با دریغ و درد که یکتن از برجسته ترین رهبران حزب و شخصیت فرهیخته اجتماعی و سیاسی کشور، یک تن از بنیانگذاران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان، درمیان ما نیست. نبود او ضایعه بزرگی برای خانواده، دوستان، رفقای همرزم  و نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه افغانستان است. ولی خاطره و نام جاودانه او پیوسته برای ما و نسل های آگاه کشور زنده خواهد بود.

رفیق نور احمد نورو نامش با پیکارعادلانه برای رهایی و آزادی مردم افغانستان درآ میخته وعجین گردیده است. او همه یی سال های زنده گی آگاهانه و پر بار سیاسی خود را وقف خدمت فداکارانه برای مردم رنجدیده افغانستان ساخته بود و تا آخرین لحظات زنده گی به نام و به یاد حزب،  میهن و مردم کشور می زیست. او زنده گی  را بدرود گفت، ولی اندیشه هایش که همان اندیشه های راستین حزب بود نمرده است و هرگز نمی میرد.

من که افتخار همکاری با هموندان رهبری حزب را از آغاز تا انجام داشتم و هم گواه پیدایش و تکامل حزب پرافتخار ما و گواه فداکاری ها و از خودگذری های رهبران،  فعالان و صفوف حزب بوده ام، با رفیق نورعزیز درکارحزبی و سیاسی از همان آغاز، همکاری نزدیک و ثمربخش داشتم.

شادروان نوراحمد نور، زنده یاد محمد طاهر بدخشی و من نزدیک به همزمان با جاویدان نام ببرک کارمل رهبر راستین حزب آشنایی یافتیم و پس از آن پا به پا با وی در کار آماده گی ها برای تأسیس و تکامل حزب  از شصت سال به این سو همکاری کردیم.

رفقا و دوستان عزیز: بگذارید چند تا ازخاطره ها و یادمان های خود را درباره شخصیت انسانی، حزبی، سیاسی و اجتماعی و کارنامه های نور گرامی با شما درمیان بگذارم:

نور بعنوان یک تن از بنیانگذاران درکنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان شرکت کرد. او درحزب واحد به کار فعال سازمانی می پرداخت. ولی ازهمان آغاز پیدایش نشانه های دوگانگی به لحاظ اندیشه و عمل در حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، او بگونه تزلزل ناپذیرازاندیشه های راستین ترقیخواهانه که تا اندازه ای درجریده خلق و بعدها در جریده پرچم بگونه گویا تر و گسترده تر بازتاب یافت، درکنار رهبری حزب به رهبری رفیق ببرک کارمل بگونه تزلزل ناپذید استوار ماند و دراین راه از هیچگونه فداکاری و وقف دریغ  نکرد. به یاد دارم که چه روزها و شب ها در نشست های غیررسمی پنج نفره (ببرک کارمل، نور محمد تره کی، محمد طاهر بدخشی، نور احمد نور و من) پیش از انشعاب حزب روی مسایل بنیادین حزبی و سیاسی و تلاش برای جلوگیری از انشعاب فعالانه شرکت می کرد. بایستی گفت که این نشست های غیررسمی دراپارتمان تک اتاقه رفیق نور درکارته 4 برپا میشد. گفتنی است که رفیق نور با آنکه به لحاظ داشتن امکانات می توانست بهتر زنده گی کند، ولی او به امتیازهای مادی خانوادگی آگاهانه پشت پا زد و راه زنده گی با وقف و متواضعانه توده یی را برگزید.

رفیق نور یک تن از فعالان فراکسیون پارلمانی حزب در دوره دوازدهم شورا بود. او با فروتنی کار می کرد و گاهی برخی از بیانیه های پرشور انقلابی رفیق ببرک کارمل را که به زبان فارسی درپارلمان ایراد میشد، به زبان پشتو برگردان و ارایه میکرد و نه اینکه خود آرزوی تبارز شخصی داشته باشد. او چنان فداکارانه ازهموندان فراکسیون پرافتخار پارلمانی حزب پشتیبانی می کرد که باری به تاریخ نهم قوس ۱۳۴۶ خورشیدی در برابر یورش دیوانه وار نمایندگان ارتجاع سیاسی شاه پرست در پارلمان، شادروان نوراحمد نور خود را سپر دفاع از شادروان ببرک کارمل و شادروان دوکتور اناهیتا راتبزاد ساخت.

به یاد دارم هنگامی که درسال های پایانی جمهوری محمد داوود یکبار دیگر حزب دچار بحران تشکیلاتی و سازمانی بزرگ گردید و محمد داوود ازطریق نمایندگان خود به رهبری حزب اخطارداد که تشکیلات حزبی برچیده شود، ولی اکثریت بزرگی از هموندان رهبری، فعالان و صفوف حزبی از هستی و موجودیت حزب استوار و پابرجا برخاستند. درآن میان رفیق نور و دیگران در رهبری حزب کاربزرگ سازماندهی مخفی و درنمود پوشیده، حوزه ها و سازمان های حزبی را سازمان دادند. درجریان این پیکار، رهبری پرچمی های راستین و مبارز گام جسورانه بزرگی را برداشتند و کنفرانس حزبی را به نشانه کنگره دوم برپا کردند. این کنفرانس به رغم مخاطرات آن بگونه داوطلبانه درمنزل پدری رفیق نور که از آن خانواده سپاسگزاریم، با تامین امنیت درسطح بلند به اشتراک عده زیادی از نمایندگان برگزیده سازمان های حزبی ازمرکز و استان ها و شهرستان ها با پیروزی بزرگی برگزار گردید. دربرایند، حزب برپایه قطعنامه، اسناد و برگه های مهم سازمانی و سیاسی تصویب شده به پیکار خویش با دلیری و شیوه های سنجیده شده آزمون شده ادامه داد. بدینگونه برای پایداری، پاسداری و ماندگاری حزب گام های استواری برداشته شد. کنفرانس بردوام مبارزه حزب در شرایط پیش آمده نوین با سیاست های دگرگون گذار ازحمایت مشروط از رژیم جمهوری محمد داوود به رویارویی سیاسی با آن تاکید کرد.

رفیق نور به عنوان دبیر یا منشی تشکیلاتی کمیته مرکزی حزب خدمات برجسته ودرخور ستایشی درآن سال ها و بویژه در دهه شصت خورشیدی یا دهه هشتاد میلادی انجام داد. در آن سال ها، همکاری های با ارزشی میان مان که مسوولیت شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را بردوش داشتم به ویژه در زمینه های کادری در مرکز و ولایات انجام می گرفت.

رفیق نوراحمد نور در آن سال ها با وجود دشواری هایی که سر راه بود، هرگز دلسرد و نا امید نشد و همچنان پیمان بسته به کار با وقف حزبی و سازماندهی پا برجا ماند. چنانکه حتا پس از برافتادن حاکمیت مردمی و چیره شدن ارتجاع سیاسی در افغانستان و پس از آن در دوران حکومت های وابسته، درکار سازماندهی بازمانده های هموندان حزبی در درون کشور تلاش کرد. در این راه گروهی از کادرهای رهبری پیشین و فعالان و كنشگران حزبی در درون و بیرون کشور همکاری های با ارزشی انجام دادند. دراین میان با شرکت شادروان نور و گروهی از رفقای رهبری پیشین که من هم افتخار داشتم، سنگ پایه تداوم سازمانی و پیکار سیاسی حزب زیر نام نهضت میهنی گذاشته شد. برپایه این جنبش، در درون کشور سازمان های حزبی به نام های دیگری برپا گردید و همتراز و برآمده ازآن، شورای اروپایی به عنوان پایگاه استواری برای سازماندهی مبارزه تشکیلاتی و سازمانی حزب در بیرون کشور، خدمات با ارزشی به انجام رسانید و هم اکنون به کانون گردهم آیی پرچمی های راستین مبدل گردیده است. بدینگونه پرچم پرافتخار پیکار آزادیخواهانه و ترقی خواهانه حزب برافراشته نگه داشته شده است. بگونه ای که همگان میدانند زنده یاد نوراحمد نور در زمینه رشد و تکامل سازمانی و سیاسی جنبش پیوسته نقش پرتحرکی داشته و تا آخرین روزهای  زنده گی پربار خویش به آن پرداخته است.

در پایان این یادآوری های کوتاه باید گفت که زنده یاد نوراحمد نور زنده گی پراز فراز و فرود، ولی پر افتخار را با دشواری های زیادی گذرانده است. او پیوسته به عنوان یک میهن پرست راستین با روان انقلابی پرشور و وفادار به آرمان ها و امید های حزب و مردم ستمدیده افغانستان برای آزادی و رهایی می زیست و به این عنوان جان سپرد. من به این مناسبت، با ابراز همدردی ژرف به اعضای خانواده و بویژه به همسرو فرزندان برومندش، به برادران و خواهران و برادرزاده ها و خواهرزاده ها و دیگران، به دوستان و رفقای همرزم تسلیت می گویم.

روان رفیق نور عزیز شاد و یادش همیشه گرامی باد!

 

یادداشت: رفیق سلطان علی کشتمند نسبت مشکلات نتوانستند درمراسم وداع با پیکرزنده یاد نوراحمد نور شرکت نمایند، بنا رفیق آدینه سنگین یکی از پیشکسوتان جنبش چپ پیام رفیق سلطان علی کشتمند را بخوانش گرفت.

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۷۰۱

 Copyright ©bamdaad 2024

 

گزارش از مراسم تشییع جنازه و فاتحه رفیق نوراحمد نور فقید

 

مراسم تشییع جنازه نوراحمد نور فقید روز جمعه مورخ ۱۲ جنوری ۲۰۲۴ در شهر امستردام کشورهالند برگزارشد. رفیق نوراحمد نور یکی از بنیادگذاران ح د خ ا و یکی از پیشکسوتان جنبش چ‍پ در افغانستان بتاریخ ۷ جنوری ۲۰۲۴ داعی اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست.

در مراسم تشییع جنازه رفیق نور احمد نور برعلاوه اعضای خانواده ایشان صد ها تن ازاعضای اسبق ح د خ ا ( حزب وطن) ، همفکران ، پیروان ،اقارب ، دوستان و روشنفکران دادخواه کشور اشتراک نمودند.

مراسم وداعیه با رفیق نوراحمد نور فقید حوالی ساعت ده قبل از ظهر درسالون بزرگ (Rhone Congrescentrum ) شهر امستردام که با فوتو های شاد روان رفیق نور و اکلیل های گل مزین شده بود ، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله توسط قاری عبدالعزیز آغاز شد و با صحبت و گرداننده گی رفیق داود رزمیار یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهانه کشور و رییس کمیسیون مراسم وداعیه ، تشییع جنازه و خاکسپاری زنده یاد نوراحمد نور ادامه یافت.

رفیق رزمیار از رفیق نور بعنوان « یکی از بنیان گذاران و رهبران توانا و خردمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمثابه پیشتاز نهضت مترقی و دادخواهانه کشورما ،‌ نماینده مردم در پارلمان ،‌ مامور عالی رتبه دولت در مسوولیت های حساس ، مدیر ورزیده امور سازمانی ـ سیاسی ، یار و مددگار توده های زحمتکش » یاد نموده و درگذشت ایشانرا برای « شمیم جان همسفر زنده گی و فرزندان عزیز زنده یاد نور احمد نور هر یک آروین نور ،‌ مینه نورو آرمان نور، همه رفقا ، باز ماندگان و دوستان شان » تسلیت گفت ویادآورشد که « با الگوی او که آینده را با خوشبینی یک انقلابی می نگریست به کار و پیکار خود ادامه میدهیم و بی هراس از اصول و ارزش های والای جنبش داد خواهانه و پیشرفت اجتماعی پیروی خواهیم کرد.»

سپس پیام رفیق سلطانعلی کشتمند صدراعظم اسبق درجمهوری افغانستان و یکی از بنیاگذاران و رهبران ح د خ ا ( حزب وطن) توسط رفیق آدینه سنگین یکی از پیشکسوتان جنبش چپ خوانده شد.

در پیام رفیق کشتمند چنین میخوانیم :

« رفیق نوراحمد نور ونامش با پیکار عادلانه برای رهایی و آزادی مردم افغانستان درآمیخته وعجین گردیده است. او همه یی سال های زنده گی آگاهانه و پربار سیاسی خود را وقف خدمت فداکارانه برای مردم رنجدیده افغانستان ساخته بود و تا آخرین لحظات زنده گی به نام و به یاد حزب،  میهن و مردم کشور می زیست. او زنده گی  را بدرود گفت، ولی اندیشه هایش که همان اندیشه های راستین حزب بود نمرده است و هرگز نمی میرد.

من که افتخارهمکاری با هموندان رهبری حزب را از آغاز تا انجام داشتم و هم گواه پیدایش و تکامل حزب پرافتخار ما و گواه فداکاری ها و از خود گذری های رهبران،  فعالان و صفوف حزب بوده ام، با رفیق نور عزیز در کار حزبی و سیاسی از همان آغاز، همکاری نزدیک و ثمربخش داشتم.

شادروان نوراحمد نور، زنده یاد محمد طاهر بدخشی و من نزدیک به همزمان با جاویدان نام ببرک کارمل رهبر راستین حزب آشنایی یافتیم و پس از آن پا به پا با وی در کار آمادگی ها برای تأسیس و تکامل حزب  از شصت سال به این سو همکاری کردیم.»

سپس رفقای زیر پیرامون شخصیت والای رفیق نوراحمد نور فقید سخنرانی کردند:

ـ رفیق عبدالله اسپنتگر یکی از همکاران نزدیک رفیق نور در فعالیت های مشترک در افغانستان در مورد شخصیت ، آرمان و اندیشه های رفیق نور و اهمیت وحدت ، اتحاد و همبستگی نیروهای چپ دموکراتیک صحبت نمود.

ـ جناب آقای بهزاد کریمی از اعضای حزب چپ ایران ( فداییان ) ازمهمان نوازی و محبت در افغانستان ابراز امتنان نمود و گفت که آنرا هیچگاه فراموش نخواهد کرد. آقای کریمی  خاطر نشان ساخت که او چند باریکه نور فقید را در کم‍پ درهالند ملاقات کرده بود، او« نجابت اشرافی قندهاری ولی با فروتنی بی نظیر» را بنمایش می گذاشت. او علاوه نمود که  که ح د خ ا برعلاوه مبارزه در راه عدالت اجتماعی ، حقوق زن را در یک جامعه مرد سالار مطرح میکرد. در پایان به نماینده گی از سازمان خویش این ضایعه بزرگ را برای تمام مبارزین عدالتخواه أفغانستان ابراز نمود.

ـ  رفیق نجیب الله مسیر یکی از سابقه داران و دولتمردان اسبق در مورد شخصیت ، اندیشه ،اهداف انسانی و فعالیتهای انقلابی رفیق نور و برخورد نیک شان باهمرزمان قبلی که برخورد همان سالهای پیشین را بنمایش میگذاشت نیز صحبت کرد.

ـ رفیق سیده طلوع پیام انجمن سراسری زنان در کشورهالند را بخوانش گرفت و به تمام عزاداران تسلیت گفتند.

ـ  رفیق بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان ‍پیام آن انجمن را به سمع حاضرین رساند.

ـ رفیق داکتر مرتضی کیوان پیام « مجمع فعالین ملی و ترقیخواه افغانستان در خارج کشور» را قرایت نمود.

ـ رفیق محمد عارف صخره یکی ازسابقه داران ح د خ ا (حزب وطن) در مورد شخصیت و اندیشه ها و آرمان های رفیق نورصحبت نمود و به وحدت و اتحاد شاخه های پارچه شده ح د خ ا( حزب وطن) و نیروهای مترقی تاکید ورزید.

ـ رفیق داکترحبیب منگل یکی از ‍ییشکسوتان جنبش مترقی وعدالتخواه کشور ‍ییرامون شخصیت رفیق نور سخنرانی کردند.

ملګری داکترحبیب منګل دخپل وینا په پیل کی د ملګری نور کورنی، ملګرو او ټولو مترقی روشنفکرو ته د ملګری نور د مړینی له کبله د ځان او خپلی کورنی لخوا تسلیت وویل.

ملګری منګل دا هم وویل چی دی د پکتیا د حزبی نماینده په توګه د ملګری نور لارښود تر لاسه کول . ملګری نور قوی سازمانده وو ، هغه د ګوند په رشد کی مخکی او د حاکمیت په دوره  کی هم کلیدی نقش درلوده او په مهاجرت کی هم د ملګرو راټلولو په هکله ډیری هلی ځلی کولی او د ځان لپاره هیڅ امتیاز نه غوښته . د ملګری نور په کور کی د ملګرو غوندی د یووالی لپاره جوړیدلی او هڅه کوله چی ملګری متحد شی. او دی مونږ ته د خپلو فعالیتو نه یو الهام راکوه . روح یی ښاد غواړم .

ـ  رفیق صمد پوپل برادرزاده رفیق نور به نماینده گی از خانواده نور فقید سخنرانی کرد و در این سخنرانی احساسات نیک خانواده و شخص خودش را در مورد رفیق نوراحمد نور و تاثیر او بر خانواده را با الفاظ و کلمات خیلی زیبا بیان نمود و از همدردی رفقا و دوستان ابراز امتنان کرد.

بعد از سخنرانی های فوق، رفیق رزمیار یادآوری نمود که برنامه تشییع جنازه قبلا تنظیم شده و مطابق آن باید عمل گردد و لذا از حاضرین تقاضا نمود تا ادامه صحبت ها در بخش بعدی فاتحه وتعزیت مرحوم نوراحمد نوردرهمین سالون انجام یابد.

بعد از ختم وداعیه ، ‍جنازه مرحوم نورفقید توسط اعضای خانواده ، دوستان و عزیزان شان به موتر جنازه برده شد و سپس تشییع جنازه با کاروانی پرجمعیت به قبرستان ( Uitvaartcentrum de Nieuwe Ooster) واقع در شهر( Amsterdam) انتقال داده شد. بعد ازادای نماز میت در قبرستان، جنازه نورفقید با خواندن دعا حوالی ساعت ۱۲چاشت بخاک سپرده شد. سپس حاضرین به روح پاک رفیق نور فقید اتحاف دعا کردند و برایش از خداوند متعال بهشت برین آرزو نمودند.

گفتنی است که در پایان مراسم خاکسپاری داکتر آروین نور فرزند ارشد زنده یاد نوراحمد نور با سخنان کوتاه یاد و خاطرات پدرش را گرامی داشته و ازغمشریکی و اشتراک وسیع یاران ، دوستان ، همرزمان و رفقای نوراحمد نور فقید که از راه های دور و نزدیک در مراسم تشییع جنازه و وداعیه  حضور یافته بودند، ابرازقدردانی کرده  وبه نماینده گی از خانواده ازهمه اشتراک کنندگان ابرازامتنان  نمود.

 سپس مراسم فاتحه و تعزیت  نوراحمد نور فقید از ساعت یک ونیم بعد از ظهر شروع و تا ساعت پنج عصر درسالون بزرگ (Rhone Congrescentrum ) شهر امستردام ادامه یافت.

مراسم فاتحه و تعزیت با تلاوت آیاتی چند از کلام الله توسط قاری عبدالعزیز آغاز گردید . سپس رفیق محمد ولی زیارمل یکی از فعالین و سابقه داران ح د خ ا در مورد شخصیت ، اندیشه ، آرمان انسانی و سجایای نیک رفیق نوراحمد نور فقید صحبت نمود و سپس از یکی ازهمکاران نزدیک حزبی رفیق نور، مبارز پرشورویکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهانه کشوررفیق سیدطاهر شاه پیکارگر دعوت نمود تا در مورد نور فقید صحبت نماید.

رفیق پیکارگر در مورد همکاری های مشترک ، سجایای نیک ، فروتنی، متانت و استواری رفیق نوردرمبارزه بخاطر اهداف والای انسانی وانسان زحمتکش افغانستان ، عدالت اجتماعی و اتحاد تمام نیروهای مترقی ، وطنپرست و دموکرات و برضد بنیادگرایی و تاریک اندیشی صحبت نمود.

او در ضمن در مورد شخصیت رفیق نور چنین گفت :« رفیق نور انسان مهربان، دانشمند، شکیبا و با بینش وسیع سیاسی بود. رفیق نور انسان بی آلایش، پرکار و با فرهنگ عالی سیاسی و اخلاق بلند اجتماعی بود. او هیچگاه تجربه و خرد انقلابی خویش را از همکاران و رفقا دریغ نورزید. با همه از نهایت صمیمیت و مهربانی کار می گرفت و با ذهن قوی که داشت همه امورات مربوط را پس از سالها نیز پیگیری و به رفقا ازهیچ نوع کمک دریغ نمی ورزید.

او ازمتلاشی بودن نیروهای میهن پرست، نفاق و شقاق سیاسی رنج می برد و تا پایان زنده گی از هیچ نوع تلاش برای همسویی و وحدت درباره نیروهای ترقی خواه دریغ نورزید».

در ادامه رفقای زیر پیرامون شخصیت سیاسی رفیق نور فقید سخنرانی کردند:

 ـ  جناب آقای حسین خرمی پیام هیئت سیاسی – اجرایی  سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را بخوانش گرفت که در آن چنین گفته شده است:

« رفیق نوراحمد نور،‌ چه در مسیر دشوار مبارزه برای رهایی افغانستان و چه بعد از به قدرت رسیدن حزب متبوع‌اش، در موقعیت‌ها و مناصب مختلفی که به او نیاز بود خدمت کرد. رفیق نور در مسیر مبارزه در دوران پیروزی و همچنین پس از شکست از امپریالیسم و ارتجاع، هرگز اعتقاد و باور خود را به درستی راه رهایی زحمتکشان و پیروزی نهایی آنان از دست نداد و تا پایان عمر از مبارزات و اعتقادات خود و رفیقان‌اش دفاع کرد.»

ـ پیام همدردی و تسلیت رفیق جمیله ناهید بریالی چهره شناخته شده نهضت دموکراتیک زنان افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نورتوسط رفیق رومان بریالی بخوانش گرفته  شد. در پیام رفیق جمیله ناهید بریالی چنین آمده است : « نور احمد نور در مبارزه سیاسی هر گز اصول و ارزش های مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را فراموش نکرد و همواره به آنها متعهد باقی ماند . فراز و نشیب زنده گی بینش و اندیشه رهاییبخش او را تغییر نداد و او تا به فرجام راه مبارزه را ترک نکرد . در دیار غربت هم لحظه ای از دفاع وطن ، منافع مردم و زحمتکشان  فرو گذاشت نکرد و همه نیروهای دموکرات و ترقیخواه را به وحدت اندیشه و عمل دعوت نمود.»

ـ پیام کمیته رهبری نوین حزب دموکراتیک خلق أفغانستان( حزب زحمتکشان افغانستان ) توسط رفیق رفیق جیلانی گلشنیار قرا‌یت شد که در آن آمده است: «رفیق نور مرد خرد و اندیشه بود و سال ها در پیشبرد وظایف بسیار مهم و با اهمیت حزبی باشور انقلابی و دلبستگی به بینش نوین سیاسی و اجتماعی به جنبش انقلابی، دموکراتیک و دادخواهانه مردم افغانستان خدمت صادقانه انجام داد و با اراده ی استواردر پرتو اندیشه ها و آرمان های انسانی حزب در پرورش نسلی از رزمنده گان میهن دوست زحمت کشید.»

ـ پیام های تسلیت و تعزیت از جانب کمیته های حزبی کشورهای هالند و المان توسط رفقا هریک حفیظ مصدق و اسد رهیاب بخوانش گرفته شد.

ـ  رفیق جمشید ‍پایمرد به نماینده گی از« هیات اجراییه گفتمان ملی و بورد نشراتی رادیو تلویزیون وطن» در مورد شخصیت رفیق نور و اندیشه ها و اهداف انسانی شان صحبت کرد وهمچنان احساسات نیک و دلسوزانه خویشرا بخاطر وحدت و همبستگی نیروهای چپ ، دموکرات و ترقی پسند کشور ابراز نمود و ابراز امیدواری کردکه این مراسم انگیزه خوب برای اتحاد و فشرده گی این نیروها گردد.

ـ  پیام صوتی رفیق حسام الدین حسام که بنابرمعاذیر مریضی  نتوانسته بود درمراسم تشییع جنازه و فاتحه اشتراک نماید ، نیز پخش شد.

در ‍پایان این سخنرانی ها ، رفیق زیارمل یادآوری نمود که تعداد زیاد رفقا بخاطر سخنرانی  ثبت نام نموده و پیام های زیادی بمناسبت درگذشت رفیق نور رسیده ولی باتآسف بنابر کمبود وقت مجال خواندن آن وجود ندارد و بهمین دلیل معذرت ما را دوستان بپذیرند.

س‍پس ایشان از قاری عبدالعزیز تقاضا بعمل آورد که مراسم فاتحه و تعزیت را با دعای آخر به پایان برساند.

قاری عبدالعزیز با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید و دعای آخرو اتحاف دعا به روح پاک نوراحمد نور ، بهشت برین را برای مرحوم نور فقید از خداوند متعال استدعا کرد وبرای تمام بازمانده گان ، اعضای خانواده ، دوستان ، اقارب و عزیزانش صبر جمیل آرزو نمود و دعای خیر را برای تمام مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان  کرد واستقرار صلح و آرامش را برای کشورآرزو نمود.  مراسم فاتحه و تعزیت رفیق نور فقید دریک فضای همدردی با خانواده زنده یاد رفیق نور، همبستگی و تعهد حوالی ساعت پنج عصر پایان یافت.

 ***

 

 

پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

درگذشت رفیق نوراحمد نور را به مردم افغانستان و رفقای حزب دموکراتیک خلق افغانستان تسلیت می‌ گوییم.

خبر درگذشت رفیق نوراحمد نور از بنیانگذاران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان را، که در تیره‌ترین و درخشان‌ترین صفحات مبارزات زحمتکشان افغانستان از پای ننشست، با تاسف عمیق دریافت کردیم.

درگذشت این مبارز صدیق و خستگی ناپذیر مردم افغانستان، برای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به مثابه از دست دادن یکی از بهترین و مبارزترین رفقای سازمان در عرصه مبارزه مشترک، بسیار تلخ بود.

رفقایی که رفیق نور را دیده و می‌ شناختند، همه گی از او نه تنها به عنوان یک انقلابی برجسته، که انسانی فهیم ، صادق و مهربان یاد می ‌کنند. انسانی که به گفته یاران دیرین حزبی‌اش همواره آمادگی داشت عافیت و مصلحت خود را در راه حفظ رفیقان و سعادت مردمش فدا کند. این صفتی بود که تاریخچه زنده گی او را ساخته بود. او با وجود تعلق به یک خانواده مرفه و با وجود برخورداری از همه مواهب زنده گی، از نوجوانی دست ازهمه امکانات رفاهی شست و قدم در راه مبارزه برای بهبود زنده گی هم‌ میهنان محروم‌اش و رهایی آنان از چنگ، استعمار و استثمار گذاشته و در این راه هر آنچه از دارایی و مال ‌ومنال خانوادگی داشت را نیز گذاشت.

رفیق نوراحمد نور،‌ چه در مسیر دشوارمبارزه برای رهایی افغانستان و چه بعد از به قدرت رسیدن حزب متبوع ‌اش، درموقعیت‌ها و مناصب مختلفی که به او نیاز بود خدمت کرد. رفیق نوردرمسیر مبارزه در دوران پیروزی و همچنین پس از شکست از امپریالیزم و ارتجاع، هرگز اعتقاد و باور خود را به درستی راه رهایی زحمتکشان و پیروزی نهایی آنان از دست نداد و تا پایان عمر از مبارزات و اعتقادات خود و رفیقان ‌اش دفاع کرد.

رفیق اسد کشتمند مبارز و همراه قدیمی رفیق نور در باره وی می‌گوید: «او به معنای واقعی کلمه فدایی راه رهایی زحمتکشان افغانستان بود.»

ما خود را در فقدان این رفیق ارجمند با مردم افغانستان، با خانواده گرامی‌ ایشان، با رفقای حزبی‌اش و با همه دوست‌ داران‌اش همدرد می‌ دانیم و از سوی اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به همه آنان تسلیت می گوییم.

یاد عزیزش مانده گار و راهش تا پیروزی  زحمتکشان گشوده باد.

 

 

هیات رهبری کمیته نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان

(حزب زحمتکشان افغانستان )

 

غم و درد و اندوه رهروان جنبش انقلابی مردم بلا کشیده افغانستان را پایان نیست و هرروز فرزندی از این کارزار پرشور را در دل خاک می سپارند.

در این روزگاران تیره و تارکه کشورمان را لشکر جهل و دیوهای مست و خون آشام به گروگان گرفته و زنده گی و جان شهروندان را خطر غرق شدن در گودال سیاه روزی تهدید می کند و زورگویی و خودکامه گی دشمنان مردم دست بالا دارد ، مرگ نیز هم میهنان را آرام نمی گذارد و گاه و بیگاه به سراغ بهترین های مان میآید و خانواده ها را در سوگ و ماتم می نشاند.

با دریغ و درد که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در این روزها بهترین فرزندان خود را از دست داد و مرگ به خانواده ی جنبش انقلابی و عدالت خواه و پیشرو مردم افغانستان آتش زد.

با اندوه بی پایان خبرآمد که امروز دیو سیاه مرگ ، رفیق نور احمد نور یکی از پیشکسوتان راه رهایی زحمتکشان ، عضو پیشین دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی ح.د.خ.ا ، همچنان شرکت کننده ی نخستین کنگره حزب را از ما گرفت.

رفیق نور مرد خرد و اندیشه بود و سال ها در پیشبرد وظایف بسیار مهم و با اهمیت حزبی باشور انقلابی و دلبسته گی به بینش نوین سیاسی و اجتماعی به جنبش انقلابی ، دموکراتیک و دادخواهانه مردم افغانستان خدمت صادقانه انجام داد و با اراده استوار در پرتو اندیشه ها و آرمان های انسانی حزب در پرورش نسلی از رزمنده گان میهن دوست زحمت کشید.

رفیق نور در گستره زنده گی سیاسی نیروهای انقلابی و پیشرو افغانستان ، شش دهه سابقه خدمتگزاری را در کارنامه ی خود دارد و با نیرومندی به دادخواهی برخاست و با ارتجاع ، بیدادگری و همه دشمنان داخلی و خارجی زحمتکشان در دشوارترین روز ها رزمید و در برابر بی عدالتی و استبداد قرار گرفت و ‌برای آزادی ، دموکراسی ، حق طلبی ، برابری حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ، عدالت و پیشرفت اجتماعی صدا بلند کرد و تا آخر به آن وفادار باقی ماند و در میدان مبارزه ی سیاسی با امپریالیزم ، استعمار، استثمار ، نژادپرستی ، فاشیسم و نظامی گری سر تسلیم فرود نیاورد.

رفیق نور بسیار پاک و بی آلایش زیست و تسلیم دشواری های روزگار نشد و از آرمان ها و منافع مردم و میهن دفاع کرد.

در گذشت رفیق نوراحمد نور را به رفقا ، دوستان و همه پیکارجویان راه آزادی ، دموکراسی ، عدالت و پیشرفت اجتماعی تسلیت گفته ، به اعضای خانواده این همرزم پیشکسوت خود شکیبایی می خواهیم .

نام و یاد رفیق نورهمیشه  گرامی باد !

 

هیات رهبری کمیته نوین ح.د.خ.ا

( ح زا )

 

 

گزارشگر: نسیم سحر، عضو کمیسیون مراسم وداعیه ، تشییع جنازه و خاکسپاری زنده یاد نوراحمد نور

 

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۶۰۱

 Copyright ©bamdaad 2024

 

محاکمه اسراییل در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه آغاز شدیاکوب ریمان

دادگاه علیه اسراییل در لاهه آغاز شد: افریقای جنوبی در اولین جلسه استماع شفاهی، پرونده خود را در دادگاه دادگستری بین‌المللی (ICJ) ارایه کرد. در بیش از سه ساعت، چندین نماینده از تیم حقوقی بین ‌المللی استدلال کردند که اسراییل درغزه مرتکب نسل ‌کشی شده است. سخنران افتتاحیه گفت که درخواست افریقای جنوبی « اقدامات نسل‌ کشی اسراییل را در زمینه وسیع ‌تر آپارتاید ۷۵ ساله، اشغال ۵۶ ساله و محاصره ۱۶ ساله نوار غزه توسط اسراییل قرار می ‌دهد» . بنابراین، به « ملت فلسطین » «حق مسلم خود گردانی » با « قصد » « مکرراً » رد شده است.
جنگ بلافاصله پس از حمله ۷ اکتوبر به رهبری حماس آغاز شد که بر اساس گزارش مقامات اسراییلی، ۱۱۳۹ نفر از جمله ۶۹۵ غیرنظامی اسراییلی کشته شدند. از آن زمان در غزه بیش از ۲۳ هزار نفر کشته شده‌اند ( بیش از دو سوم آنها زنان و کودکان ) و نزدیک به ۶۰ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند. حدود ۱.۹ میلیون نفر، بیش از ۸۵ درصد جمعیت، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و به‌ طور سیستماتیک از شمال به جنوب، به منطقه مرزی با مصر، تبعید شدند.
دادگاه دادگستری بین‌المللی احتمالاً چندین سال طول خواهد کشید. با این حال، در یک دادرسی فوری، افریقای جنوبی از «دادگاه جهانی» نیز خواسته است که دستور دهد اسراییل فوراً هرگونه اقدام نظامی را متوقف کند و دسترسی به کمک‌ های بشردوستانه را فراهم کند. انتظار می ‌رود تصمیمی در این مورد در روزهای یا هفته‌ های آینده صادر شود.
فعالان حامی فلسطین از سراسر اروپا و حتا از ایالات متحده امریا و کانادا به لاهه سفر کردند تا همبستگی خود را با افریقای جنوبی و مردم غزه ابراز کنند. آنها روز چهارشنبه به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند و صبح روز پنجشنبه دوباره در مقابل ساختمان دیوان بین المللی دادگستری جمع شدند. بر روی پلاکاردهای اعتراضی نوشته شده بود « قتل عام درغزه را متوقف کنید !» و شعار «آزادی برای فلسطین» در شعارها سر داده شد، همانطور که در ویدیویی که توسط الجزیره منتشر شد، دیده می شد. همچنین ده ها تظاهرکننده از المان سفر کردند تا به ویژه از افریقای جنوبی قدردانی کنند، « تنها کشوری که به این شکل در صحنه بین المللی از فلسطین حمایت کرده است»، همانطور که مردی از هامبورگ به شبکه بریتانیایی The New Arab گفت. از سوی دیگر، «هزاران نفر» نیز برای اسراییل تظاهرات کردند، به گزارش روزنامه قدس، از جمله بسیاری از اعضای خانواده گروگان های بازداشت شده در غزه. از روز چهارشنبه، اقدامات امنیتی در شهر افزایش یافته است.
در آستانه صدمین روز جنگ، همچنین ۳۸۷ قانونگذار زن و مرد از ۲۸ کشور در بیانیه مشترکی خواستار آتش بس فوری چندجانبه در اسراییل و فلسطین، آزادی همه گروگان ها و تسهیل واردات کمک های بشردوستانه به نوار ساحلی شدند. این فراخوان توسط الهان عمر، عضو کنگره ایالات متحده (دموکرات) و سویم داگدلن، نماینده مجلس فدرال المان (واگنکنشت) آغاز شد. امضاکننده گان خواستار رعایت « حقوق بین الملل و رسیده گی به نقض های جدی حقوق بشر» شدند. « ما همچنین می دانیم» ، الهان عمر به دولت رییس جمهور ایالات متحده امریکا ، جو بایدن، خطاب کرد، « که این جنگ زمانی پایان می یابد که ایالات متحده  امریکا کمک مالی خود را به آن قطع کند »/مجله هفته

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۲۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

گزارش بامـداد از مراسم وداع و خاکسپاری رفیق نوراحمد نور

 

مراسم وداع با پیکررفیق نوراحمد نور ، بروز جمعه ۲۲ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی (۱۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی ) با شرکت اعضای خانواده ، هیات رهبری شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ، نماینده گان احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغان در اروپا ، شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی ، اعضای حزب آبادی افغانستان درهالند و سایر کشورهای اروپایی ،هواداران و جامعه مهاجرافغان درهالند درسالن (Rhone Congrescentrum) درشهرامستردم کشورشاهی هالند برپاشد.

دراین مراسم تعدادی ازشرکت کننده گان پیام های همدردی وغمشریکی خود، احزاب و سازمانهای سیاسی ـ اجتماعی افغان دراروپا را پیشکش نموده از شخصیت ، مبارزات سیاسی و خدمات فراموش ناشدنی زنده یاد نوراحمد نوربا ستایش و قدردانی یاد نموده ، نبود او را ضایعه جبران ناپذیر برای جنبش دموکراسی و داد اجتماعی درکشورخواندند .

بعد از مراسم خاکسپاری، مراسم دعاخوانی و ارجگزاری با شرکت اعضای خانواده و بازمانده گان ، جمع  غفیری ازهمرهان ، همرزمان و علاقمندان برپاشد.

محفل وداعیه و یاد بودرفیق نوراحمد نور باصرف غذا و اتحاف دعا به روان آن فقید به پایان رسید.

گزارشات مفصل این مراسم ، پیامهای همدردی و البوم تصاویر بزودی از طریق تارنمای بامداد بنشرمیرسد .

( گزارشگر بامداد )

 

 بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۱۳۰۱

Copyright ©bamdaad 2024

 

پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور شخصیت برازنده نهضت دموکراتیک و ترقیخواه کشور

 

با اندوه فراوان خبرناگواردرگذشت رفیق نوراحمد نور یکی از شخصیت های برازنده سیاسی کشور را دریافت کردیم .

رفیق نوراحمد نور در نوجوانی راه خدمت به زحمتکشان و مبارزه سازمان یافته مردمی را درپیش گرفته درسراسر زنده گی آگاهانه خود ، انقلابی راستین و متعهد به آرمانهای دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی باقی ماند.  

رفیق نوراحمد نور چهره آشنا در تاریخ نهضت دادخواهانه کشور پس از تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه  کابل ، راه مبارزه سازمان را در پیش گرفته با سایر ترقیخواهان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را اساسگذاری و آنرا به پایگاه نیرومند مبارزه دادخوهانه و ترقی خواهانه در کشورمبدل نمود .

او یک دوره  طولانی مسوولیت امور تشکیلاتی ح د خ ا را به عهده داشته ، منحیث منشی بخش تشکیلات حزب توانایی و استعدادش را در امور سازمانی به گونه بارزی به اثبات رسانیده ، در تکامل حزب و تربیت کادرهای حزبی نقش مهمی را ایفا نمود.

نوراحمد نور در سال ۱۹۶۵ میلادی از سوی مردم قندهار منحیث وکیل در ولسی جرگه افغانستان انتخاب شده ، باوجود فرمانروایی نیروهای ارتجاع در پارلمان وقت ، با استواری و خردمندی یکجا با سایر وکلای مربوط به حزب و هواداران دموکراسی و رفاه مردم به دفاع از زحمتکشان  کشور برخاست.

زنده یاد نور احمد نور درهمه مسوولیت های سیاسی و اداری چون وزارت امور داخله افغانستان ، سفارت و نماینده گی فوق العاده افغانستان درایالات متحده امریکا و جمهوری کوبا و مسوولیت امور تشکیلات حزب نمادی از صداقت ، کاردانی ، لیاقت و وظیفه شناسی باقیماند.

با فروپاشی حاکمیت دموکراتیک درکشور، رفیق نور راه مهاجرت سیاسی را در پیش گرفت و با وجود توطیه های بیشمار نیروهای ارتجاع و امپریالیزم لحظه ای ازمبارزه سازمانیافته دست نکشیده ، دروجود نهضت ميهنی، نهضت دموكراسی و ترقی افغانستان، حزب مردم ، حزب ملی ترقی مردم افغانستان و حزب آبادی افغانستان برای نزدیکی و مبارزه مشترک نیروهای دادخواه و هوادار دموکراسی وعدالت اجتماعی در چوکات جبهه وسیعی ازطرفداران دموکراسی و داد اجتماعی تلاش نمود.

با شناخت از کار و پیکار شجاعانه رفیق نوراحمد نور به نیکویی میدانیم که او بیشترین فصل عمر ۸۷ ساله خود را درمبارزه علیه استبداد، بی عدالتی ، استثمار و امپریالیزم  وقف نموده ، برای

لحظه ای هم از آرمان های انسانی و عدالتخواهانه حزب اش پا پس نکشیده ، و فراز و فرودهای ح د خ ا  و جنبش دادخواهانه کشور را همراهی کرده است .

او تا پایان عمر آموزگار وفادار و نمادی از عشق به انسانیت، عدالت، و دموکراسی؛ و شخصیت الهام‌ بخش برای همسویی و وحدت همه مبارزان راه صلح و عدالت اجتماعی درکشور باقی ماند.

یادش گرامی و همیش باد !

دراین لحظات دشوار و تاثرعمیق ، مراتب همدردی و تسلیت حزب آبادی افغانستان را به اعضای حزب ، فرزندان و خانواده سوگوار رفیق نور فقید ، هواداران ح د خ ا ، سازمانها و شخصیت های ملی ، مردمی و دادخواه کشور ابراز نموده ، در تحمل این غم بزرگ برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینماییم.

با درود ،

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۷۰۱

Copyright ©bamdaad 2024