اعلامیه حزب آبادی افغانستان در مورد کنفرانس علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان

 

 ۲۵ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی

 

اخیراْ کنفرانس علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان درعربستان سعودی دایر و درپایان کنفرانس ، قطعنامه کنفرانس نیزبه نشر رسید که از ختم جنگ و تامین صلح درافغانستان حمایت نموده اند.

حزب آبادی افغانستان با درنظرداشت این که درگذشته نیز فتوای علمای دینی وجود داشته ولی دراین برهه حساس به تحقق عملی این فیصله، در مورد کنفرانس و قطعنامه آن موارد ذیل را ابرازمی نماید:

۱ـ  حزب آبادی افغانستان از تدویرکنفرانس علمای دینی افغانستان پاکستان و قطعنامه آن درمورد صلح افغانستان که جنگ جاری را در افغانستان غیرمشروع خوانده اند، حمایت می نماید.

۲ ـ تدویراین کنفرانس و قطعنامه آن که بیانگرتوافق علمای دینی افغانستان وپاکستان درمورد ختم جنگ و تامین صلح درافغانستان می باشد، گام مثبت پنداشته میشود که از یک ارزیابی همه جانبه از وضیعت کنونی در افغانستان بدست آمده و علمای هر دوکشور برادر و همسایه مسوولیت های دینی واجتماعی خود را در زمینه بیان داشته اند.

۳ ـ علمای دینی افغانستان و پاکستان موظف خواهند بود تا درتشریک مساعی با تمام علمای هردو کشور نفرت خود را از ادامه جنگ، خشونت و برادرکشی درافغانستان ابراز، و ازختم جنگ نامشروع و تامین صلح پایدار و سراسری درافغانستان ، ازطریق منابرمساجد و تکایا، حمایت نمایند.

۴ ـ دولت ج.ا.ا ، وزارت ارشاد، حج و اوقا ف در حمایت از قطعنامه این کنفرانس ، کار بسیج مردمی را در دفاع از صلح درکشورسازماندهی نموده ، و زمینه های لازم کار بسیج مردمی را ایجاد و تقویت نمایند.

۵ ـ ازدولت ج.ا.ا و نماینده گان طالبان تقاضا بعمل می آید تا با حضور معنا دار، مذاکرات را دوباره آغاز وروی ختم جنگ ، آتش بس دایمی وتامین صلح پایدار در افغانستان به توافق سیاسی دست یابند و مسوولیت سیاسی ، دینی و اخلاقی شان را در برابر مردم شریف افغانستان، ادا نمایند.

۶ ـ ادامه جنگ و خشونت مردم شریف افغانستان را از رسیدن به صلح و زنده گی پیشرفته که مانند سایر مردمان جهان شایسته و مستحق آن هستند ، بدورنگهداشته وبه قربانی های هرچه بیشتر مردم از جمله علمای دینی ما و افزایش خسارات اقتصادی و مالی کشورمی افزاید و آنهایی که این مصایب را بالای مردم وکشور ما تحمیل می نمایند ، در برابر خداوند بزرگ مسوولیت داشته وبا عذاب بزرگ الهی مواجه خواهند شد.

۷ ـ همان طوریکه ختم جنگ و تامین صلح درافغانستان به نفع مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورما خواهد انجامید ، به همان اندازه به تحکیم صلح ، ثبات و امنیت کشورهای منطقه نیز خواهد بود، در غیر آن از آتش این جنگ هیچ کشور منطقه در امان نخواهد ماند و همه در آتش آن خواهند سوخت. پس ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان و دستیابی طرف های درگیر مسایل جنگ و صلح افغانستان به توافق سیاسی ، به نفع همه مردمان و کشورهای منطقه خواهد بود.

۸ ـ درشرایطی که ادامه جنگ و خشونت درافغانستان با گذشت هرروز افزایش می یابد ، اتحاد ، همبستگی و وحدت ملی مردم کشور در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان یک باردیگر ،‌ اهمیت حیاتی و تاریخی کسب می نماید و از تمام مردم کشور می طلبد تا صادقانه دست بدست هم داده از زنده گی ، نظام جمهوریت و همه دستآورد های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قاطعانه دفاع نمایند ، در غیرآن همه چیز به آسانی در آتش جنگ و خشونت خواهد سوخت و نمی شود که روی خاکستر آن حکومت و زنده گی کرد.

۹ ـ مردم ما هستند که تاریخ و زنده گی امروز و فردای خود و فرزندان خود را می سازند، هیچ کشوری رانمی شود که در ادامه آتش جنگ و خشونت و نا امنی آباد کرد و هر کشوربا کار، تلاش و صداقت مردم آن می تواند آباد و پیشرفته گردد. فقط افغانها هستند که می توانند و باید بتوانند افغانستان را متحدانه از بحران موجود نجات دهند و در برابر آن ادای مسوولیت های اسلامی ، اجتماعی و اخلاقی نمایند.

۱۰ ـ  وزارت های محترم خارجه وحج واوقاف با استفاده از نتایج این نشست، تلاش نمایند تا کنفرانس اسلامی وکشورهای اسلامی را بخاطر قطع جنگ درکشور تشویق و ترغیب نمایند.

۱۱ ـ برای قطعنامه علمای دینی افغانستان وپاکستان، میکانیزم اجرایی درنظرگرفته شود تا صورت تطبیقی داشته باشد وفیصله مذکور روی کاغذ باقی نماند.

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۵۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

 پیآمد های روانی- اجتماعی بحران کرونا

 

 

 

داکترسیدفریدشاه رفیعی ، متخصص امراض داخله

 

همه گیری و بحران کروناویروس پیآمدهای پیچیده و چند بعدی در زمینه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد که ایجاد مشکلات و مسایل روحی و روانی را می توان یکی از مهمترین پیآمد و تبعات آن برشمرد .دلایل این پیآمدها بیشتر ترس، مشکلات اقتصادی و زیان های مالی میباشد. برای این نگرانی و ترس زیاد از کوید ۱۹ ، اصطلاح کرونافوبیا    « Coronaphobia »  به کار برده میشود که متکی بر دریافت های به دست آمده ازمطالعات روانشناسی در جوامع مختلف میباشد.

ترس و تشویش ناشی از مرض با اقداماتی مثل قرنتین و محدودیت های گشت وگذار چند برابر شده و میتواند سبب ایجاد مشکلات و پیآمدهای متعدد و طویل المدت روانی مانند ترس حاد، اضطراب ، افسرده گی، بدگمانی، بی اعتمادی، بهانه گیری ، و تشوشات روانی بعد ازترضیض (ضربه ـ  PTSD)  گردد.تبلیغات واطلاع رسانی های بیجا، غیرعلمی و مبالغه آمیز رسانه ها، بخصوص شبکه های اجتماعی میتواند به شدت این مشکلات بیافزاید.

یکی دیگر از رایج ترین و چالش برانگیزترین فشارهای روانی- اجتماعی که بیماران کوید۱۹ و خانواده هایشان به آن مواجه هستند استیگما میباشد که در زبان ما میشود آن را به عنوان سرخورده گی اجتماعی یا یک ویژه گی شدید  ننگ آور تعریف کرد.که علت این پدیده برخی از رفتارهای نادرست نظیر پرخاشگری و دوری گزینی افرادجامعه از مبتلایان حتا بهبودیافته گان این بیماری و خانواده آنها، داشتن هراس شدید از احتمال ناقل بودن اعضای خانواده ،اتهام زدن به بیمار وخانواده او در باره رعایت نکردن نکات صحی و نپذیرفتن یا تبعیض در قبال بیماران کوید ۱۹ در بخش های خدمات صحی و اجتماعی میباشد که این برخوردها بیمار وخانواده او را در شرایط سخت روانی قرارمیدهد. پدیده ستیگما یا سرخورده گی اجتماعی میتواند سبب عواقبی چون اضطراب، مخفی کردن بیماری از دیگران، گوشه گیری خانواده، احساس بی ارزشی اجتماعی، استرس، کاهش عزت نفس، احساس گناه  و خودملامت گری، کاهش کیفیت زنده گی، احساس خشم و نا امیدی، شکایات جسمی از قبیل اختلال خواب  و حتا عواقب خطرناک دیگراجتماعی چون پرخاشگری، اعتیاد و افراطیت گردد.

افزایش وتشدید اقدامات نژادپرستانه، تبعیض  وبیگانه ستیزی در مقابل گروه های مشخص اجتماعی در جریان این پاندیمی نیز وسیعااْ گزارش شده است.

کارکنان بخش صحی که در معرض خطر بلند ابتلا به این بیماری قراردارند، خطر ایجاد مشکلات روانی نظیر خسته گی و فرسوده گی زیاد، اضطراب، ترس از انتقال مرض به دیگران، عدم تطابق با محیط و زمان کار، افسرده گی ، وابسته گی و عادت به مواد و اقدامات محافظتی ( مثل وسواس زیاد در حفظ الصحه ) و PTSD نزدشان وجود دارد.

ماندن در منزل، بیکاری و شکست های مالی نیزمیتواند زمینه ساز افزایش خطر اعتیاد و خشونت های خانواده گی باشد.

اطفال و کودکان قشر دیگری از جامعه اند که به دلایل متعدد روند زنده گی عادی شان مختل شده و عواملی همچون بسته شدن مکتب ها و از دست دادن امکانات تفریح و نیز فقر و خشونت های خانواده گی ایشان را در معرض آسیب پذیری شدید ناشی ازاین بحران قرار میدهد ومیتواند مشکلات ذهنی عدیده ای نزدشان ایجاد گردد.همچنان افراد مسن که درمعرض خطر شدید ابتلا به مرض قراردارند بنابر عواملی مثل عدم توانایی رسیده گی به خود، بی توجهی و کم مهری دیگران و مشکلات متعدد دیگر بیشتر از سایر اقشار جامعه دچار مشکلات روانی میگردند.

این شکل ازهمه ‌گیری یک بیماری، در واقع یک رخداد بزرگ اجتماعی است که نه تنها در سطح یک منطقه، که در سطح کشور و حتا دنیا مطرح شده و لازم است تا آثار اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه جامعه شناسی، شیوع بیماری ‌های ساری مانند زمانی است که حوادث و بلایای طبیعی رخ می‌دهند. همه‌ گیری بیماری‌ های خطرناک در سطح جامعه و بروز تلفات انسانی فراوان نیز جزو بلایای طبیعی قلمداد می‌شوند.

برای جلوگیری از پیآمدهای سو روانی – اجتماعی همه گیری کوید ۱۹ باید دولت های ، سازمان های صحی، کارکنان صحی و همه بخش های که به نحوی درامر مبارزه با این آفت دخیل اند اقدامات مناسب، علمی و انسانی را روی دست بگیرند ، که یکی از این اقدامات میتواند استفاده مناسب از رسانه ها و شبکه های اجتماعی در جهت تعلیمات مناسب صحی  و روحیه دادن به افراد و آماده ساختن اذهان جامعه به هرنوع پیآمدهای احتمالی این مرض میتواند باشد. برای آشنایی مردم با بحث کرونا و پیآمدهای آن باید از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی به نحو احسن استفاده کرده و اجازه ندهیم کانال های فضای مجازی غیرموثق با اخبار کذب، رعب و وحشت و نگرانی و تشویش جامعه را رقم بزنند.

دعوت از کارشناسان و مشاوران روانشناسی و اجتماعی در رسانه های ملی و آگاهی بخشی جامعه ضمن ارتقا و افزایش آگاهی مانع آن خواهد بود که جامعه و مردم برای ارتقا اطلاعات خود در رابطه با کرونا به بحث کانال های فضای مجازی غیررسمی پناه ببرند.

نقش دولت و تاجران ملی در حمایت هر چه بیشتر  از کسب و کارهای کوچک و کارگران روزمزد با توجه به بحث کرونا و در خانه ماندن بسیاری از نان آوران خانواده ها خیلی مهم میباشد.خوشبختانه قشر کارمندان و کسانیکه معاش ثابت دارند با در خانه ماندن از نظر اقتصادی چندان دچار آسیب زیادی نخواهند بود اما مشاغل روزمزد، مغازه داران، کارگران و ... دچار مشکلات زیادی میباشند  که انتظار میرود تا دولت و تمام نهادها و افرادیکه که کاری میتوانند دست به کار شده، حمایت لازم و گسترده از اقشار ضعیف و مشاغل کم درآمد جامعه داشته باشند.

ما میتوانیم با  رویکرد مناسب با این بحران ،آن را از چالش به فرصت مبدل سازیم و از پیآمدهای مثبت آن استفاده ببریم. یکی از اهتمامات ایکه جهت پیشگیری از بیماری کوید ۱۹ به آن زیاد توصیه میگردد، «فاصله گیری اجتماعی » است که اصطلاح نادرست بوده و بهتر است به جای آن از واژه  « فاصله گیری فزیکی » استفاده گردد و این فاصله گیری فزیکی در جهت دیگر سبب همبستگی اجتماعی و بلندبردن احساس همدلی و عطوفت و توجه به مسوولیت های اجتماعی انسان ها نسبت به یکدگیر گردد.

توجه بییشتر به فرهنگ رعایت نظافت شخصی و نظافت محیطی، افزایش زمان باهم بودن والدین و کودکان و به ویژه همسران، توجه بیشتر به امور خانواده به علت افزایش زمان باهم بودن اعضای خانواده، ترویج فرهنگ کتاب ­خوانی و سرگرمی­های سالم از دیگر پیآمدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی مثبتی است که می­ توان در جریان پاندیمی به آنها توجه و آنها را تقویه نمود.

به طور کلی به بررسی پیآمدهای اجتماعی – روانی فراوان بحران کرونا نیاز جدی وجود داشته و به این پدیده تنها از دیدگاه بیولوژیکی نگریسته نشود بلکه از دیدگاه علوم رفتاری و اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

برگرفته از « ماهنامه حقیقت زمان »

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 


هموطنان گرامی،

خواننده گان گرانقدر تارنمای بامداد !

با درنظرداشت گسترش دوره سوم  پندمی کرونا درکشور و افزایش رقم  بیماران ، حزب آبادی افغانستان و ارگان نشراتی آن ، تارنمای بامداد درنظر دارند تا برای رشد اگاهی و خدمت به هموطنان برنامه ویژه ایی که درآن پزشکان و کارشناسان عرصه بهداشت  دیدگاه  و مشورت های فنی شانرا پیشکش میدارند را بنشر برسانند.

دراین برنامه ما ضمن ارایه ارقام و داده های آماری در کشور و منطقه ، نظر کارشناسان بخش های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی را پیشکش مینمایم. از اعضای حزب آبادی کشور و سایر هموطنان صمیمانه تقاضا مینماییم تا در مبارزه مشترک در برابر پندمی کرونا با استفاده از امکانات دست داشته درهمرسانی  این ارزیابی ها و مشوره های مسلکی سهم  انساندوستانه شانرا انجام دهند.

این برنامه را با نشر دیدگاه های  پروفیسور دکترنثاراحمد صدیقی آغاز میکنیم .

پوهنمل دکتراسد محسن زاده

سردبیر تارنمای بامداد

 

 

کرونا را جدی بگیرید :

 

با آگاهی از واقعیت‌های بیماری و انجام اقدامات احتیاطی لازم، از خود و اطرافیان‌ تان محافظت کنید

 Ist möglicherweise ein Bild von 1 Person

 پروفیسور دکتر نثار احمد صدیقی

 

خواننده گان گرانقدر در آغاز این جستار گونه های جدید ویروس کرونا بررسی میگردد، زیرا گونه‌های جدید ویروس کرونا مردم را نگران کرده است.
 گونه جدید ویروس کرونا حاوی ۲۳ موتاسیون یا جهش است که این تعداد موتاسیون زیاد و غیرمعمول است، به همین دلیل پروتین‌های که ویروس کرونا تولید می ‌کند تغییر یافته است.این گونه‌ها درحال حاضر تحت بررسی قرار دارند و دانشمندان می ‌خواهند از خطرات احتمالی آن‌ها آگاه شوند. پیدایش گونه ‌های جدید اتفاق غیرمنتظره ‌ای نیست، همه ویروس‌ها با همانند سازی خود شیوع و گسترش پیدا می ‌کنند و در جریان این روند دچار جهش می ‌شوند.

گونه های جدیدی که تا اکنون از ویروس کرونا کشف شده است نسبت به نخستین نوع این ویروس که در دنیا همه‌ گیر شده واگیری بیشتری دارند.

 

این گونه ها تا اکنون مشخص شده است:

ـ یک گونه در بریتانیا که به نوع غالب در این کشور تبدیل شده است و در بیش از ۵۰ کشور دیگر نیز پخش شده است

 ـ یک گونه در افریقای جنوبی که در حداقل ۲۰ کشور دیگر نیز یافت شده است

ـ یک گونه جدید در برازیل

ـ یک گونه جدید در هند.

سِر پاتریک والانس که در محافل علمی دنیا، دانشمندی شناخته شده است، تأکید کرد که این تغییرات به ویژه در نحوه اتصال ویروس و ورود آن به سلول‌ های انسانی رخ داده است. هزاران نوع مختلف از این ویروس کرونا در سراسر جهان در چرخش است، بسیاری از این آنها هیچ اهمیتی ندارند، تعدادی از آنها شاید حتا برای بقای ویروس خطرناک نیز باشند، اما بعضی از آنها می ‌توانند ویروس را ساری تر و خطرناکتر کنند. تصور میشود که گونه‌ های بریتانیا، افریقای جنوبی، برازیل و هند شاید واگیری بسیار بیشتری داشته باشند که ابتلا شدن به آنها راحت تر از انواع قبلی است.

پروتین اسپایک هر چهار نوع آن دچار تغییر شده است، یعنی آن بخشی از ویروس که به سلول‌ های انسان متصل می ‌شود، به همین خاطر، به نظر می ‌رسد که این گونه‌ ها سلولها را راحت تر آلوده می ‌کنند و شیوع پیدا می ‌کنند. گمان کارشناسان بر این است که گونه بریتانیا در اواخر تابستان پدیدار شد و شاید تا ۷۰ درصد ساری ‌تر باشد، هر چند که تحقیقات اخیر سازمان بهداشت انگلستان حاکی از افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی است، اعلام قرنطین عمومی در سراسر بریتانیا در هفته‌ ها و ماه های اخیر ناشی از شیوع همین گونه بود.

نوع افریقای جنوبی در اواخر ماه میزان سال گذشته پدیدار شد و با تغییراتی در پروتین اسپایک همراه است که شاید از گونه بریتانیا مهمتر باشند. یکی از جهش ‌های آن شبیه گونه بریتانیا است، اما دو جهش دیگر نیز دارد که دانشمندان فکر می ‌کنند شاید تاثیر بیشتری بر کارکرد واکسن‌ ها بگذارند. یکی از جهش‌ ها شاید به ویروس کمک کند تا انتی بادی های سیستم ایمنی بدن را دور بزند.

گونه برازیل در ماه میزان پدیدار شد، پروتین اسپایک این نوع شامل سه جهش کلیدی است که آن را شبیه گونه آفریقای جنوبی می ‌کند.
سازمان بهداشت جهانی از به کارگیری روش نامگذاری جدیدی برای اشاره به گونه های ویروس کرونا که در کشورهای مختلف شناسایی شده اند، خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان، از این پس از حروف الفبای یونانی به جای نام بردن از کشور محل شناسایی همان گونه استفاده خواهد شد. بر این اساس، گونه ویروس کرونا که در بریتانیا شناسایی شده، گونه الفا نامگذاری شده است، گونه های شناسایی شده در افریقای جنوبی و هند هم به ترتیب بتا و دلتا نامیده شده اند. هدف از این کار، ساده سازی نامگذاری و همین طور کاستن از تبعات منفی اشاره به نام کشورها عنوان شده است.


 

واکسین ‌ها همچنان موثر اند

واکسین‌ های فعلی بر اساس گونه‌ های قدیمی تر ویروس طراحی شده‌اند، اما دانشمندان اطمینان دارند که در برابر گونه ‌های جدید تر نیز موثر خواهند بود، هر چند که شاید کمتر، آزمایش ‌هایی برای بررسی این مساله در جریان است، در آینده ممکن است انواع متفاوت دیگری پدیدار شوند. حتا در بدترین حالت هم می ‌توان این واکسین ها را بازطراحی و تغییر داد تا موثرتر از قبل شوند، کاری که به گفته کارشناسان درصورت نیاز ظرف چند هفته یا چند ماه قابل انجام است. در حال حاضر واکسین آنفلوآنزا هر سال تغییر داده می‌ شود تا در برابر انواع جدید ویروس آنفلوآنزا موثر باشد، این اتفاق ممکن است برای واکسین‌ های کووید-۱۹ نیز بیفتد. در حال حاضر هیچ مدرکی که نشان دهد بیماری ناشی از این گونه‌ ها شدید تر است وجود ندارد.

کارهایی نظیر شستن دست‌ها، حفظ فاصله با دیگران و پوشاندن صورت همچنان به جلوگیری از ابتلا کمک خواهد کرد، و ساری تر بودن این گونه های جدید به این معناست که باید بیش از پیش مراقب بود. خیلی محتمل است که این واکسین واکسین های موجود در مقابل نمونه جهش کرده ویروس کرونا که به تازه گی در برخی کشورها شناسایی شده از بدن محفاظت خواهد کرد. در صورت لزوم میتوان ظرف چند هفته واکسین را برای سرکوب این گونه های تازه بازطراحی کرد. گونه های تازه ویروس کرونا علاوه بر بریتانیا در دانمارک، استرالیا، ایتالیا و هالند هم دیده شده و گمان می رود که در بسیاری کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. نشانه ای در دست نیست که نمونه جهش یافته باعث شدت علایم بیماری می شود و شواهدی وجود ندارد که حاکی از انتشار راحت تر آن در کودکان باشد، هرچند بررسی این موضوع ادامه دارد.

در افغانستان از مردم انتقاد میگردد که توصیه های بهداشتی را در نظر نمی‌ گیرند. ویروس کرونا یک تهدید جدی را متوجه سلامت افغان‌ ها ساخته و افغانستان روزهای بدی را در پیش رو خواهد داشت، اگر مردم توصیه‌ های صحی را در نظر نگیرند، دامنه این مصیبت کلان می‌ شود.
دولت افغانستان برای مهار کردن کرونا در ۱۶ ولایت محدودیت‌هایی از جمله تعطیل ساختن مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را  در بلخ، در شمال کشور مکان‌ های عمومی را برای ده روز تعطیل اعلام کردند. مسوولان محلی در پنجشیر هم ورودی این ولایت را به روی گردشگران بسته‌ اند.
براساس تازه ترین آمار امروز ششم ماه جون، شمار کلی مبتلایان ثبت شده به کووید ۱۹ در افغانستان به بیش از هفتاد و شش هزار نفر رسیده است، با این آمار، مجموع جان‌باخته گان کرونا در افغانستان به ۳۱۰۴ تن رسیده است.

کووید-۱۹ افراد متفاوت را به طرق گوناگون تحت تأثیر قرار می ‌دهد،. بیماریِ اکثر افراد مبتلا خفیف یا متوسط است و بدون نیاز به بستری شدن بهبود می ‌یابد.
شایع ‌ترین علایم کرونا:‌ تب، سرفه خشک، خستگی.
علایم کمترشایع: درد و کوفتگی عضلات، گلودرد، اسهال، التهاب غشای مخاطی، سردرد، ازدست دادن حس چشیدن(ذایقه) و بویایی، تغیرات پوستی یا تغییر رنگ انگشتان دست و پا.

برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹

مرتب دست ‌های تان را بشویید، از آب و صابون یا شوینده الکهولی برای شستشوی دست‌ هایتان استفاده کنید، فاصله کافی را با افرادی که سرفه یا عطسه می‌ کنند رعایت کنید، هنگامی که رعایت فاصله فیزیکی ممکن نیست، از ماسک استفاده کنید، به چشمها، بینی، یا دهانتان دست نزنید، هنگام عطسه یا سرفه کردن، دهان و بینی‌ تان را با دستمال کاغذی یا آرنجتان بپوشانید، اگر احساس بیماری می ‌کنید، در خانه بمانید. اگر تب، سرفه، یا دشواری در تنفس دارید، با داکتر طب مشورت کنید. اگر از قبل با ارایه‌ دهنده خدمات صحی و درمانی ‌تان تماس بگیرید، سریعاً می‌ توانند شما را به درمانگاه مناسب ارجاع دهند. با این کار علاوه بر محافظت از شما، از شیوع ویروس و عفونت ‌های دیگر جلوگیری می‌ شود. ماسک می‌ تواند به جلوگیری از انتقال ویروس از فرد دارای ماسک به دیگران کمک کند. ماسک به‌ تنهایی برای محافظت دربرابر کووید-۱۹ کافی نیست و باید در کنار رعایت فاصله فیزیکی و حفظ بهداشتِ دست‌ها باشد. توصیه‌ های ارایه ‌شده ازسوی سازمان بهداشت محلی‌ تان را رعایت کنید. واکسین نمایید تا از کرونا در امان بمانید.

 

 

بامـداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۲۱ـ ۰۶

مضمون اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد.

Copyright ©bamdaad 2021

 داده های آماری در باره بیماران کرونا در منطقه

 

در پاکستان:

براساس گزارش مرکز فرماندهی و مدیریت ملی پاکستان، طی شبانه ‌روز گذشته  ۱۹۲۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده و شمار مبتلایان به ۹۳۰ هزار و ۵۱۱ نفر افزایش یافته است.

طی این مدت ۸۴ بیمار دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان جان باختند و شمار قربانیان به ۲۱ هزار و ۱۸۹ نفر رسید. تا اکنون ۸۶۰ هزار و ۳۸۵ نفر از بیماران کرونایی در این کشور سلامتی خود را بازیافته ‌اند.

در ایران :

براساس اعلام وزارت صحت عامه ایران در شبانه روز گذشته ۶۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و ۱۲۸ بیمار دیگر نیز جان باخته‌ اند.

به گزارش وزارت صحت عامه ایران، از دیروز تا امروز (۵ جون ۲۰۲۱) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در این کشور شناسایی و ۹۷۳ نفر از آنها بستری شدند.

به این ترتیب مجموع بیماران کرونا در ایران به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۷۵۱ نفر رسید.

همچنین طی یک روز گذشته، ۱۲۸ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست داده و آمار جان باخته گان این بیماری به ۸۰ هزار و ۹۴۱ نفر افزایش یافت.

تا اکنون ۲ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۲ نفر از بیماران در ایران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها رخصت شده‌اند و ۳ هزار و ۸۰۸ نفر در بخش های مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صحت عامه ایران، تا اکنون ۴ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۱۲۵ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۵۷۹ هزار و ۹۳۴ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در این کشور به ۴ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۵۹ دُز رسید.

بنا به اعلام وزارت صحت عامه ایران، تا اکنون ۲۰ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۰۹ آزمایش تشخیص کرونا انجام شده و در حال حاضر ۱۶ شهر این کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۳۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

در ترکیه :

شمار قربانیان کرونا در ترکیه روند نزولی یافته و امروز به ۹۲ نفر کاهش پیدا کرد.

بنا به اعلام وزارت صحت عامه ترکیه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ هزار و ۱۶۱ بیمار کرونایی دیگر سلامتی خود را بازیافته یا روند قرنطینه‌ آنها پایان یافته است.

براساس این گزارش، مجموع بهبودیافته گان کرونا در ترکیه به ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۷۱ نفر رسید.

در این بازه زمانی ۲۱۶ هزار و ۱۵۶ تست کرونا در ترکیه انجام شد که از میان آنها ۶ هزار و ۱۲۶ مورد مثبت بوده است.

به این ترتیب، آمار کل مبتلایان به کووید-۱۹ در ترکیه به ۵ میلیون ۲۸۲ هزار و ۵۹۴ نفر رسید. ۱۱۴۷ نفر در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

از سوی دیگر، شمار قربانیان کرونا در ترکیه با فوت ۹۲ بیمار دیگر در یک روز گذشته به ۴۸ هزار و ۶۸ نفر رسید.

تاکنون در سراسر ترکیه ۵۵ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۶۲۵ آزمایش کرونا انجام شده است.

بر اساس آمار هفتگی، میزان ذات‌الریه بیماران ۲،۸ درصد، تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی ۴۹،۹ درصد و بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها نیز ۶۲،۸ درصد بوده است

دراندونزیا:

وزارت صحت عامه اندونزیا از شناسایی ۶۵۹۴ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده و اعلام کرد شمار کل مبتلایان به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۰۶ نفر رسید.

تعداد بهبودیافته گان در اندونزیا با اتمام روند درمان ۴ هزار و ۲۴۱ بیمار دیگر به ۱ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۷۸۴ نفر و شمار قربانیان نیز با فوت ۱۵۳ تن دیگر به ۵۱ هزار و ۴۴۹ نفر افزایش یافت.

در مالزیا:

وزارت صحت عامه مالزیا اعلام کرد که ۷ هزار و ۴۵۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده و شمار مبتلایان به ۶۱۰ هزار و ۵۷۴ نفر رسیده است.

شمار بهبود یافته گان نیز با ترخیص ۶۱۰۵ نفر دیگر طی شبانه‌ روز گذشته به ۵۲۱ هزار و ۶۷۶ تن افزایش یافته است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته با فوت ۱۰۹ بیمار کرونایی دیگر در مالزیا شمار جان باخته گان به ۳ هزار و ۲۹۱ نفر رسید.

( ارقام بالایی مربوط به ۶ جون  ۲۰۲۱ میباشد ـ بامداد  )

منبع : تارنمای اناتولی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

۱ ـ دعوت مصر از سران همه گروه‌های فلسطینی

مصر از سران گروه‌های فلسطینی برای شرکت در نشستی در قاهره با هدف توافق بر سر دیدگاه یکپارچه ملی و پایان ‌دادن به اختلافات دعوت کرد. به گزارش « قدس العربی»، از دبیر‌کل‌های گروه‌ های فلسطینی برای شرکت در این نشست که تحت اشراف عبدالفتاح السیسی ، رییس‌ جمهوری مصر و محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، هفته آینده در قاهره برگزار می ‌شود، دعوت شده است. پایان ‌دادن به اختلافات میان فلسطینیان و اتحاد آنان و طراحی نقشه راه برای مرحله آینده اهداف اصلی این نشست اعلام شده است. دیاب اللوح، سفیرفلسطین در قاهره، اعلام کرد که مصر نشست ‌های سران فلسطینی را از سر خواهد گرفت و این نشست‌ها تا رسیدن به اهداف لازم ادامه خواهد یافت. او گفت که نشست دبیرکل ‌های گروه‌ های فلسطینی به ‌صورت ویدیوکنفرانس برای انجام همه کارهای لازم در راستای پایان ‌دادن به اختلافات و دودسته گی‌ در میان فلسطینیان برگزارخواهد شد. او افزود که رییس ‌جمهورمصربا جدیت پیگیر پایان ‌دادن فوری به اختلافات فلسطینیان نه‌ فقط میان فتح و حماس بلکه میان همه گروه‌ها و اعلام آشتی عمومی با هدف پیشبرد منافع عمومی فلسطینیان است.
خلیل شاهین، مدیر تحقیقات و سیاست‌ها در مرکز مطالعات استراتیژیک فلسطین، می ‌گوید که مصر در تلاش برای متحد ‌کردن گروه‌های فلسطینی و حمایت از مشروعیت محمود عباس با هدف بهره ‌برداری از توجه جامعه جهانی به مساله فلسطین است تا زمینه آغاز یک روند سیاسی که به درگیری‌ها پایان دهد، فراهم شود و در نتیجه، از یک سو، اقدام به بازسازی شود و از سوی دیگر، به عواملی که به ایجاد موج خشونت اخیر منجر شد، پایان داده شود.
با اجرای آتش ‌بس میان حماس و اسراییل در 21 ماه می‌ گذشته که با وساطت مصر به دست آمد، قاهره بر تلاش‌های دیپلوماتیک خود برای تحقق آتش ‌بس دایم و بازسازی غزه و نیز آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینیان و اسراییل افزوده است .

در همین راستا عباس کامل، رییس دستگاه اطلاعات مصر، روز دوشنبه به سرزمین ‌های فلسطینی سفر و با مقامات فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه دیدار کرد. از سوی دیگر، قاهره نیز برای اولین بار در 13 سال گذشته میزبان « گبی اشکنازی »، وزیر خارجه اسراییل، بود.

 ۲ـ کابینه «تغییر» برای عبور از نتانیاهو

حزب « آبی سفید » به رهبری بنی گانتز به عنوان اولین حزب اسراییلی به طور رسمی موافقت خود را با تشکیل کابینه «تغییر» با حزب « یش عتید»  به رهبری یاییر لاپید اعلام کرد تا زمینه عبور از بنیامین نتانیاهو که اکنون برای فساد و جنایت باید محاکمه گردد، فراهم شود.

روزنامه یدیعوت احرونوت اعلام کرد که حزب آبی سفید به رهبری بنی گانتز به عنوان اولین حزب اسراییلی توافق تشکیل کابینه تغییر با حزب یش عتید به رهبری یاییر لاپید را به امضا رساند و موافقت خود را با تشکیل دولت وحدت اعلام کرد.

در همین حال،  بن کسبیت،  روزنامه ‌نگار اسراییلی گفت که یاییر لاپید رهبر حزب « یش عتید» طی ساعات آتی موفقیت خود را در تشکیل کابینه جدید اعلام خواهد کرد.

یوسی میلمن،  نویسنده و تحلیلگر اسراییلی نیز تاکید کرد که تنها یک معجزه می ‌تواند مانع از اعلام تشکیل کابینه تغییر بین یاییر لاپید و نفتالی بنت طی امروز و فردا شود.

میلمن اظهار داشت که به اعتقاد من، احتمال عدم رای اعتماد کنست به دولت جدید بسیار کم است، اما با این حال، بی بی  ( بنیامین نتنیاهو ـ بامداد ) در وضعیت سختی قرار دارد و همچون یک حیوان زخم خورده است.

از سوی دیگر، منابع اسراییلی می ‌گویند که دو حزب رقیب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل برای تشکیل کابینه ایتلافی به توافق رسیده‌اند و  نفتالی بنت ، رییس حزب راست‌گرای « یمینا » موافقت کرده که با یاییر لاپید ، رییس حزب «یش عتید» دولت ایتلافی تشکیل دهد.

بر اساس توافق به عمل آمده بنت تا سال ۲۰۲۳ نخست وزیر خواهد بود و لاپید که تا آن هنگام وزیر خارجه و جانشین نخست وزیر خواهد بود، جای بنت را در سال ۲۰۲۳ خواهد گرفت.

در صورت تشکیل این کابینه، بنیامین نتانیاهو پس از ۱۲ سال قدرت را از دست خواهد داد و از صحنه قدرت سیاسی اسراییل کنار خواهد رفت.

ناتوانی در تشکیل دولت های ایتلافی و اختلاف های عمیق نزد احزاب در طول دو سال و نیم گذشته سبب شده اسراییل با چالش شدید سیاسی مواجه شود و گواه این بحران برگزاری چهار انتخابات پارلمانی در این طول این مدت بوده است.

۳ ـ طرح نبیه بری برای خروج لبنان  از بن ‌بست


با وجود همه نشانه‌ هایی که موجب بدبینی می‌ شود، نیروهای سیاسی لبنان تلاش‌هایی را برای خروج از بن‌ بست تشکیل دولت در لبنان آغاز کرده‌اند که به ‌ویژه با ازسرگیری مشورت ‌های سیاسی رییس مجلس لبنان وارد فاز تازه‌ای شده است.
میدل ایست نیوز، یک منبع نزدیک به نبیه بری ، رییس مجلس لبنان تاکید کرد که تحرکات مثبتی آغازشده و بری به‌ زودی نتایج رایزنی‌‌های خود با نیروهای سیاسی لبنان را به اطلاع رییس‌ جمهوری و بشاره الراعی پاتریارک مارونی « رهبر مسیحیان لبنان » خواهد رساند.
این منبع تاکید کرده که هنوز تحول بنیادینی رخ نداده ، زیرا جبران باسیل، رییس جریان ملی آزاد و داماد رییس‌ جمهور، همچنان بر داشتن دو وزیر مسیحی پافشاری می ‌کند و مساله وزارت عدلیه و داخله هم حل نشده و سعد الحریری هم حاضر نیست دولتی تشکیل دهد که عون و تیم سیاسی او یا هر تیم سیاسی دیگری به او دیکته کنند.
با وجود این اختلافات، این منبع نزدیک به رییس مجلس لبنان گفته که مشکلات رو به حل هستند، چون بری عزم خود را جزم کرده و معتقد است که ایتلاف وقت بیشتر جایز نیست.
درچنین فضایی و در‌حالی‌ که نیروهای سیاسی لبنان نیزبه ایجاد تنش تهدید می‌ کنند، جبران باسیل ، در اظهاراتی از رییس‌ جمهوری خواست که اگر مهلت دو‌هفته ‌ای مطرح‌ شده از جانب نبیه بری هم به نتیجه‌ ای نرسید، «میز‌گرد گفت ‌وگوی سیاسی» تشکیل دهد. او گفت وقتی همه بفهمند که واقعا چه می ‌گذرد، بازار شایعه‌ پردازی کساد می ‌شود و به سمت حل مستقیم مشکل می ‌رویم و افزود که اگر کسی در چنین گفت ‌وگویی حاضر نشود، سراغ طرح‌های دیگر وفشارهای بیشتر برای تشکیل دولت می ‌رویم.
باسیل که ازجانب الحریری به‌ عنوان متهم اصلی مانع‌ تراشی در روند تشکیل دولت معرفی می‌ شود، تاکید کرد که از اقدامات رییس مجلس عراق با همکاری حزب ‌الله لبنان برای تسریع در روند تشکیل دولت کاملا حمایت می ‌کند و بار دیگر نخست ‌وزیر مامور تشکیل کابینه را به « عذرتراشی ‌های واهی» متهم کرد. هم‌ زمان سعد الحریری در جلسه‌ اعضای فراکسیون «المستقبل» تازه‌ ترین تحولات سیاسی لبنان و تلاش‌های انجام‌ شده برای تشکیل دولت را بررسی کرد. یک منبع نزدیک به الحریری تاکید کرد که او آماده همکاری با طرح رییس مجلس لبنان و منتظر موضع ‌گیری رییس‌ جمهوری است که تا اینجای کاربه نظر نمی ‌آید در مواضع اش تغییری پیش آمده باشد.
این منبع گفت که اگر طرح نبیه بری به نتیجه نرسد، الحریری به گزینه‌ های گوناگون ازجمله انصراف از تشکیل کابینه و استعفا از نماینده گی مجلس فکر می ‌کند، هرچند نزدیکان او با این دو گزینه به ‌شدت مخالف‌اند.

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۴۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021