خواننده گان ارجمند تارنمای بامداد ،

خشنودیم که مقالات و بررسی های علمی ارایه شده توسط کارشناسان حزب آبادی افغانستان در باره پندمی کوید ۱۹ ، مورد توجه و پسند تان قرارمی گیرد. درادامه این « برنامه ویژه بامـداد » اینک دیدگاه های رفیق داکتر نثاراحمد صدیقی را پیشکش میداریم. سلسله این نشرات و گزارشات بامـداد در روزهای آینده نیز ادامه مییابد . امید مشورت های سودمند علمی و مسلکی پزشکان در مبارزه با ویروس مورد توجه و کابرد عملی قرارگیرد. بامـداد

 

 امیدواری ها، چالش ها و راهکارهای مبارزه با بیماری کرونا درافغانستان

 

پروفیسورداکتر نثاراحمد صدیقی

 

 امیدواری ها:

ـ گرم شدن هوا ممکن است انتقال غیرمستقیم ویروس را ( از سطوح مختلف به انسان) برهم بزند و حتا انتقال مستقیم آنرا کم بسازد، نشانه های که این فرضیه را تایید می کند چنین اند:

 الف : ویروس کرونا در کشورهای گرمتر مانند کشورهای افریقایی، هند، پاکستان و کشورهای نزدیک خط استوا، انتشارمشابه به کشورهای نیم کره شمالی نداشته است، درحالیکه تعدادی ازاین کشورها تجارت و ارتباط تنگاتنگ با چین و شهروندان چین داشته و شرایط بهداشت آنها خرابتر و تراکم نفوس درآنجا به مراتب بیشتر از اروپا و آمریکا است. با وجودی که افغانستان دربین خطوط افقی فرضی ۳۰ تا ۵۰ درجه نیم کره شمالی واقع شده که شامل مناطقی می شود که برای انتشار ویروس کرونا نوزده مساعد بیش بینی شده است. ولی خوشبختانه این ویروس کرونا نوزده زمانی به قلمرو کشورما رسیده که درجه حرارت در اکثر مناطق آن نسبت به کشورهای که ویروس درآنها انتشار سریع دارد بلندتر است. این ویروس در حرارت ۵ تا ۱۱ درجه سانتیگراد و رطوبت ۴۷تا ۷۹ فیصد انتشار سریع داشته است. در حدود ۹۰ فیصد واقعات ویروس کرونا نوزده در مناطق غیرتروپیکی واقع شده است که درجه حرارت آن در زمان انتشار ویروس بین۳ تا ۱۷درجه سانتی گراد بوده است.

 ب : ویروس های که سبب بیماری های دستگاه تنفسی می شوند معمولا درهوای سرد و خشک بخوبی انتشار می کنند و در فصل گرمی ناپیدا می شوند. ویروس کرونا نوزده نیز از جمله ویروس های است که دستگاه تنفسی را مصاب می سازد و اوج انتشار آن در مناطقی بوده که درجه حرارت هوا در آن مناطق در زمان انتشار بیماری بین ۵ تا ۱۱ درجه سانتی گراد بوده بنابران ممکن است سرعت انتشار بیماری در مناطقی از افغانستان که بیشتر گرم می شوند، بسیار کم شده و حتا توقف کند

پ : ویروس شناس المانی باور دارد که لایه محافظتی چربی ویروس این ویروس را درهوای سرد بخوبی محافظت کرده ولی درهوای گرم آسیب پذیرمی سازد. دریک پژوهش در ووهان چین دریافتند که با گرم شدن هر درجه سانتی گراد تعداد واقعات کرونا به نوزده اندازه ۰.۸۶ فیصد کم شده است. پژوهش دیگری که اندازه سرایت بیماری را در صد شهر چین که روزانه بیشتر از ۴۰ واقعه کرونا داشته اند با در نظرداشت درجه حرارت و اندازه رطوبت ارزیابی کرده است، دریافته است که افزایش درجه حرارت و رطوبت انتشار ویروس کرونا را بطور قابل ملاحظه کمترساخته است، به این اساس آنها پیش بینی کرده اند که با رسیدن تابستان و باران های فصلی ازانتشار بیماری درنیم کره شمالی کاسته می شود.  با درنظر داشت پژوهش های که دربالا ذکرشد ممکن است ویروس در حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد و یا کمی بالاتر به سرعت درمحیط بیرون ازبدن انسان تخریب شود، بنابراین یک شکل بسیارمهم و خطرناک انتقال غیرمستقیم بیماری ( انتقال ویروس از سطوح مختلف به بدن انسان) برهم می خورد که در نتیجه آن سرایت آن محدود به انتقال مستقیم ( انسان به انسان ) خواهد شد که به آسانی با پوشانیدن دهن وبینی در هنگام سرفه و عطسه و رعایت فاصله بین افراد در جاهای مزدحم قابل جلوگیری خواهد بود

۲ ـ اوسط سن افراد درافغانستان ۱۸،۹ سال است یعنی جمعیت مردم درافغانستان به مراتب جوانتراز سایرکشورها است، درحالی که اوسط سن افراد درچین ۳۴،۷ سال، در ایتالیا ۴۵،۵ سال، در ایران ۳۰،۱ سال در امریکا ۳۸،۱ سال و در اسپانیا ۴۲،۷ سال است. دریک پژوهش درشهر ووهان چین اوسط سن بیماران کرونا ۵۹ سال دریافت شده است. به این اساس احتمال دارد که اوسط سن مصابین بیماری کرونا درافغانستان نسبت به سایر کشورها جوان تر بوده و این سبب خواهد شد که بیماری د رنزد اکثر مردم خفیف ترسیرکند و تعدادی کمتری در مقایسه به اروپا ، امریکا و حتا چین و ایران به وینتیلاتور ضرورت پیدا کنند.

 ۳ ـ کمپنی های مختلف جهان برای تهیه واکسین بیماری کرونا رقابت می کنند ممکن است سال آینده واکسن بیماری کرونا نوزده دراختیار مردم قراربگیرد، حتا یک کمپانی المانی نوید عرضه آن را در ماه های خزان داده است. اگر واکسن تهیه شده به دسترس همه کشورهای جهان قرار داده شود از انتشار دوباره بیماری درسال آینده جلوگیری خواهد شد.

چالش ها:

۱ : کشورهای که تجربه اپیدمی ها را نداشته و بیماری کرونا را دست کم گرفته و یا با آن برخورد سیاسی کرده اند ( ایران، ایتالیا،اسپانیا، امریکا، بریتانیا ) تلفات سنگینی انسانی را متقبل شده و بهای اقتصادی آنرا می پردازند. حکومت افغانستان دربسته نمودن سرحد با ایران و قرنطین کردن شهرها تعلل نموده و درتوزیع منابع و ارزیابی مناطق آسیب پذیر گاهگاهی مصلحت ها را بجای اولویت ها مدنظر گرفته است. پرواز های ایران به مزارشریف تا زمانی که خود مقامات ایرانی آنرا قطع نمودند منظماْ جریان داشت. کابل با شش میلیون نفوس وچهار واقعه مثبت قرنطین شد ولی ولایات دیگری که با درنظر داشت نفوس شان ‌واقعات شان بیشتر از کابل می شود قرنطین نگردیده اند. ظاهرا به وزارت صحت صلاحیت و امکانات کافی برای مبارزه با این پاندمی که جهان متمدن را به زانو درآورده، فراهم نشده است.

۲ ـ علت تلفات سنگین درایتالیا هجوم بیشمار بیماران کرونا به شفاخانه ها، نبود پرسونل کافی برای ارایه مراقبت های جدی و کمبود تعداد وینتیلاتورهای مورد نیاز است. آیا به وزارت صحت پول کافی برای خرید دستگاه های تنفسی، ماسک ، دستکش، محافظ چشم ها، انتی سپتیک کافی و ادویه احتمالی ضروری داده شده است؟

آیا تست های کافی تشخیصی بیماری کرونا درهنگام مراجعه کتلوی بیماران در دسترس خواهد بود؟ خطر این موجود است که تعداد زیاد پرسونل صحی که درخط مقدم مبارزه با کرونا قراردارند، بخاطر نبود امکانات کافی محافظتی وعدم تجربه مبارزه با اپیدیمی ها بزودی مصاب شده و از صحنه مبارزه خارج شوند و کمبود جدی پرسونل مسلکی بوجود بیاید. در یک شفاخانه در کاتلونیا ـ اسپانیا یک سوم پرسونل هزارنفری شفاخانه قرنطین شدند.

۳ ـ  تراکم نفوس درشهرهای بزرگ، نادیده گرفتن شرایط بهداشتی فردی وعدم مراعات فاصله یک ونیم تا دومتری درگردهمایی های سیاسی و اجتماعی، محافل عروسی و فاتحه خوانی، مساجد، تکیه خانه ها و مراسم تدفین، بانک ها و ادرات بیروبار دولتی و شخصی، مارکیت ها، بازارها، سالون های انتظار شفاخانه ها و معاینه خانه ها، سلمانی ها و ترانسپورت شهری سبب انتشار بیشتر ویروس در شهر های بزرگ افغانستان خواهد شد

۴ ـ اگرتست های سریع تر و ارزان تر تشخیص بیماری به پیمانه وسیع درسطح جهانی تولید نشود و در دسترس وزارت صحت قرار نگیرد، ممکن است با هجوم کتلوی بیماران به مرحله ای برسیم که تشخیص به اساس دریافت های کلینیکی گذاشته شود

۵ ـ آغاز زمستان در کشورهای نیم کره جنوبی مانند استرالیا و زیلاند جدید ممکن است سبب تداوم بیماری تا سال آینده شود.

راهکار های که ممکن است انتشار کرونا نوزده و تلفات ناشی از آنرا کم کند

۱ ـ رهبری مبارزه با این پاندمی توسط یک تیم مسلکی ( وزارت صحت کشور) با درنظر داشت رهنمود های سازمان صحی جهان و و تجارب کشورهای دیگر پیش برده شود.

 ۲ ـ  قرنطین سریع شهرهای بزرگ که واقعات درآن دریافت شده و یا تعداد کتلوی بازگشت کننده از ایران را داشته است حد اقل تا زمانیکه درجه حرارت بصورت دوامدار بالاتر از ۳۰ درجه سانتی گراد می شود به اجرا گذاشته شود. چنانچه انتظار میرود درجه حرارت هوا در بین ماه های جوزا وسرطان دربیشتر مناطق کشور بلندتر ازسی درجه سانتی گراد گردد ، ممکن است دراین زمان از سرعت انتشار ویروس کرونا سریعا کاسته شده و واقعات آن بصورت ناگهانی کم شود.

چرا حالا باید قرنطین شهرها صورت بگیرد؟

زیرا اینکاربرای سیستم صحی کشور فرصت می دهد تا به واقعات کم بخوبی رسیده گی کند و برای هجوم کتلوی مصابین به شفاخانه ها آماده شود. سخت گیر ی دراجرای قرنطین سرعت بلند شدن گراف واقعات را آهسته ساخته و نقطه اوج آن در زمانی واقع خواهد شد که هوا به اندازه کافی گرم شده و این گرمی به احتمال زیاد خود سبب توقف انتشار بیماری خواهد شد. قرنطین فوری، تعداد واقعات و درنتیجه تلفات را کم می سازد. در صورتیکه حکومت در مورد تعلل کند بهتر است شهروندان خود حد اقل تا زمانی که هوا به اندازه کافی گرم می شود قرنطین را مراعات کنند. شوراهای ولایتی می توانند از سازمان صحی جهان بخواهند تا با توزیع گندم و مواد غذایی به کسانی که نیازمند استند کمک کنند. آنهایی که توانایی مالی دارند می توانند به همسایگان و نیازمندان کمک کنند

۲ ـ چون واقعات کرونا نوزده در نود فیصد در دمای بین ۳ تا ۱۷ درجه سانتی گراد واقع شده است، وزارت صحت مناطقی را که دمای مشابه داشته و درعین زمان بازگشت کننده های ازکشور ایران دارند در جمله مناطق آسیب پذیر مدنظرگرفته و در شروع به موقع قرنطین و توزیع منابع در اولویت قراربدهد.

  ۳ ـ  اگر امکانات مالی وجود دارد وینتیلاتورهای کافی خریداری شود. ایتالیا برای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۱۲،۵ بستر مراقبت جدی و امریکا ۳۴ بسترمراقبت جدی دارد ولی هر دو کشوربه کمبود شدید وینتیلاتور دچارشدند و مجبور شدند یک وینتیلاتور را به دو بیمار کار بگیرند. اگر امکانات مالی برای خرید دستگاه تنفسی موجود نیست هرچه زودتر آنهای که درهرات ابتکار تولید آنرا کرده اند حمایت مالی و تخنیکی شوند، ممکن است مدل ارزانتر آنرا تهیه کرده بتوانند. ماشین های انستیزی موجود آماده ساخته شوند تا درهنگام نیاز بجای وینتیلاتور کار گرفته شوند. انتی سپتیک، ماسک، دستکش، محافظ صورت و ادویه ضروری کافی برای مبارزه با کرونا برای مراکزتداوی کرونا تهیه شود و منا بعی که آکسیجن کافی را برای واحد های مراقبت جدی تهیه می کنند پیش بینی شوند.

۳ ـ برای کم ساختن تلفات پرسونل مسلکی بهتر است کارکنان بخش مبارزه با کرونا نوزده پایینتراز پنجاه سال حتا بهتراست که تا پاینتراز چهل سال از بین سالم ترین ها و آنهای که فاکتورها ی ریسک برای سیر وخیم بیماری کرونا را ندارند انتخاب شوند. چون این چپن سفیدان معمولا بصورت متکرر با دوز بلند ویروس مواجه می باشند و خطر اینکه به شکل شدید بیماری مصا ب شوند زیاد است در چنین حالت اگر جوان و صحتمند باشند بیماری را خوبتر و با تلفات کمتر سپری می کنند ( در اسپانیا از ۴۰۰۰۰۰ بیمار تعداد ۴۵۰۰ آنرا پرسونل مسلکی تشکیل می داد تصور کنید که وضعیت ما چگونه خواهد بود).

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۳۰۰۳

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 

در ولایت هـرات چه می گـذرد ؟

گفت و گوی ویژه تارنمای بامـداد با رفیق انورمتین عضو بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان و یکی ازمسوولین ولایت هرات

 

درادامه گزارشات دست اول پیرامون گسترش ویروس کوید ۱۹ درکشور، اینبارگفت و گویی با رفیق انورمتین درباره وضع ولایت هرات و برنامه های دولتی در مقابله با این ویروس را انجام داده ایم. این گفت و گو تصویر روشن از وضع ، و برنامه های مقابله با گسترش ویروس دراین ولایت مرزی را نشان میدهد.امید اطلاعات ارایه شده  دست اول  دراین گفت وگــو بتواند کمکی باشد درجلوگیری از افزایش بیماری کرونا در ولایت هرات و سایر ولایت های کشور. بامــداد

 

پرسش : رفیق گرامی انور متین ، بیماری ویروس کرونا  درافغانستان درحال جان گرفتن و گسترش است .ولایت هرات از شمار ولایت های مرزی کشور بود که اولین واقعه بیماری کرونا از همین ولایت گزارش شد. لطف نموده در رابطه به وضع موجود در ولایت هرات ، برنامه ها و اقدامات عملی برای مقابله با این بیماری برای خواننده گان تارنمای بامداد معلومات ارایه فرمایید.

پاسخ : رفیق محترم داکتراسد محسن زاده با درود های رفیقانه و با تقدیم احترامات فایقه به پرسش های شما چنین پاسخ ارایه میگردد‌:

ویروس کرونا تهدید جهانیست غلبه و شکست آن مستلزم اتحاد جهانیست. جهان سرمایه داری که روی سلاح های هسته وی و بیولوژیکی تمرکز داشته اند امروز در برابر ویروس کرونا زانو زده اند ، دنیایی بعد از شکست کرونا مستلزم تمرکز روی ویروس ها و محیط زیست بهتر خواهد بود تا دیگر تهدیدی برای بشریت و چرخش اقتصادی در جهان نباشد.

بتاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۹ اولین واقعه ویروس کرونا در شهر ووهان کشور چین به ثبت رسید. وزارت صحت عامه افغانستان بمنظور وقایه و پیشگیری ازگسترش این ویروس تدابیری را همزمان با سازماندهی تبلیغات پیرامون آگهی عامه در مرکز و ولایات اتخاذ و عملی نموده است.

با گسترش ویروس کرونا درکشورهای آسیای میانه ازجمله درکشورایران جلسه اضطراری تیم آماده گی و پاسخگویی به رهبری اداره محلی هرات به مقر ولایت دعوت و تدویر یافت . در نشست بعد از بحث و ابراز نظر پیرامون آماده گی ها و ایستاده گی در برابر ویروس کرونا چنین فیصله به عمل آمد :

ـ پلان ولایتی مبارزه با ویروس کرونا و تهیه پیشنهاد نیازمندی ها و ارسال آن به موسسات همکار و وزارت صحت عامه کشور.

ـ فعال سازی لابراتوار تشخیصیه کوید ۱۹ درهرات.

ـ نصب دستگاه حرارت سنج در نقطه صفری میان مرز ایران و افغانستان.

ـ تجهیز شفاخانه ۱۰۰ بستر در منطقه شیدایی هرات.

ـ آماده سازی تعمیر شرکت لیبراتی به ظرفیت ۳۵۰ بستر.

ـ‌ آماده سازی تعمیر حاجی کمپ به ظرفیت ۲۷۰ بستر.

 ـ آغاز کارتعمیر شفاخانه ۱۰۰ بستر که قراراست در طی ۲۱ روزساخته شود.

ـ توظیف ۷۰ تن از کارمندان صحت در منطقه مرزی به منظورغربالگری.

ـ توظیف تیم های اسکریننگ به دروازه های ورودی و خروجی شهرهرات و میدان هوایی.

ـ ضد عفونی نمودن مکان های مزدحم درسطح شهر.

ـ تهیه پلان فعال سازی مراکز۲۰ بستر تداوی درسطح ۹ ولسوالی در هرات .

 ـ فعال سازی ۲۵ تیم سمپل گیری درسطح ولسوالی و شهر هرات .

 ـ نصب ۷۰ بیلبورد، توزیع ۶۰۰۰ پوستر ، ۷۵۰۰۰ بروشور و ۲۱۰ قطعه بنر جهت آگهی درسطح شهر.

ـ مسدود نمودن تمام اماکن عمومی درسطح شهرهرات .

ـ تآسیس کمیته مدیریت محو کرونا درسکتور صحت.

ـ موظف نمودن دو تیم موبایل جهت آگهی دهی درسطح شهر.

 ـ استخدام ۱۲۴ تن نرس ، داکتر، گارد و صفا کار و همچنین پلان استخدام بیش از ۷۰۰ تن دیگر در مراکز صحی شهر و ولسوالی ها جهت مبارزه با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا .

بمنظور تسریع روند مبارزه و پیشگیری ازگسترش شیوع ویروس کرونا کمیته های ذیل درسطح ریاست صحت عامه هرات ایجاد شده است:

 ۱ ـ کمیته فکر و جذب منابع و هماهنگی مبارزه با ویروس کرونا .

 ۲ ـ کمیته اسکریننگ.

۳ ـ کمیته کانتک نرسینگ.

۴ ـ کمیته مفاهمه و ارتباطات.

۵ ـ کمیته وقایه از انتان.

۶ ـ کمیته سرویلانس جامعه و لابراتوار.

۷ ـ کمیته مدیریت مریضان.

کمیته های متذکره به صورت منظم و روزمره به رهبری ریاست صحت عامه هرات تدابیری را اتخاذ وعملی مینمایند و از اجراات خویش در زمینه گزارش میدهند.

اقدامات نخست اداره محلی هرات بمنظورتداوم مبارزه و پیشگیری ازگسترش ویروس کرونا :

 ـ مسدود کردن اماکن عمومی ، تالارها، رستورانت ها، حمام های عمومی، اماکن ورزشی، کافی شاپها .

ـ محدود کردن کمیت مراجعین ادارات دولتی.

ـ  کاهش ساعات کاری ادارات دولتی .

ـ  جلوگیری از برگزاری جلسات غیرعاجل.

ـ تعطیلی تمام مراکز آموزشی ، پوهنتون ها ، موسسات تحصیلات عالی، نمیه عالی و مکاتب.

اقدامات مرحله دوم اداره محلی هرات و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص جلوگیری ازهمه گیرشدن ویروس کرونا درهرات:

ـ  مسدود کردن مارکیت ها و دوکان های فروشنده پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم برقی، طلا فروشی ها، لیلامی ها، مارکت اسعار فروشی و مراکز عمده تجمعات بازار هرات.

ـ متوقف ساختن فعالیت سالون های ورزشی (جمنازیوم ها).

ـ تعطیلی کارسالون های آرایشی.

ـ جلوگیری از رفت آمد مردم به تفریحگاه ها.

ـ توقف ترانسپورتیشن شهری ( ملی بس و سکتور خصوصی ) .

اقتصاد ومعیشت :

با اقدامات درمرحله اول و دوم از لحاظ معیشتی تآثیرات چندان بالای زنده گی مردم نگذاشته است به لحاظ اینکه بخش های متذکره متعلق به اقشار مرفه و متوسط اجتماع بوده است. در مرحله نخست ۲۰ درصد از درآمد های اقتصاد شهری از فعالیت بازمانده اند با توجه به امکانات محدود دولت بازهم برای مدت کوتایی زنده گی عادی مردم به روال خود ادامه خواهد یافت و نیاز به مداخله حکومت در زمنیه تامین نیازهای مردم دیده نمیشود. درصورتیکه شیوع ویروس کرونا به مرحله همه گیر میرسد و حکومت مجبور میشود تا بخاطر پیشگیری از ابتلای مردم به این ویروس خطرناک شهرهرات را به مرحله قرنطین اجباری قراردهد دراین مرحله ایجاب مینماید تا تمام فعالیت های اقتصادی به جزاز فعالیت های دواخانه ها، قصابی ها ، مارکیت های مواد غذایی و میوه جات را متوقف نماید. که در این مرحله نیاز جدی است تا دولت درقسمت تامین احتیاجات طبقه کارگر و گروه های اجتماعی آسیب پذیر شهر و ولسوالی های که تحت این پروسه قرار می گیرند اقدام نمایند.

توقف فعالیت های اقتصادی، ترانسپورت، اماکن آموزشی ، تفریحی و ساختمانی باعث بیکارشدن هزاران تن ازطبقه کارگر شده اند و گروه های اجتماعی آسیب پذیر حداقل برای دو الی سه روز ذخیره تامین نیازهای اولیه زنده گی خویش را ندارند که در این مرحله لازم است تا حکومت الی برگشت روال عادی زنده گی درغالب بسته های غذایی به شکل رایگان نیازهای اولیه گروه های اجتماعی آسیب پذیرجامعه را تامین نماید.

فرهنگی اجتماعی:

روند آموزش رسانه ای درمکاتب شهری و ولسوالی های اطراف شهر به منصه اجرا  قرارگرفته است و این پروسه الی برگشت روال عادی حمایت و تقویت میشود.

آگاهی دهی ازطریق منابر، مساجد و تکایا به مردم پیرامون هشدارها و رهنمودهای وزارت صحت عامه در امر مبارزه و ایستاده گی در برابر ویروس کرونا جدی گرفته شود.

 تقویت ظرفیت های موجود:

ـ تقویت ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدید در زمینه مبارزه موثر با ویروس کرونا در شفاخانه های اختصاصی و تجرید شده ، کلینیک های مرکز شهر و ولسوالی ها و جلب حمایت شفاخانه ها و کلینیک های بخش خصوصی در زمینه تداوی و مبارزه با ویروس کرونا.

ـ توجه مقامات محترم مرکزی را در زمینه تجهیز، تمویل و آماده ساختن شفاخانه های تجرید شده مبارزه با ویروس کرونا با تمام امکانات لازم با کلیه منابع صحی، بهداشتی، و کادرتخصصی خواهانیم.

ـ  پیشنهاد می گردد تا تیم های تبلیغاتی سیار بمنظور آگاهی عامه به ترکیبی از دکتوران و علمای دینی ایجاد و از طریق موترهای سیار تبلیغاتی به باشندگان شهر هرات در زمینه سازمان داده میشود. ـ میزگردهایی بمنظور آگاهی عامه از طریق رسانه های صوتی، تصویری و چاپی راه اندازی شود.

ـ  به شهروندان در مورد مزایا و ضرورت حیاتی قرنطین خانگی، قرنطین ساختن اماکن عمومی و در صورت ضرورت قرنطین عمومی شهرازطریق رسانه های آگاهی بیشتر داده شود تا اقدامات اداره محلی در زمینه به مقاومت اجتماعی شهروندان روبرو نگردد.

ـ  کنترول دروازه های شهر از طریق تیم صحی وتوزیع بسته های صحی و بهداشتی برای اقشار آسیب پذیر جامعه به شکل رایگان.

ـ  هماهنگی با رسانه های صوتی و تصویری جهت پخش پیامهای صحی

ـ  توزیع مواد تبلیغاتی و تعلیماتی به شکل کمپاین ها در سطح شهر.

ـ  توزیع مواد تبلیغاتی و تعلیماتی به بیش از ۲۰۰ مرکز صحی دولتی و خصوصی و اعم از ادارات دولتی و ولسوالی های ۱۹ گانه.

ـ  نصب بیش از ۲۰ بیلبورد در سطح شهر هرات در قسمت پیامهای صحی پیرامون مرض کرونا

ـ  تهیه و ترتیب ۶ کلیپ ویدیویی و نشرات از طریق ۲۰ رسانه صوتی و تصویری به صورت روزانه.

ـ تهیه وترتیب الگوریتم تشخیص و تداوی مرض کرونا و توزیع در سطح تمامی مراکز صحی

ـ  تهیه و ترتیب الگوریتم تعقیب مریضان داخل بستر و توزیع به تمامی شفاخانه های شخصی و دولتی ـ تنظیم و ترتیب تعریف واقعه مشکوک کرونا و طرزالعمل استفاده از ماسک و PPE Kit  و توزیع به تمامی مراکز صحی دولتی و خصوصی.

ـ  تهیه پیامهای صحی به شکل ورق A4  و توزیع در نقطه صفری جهت توزیع به عودت کننده گان داخلی.

ـ  فعال سازی بیلبورد دیجیتالی جهت پیام رسانی در مورد طرق وقایه از ویروس کرونا در سطح شهر.

ـ  تهیه کلیپ صوتی جهت اطلاع رسانی توسط تیم های سیار داخل شهری.

ـ  راه اندازی میز گردهای صحی بودجه ارسالی مبارزه با ویروس کرونا در هرات.

 مبلغ (۱۱۴) میلیون افغانی ارسالی وزارت صحت عامه مبلغ (۴۰۰ ) میلیون افغانی حمایت رییس جمهور در زمینه مبارزه با ویروس کرونا به ولایت هرات فرستاده شده است. اداره محلی، جامعه مدنی و سکتور خصوصی با هم مشترکاْ درامر مبارزه با ویروس کرونا فعالیت می نمایند.

دراین بخش قابل یادآوری میدانم تا اکنون (۸۰) تن به ویروس کرونا مبتلا،  و تحت مراقب جدی قرار دارند. درصورت گسترش ویروس کرونا درهرات تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و منابع مالی و انسانی پاسخگو به وضعیت عمومی نخواهد بود که نیازمند اتخاذ تدابیر اضافی و منابع بیشتر مالی و انسانی است.

چالش ها :

حالا روزانه در لابراتوار موجود (۵۲ ) نفر تست میگردد که نیازمندی بیشتری بمنظور توسعه آن است تجهیزات و وسایل طبی موجود نمیتواند درشرایط اضطراری پاسخگو باشد.  پایین بودن سطح آگهی مردم و تآثیر گزاری خرافات در زمینه . فقر، بیکاری و بدامنی و فساد اداری.

پرسش : شیوع بیماری در جمهوری اسلامی ایران برگشت سیل آسای مهاجران افغان ازاینکشور شروع شد.میشود گفت که دردو ماه گذشته از مرزهای هرات به چه تعداد مهاجرین به وطن برگشته اند.

در بین این جمعیت تا حال چند بیمارمبتلا به ویروس کرونا تشخیص،  و با آنها چه برخورد صورت گرفته است ؟

پاسخ : از اول برج حوت ۱۳۹۸ الی اکنون (۱۳۴۵۰۰) تن از مهاجرین از طریق بندر اسلام قلعه به وطن عودت کرده اند و این روند ادامه دارد .

 

عودت کننده ها در مرز بعد از اسکریننگ در بندر اسلام قلعه کتگوری های آسیب پذیرآنها با توزیع مواد خوراکه، پرداخت کرایه و فامیل های که از (۵ ) تن اضافه تر باشند مبلغ ۱۸ هزار افغانی از طرف سازمانهای بین المللی حمایت میشوند. اداره محلی هرات به کمک سکتور خصوصی و حمایت حکومت مرکزی در نظر دارد تا گروهای اجتماعی آسیب پذیر را در صورت شیوع گسترده ویروس کرونا و قرنطین اجباری مورد حمایت قرار دهند . در صورت وضعیت دشوارهمه شفاخانه ها و کلینیک ها اعم از دولتی و خصوصی در شهر و ولسوالی ها و سایر اماکن عمومی در زمینه مبارزه و ایستاده گی در برابر ویروس کرونا کاربردی میشود . در صورت شکل گیری وضعیت فوق العاده در کشور بدون حمایت جامعه جهانی افغانستان قادر به پاسخگویی مطلوب در برابر ویروس کرونا نخواهد بود.

پرسش : شما منحیث عضو کمیته اجراییه حزب آبادی افغانستان شاهد آن هستید که تارنمای بامداد ، ارگان نشراتی کمیته مرکزی حزب  در رابطه با شیوع ویروس کرونا درکشور برنامه ویژه ایی را تدوین و مشورت ها و اطلاعات سودمندی که توسط کارشناسان اموربهداشتی و اقتصادی حزب  تهیه شده است را بنشر رسانید.

از نظر شما در شرایط  تشویش آور و جدی موجود ، چه وظایفی در برابر کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان و سایر نیروهای دموکرات و مردمدوست قراردارد؟

پاسخ : با ستایش از تلاش های روشنگرانه مسوولین تارنمای وزین بامداد ، ارگان نشراتی حزب ، ما این برنامه ها وسایر اقدامات رهبری حزب را مثبت و مسوولانه ارزیابی نموده و ادامه این برنامه را به سود مردم افغانستان میدانیم.

کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان با ثبت اولین ویروس کرونا در هرات پیرامون موضوع بحث نموده و در زمینه تآمین ارتباطات از طریق تیلفون و شبکه های اجتماعی و رسیده گی به موقع و حمایت از رفقا و اعضای فامیل آنها و مشارکت در توزیع کمک های شوینده ، ماسک و دستکش به شهروندان را در اولویت فعالیت های روزمره سازمانی قرار داده اند . حقیقت در فیسبوک شورای ولایتی هرات در مورد ویروس کرونا به شهروندان هرات پیوسته آگهی میدهند.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۸۰۳

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 

پیام همدردی دارالانشای حزب آبادی افغانستان به ارتباط حمله تروریستی برعبادتگاه سیک‌ها

 

 

  کابل ، ۶ حمل ۱۳۹۹

با اندوه فراوان امروز شاهد حادثه تروریستی هولناک درشهر کابل بودیم که طی آن تروریستان سفاک خلاف تمام موازین و نورم های بشری برعبادتگاه هموطنان سیک ما درشهرکابل حمله نموده و باعث کشته شدن و مجروحیت شماری ازاین عزیزان ما ، از جمله زنان و کودکان گردیدند.

هموطنان اهل هنود وسیک ما منحیث باشنده گان بومی و اصلی این سرزمین طی قرن ها درکنار سایر اقوام و مذاهب کشور زنده گی مسالمت آمیز و دوستانه داشته ، و با کار و تلاش بیدریغ شان همواره درراه ترقی و پیشرفت کشورمحبوب خویش افغانستان کوشیده ، و بویژه درعرصه تقویت بنیادهای اقتصادی و پیشرفت تجارت دراین خانه مشترک دستآوردها و افتخارات چشمگیر داشته اند.

حزب آبادی افغانستان درپرتو اصول قانون اساسی کشور و اهداف برنامه عمل خویش ازحقوق وآزادی های تمام اقوام و مذاهب ساکن درکشورازجمله هموطنان عزیز اهل هنود و سیک ، ابرازحمایت نموده ، و خود را مکلف برتطبیق آن میداند. ما از مقامات مسوول جداْ‌ تقاضا مینمایم تا مکلفیت های قانونی خویش درحفاظت ازجان و مال ، وتامین فضای مساعد برای زنده گی، کار و انجام مراسم دینی آنها ادا نماید .

دارالانشای حزب آبادی افغانستان حمله وحشیانه امروز برعبادتگاه هموطنان سیک را با شدیدترین الفاظ تقبیح نموده ، برعاملین آن نفرین فرستاده و مراتب تسلیت عمیق خویش را خدمت خانواده های که در این حادثه دردبارعزیزان خویش را از دست داده اند ابراز نموده  و برای مجروحین حادثه آرزوی صحتمندی مینماید.

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۰/۱ـ ۲۵۰۳

Copyright ©bamdaad 2020

 

اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد افغانستان

 

به ادامه بررسی های کارشناسان حزب آبادی افغانستان درباره پیآمدهای گسترش ویروس کرونا اینک ارزیابی مسلکی رفیق داکترعبد الرشید جانبارعضو دارلانشای حزب آبادی افغانستان و کارشناس  امور اقتصادی و سیاسی را درباره « اثرات ویروس کرونا براقتصاد افغانستان » پیشکش خواننده گان تارنمای بامداد مینمایم.

سلسله این برسی های کارشناسانه و گزارشات از محلات در روزهای بعدی درسایت بامـداد پیگیری می شود. امید با این کمپاین روشنگرانه توانسته باشیم دین ژورنالیستی خود را منحیث رسانه متعهد و مردمی در برابر مردم زحمتکش افغانستان ادا کرده باشیم. ـ بامــداد

 

 

 

داکترعبدالرشید ، تحلیگرمسایل اقتصادی وسیاسی

افغانستان کشوریست که بیش از ۵۵ درصد مردم آن زیر خط فقر زنده گی می ‌کند و نرخ بیکاری هم بین ۲۶ تا ۳۰ در صد میباشد. نظر به گذارش سازمان غذایی جهان ۵۷ درصد مردم افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبوده ، و حدود ۴۰۰ هزار اطفال ‌و مادران حامله به سوتغذیه مبتلا میباشند. در افغانستان حدود ۱۶ میلیون افراد واجد شرایط کار بوده که از جمله ۹ میلیون آن بیکار می باشند، تعداد زیاد این کتگوری ازکارگران بصورت روزمزد و یا دست فروش در کنار جاده ها کار می نمایند. اکثریت کارمندان خدمات ملکی و معلمین ماهانه بین شش تا هشت هزار افغانی معاش دارند که اکثر آنها در پهلوی کار دولتی و معلمی کارهای دیگری را نیزجهت دریافت مقداری پول انجام میدهند تا توانسته باشند حداقل نیازمندی های اعضای فامیل های شانرا مرفوع سازند.

حد اوسط تعداد فامیل درافغانستان ۷ نفر بوده که دراکثر فامیل ها صرف یک نفر کارمی ‌کند و متباقی را اعاشه و اباته مینماید. از سوی دیگر افغانستان یک کشور مصرفی بوده که سالانه به ارزش ۷،۶ میلیارد دالر واردات داشته و صادرات آن بالغ برحدود ۷۸۰ میلیون دالراست. نظر به معلومات مسوولین وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، مصرف سالانه گندم درکشوربیشتر از شش میلیون متریک تن بوده که از جمله حدود ۴،۵ میلیون متریک تن در داخل کشور تولید گردیده و حدود دو میلیون متریک تن آرد و گندم با سایر مواد اولیه ازخارج کشور وارد میگردد.

به گفته وزارت صحت عامه ، تا اکنون ۸۴ مورد مثبت ویروس کرونا در کشور* ثبت شده است که چهار تن آن در میان نظامیان نیروهای خارجی میباشد. علاوه بر آن، بیش از ۵۰۰ مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسرکشور شناسایی شده است که هرات و کابل به ترتیب در رده‌ های اول و دوم قراردارند و این ارقام درحال افزایش بوده و دو تن ( یک مرد در مزارشریف و یک زن در هرات ) از اثر مبتلا بودن به این ویروس جان باخته اند.

 گرچه مردم به احصاییه‌های وزارت صحت عامه به دیده شک و تردید مینگرند‌ زیرا روزانه هزاران تن از کشور ایران به افغانستان می آیند و درهفته های گذشته بیش از ۱۵۰ هزارتن از ایران از طریق هرات داخل کشورگردیده اند و این پروسه ادامه دارد.

با درنظر داشت مطالب فوق، افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا در برابرشیوع ویروس کرونا بوده و نسبت نداشتن منابع و تجهیزات لازم و کافی نمی‌ تواند با شیوع کرونا درعرصه صحی و اقتصادی مقابله کند. دولت و مردم افغانستان باید در راستای پیش ‌گیری از این ویرس خطرناک با وزارت صحت عامه همکاری جدی داشته باشند. ویروس کرونا نه تنها می ‌تواند در افغانستان بحران صحی، بلکه بحران اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی را نیز ایجاد کند. این بیماری اقتصاد جهان را به لرزه در‌آورده است، و تنها در ربع اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸۰ میلیارد دالر اختلات اقتصادی را در سطح جهان بوجود آورده است.

اثرات ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی

با وجود آنکه دولت‌ افغانستان در حال حاضر قیود روزگردی در شهرهای هرات، فراه و زرنج وضع کرده است و درشهرهای کابل و سایر شهرهای بزرگ دیگر سالونهای عروسی، کلپ های ورزشی، حمام ها ‌ مسدود گردیده و اجتماعات بزرگ ممنوع بوده، مکاتب و دانشگاه ها رخصت گردیده اند، ساعات کاری در ادارات دولتی کاهش یافته و کارمندان بالای سن ۵۷، زنان حامله و شیرده مرخص گردیده اند، اما مردم درافغانستان تاهنوزبه آن چندان توجه جدی نکرده ، و برای وقایه از آن اقدامات لازم و ضروری را به عمل نیاورده‌اند. هرگاه درهفته های آینده شیوع این بیماری بیشتر گردد، و شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات ، کندهار، مزار، نتگرهار و سایر شهرهای دیگر به حالت قرنطین درآیند مسلما که مشکلات جدی اقتصادی ذیل را بیار خواهد آورد:

شیوع بیشتر ویروس کرونا فعالیت‌های تجارتی را بیش ‌تر صدمه خواهد زد و کاهش بی پیشنه کار و بار را در کشور بیار خواهد آورد، قسمی که در سایر کشور‌ها شرکت ‌های تولیدی و خدماتی تعطیل گردیده ‌اند، درافغانستان نیزفعالیت های شرکت ‌های خدمات حمل و نقل هوایی و زمینی درسطح ملی و بین‌ المللی کاهش یافته و یا به مدت نا‌معلوم متوقف گردند. شرکت‌ های تولیدی وخدماتی فعالیت ‌های خویش را کاهش دهند یا کاملاً متوقف نمایند. این بیماری همه‌ شمول ممکن به کاروبارهای غیر‌رسمی بیش ‌تر صدمه وارد کند چون آن‌ها نه بیمه دارند و نه بانک ‌ها قرضه برای‌ شان پرداخت می‌ کنند. درصورتی که ویروس کرونا بیش ‌ترگسترش پیدا کند‌‌، بالای عرضه و تقاضا در مارکیت‌ ها اثر ناگوار خواهد داشت، چون مردم از بیم مبتلا شدن به بیماری کرونا به بازار نخواهند رفت. این امر، منتج به کاهش درخرید و فروش شده و بالاخره مشکلاتی را برای متشبثان و تولید‌کننده ‌گان ایجاد خواهد کرد.

قیمت مواد غذایی درحال افزایش بوده چون افغانستان یک کشور وارداتی است و بیش ‌تر مواد خوراکی آن ازکشور‌های دیگر وارد می ‌شود. با گسترش ویروس کرونا درکشورهای همسایه نظیر چین، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه، ممکن واردات به کشورکاهش یابد. به همین دلیل بود که چند روز قبل افزایش سرسام ‌آور بهای مواد خوراکه به ویژه آرد و روغن در پی ایجاد نگرانی از شیوع ویروس کرونا مردم را بسیار سرا‌سیمه ساخته بود. درکابل وسایرشهرهای بزرگ افزایش خرید مواد غذایی توسط مردم قیم را به یک باره‌ گی افزایش داد، اما مقامات دولتی و مسوولین سکتور خصوصی به موقع مداخله کرده و تدابیری را روی دست گرفتند که در نتیجه جلو افزایش سرسام ‌آور نرخ مواد غذایی تا حدی گرفته شد. قبل از خبر شیوع ویروس کرونا قیمت یک بوجی آرد ۵۰ کیلویی ۱۴۰۰ افغانی بود، اما فقط در یک روز به ۲۵۰۰ افغانی رسید. گفته میشود که افغانستان ذخایر استراتیژیک در۲۲ ولایت با ظرفیت ۲۶۳ هزار متریک تُن مواد غذایی دارد، و کشورهندوستان نیز وعده کمک ۷۵ هزار متریک تُن گندم را به افغانستان داده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نیز از آماده ‌گی برای فراهم ‌آوری مواد غذایی سه ماهه خبر داده است.

 نرخ بیکاری درکل نظر به آمار وزرات اقتصاد افغانستان ۲۶ درصد و در میان جوانان تا ۳۰ در صد می باشد، در صورتی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هر روز فزون ‌تر و بیش ترگردد، و با درنظر داشت بی ‌تفاوتی‌ها و سهل ‌انگاری‌های مردم وعدم توجه آنها به مشوره های صحی به نقطه خطرناک برسد و بیشتر شهرها به قرنطین برود و یا قیودات گشت و گذار در روز وضع گردد، در انصورت میزان بیکاری درکشور، بخصوص درکار و بارغیررسمی که حدود ۸۰ در صد فعالیت های اقتصادی کشور را تشکیل می‌ دهد، به شکل سرسام‌ آورافزایش خواهد یافت که بار سنگینی را برشانه‌های دولت و جامعه ما ببار خواهد آورد. به صادرات کشور نیز ضربه شدید وارد خواهد آمد چون که افغانستان عمدتاً میوه‌ جات تازه وخشک و سایراقلام صادراتی خود را به کشور‌هایی چون چین، هندوستان، پاکستان، ایران و سایر کشور‌ها از طریق هوا و زمین صادر می ‌کند. در صورت وخامت اوضاع بنا برگسترش ویروس کرونا درافغانستان و کشورهای دیگر، ممکن راه ها و بنادر مواصلاتی هوایی و زمینی کاملا مسدود گردد و درصادرات افغانستان کاهش بی‌ سابقه بعمل آید، و شرکت های حمل و نقل هوایی و زمینی کشور نیز آسیب‌ های جدی را به همراه خواهند داشت. چنانچه همین اکنون نظر به اظهارات مسوولین هوانوردی کشور حدود ۲۰ در صد پروازهای عبوری از فضای افغانستان بنابر کاهش پروازهای بین المللی کاهش یافته و دو شرکت هوایی کام ایر و آریانا نیز تااکنون نسبت کاهش درپروازهای بین‌المللی آنها حدود بیست میلیون دالر خساره مند گردیده اند، که این رقم با گذشت هر روز بیشتر و بیشتر گردیه و منجر به مرخص شدن کارمندان آنها و ازدیاد بیکاری بیشتر خواهد شد.  سکتورخصوصی افغانستان نیز درمعرض تهدید جدی قرارداشته و فعالیت های آن نیز محدود و حتا تعداد از آنها ورشکست خواهد شد.

عواید گمرکی وسایرعواید داخلی مالیاتی و غیرمالیاتی کاهش قابل ملاحظه را درقبال خواهد داشت و این امر مشکلات جدی را در پرداخت معاشات ماهوار کارمندان دولت که ازعواید داخلی اکمال میگردد، بوجود خواهد آورد. بنا گفته میتوانیم که با شیوع بیشتر ویروس کرونا در افغانستان خسارات هنگفت مالی و اقتصادی و مشکلات جدی اجتماعی را برای دولت و مردم کشور ببار خواهد آورد. حکومت افغانستان مبلغ ۲۵ میلیون دالر کمک عاجل را بخاطر مبارزه با این ویروس تخصیص داده است، اما دولت افغانستان با درنظرداشت بحران‌ های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی و بحران ناشی از انتخابات، قادر به مدیریت آن نخواهد بود و مسلما بخاطر مبارزه به آن به کمک های صحی و اقتصادی جهان و سازمانهای جهانی نیاز شدید دارد و تا اکنون کشورهای هند و چین وعده کمک و همکاری به مردم افغانستان داده اند همچنان حکومت افغانستان تقاضای مبلغ یکصد میلیون دالر کمک عاجل از جامعه جهانی نموده است، اما تا اکنون این کمک ها دراختیار دولت و مردم افغانستان قرار نگرفته است. با درنظر داشت فساد گسترده اداری و مالی در کشور، تشویش آن وجود دارد تا کمک های اقتصادی و مواد غذا نیز به مستحقین آن توزیع نگردد.

پیشنهادات برای مردم و مسوولین دولتی

۱-  در قدم نخست لازم است تا همه شهروندان کشور بخاطر کاهش خسارات جانی، مالی و اقتصادی ناشی از شیوع بیشتر این بیماری، مسوولیت های فردی و اجتماعی خود را ادا و هدایات مسوولین دولتی و مشوره های مسوولین سکتور صحت کشور را در بخش وقایه وجلو گیری از شیوع بیشتر این ویروس جدی گرفته و به آن عمل نمایند.

۲ـ  از آنجایکه مدت سه ماه به رفع حاصلات گندم در کشورباقی مانده است، لازم است تا مسوولین دولتی ذخایر استراتیژیک را تقویت نموده ، و حد اقل برای سه ماه مواد اولیه غذایی را درذخایر استراتیژیک پیش بینی نمایند.

۳-  با محتکرین مواد اولیه بخصوص آرد، گندم، روغن، ادویه و مواد شوینده و ضدعفونی در مطابقت با قانون منع احتکار برخورد جدی صورت گیرد و به سود جویان و محتکرین اجازه داده نشود تا نظم اقتصادی جامعه را برهم زنند. تاجران محترم نیزدراین شرایط دشوار از ترحم و دلسوزی بیشتر کارگرفته و از گران فروشی مواد مورد ضرورت شهروندان کشور خود داری نمایند.

 ۴-  سکتور صحی کشوربا جلب کمک های جامعه جهانی و سکتور خصوصی تقویت گردد و حد اقل درتمام ولایات کشور یک مرکزخاص برای تشخیص و تداوی کرونا با امکانات تخنیکی و متخصصین صحی ایجاد گردد.

 ۵-  افراد و خانواده های آسیب پذیر که در نتیجه قرنطین و وضع قیودات در شهرها نمی توانند لقمه نانی برای خود و فامیل های خود تهیه نمایند، باید تحت حمایت دولت و سازمان های مددرسان ملی و جهانی قرار گیرند.

۶-  درحال حاضرمقدار کمی گندم در ذخایر موجود است که از آن جمله رییس جمهور امر توزیع ۲۴ هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب ‌پذیر صادر کرده است. لازم است تا یک میکانیزم شفاف بمنظور کمک به مردم آسیب پذیر که بتواند از سوی استفاده و فساد در توزیع این مساعدت ها جلوگیری و مستحقین اصلی از آن بهرمند گردند، ایجاد گردد. بدین منظور لازم است تا برای افرادی که آدرس مشخص و حساب بانکی نزد ادارات دولتی دارند، از قبیل کارمندان پایین رتبه دولتی، معلمین و استادان، متقاعدین پایین رتبه، افسران و سربازان، معلولین و فامیل های شهدا و دیگران کمک های نقدی ازطریق ادارات مربوطه به آدرس‌های بانکی شان صورت گیرد.

برای سایر افراد و خانواده های که آدرس مشخص در ادارات دولتی ندارند، از قبیل دست فروشان، کارگران روزمزد، اطفال کارگر روی جاده، بیوه ها و دیگران کمک های مواد ا‌ولیه غذایی تحت نظر مسوولین نواحی، وکلای گذر، شوراهای محلی و رضاکاران احزاب سیاسی و جامعه مدنی توزیع گردد.

کمک های مالی و جنسی سبب میگردد تا از یک طرف نظم بازار حفظ گردد و از سوی دیگرجلو فساد و سواستفاده های گسترده گرفته شود.

۷-  حمایت از سکتورخصوصی که از اثر توقف فعالیت های تولیدی و خدماتی شان متضرر میگردند، بعمل آید. دولت با قبول سبسایدی و کاهش درمالیات آنها می ‌تواند این بخش مهم را از ورشکستگی نجات دهد.

 

* تعداد مبتلایان به این ویروس در افغانستان درتغیر بوده و ارقام ارایه شده تا تاریخ ۷ حمل ۱۳۹۹ خورشیدی می باشد.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۰۳

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020

 

تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان

 

 

خواننده گان گرانقدرتارنمای بامـداد،

درادامه نشردیدگاه های کارشناسان حزب آبادی افغانستان پیرامون اثرات بیماری کرونا ، اینک دیدگاه های رفیق داکترعبدالرشید جانباز کارشناسان امور اقتصادی را در باره اثرات اقتصادی این بیماری دنیاگیر به نشر میرسانم. امید طرف توجه قرارگیرد ـ تارنمای بامـداد

 

داکتر عبدالرشید جانباز

بیماری کرونا برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان آستان هوبی کشورچین شناسایی شد و در ۱۱ مارچ ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی شیوع این ویروس را دنیاگیر اعلان کرد. واژه « کروناویروس» از کلمه لاتین corona یا کلمه یونانی κορώνη به معنی تاج گرفته شده ‌است. این واژه به مشخصه ظاهری ویرون ها شکل عفونی ویروس که در زیر مکروسکوب الکترونیکی دیده می ‌شود، اشاره دارد که حاشیه‌ ای ازسطح بزرگ و پیازدار داشته و یادآور تصویری از یک تاج سلطنتی یا تاج خورشیدی است.

درحالیکه مقامات چینی از نشانه ‌های کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا خبر داده ‌اند، آثارمنفی این بیماری براقتصاد جهانی به تدریج آشکار می شود می‌ گویند: چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار می‌شود.

این بارچین بیمار شده است. یک بیماری با پیامدهای گسترده جهانی. در المان از خطر رکود اقتصادی سخن می ‌رود و درسطح جهان ممکن است نرخ رشد اقتصادی به ۱،۵ درصد کاهش یابد. سهم چین در تولید ناخالص داخلی جهانی بیش از ۱۵ در صد میباشد که کاهش آن تاثیر مستقیم بالای کاهش تولیدات ناخالص داخلی جهان دارد .بناْ پیاآمدهای اقتصادی مخرب بیماری کرونا تنها به چین محدود نمی ‌شود بلکه کل جهان را در برمی ‌گیرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از دولت چین خواسته است تا همه توان خود را برای کنترول و مهار این بیماری به کارگرفته و از شرکت‌ها و واحد های تولید و اقتصادی حمایت مالی بکند. نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری به کمتر از پنج درصد (۴،۹) خواهد رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور درسال گذشته میلادی ۶،۱ درصد بوده است. وزیران دارایی کشورهای صنعتی وابسته به گروه هفت (G7) برای هماهنگ کردن سیاست ‌های خود در امر مقابله با پیامدهای مخرب این بیماری تشکیل جلسه داده و تصامیم لازم اتخاذ نموده اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتا گفته می ‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می ‌تواند به نصف کاهش یابد. حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به طور مشخص در چین نشان می ‌دهد. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمارسفارش ‌ها و درنتیجه شمارشاغلان درماه فبروری درچین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌ پرسی ماهانه سابقه نداشته است. سایمن مک آدم اقتصاد دان جهانی در شرکت کاپیتال اکانومیک می ‌گوید که اختلال اقتصادی درسه ماه اول سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۸۰ میلیارد دالربرای اقتصاد جهان هزینه خواهد داشت که اگر حدس ما درست باشد، تولید ناخالص داخلی جهان درسه ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته هیچ رشدی نخواهد داشت. پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کرونا برای اقتصاد جهانی درکانون توجه رسانه‌ ها و تحلیلگران مسایل اقتصادی نیز قراردارد. پیش بینی می‌ شود که هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌ های آینده کنترول و مهار نشود، اقتصاد جهان از نفس بیافتد

. اتحادیه سراسری صنایع المان از احتمال رکود اقتصادی این کشورسخن گفته‌ است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که هرگاه شیوع بیماری در چین، جاپان، کوریای جنوبی و ایتالیا در سه‌ ماهه دوم سال جاری میلادی کنترول نشود، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی المان به نیم درصد و حتا کمتر کاهش یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حتا بر این باوراست که نرخ رشد اقتصادی المان در سال جاری می‌ تواند به سه دهم درصد برسد. مسوولان این اتحادیه از دولت المان خواسته ‌اند ازسیاست بودجه بدون کسری فاصله بگیرد و برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بیماری اقدام به سرمایه‌ گذاری کند. چنین سیاستی از سوی بسیاری از کشورها و از جمله چین و آمریکا اجرا شده است. صندوق جهانی پول نیز میلیارد ها دالر برای مقابله با پیامد های این ویروس در نظرگرفته است.  دو حزب دموکرات و جمهوریخواه امریکا نیز برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا بودجه‌ ای معادل ۹۰۰ میلیارد دلار پیش بینی کرده ‌اند. اختصاص این بودجه از سوی مجلس نماینده گان تصویب و برای تصمیم نهایی و اجرا به مجلس سنا ارایه شده است. تصویب آن در مجلس سنای آمریکا نیز قطعی است

. انگلستان معادل ۳۶۰ میلیارد ایرو، اسپانیا ۲۰۰ میلیارد ایرو و اتریش معادل ۳۸ میلیارد ایرو را برای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا ، کوید ۱۹ ، اختصای داده اند.

دولت چین نیز ۱۶ میلیارد دلار به مقابله با این بیماری و مهارشیوع آن اختصاص داده است. به ‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی درباره احتمال کنترول شیوع این بیماری دردست نیست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCDE)  در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو گردیده است، این نهاد مالی و اقتصادی بین المللی ضمن هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند رشد اقتصادی جهان درسال جاری میلادی، پیش بینی خود برای تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش داد و درهمان حال اعلام کرد دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نامعلوم است. این سازمان درگزارش اخیرخود وضعیت رشد اقتصادی درجهان را درسایه تهدید ویروس کرونا درسه سناریو بررسی کرده است. اگر سناریو خوش بینانه را کنار بگذاریم، بر اساس دو سناریو دیگر این نهاد، اقتصاد جهان درهفته های آینده عملاً وارد رکود می شود. اما، شدت و ضعف رکود اقتصادی در جهان به محدود شدن و یا گسترده ویروس کرونا بسته گی خواهد داشت. شیوع بیماری ناشی ازابتلای به ویروس کرونا با محدویت هایی در رفت و آمد، کاهش در میزان سفرهای خارجی و همچنین توقف و کاهش فعالیت اقتصادی در جهان گردیده ، به خصوص اقتصاد کشورهای خاور دور تاثیر منفی گذاشته است. شرکت اپل، تولید کننده تیلفون های همراه، گفت که اختلال در فعالیت های اقتصادی در چین به کاهش تولید و عرضه محصولات این کشور و پایین آمدن سود منجر خواهد شد. بخش قابل توجهی از محصولات اپل در واحدهای تولیدی این شرکت در چین تولید می ‌شود. همزمان، دولت چین جدید ترین آمار ابتلا و تلفات ویروس کرونا را منتشر کرده است. براساس این آمار، تا اکنون بیش از یکهزار و هشتصد تن از مبتلایان به ویروس کرونا دراین کشورجان خود را از دست داده ‌اند که بخش عمده آنان از ساکنان استان هوبی بوده اند. ابتلای به ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان، مرکز این استان، گزارش شد. تا اکنون به تعداد ۳۴۰ هزار تن در بیش از یکصد و هفتاد کشورجهان به این ویروس مبتلا شده اند و از جمله به تعداد ۱۵ هزار تن جان باخته اند.

در افغانستان تعداد مبتلایان۴۲ تن و یک تن جان باخته است. انجمن بین ‌المللی حمل ‌ونقل هوایی  (IATA)  اعلام کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها، از جمله چین به عنوان کانون آن، احتمال دارد شرکت‌های هواپیمایی سراسر جهان حدود ۱۱۳ میلیارد دلار زیان ببینند. به گزارش نشریه فروبس ، آلکساندر دوژونیک مدیرکل انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی حوادث ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان را بی ‌سابقه دانسته است. بر اساس تخمین‌ این انجمن شمار مسافران پروازها در چین ۲۳ درصد، جاپان ۱۲ درصد، سنگاپور ۱۰ درصد، کوریای جنوبی ۱۴ درصد و منطقه آسیا ـ پاسیفیک ۱۱ درصد و اروپا ۷ درصد کاهش می یابد. شرکت‌ های ایتالیایی ۲۴ درصد و المانی نیز ۱۰ درصد مسافران را از دست می‌دهند. انجمن مذکور در ۲۰ فبروری پیش ‌بینی کرده بود که شرکت‌ های هواپیمایی سراسر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا ۲۹.۳ میلیارد دلار زیان خواهند دید. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت اتحادیه اروپا که شامل بعضی از قدرت‌ مند ترین اقتصادهای اروپا است ممکن است در طول چند ماه آینده دچار انقباض اقتصادی شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز دوشنبه، ۱۲ حوت گفت که امسال رشد اقتصادی جهان ممکن است در مقایسه با پیش ‌بینی گذشته که ۲.۹ درصد بود تا ۱.۵ درصد پایین بیاید این اندیشکده که شامل ۳۶ کشور از ثروتمند ترین ملت‌ های دنیا است، گفت جاپان نیزممکن است دچار رکود اقتصادی شود. این سازمان اخطار داد ویروس کووید۱۹ از زمان بحران اقتصاد جهانی شدید ترین خطر را به رشد جهانی اقتصاد تحمیل کرده است و ممکن است باعث «ت اثیر دومینو وار» شده و تاثیر شدید آن بر چین درسایر کشورهای پیشرفته دنیا تکرار شود و به شدت بر اعتماد مردم به اقتصاد، مسافرت و خرج و مخارج آنها آسیب بزند. به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد چین آسیبی شدید و رکودی کوتاه‌ مدت تجربه خواهد کرد کما این که نرخ رشد اقتصادی این کشور از ۶.۱ درصد در ۲۰۱۹ به کمتر از ۵ درصد برای امسال رسیده است تا آنکه در سال ۲۰۲۱ میلادی کاملا به حالت سابق بازگردد

. لارنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «خطر این ویروس تهدید شدید تری را متوجه اقتصاد جهانی خواهد کرد که اکنون نیزاز تجارت ‌های تضعیف شده و تنش‌ های سیاسی رنج می ‌برد. دولت ‌ها باید به سرعت برای مقابله با شیوع این بیماری فراگیر دست به کار شده و با حمایت از نظام ‌های بهداشتی خود ومراقبت ازمردم مطمین شوند خانواده‌ها و تجارت ‌هایی که از بیماری آسیب دیده‌اند کمک ‌های بهداشتی و مالی لازم را دریافت خواهند کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت برای این که از رکود اقتصادی جلوگیری شود کارمندان باید بتوانند از خانه کار کنند. این سازمان از دولت‌ها خواست تا دست به کار شده و از صنایعی که بیش از سایرین تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته‌اند، مانند صنایع گردشگری و مسافرتی و شرکت ‌های تولید موتر و سایر اقلام الکترونیکی، حمایت‌ های لازم را به عمل آورند. این سازمان همچنین از بانک‌ های مرکزی خواست تا وجوه نقد اضافی را برای بانک ‌ها فراهم آورند تا آنها بتوانند به تجارت ‌هایی که اکنون از کاهش وجوه دریافتی آسیب دیده ‌اند، کمک کنند. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اظهار داشت که اگر این بیماری به سرعت فراگیرشود اقتصاد های « گروه ۲۰ » باید طی همکاری بین‌المللی با یکدیگر چارچوب حمایت ‌های پزشکی و بهداشتی هماهنگی‌ های لازم را برای کمک ‌های مالی و نقدی جهت بازسازی اعتماد به نفس عموم مردم و ملت‌ ها طرح ریزی کنند.  در پرتو تنش ‌های تجاری و عدم قطعیت سیاسی، اروپا و جاپان حتا قبل از شروع شیوع ویروس کرونا نیز شاهد رشد اقتصادی آهسته‌ ای بودند.

پیش‌ بینی یک بیماری همه‌ گیر درسطح جهان باعث شد افراد هفته گذشته به سرعت سهام ‌های خود در بازار بورس‌ های سراسر جهان را بفروشند چرا که تاثیر تعطیلی کارخانه‌ ها، پروازهای لغو شده و اخلال در چرخه سفارش و ارسال مواد اولیه باعث نگرانی سرمایه‌ گذاران شده است. شاخص ۱۰۰ بورس اوراق برتر فایننشل تایمز کمی از خسارات ‌های وارده صبح دوشنبه را در پایان روز جمعه جبران کرد و یک درصد بالای نرخ آغازین هفته به فروش رفت. بازارهای سراسر جهان اما از این گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چندان آسایش خاطر نخواهند یافت و همینطور از آمار مجزایی که نشان می ‌دهد تولیدات کارخانه ‌ها در چین سقوط شدیدی داشته است. فعالیت کارخانه‌ های در ماه فبروری طی سریع ‌ترین سقوط خود به پایین ‌ترین حد در طول تاریخ کشور رسید چرا که اقدامات مبارزه با شیوع ویروس بعضی از خط‌ های تولیدی را کاملا متوقف کرده است. شاخص ماهانه قدرت خرید مدیران که در نشریه «کایشین» منتشر شده نیز از ۵۱.۱ درصد در جنوری به ۴۰.۳ درصد رسیده است. شاخص زیر ۵۰ درصدی حاکی از کاهش مدام تولید محصولات است. از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها و کشورها به واردات محصولات چینی متکی هستند کاهش نرخ تولید در این کشور در هفته‌ ها و ماه‌ های آینده بر تمام زنجیره عرضه مواد اولیه در سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهان پیشبینی نموده است که نرخ رشد جهانی اقتصاد امسال ۲.۴ درصد خواهد بود که از ۲.۹ درصدی که اخیرا در ماه نوامبر پیش‌ بینی شده بود پایین ‌تر است. با این وجود، همچنین اخطار داده است تاثیر اقتصادی ویروس کرونا هنوز خیلی غیرقطعی است و نرخ رشد اقتصاد ممکن است بیشتر هم سقوط کرده و برای امسال به ۱.۵ درصد برسد. دلیل اصلی این سقوط کاهش تولیدات در چین است که کارخانه‌ ها و شهرها برای جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل شده و تحت قرنطین رفته ‌اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می ‌گوید کشورهایی که شدیدا با چین روابط تجاری دارند از جمله جاپان، استرالیا و کوریای جنوبی نیز شاهد ورود آسیب به اقتصاد‌های خود خواهند بود. از آنجا که بسیاری از شرکت ‌ها و کشورها به واردات محصولات چینی متکی هستند کاهش نرخ تولید در این کشور در هفته‌ها و ماه‌ های آینده بر تمام زنجیره عرضه مواد اولیه در سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت. به زعم این سازمان محتمل ‌ترین سناریو این است که تاثیرات منفی این ویروس تقریبا به سرعت محو خواهد شد و اگر کشورهایی که از همه بیشتر در معرض ویروس کرونا هستند اقداماتی کارآمد برای مقابله با تاثیرات منفی آن اتخاذ کنند رشد جهانی اقتصاد در سال آینده می ‌تواند به ۳.۴ درصد برسد.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۴۰۳

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

Copyright ©bamdaad 2020