اعــلامـیـه

اخیرا شماری از اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان در نتیجه بحث وتبادل نظر درباره مسایل درون حزبی، گروپی از اعضای شورای مرکزی متشکل از رفقا بهروز و دردمند وبه ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان حزب مردم افغانستان را به منظور تداوم مذاکرات و جستجوی راه حل پیرامون مشکلات بوجود آمده پس ازاولین پلینوم شورای مرکزی موظف نمودند. من ازین اقدام به گرمی استقبال کرده و آمادگی خویشرا برای ملاقات با این رفقای ارجمند وگفت وشنود رفیقانه ابرازنمودم. ما به هدف تامین وحدت و یک پارچگی حزب و جلو گیری از عمیقتر شدن بحران روی یک سلسله مسایل سیاسی وسازمانی بحث نمودیم  و سر انجام درباره تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به توافق رسیدیم.

به منظور تداوم مذاکرات و تفاهم پیرامون جزییات تدویر پلینوم کمیسیون جداگانه توظیف می گردد.

 

پوهاند داکتر محمد داود راوش

 

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان دایر میگرددجلسه كمیته اجراییه شورای مركزی حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داكتر محمد داود راوش رییس حزب مردم افغانستان  بتریخ 14.10.1391 در دفتر مركزی این حزب در شهر كابل دایر گردید.


طبق اجندای جلسه، نخست رفیق پوهاند داکتر داود راوش در باره كار وفعالیت كمیته اجراییه در فاصله دو اجلاس به اعضای کمیته اجراییه گزارش داده گفت: " درفاصله میان دوجلسه کمیته اجراییه اقدامات معین در راستای تکمیل ساختارهای حزبی، بهبود امور دفتر مرکزی حزب وشورا های ولایتی صورت گرفته است. مطابق برنامه شعبه تشکیلات هیات کمیته اجراییه به خاطر بررسی امور حزبی به ولایت های بلخ، ننگرهار ولغمان سفر کردند. دفتر مرکزی حزب همه روزه به شمول روزهای رخصتی به روی اعضای حزب ومردم بازاست. روابط ما با نهاد های جامعه مدنی و مردم گسترش یافته است. در فاصله میان دو اجلاس، تعدادی زیادی اعضا و كادرهای حزب، جوانان ونمایندگان نهاد های مدنی ومردم به دفتر مركزی حزب مراجعه نموده و می نمایند. بر بنیاد تصمیم کمیته اجراییه، سایت حقیقت ارگان مرکزی حزب به فعالیت نشراتی آغازنمود که یک رویداد با اهمیت درعرصه کار سیاسی وفرهنگی حزب شمرده میشود.

Read more...

 

 

جلسه شورای کشوری ناروی حزب مردم افغانستان بخاطر برسی فعالیت های آن شورا بروز 23  دسامبر 2012 ترسایی  با حضور گسترده هموندان حزب برگزار شد.

در این نشست اجندا زیرین مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت :

 

١ ـ حزب مردم افغانستان و تلاش در راه تحقق  فیصله های کنگره  تاریخی ٢١ ثور١٣٩١  ،

٢ ـ  برسی کارکرد های شورای کشوری ناروی حزب مردم افغانستان و وظایف بعدی آن.

 

در بخش نخست ، رفیق سید افضل بهار ریس آن شورا  در صحبت مفصل و همه جانبه خود کنگره ٢١/٢/١٣٩١

 حزب مردم افغانستان و تصامیم با اهمیت آن را در راستای رشد و انکشاف بیشتر حزب و افزایش نقش آن در جامعه  با اهمیت خوانده  افزود :

 

« کنگره حزب مردم افغانستان با تصامیم تاریخی خود از جمله تصویب برنامه و اساسنامه جدید حزب ، خط مشی سیاسی ، تغیر نام حزب ، پیام به مردم افغانستان از یکسو  و همچنان  گسترش فرهنگ همسویی و مبارزه مشترک  با سایر نیروهای دموکرات و ترقی پسند کشور، رخداد باهمیت و درخوردرنگ و تامل در مبارزه سازمان یافته  سیاسی در کشور بود. حزب مردم افغانستان که  بهترین و اگاه ترین انسان های متعهد به آرمان مردم ، رشد و اعتلا وطن و خوشبختی و بهروزی انسان را در صفوف خود جمع نموده است ، نه فقط دارای شبکه های گسترده سازمانی در داخل وخارج کشور میباشد ، بلکه این انسانهای با اراده  و مصمم  بخاطر پیاده نمودن اهداف و اصول برنامه و اساسنامه حزب  شان مبارزه  و پیکار مینمایند.

رفقای حزبی ما ، نماینده گان کنگره  با اگاهی ، ایمانداری ، آینده نگری و وقف  با مسوولیت و اعتباری که از سوی سازمانهای شان به آنها داده شده بود با وجدان اگاه و مسوولیت در برابر نسل کنونی و آینده کشور و حزب تصامیم بزرگی را اتخاذ نموده و فرهنگ تازه کاری را در حزب ما رواج دادند.

کنگره  حزب و به دنبال آن پلینوم  شورای مرکزی حزب  در فضای باز و دمکراتیک با وجدان بیدار و اگاه  ، ریس جدید حزب  و ارگانهای رهبری کننده آنرا برگزیدند .این رفقا مصمم به پیاده نموده  آن وظایف سترگی هستند که کنگره  و ده ها هزار عضو حزب در پیش روی آنها قرار داده اند.»

 

رفیق بهار در بخش دیگری از صحبت ها و ارزیابی های خود  برکارکرد های حزب درنگ نموده  یاد آور شد:

 

« رفقا!  پس  از برگزاری کنگره ما شاهد  کار پر تلاش و برنامه ریزی شده حزب در همه سطوح بوده و هستیم.

در سطح کشور جلسات ارگان های رهبری حزب بصورت برنامه ریزی شده و منظم برپاشده و به کار حزبی تکانه های تازه ای وارد آورده است.دفتر مرکزی جدید حزب با نیاز های تازه حزب همسو بوده و امروز این دفتر به مرجع امید  اعضای حزب ما و مرکز تجمع ، آموزش ، دیدار و تبادل نظر هموندان حزب و سایر وطنپرستان کشور تبدیل شده و دروازه آن بروی همه باز است.

حزب به کار با جوانان ، یعنی اکثریت نفوس کشور، توجه لازم را مبذول نموده و آنرا به یکی از الویت های کاری خود تبدیل کرده است. پروسه جوان سازی حزب خواست همه رفقای اگاه و خردمند حزب ما را از چند سالی بدینسو تشکیل میداد. مایه خوشی ماست که حزب در این راه ، با برخوردای از حمایت اکثریت هموندان حزب گام عملی را  برداشته است. حزب به گسترش و بهبود کار سازمانی ، کمک و یاری به سازمانهای ولایتی و محلی  برخورد دلسوزانه و منطقی نموده و دربخش های تبلیغ و رسانش و حضور در مطبوعات و جامعه اقداماتی را برگزید که یک رهبری مسوول و متعهد به ارمان مردم بایست چنین میکرد. پوهاند داکتر داود راوش ریس حزب و رهبری جدید در این همه تلاش  مطابق خواست ومنافع حزب و انسان زحمتکش وطن عمل نموده  و پیام آور دگرگونی های همسو با خواست ونیاز زمان میباشند.

 

رفقا ! اگر مجموع کار کردهای حزب مانرا در داخل و خارج کشور برشمریم سخن به درازا  میکشد. میخواهم   به یک مطلب با ارزش دیگر اشاره نمایم  و آن اینکه حزب ما در مطابقت با خواست و نیاز زمان در راه گسترش ایتلاف و همسویی با نیرو های ترقیخواه و هوادار دموکراسی وپیشرفت به دستاورد های بزرگی دست یافته است.صفوف ایتلاف گسترش مییابد و نیرو های بیشتر هوادار مردم  و دموکراسی به آن میپیوندند .»

 

در اخیر صحبت همه جانبه خود رفیق بهار خاطر نشان نمود که:

« طوریکه در گذشته نیز تعهد سپرده ایم ، با وفاداری کامل به اصول زرین سازمانی و مرامی حزب مان و با باور کامل به خردمندی و هوشیاری هموندان اگاه حزب ما  و رهبری جدید آن  در مطابقت با منافع حزب و مردم افغانستان با سهمگیری هریک ، ما به پبروزی های بیشتری دست خواهیم یافت.»

 

بعد از صحبت های رفق بهار چند تن از هموندان شورای ناروی حزب مردم افغانستان ابراز نظر نموده و جانبداری شانرا از صحبت های رفق بهار ابراز نمودند.

در بخش دوم جلسه رفقا به برسی کار شورای  ناروی حزب مردم افغانستان و سهم آن در فعالیت های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تحت رهبری خردمندانه رفق کاوه کارمل  پرداخته و بخش های مختلف کار شورا را به بحث و گفتمان نشستند.رفقا شمس الدین شمس و گل احمد صبا  از تغیرات مثبتی که در کار شورای اروپایی و شورای  کشوری ناروی حزب مردم افغانستان رخداده است به خوشی یاد نموده و ابراز نمودند که در سازمان حربی ناروی روحیه همکاری ، اعتماد و حزبیت به صورت مطلوبی رشد نموده و اعضای حزب با ایمانداری و باور به اصولیت و حقانیت،  مبارزه  شانرا به پیش میبرند.در باره مشکلاتی که در پیشروی  سازمانهای شورای اروپایی حزب مردم اقغانستان  قرار دارد رفقا این عقیده و نظر را ابراز نمودند که هر کسی و هر شورایی که صادقانه کار میکند  با مشکلاتی نیز روبرو است . همین هم منطق مبارزه سیاسی است. شماری از هموندان بادریغ بنام اصولیت فقط و فقط تفسیرو تخریب کار سازمانها و شخصیت های شورا ی اروپایی حزب را یگانه کار شان اعلام و بیشتراز دشمنان سیاسی ، بجان حزب مردم افغانستان افتاده اند.آنچه مربوط به حل پرابلم های ناشی از زنده گی و مبارزه میشود رفقا متفقاً به این نظر هستند که حزب ما با تکیه بر اصول ، خرد و مسوولیت ، توانایی حل پرابلم های مربوط را دارد. فقط آنهایکه ایما ن و اراده به حل مشکلات داشته باشند میتوانند برآن فایق آیند.

در برسی از جوانب مختلف کار سیاسی  و سازمانی ، جلسه به امور مالی و تصفیه حق العضویت ها در شورای ناروی درنگ نموده  برخورد مسوولانه با این مساله را از نظر سیاسی و سازمانی با اهمیت خواند.

مسوول مالی شورا چنین گزارش کرد که حق العضویت های رفقای سازمان بیش از 80 در صد تصفیه شده و  سفرهای  دوامدار شماری از رفقا به  خارج از ناروی  مانع تطبیق صد در صد  پلان مالی سازمان شده است.

در بخش پایانی جلسه رفیق بهار کار نشست را مثبت و ارزنده خواند  اضافه نمودکه :

« کار های انجام شده  مایه افتخار و خوشی ماست ،اما هرگزبسنده نمی باشد. هریک ما باید بنوبه خود  در راه گسترش نفوذ و اتوریته سازمان  بکوشد تا در آینده بتوانیم  به دستاورد های بیشتری نایل آیم.»

 

جلسه در فضای گرم رفیقانه ، اعتماد متقابل ، آماده گی و تعهد به  انجام وظایف بزرگتر ساعت ده شب به پایان رسید.

 

 

موضوع: برپایی سیمینار  فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان:

 

 

 

در پی  برپایی سمینار فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وبه پیروی از آن، سیمینار فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی قرار است روز شنبه مورخ ۲۶ ماه جنوری سال ۲۰۱۳ ساعت ۷ شام یا نزده به وقت کشور آلمان از طریق شبکه  پال برپا گردد.

از همه رفقای مسولان بخش تبلیغ وفرهنگ شورا های کشور ، شورا های ایالتی وشهری ، صمیمانه خواهشمند است تا  در سیمینار متذکره سهم بگیرند ، چون سیمینار به شکل بسته تدویر می یابد از رفقای مسولان شورا های کشوری پیش برین تقاضا می گردد ، تا فهرست مسولان بخشهای تبلیغ وفرهنگ شورا های کشور ، شورا های ایالتی وشورا های شهری شان را با ایمل آدرس وشماره تیلفون به بخش تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی بفرستند، اجندای سیمینار . از طریق ایمل به اگهی رفقا رسانیده می شود.

 ادرس اتاق:

Andesha wa Farhang

Europa

Germany

E-Mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 « حقیقت » به نشرات خود آغاز نمود!

با مسرت به اگهی هموندان حزب مردم افغانستان  و هواداران جنبش ترقیخواهی کشور رسانیده میشود که تارنمای « حقیقت » به مثابه ارگان رسمی نشراتی حزب مردم افغانستان به نشانی زیر به فعالیت آغاز نموده است.

www.haqiqat.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب مردم افغانستان و