپا، آسیا و افریقا آماده گی خود را برای شرکت در این نشست اعلام کرده اند.

این فوروم که در سال ۱۹۹۰ ترسایی به ابتکار ريیس ‌جمهور سابق کوبا فیدل کاسترو روس و رهبر سندیکايی برازیل و ريیس‌ جمهور بعدی این کشور لوییس ایگناسیو لولا دا سیلوا تاسیس شد، مهم‌ ترین پلاتفرم نیروهای چپ امریکای لاتین محسوب می ‌شود. این فوروم که در اصل به عنوان واکنشی نسبت به تلاشی اتحاد جماهیر شوروی و تهاجم نیولیبرالی پس از آن ایجاد شد، در این بین علايمی در گفتمان‌ های راهبردی همین ‌طور خارج از قاره افریقا ارايه می ‌دارد.

روزنامه حزب کمونیست کوبا گرانما ، در مورد وضعیت در امریکای لاتین می ‌نویسد:

 اکنون کشورهای این قاره در شرایطی که مشابه با دوران تاسیس فوروم است، به سر می‌ برند. اقتصاد و رسانه‌ های توده‌ای در اکثر کشورها هنوز زیر کنترول کنسرن‌ های فراملیتی و نخبه گان محلی قرار دارند. دولت ‌های مترقی سرنگون شده و یا در انتخابات با شکست روبه ‌رو شده اند. ایالات متحده امریکا مجدداً منافع خود را با تهدید حمله نظامی تحمیل می ‌کند. شکل کلاسیک ضد انقلاب به وسيله کودتای نظامی مثل هندوراس در سال ۲۰۰۹ ترسایی در این بین توسط شیوه‌ های پارلمانی کودتا مثل پاراگوی در سال ۲۰۱۲ و برازیل  در سال ۲۰۱۶ تکمیل گردیده است. علاوه برآن، چندی است که برای خنثا کردن سیاستمداران مترقی با شدت از قوه قضاییه کمک گرفته می ‌شود. نمونه‌ های اخیر آن بازداشت لولا در برازیل و پرونده ‌سازی علیه ريیس ‌جمهور سابق اکوادور، رافایل کوره‌ ایا می ‌باشد.

موضوع‌ های مرکزی این نشست امسال فعالیت ‌های خشونت ‌آمیز کنترا‌ها در ونزویلا و نیکاراگوا و همین‌ طور تهدید صلح و امنیت منطقه با تاسیس پایگاه‌ های نظامی ایالات متحده  امریکا و نقش نوین ناتو در منطقه با ورود کلمبیا به عنوان « شریک جهانی » در این پیمان نظامی می‌ باشد. گرانما نوشت: «انتخاب « آندرس مانویل لوپس اوبرادور» در مکسیکو که حزب او «موره ‌نا» در این فوروم شرکت خواهد داشت، نشان می ‌دهد که این روند را می ‌توان متوقف ساخت. اعتصابات و تظاهرات در آرجنتین، برازیل و چیلی می ‌توانند مبین این باشند که نقطه اوج حمله متقابل نیولیبرالی پشت سر نهاده شده است.

پس از آغاز کار این فوروم در روز یک‌شنبه  کارگروه‌ های متعددی در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها در رابطه با مهاجرت است. بیکاری، فقر، خشونت و بی‌عدالتی اجتماعی و فقدان امکان رشد فرهنگی  روز‌ به ‌روز افراد بیش ‌تری را مجبور به جلای وطن و مهاجرت به شمال می‌ کند. در ایالات متحده امریکا مهاجرین امریکای لاتینی به دنبال سیاست ‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ مجدداً قربانی سیاست نیولیبرالی می‌ شوند.

این نشست در هاوانا در نظر دارد به سیاست ‌های اتخاذ شده در ۲۳- مین فوروم که در جون سال گذشته در ماناگوا تشکیل شد، ادامه دهد. در آن اجلاس شرکت ‌کننده گان یک سند کارپایه به نام « اجماع در مورد امریکای ما» به عنوان اولین برنامه سیاسی مشترک در تاریخ این اتحاد به تصویب رساندند. تا انتشار مصوبات جلسه جاری در روز سه ‌شنبه قرار است برنامه فعالیت ‌های مشترک مشخص گردد.

« مونیکا والنته » سخن گوی فوروم و عضو حزب کارگر برازیل گفت هدف ما این خواهد بود که بر نیولیبرالیزم در قاره غلبه کنیم. او با استناد به تحلیل ‌های سابق فیدل کاسترو گفت: « اگر موفق نشویم، به عنوان ملت و کشور مستقل ناپدید خواهیم شد و مجدداً مثل گذشته کشورهای جنوبی به مستعمره تبدیل خواهیم شد.»/ دنیای جوان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۸۰۷

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.