« حقیقت » به نشرات خود آغاز نمود!

با مسرت به اگهی هموندان حزب مردم افغانستان  و هواداران جنبش ترقیخواهی کشور رسانیده میشود که تارنمای « حقیقت » به مثابه ارگان رسمی نشراتی حزب مردم افغانستان به نشانی زیر به فعالیت آغاز نموده است.

www.haqiqat.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب مردم افغانستان و

مورخ 20  دسمبر 2012

جلسه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان تحت اجندای ذیل دایرگردید:

-       نگاه گذرا برموقعیت سیاسی حزب مردم افغانستان،شورای اروپایی وشورای کشوری

        انگلستان حزب مردم افغانستان.

 

-        مسایل تشکیلاتی

 

-        بررسی محورهای تشکیلاتی و بازنگری واحدهای اولیه .

-        اتحاذ تدابیر، برای وضع مالی وحق العضویت ها.

-        تصویب پلان تدابیرشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان برای سال

         2013  میلادی

-        اتخاذ تدابیربرای تدویراجلاس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

-        طرح نظریات پیشنهادات وانتقادات .

درآغازپس ازتصویب اجندا، رفیق محمد عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،حضور رفقا را درکاراجلاس کمیته اجراییه حزب مردم افغانستان ،خیرمقدم گفته فرمودند:

 

رفقای عزیزوگرامی، طوریکه شما درک مینمایید،حزب ما یعنی حزب مردم افغانستان درنخستین کنگره تاریخی خویش ،که حقی درخشان ترین امید ها وباورها را دریک همایش بزرگ واجتماع سراسری،پرورش داد،بطرزغیرمنتظره ،آماج حملات نا جوانمردانه وسازمان یافته قرارگرفت ودوران متوالی را دربحران ودریک فضای نیمه آگنده ازگرد وغبارکج فهمی ها وجاه طلبی ها بسربرده ودرفرا راه این جوسیاسی، بعضآ شعار ارجحیت جایگاه ومقام سیاسی برمنافع حزب وجامعه وخدشه دارساختن دست آورد های بزرگ کنگره حزب، به میدان کشیده شد.

افتخارداریم که فرزندان هوشیاروآگاه و رزمندگان مجرب وکارآزموده، با درک وتشخیص شاهرک های حیاتی حزب وبیرون ساختن آن ازبحرانات مصنوعی که برحزب مان تحمیل شد، قدم های مسوولانه ،دلسوزانه و رسالتمندانه برداشته  وبا تامین روح وحدت وهمبستگی آن درهمه ساختارها وشبکه های سازمانی وتشکیلاتی، حزب را ازبحران نجات داده وبرای تحقق اهداف و وظایف کنگره حزب وپلینوم آن گام های متین واستوار برداشته وحزب شان را درجاده صراط المستقیم ، بسوی سازندگی وبا لندگی سمت و سو بخشیدند.

امروزخوشبختانه نسبت به هر زمان دیگر، حزب مردم ازجایگاه شایسته وبا هویت سیاسی  درداخل جامعه برخورداربوده وپیوسته برای تاثیرانگیزی پیرامون تحولات جامعه وکشور،نقش آفرینی مینماید.حزب درراستای سیاست گزاری های کلان جامعه، موقعیت واکنشی اتخاذ نموده و در راه اصلی که همانا تامین پلهای ارتباطی با مردم ،تشکل وهمبستگی کلی نیروهای دموکراتیک ملی درجامعه است به پیش میرود. حزب درراستای گشایش و وسعت " ایتلاف احزاب و سازمانها دموکرات وترقیخواه افغانستان  " جامعه مصممانه به پیش رفته وسعی مینماید تا پیوسته فقدان وخلا حضور"ستادمرکزی " کلیه نیروهای ترقیخواه جامعه را مرتفع گرداند.احیرآ پیوستن "حزب وطن "درجنب  " ایتلاف احزاب و سازمانها دموکرات وترقیخواه افغانستان " خود بر، برنامه های همبستگی جویانه واتحاد نیروهای ملی ایتلاف ومنجمله نقش حزب مردم صحه می گزارد. حوشبختانه آماده گی های بیشتر اتخاذ شده است تا طیف وسیع ازنیروهای دموکرات وملی ، جایگاه بایسته خویش را درساختار " ایتلاف نیروهای دموکرات وترقیخواه "جامعه بازیابی نماید.

اخیرآ حزب یکی از بزرگترین کمبود را که همانا عبارت ازفقدان نسل جوان به مثابه آینده سازان ووارثین میراث های بزرگ جنبش ترقیخوانه درکشورهستند ،مرتفع ساخته وبا ایجاد نهاد" جوانان دموکرات " ،صفحه نوینی را برای پروسه تکاملی حزب برداشته است. یقین کامل داریم که این نسل، پیام نوید بخشی را باخود حمل نموده وسکانداران ورهبران ممتازجنبش های ترقیخواهانه درکشور،خواهند بود. با توجه به تغیرات جدید درمرکز وشورای اروپایی، خوشبختانه، موانع اصلی در راه وحدت با حزب متحد ملی برداشته شده واکنون لازم است تا با استفاده از فضای نوین،ماموریت نا تمام تاریخی خویش را ازسرگرفته وباردیگر این جنبش را ازدرون کشورانگلستان وهمین اروپا آغازنموده و رسالت تاریخی خویش را درین عرصه بثمررسانیم.

رفقای گرامی ، وضع درشورای اروپایی حزب، بیش ازپیش به سمت همبستگی وهمیاری انکشاف نموده وهمه رفقا درین راستا کارمینمایند ،تا درکنارهم، ورشکستگی ها وناهنجاری های سیاسی وسازمانی را رفع نموده ودریک فرهنگ گفتمان صمیمانه ونقاد ، فضای رفیقانه راشکل دهند.امروزخوشبختانه همه رفقا بطورآگاهانه وبا دستیابی به حقایق جریانات کنگره وپلینوم آن ، در ساختارشورای های مربوط به شورای اروپایی حزب ، بصورت همبسته  درراه تحقق فیصله ها ومصوبات کنگره حزب   وپلینوم آن، گام های استواربرداشته ودرین خط به پیش میروند.

رفقای عزیز،

 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،افتخار دارد که یکی از اساسگزاران نخستین سنگ تهداب وحدت حزب درساختار احزاب پیشین متحدملی ونهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان میباشد.ما اینجا مشترکآ دربساط حزب مردم افغانستان وشورای کشوری انگستان آن ، خانه را اعما رنمودیم که بهترین وعالیترین نماد وحدت ، حزبیت ، رفاقت وصمیمیت بوده وعزم احساس واراده همه رفقا درآن نقش بسته وبدون شک بروجاهت وجایگاه سیاسی، سازمان مان شکوه می بخشد .من دیروزصحبت های محبت آمیز ،رفیقانه وصمیمانه که بارفقای گرامی عبدالفرید جوینده وسید امین هاشمی که ایشان خود ازمعماران بنای وحدت درشورای کشوری انگلستان ،حزب مردم افغانستان هستند ، داشتم . همه با یک صدا درراه تداوم مبارزه در راه تحکیم هرچه بیشترپروسه وحدت وحفظ دست آوردهای بزرگ سازمان مان درین خصوص که ازدرخشندگی خاصی برخورداراست ،تاکید داشتند.متیقین هستم که بنای وحدت درشورای کشوری انگلستان که درضمیر، وجدان ها وباورهایمان جا افتیده است ، همیشه وبطورجاویدان بطورماندگارباقی خواهد ماند.جریان های مقطعی وطبیعی که از اصل فضای دموکراتیک منشا می یابد، بصورت قطع برعزم رفقا برای تحکیم پروسه وحدت درداخل حزب وتداوم مبارزات سیاسی تاثیرنخواهد داشت .

 

رفقای گرامی،  بایدهوشیاربود که چهره های" آشنا " درشورای کشوری انگلستان حزب مردم ،آنانیکه ازابتدای کارمان برای ایجاد سنگ بنای وحدت، با شیوه های نابکارتلاش نمود تا کماکان باهمه ماجرا جویی وتعصبات وحدت ستیزانه و آرمان ستیزانه ،جلواین پروسه را سلب نماید ،همین اکنون درهوا وحسرت ومستی وجنون قدرت ازدست رفته دیروز،با توجه به وضع تاسف بارانزوای سیاسی خویش، محیلانه تلاش مینماید تا باردیگراین پروسه را متلاشی واین خانه را ویران نماید،که این خواب است وخیال است وجنون و حزب ، هرگزدربرابرچنین تحرکات عبث ، که پرداخت هزینه بزرگی را درقبال خواهد داشت ،بی تفاوت نخواهد بود.

قابل یاد آوریست که درپرتوچرخش های جدید وسیاست گزینی های اخیرحزب مردم افغانستان، خوشبختانه ،جوجدید وآدرسهای نوین سیاسی، که بعد ازتدویرکنگره وتحرکات سیاسی درمرکزواروپا بوجود آمده است، باورهای نوینی رابرای نیروهای دموکرات وترقیخواه برای گزینش خطوط سیاسی شان بوجود آورده وخوشبختانه همین اکنون در جامعه روشنفکری انگلستان به تعداد (14) تن ازعناصرآگاه وترقیخواه،آماده شده اند تاسرنوشت خویش را با سرنوشت حزب مردم افغانستان پیوند داده ودرین کاروان باماهمسفرگردند.

دربخش دوم اجندا ، تغیرات مسایل تشکیلاتی مورد بحث قرارگرفته ومسوولیت رفقا ذیلا مورد تصویب واقع گردید:

1-    رفیق وحیده زلمی                          مسوول شعبه کاربا سازمان های اجتماعی

 

2-    رفیق جاوید جویا                            مسوول شعبه فرهنگ وآموزش

 

3-    رفیق وحید احمد نوری                     مسوول شعبه تشکیلات

 

4 -   رفیق جنرال اکبرسروری                  مسوول شعبه تفاهم

 

5-    رفیق عبدالغفارعاجزیار                   مسوول امورمالی

 

6-    رفیق پرت پال سنکه                       مسوول کمسیون بررسی وتفتیش

 

7-    رفیق رفیع همدم                            مسوول اسناد وارتباط

 

8-    رفیق فیض محمد نوابی                   مسوول ارتباط خارجه

دربخش سوم اجندا ، با یک بازنگری جدید وحضوررفقا درکارجلسات وپرداخت حق العضویت ها وتداوم مبارزات فعال سیاسی ، ترکیب اصلی رفقا مورد بحث قرارگرفته و واحد های اولیه با توجه به کمیت جدید ،اساس گزاری شد.

دربخش دیگراجندا، مسایل مالی وجمع آوری حق العضویت ها مورد بحث قرار داده شد وتصامیم لازم در زمینه اتخاذ گردید.

بخاطربرنامه ریزی وظایف سیاسی، سازمانی وتشکیلاتی، «  پلان تدابیرسالانه برای سال  2013 » مورد بحث قرارداده شد وپلان مذکور به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داده شد.

در بخش دیگر اجندا موضوع چگونگی برناموی تدویرجلسات عمومی شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان مورد بحث قرارداده شد ودرزمینه تصامیم وتدابیرلازم واساسی اتخاذ گردید.

رفقا هریک وحیده زلمی ،جاوید جویا ، وحید احمد نوری ، فیض محمد نوابی ،عبد الغفارعاجزیار، پیرامون اجندا ومباحثات مربوط ، با طرح ها ونظریات سازنده مشارکت نموده وبا اراییه طرح ها ونظریات سودمند کارجلسه کمیته اجراییه را غنا بیشتربخشیده وخواستارهرچه بیشتراستحکام پروسه وحدت درحزب وشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان گردیدند.

جلسه که به ساعت 2:30 بعد ازظهرآغازیافته بود ، حوالی ساعت 5 بعداز ظهر،در فضای نهایت رفیقانه به کار خویش پایان بخشید.

 


 

شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان بروز شنبه  پانزده ام دسامبر 2012 ترسایی با شرکت گسترده هموندان  حزب  تشکیل جلسه داده و روی مسایل مربوط به زنده گی سازمانی و انکشافات کشور بحث و گفتگو نمود.

 

رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان براساس برنامه کاری و تعهدی که  برای مشورت و دیدار منظم با رفقا و سازمانهای حزبی شورای اروپایی سپرده بود ، نیز در این نشست شرکت و با هموندان حزب به تبادل نظر ومشورت پرداخت.

 

در این نشست که در فضای دموکراتیک ، باز و انتقادی برپاشد ، اعضای سازمان با مسوولیت و صداقت دیدگاه ها ، ایراد ها و پیشنهادات سازنده شانرا برای رشد و استحکام سازمان ایالتی ح . م ا . و شورای اروپایی ابراز نموده  و  مشترکاً به  مبارزه اگاهانه و تعهد مند نسبت به آرمانهای انسانی حزب و سازمان شان وعده سپردند.

 

در این نشست رفقا صحبت و دیدگاه هایشان در باره امور حزبی و بهبود فعالیت های حزب را در میان گذاشتند.

 

در بخش بعدی نشست رفیق کاوه به پرسش های طرح شده رفقا در باره وضع کشور ، حزب مردم افغانستان  و سازمان اروپایی آن ، انکشافات مربوط به ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان و سایر مسایل ، پاسخ همه جانبه و مفصل پیشکش نموده و آنبخشی از این پیشنهادات که مربوط به رهبری حزب در افعانستان میشد را یادداشت و وعده سپرد تا آنرا در اولین فرصت به مسوولین امور درمرکز انتقال دهد.

 

رفیق کاوه  در این گردهمایی ، هموندان حزب را در باره نتایج سفررسمی هیات حزب مردم افغانستان به برلین ، شرکت در نشست بوندس تاگ ( پارلمان المان ) و گفت وگو های سودمند با شماری از نماینده گان پارلمان انکشور درجریان قرارداده  و این سفر را در گسترش مناسبات میان حزب مردم افغانستان و احزاب و سازمانهای ترقیخواه المان ارزشمند خواند.

 

افزون برآن رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ، دیدار مستقیم با اعضای حزب را سودمند دانسته و آنرا در راه گسترش اعتماد و آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های هموندان حزب با اهمیت خوانده وعده کرد تا در آینده دیدارهای مستقیم و رویاروی با هموندان حزب دراروپا  را ادامه  داده و با سازمانها و اعضای حزب از نزدیک دیدار و گفت و گو نماید.

 

هموندان شورای  ایالتی برلین ح م ا در پایان جلسه از سهمگیری و شرکت رییس شورای اروپایی در این نشست اظهار سپاس و قدر نموده، این گام را  درزنده گی سازمانی شان سودمند و درخور تایید خواندند. آنها  وعده کردند تا با تلاش مشترک در راه  برآورده شدن اماج های انسانی حزب محبوب شان  کار وپیکار نمایند.

 

 

 

هموندان شورای  ایالتی برلین ح م ا در پایان جلسه از سهمگیری و شرکت رییس شورای اروپایی در این نشست اظهار سپاس و قدر نموده، این گام را  درزنده گی سازمانی شان سودمند و درخور تایید خواندند. آنها  وعده کردند تا با تلاش مشترک در راه  برآورده شدن اماج های انسانی حزب محبوب شان  کار وپیکار نمایند.

وین ، دسامبر 2012 ترسایی

با درنظرداشت ماده دوم اساسنامه حزب مردم افغانستان و ضرورت گزینش ریس شورای کشوری اتریش ، انتخاب ارگانهای رهبری کننده در واحد های اولیه شورای اتریش بار دیگر در ماه دسامبر 2012 ترسایی براه انداخته شد و از ترکیب نمایندگان منتخب واحد های اولیه ، شورای نُه نفری جدید کشوری اتریش حزب مردم  افغانستان تشکیل گردید.

رفیق عمر محسن زاده عضو هیات ریسه شورای اروپایی و ریس پیشین شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان در نخستین اجلاس شورای کشوری گزارشی از فعالیت‌های شورا را در سال 2012 ترسایی  پیشکش نمود و از کارکرد های مثبت شورای کشوری اتریش و سهم فعال آن در برآورده ساختن وظایف محوله یاد آوری کرد.

او خاطر نشان ساخت که با وجود  کمبودی های کاری و دشواری های فرا راه شورای اروپایی باز هم وحدت و یکپارچگی شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان تحکیم بیشتر یافته و همه هموندان شورا بدون انحراف برای تحقق آرمان ومرام مصوب کنگره وحدت حزب مردم افغانستان میرزمند .فضای اعتماد ، همبستگی وهمکاری‌های رفیقانه شورای کشوری اتریش را مستعد گردانیده تا در قبول مسوولیت های بیشتر سهم گیرد و در انجام آن‌ها تلاش نماید .خوشبختانه ظرفیت موجود کادری شایسته و خردمند اجازه میدهد تا در گزینش مسوولین ارگان های رهبری شورای کشوری بدون هنجار های زشت و در فضای کاملآ دموکراتیک ، آزاد و رفیقانه گزینش صورت گیرد و در همسانی با تصامیم دسته‌جمعی گام های سودمندی برای تعمیل وظایف در پیش رو برداشته شود . عمرمحسن زاده موجودیت نامزد های چند گانه برای ریاست شورای کشوری را مظهر دموکراسی در زندگی حزبی دانسته و دقت واحد های اولیه را در رعایت این اصل ستود .  پس از ارایه گزارش که مورد تایید قرار گرفت ، شورای برگزیده کشوری به مسایل تشکیلاتی پرداخت و انتخاب ریس ، معاون ریس ، کمیته اجراییه و مسوولین شعبات شورای کشوری اتریش را مطرح نمود.

نخست یکی از نامزد ها از کاندیدای خود صرفنظر نمود و دو  نامزد دیگر هر یک رفیق فاضل دلزاده  و رفیق فقیر کارمند برنامه و دیدگاه های خویش را برای پیشبرد امور شورای کشوری و سهمگیری درشورای اروپایی حزب مردم افغانستان بیان نمودند .سپس زیر نظر سکرتریت مسوول ، انتخابات آزاد ، سری و مستقیم براه افتید و در نتیجه  رفیق فاضل دلزاده به حیث ریس و رفیق فقیر کارمند به حیث معاون ریس شورای کشوری با اکثریت آرا بر گزیده شدند.

رفیق فاضل دلزاده از اعتماد همه رفقای شورای کشوری اتریش اظهار سپاس نموده و اطمینان داد که با همه نیرو ، خرد و تجربه خویش دوشادوش همه هموندان حزب مردم افغانستان در اتریش در راه بر آورده سازی اهداف مرامی و و ظایف روتین حزبی تلاش خواهد نمود .وی همچنان از مساعی و کارکرد های رفیق محسن زاده که بیش از پنجسال مسولیت رهبری شورای کشوری اتریش را به عهده داشت به نیکویی یاد نمود و خواهان ادامه همکاری‌های او با هیات رهبری جدید گردید.

شورای کشوری اتریش در ادامه کار خود با اتفاق آرا کمیته پنج نفری اجراییه را برگزید و مسوولین شعبات شورای کشوری را با شرح زیر انتخاب کرد:

شعبه تشکیلات                                              رفیق محمود صافی

شعبه مالی                                                    ر فیق جعفر لعلی

شعبه تبلیغ و فرهنگ                                        رفیق نجیب یوسفی

شعبه روابط خارجی                                          رفیق الیاس رشید

شعبه امور اجتماعی و تفاهم                              رفیق احمد شاه ترین

شعبه امور جوانان                                             رفیق اسلام الدین حکیم

شعبه اسناد و ارتباط                                          رفیق فاضل دلزاده

شعبه کنترول و نظارت                                        رفیق نبی بیات

البته واحد های اولیه شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان با پیروی از طرزالعمل شورای اروپایی و رهنمود پیوست آن هموندان زیررا برای شورای اروپایی انتخاب نمود ند :

رفیق فاضل دلزاده

رفیق عمر محسن زاده

رفیق عبدالفتاح

رفیق اسلام الدین حکیم

شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان در بخش پایانی اجلاس خود فیصله نمود تا بزودی پلان کاری سال 2013 ترسایی را در همسانی با پلان کاری شورای اروپایی تدوین و بر پایه آن فعالیت‌های خود را سازمان دهد.

هفتمین اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بروز نزدهم دسامبر سال 2012 ترسایی دایر گردید .در این نشست نخست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی از سفر کاری خود به برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان گزارش مفصل ارایه و جزییات آنرا در زمینه دیدار و گردهمایی با شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان و هم در رابطه با شرکت هیات شورای اروپایی در نشست ویژه پارلمان جمهوری فدرال المان بیان نمود . هموندان هیات رییسه هر یک نصیر احمد صدیقی ، شفیقه رزمنده ، عمر محسن زاده و ولی محمد زیارمل دیدار مستقیم رییس شورای اروپایی را با اعضای شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان با‌ ارزش دانسته ، نظریات و پیشنهادهای آن شورا را برای بهبود امور سازمانی و فعالیت سیاسی مورد توجه قرار دادند .

 

هیات رییسه از سهمگیری فعال ، برخورد مسوولانه و تلاش شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان در راه برآورده سازی آماج های درنظر گرفته شده شورای اروپایی اظهار قدر دانی نمود و انتقال معلومات و گزارشدهی مستقیم از عمل‌کرد های ارگان های مسوول را برای همه ساختار های حزبی لازمی و صراحت بخش دانست . هیات رییسه همچنان اشتراک هیات شورای اروپایی را  در نشست پارلمان جمهوری فدرال المان تایید نموده و نتاییج دیدار را در زمینه تامین تماس و برقراری روابط حزب مردم افغانستان با احزاب و سازمان های سیاسی و نهاد های اجتماعی المان و دیگر کشورهای اروپایی سودمند خواند .

 در بخش دوم نشست ، هیات رییسه به برخی از مسایل تشکیلاتی پرداخت و بنا بر ضرورت ، اطلاعات بیشتر در موارد مشخص اتخاذ تصمیم را به نشست های بعدی موکول نمود. در بخش فرجامین این نشست رفقا ولی محمد زیارمل ،شفیقه رزمنده ، عمرمحسن زاده ، نصیر احمد صدیقی و صفت الله عملیار نظریات و پیشنهادهای خود را  پیرامون مسایل متعدد ابراز نمودند .رفیق کاوه کارمل با در نظرداشت مسایل مطرو حه نتایج و تصامیم هیات رئیسه را در پایان نشست چنین جمعبندی نمود :

ـ  هیات رییسه سفر هیات شورای اروپایی به برلین را تایید نموده و خواهان ادامه فعالیت‌های آغاز شده است .

ـ   برای بررسی مسایل تشکیلاتی باید هیات رییسه تا سه روز تماس های معینی را با تعدادی از هموندان شورای اروپایی برقرارنموده و از نتایج گفتمان در اجلاس آینده استفاده نماید .

ـ   در اجلاس بعدی هیات ریسه لوایح وظایف و پلان های کاری شعبات کنترول و نظارت و امور خارجی شورای اروپایی موردبحث و تصویب قرار گیرد .

ـ   زمینه‌های همکاری گسترده با تارنمای « حقیقت » ارگان انترنیتی حزب مردم افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدام‌ها عملی رویدست گرفته شود .

ـ   اجلاس روسای شوراهای کشوری حزب مردم افغانستان در اروپا به زودی دایر گردیده و در آن مسایل مبرم چون کمک عاجل به مهاجرین افغان در یونان ، کار با زنا ن و جوانان و … مطرح گردند .