کمیته حزبی ولایت هالند جنوبی تشکیل جلسه دادبروز۱۴اپریل سال روان ترسایی اجلاس واحد حزبی جنوب هالند حزب آبادی افغانستان بریاست رفیق یاسمین زیارمل مسوول سازمان با اجندای ذیل دایرگردید :
۱ ـ ارایه گزارش از تدویر اجلاس شورای اروپایی مورخ ۱۸ فبروری سال ۲۰۲۳،

گزارش دهنده  : رفیق سرور زهتاب عضو شورای اروپایی .
۲ ـ  اتخاذ تصامیم در رابطه کار با مهاجرین افغان درکمپ های مهاجرین درکشورهالند.
۳ ـ  تصفیه حق العضویت های ربع اول سال جاری.
۴ ـ  پیشنهادها ، دیدگاه ها وانتقادها .
در آغاز گزارش مجملی از جانب رفیق زهتاب در رابطه به تدویر نشست ۱۸ فبروری سال روان شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به حاضرین پیشکش گردید . درگزارش رفیق زهتاب نقاط مثبت ومنفی گزارش اساسی شورای اروپایی که توسط رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی ایراد گردیده بود انعکاس داده شد.
در بخش دوم اجندا کار با مهاجرین رفقا هریک : حمید رحمانی ، جنرال بصیر ، صبور زلمی ، یاسمین زیارمل و سرور زهتاب دیدگاه‌های شانرا شریک ساختند و تصمیم برآن شد تا این پروسه از طریق کمیته حزبی کشورهالند در روشنی مصوبه اجلاس حضوری مورخ ۲۷ نومبر سال ۲۰۲۲ تحقق یابد.
 در همخوانی با  بند سوم اجندا حق العضویت های ربع اول سال تصفیه و به مسوول مالی سپرده شد .
در بخش اخیر جلسه یک سلسله سوالات و نظریات سودمند از جانب رفقای گرامی نوراحمد نور، مصطفی روزبه ، جنرال بصیر، سرور زهتاب و حمید رحمانی پیشکش شد.
دراین بخش رفیق ولی محمد زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به سوالات مطروحه پاسخ های لازم ارایه نمود .

جلسه که ساعت ۹ شب شروع بکار نموده بود، به امید صحتمندی و پیروزی رفقا بساعت ده ونیم شب پایان یافت.

 

 

یاسمین زیارمل

مسوول سازمان حزبی هالند جنوبی 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۸۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

سازمان حزبی نیدرزکسن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

جلسه نوبتی ربع اول سال جاری سازمان حزبی نیدرزکسن (هانور) حزب آبادی افغانستان با اشتراک همه رفقای ایالت تحت اجندای « تایید از مصوبات مورخ ۲۸ فبروری ۲۰۲۳ بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویر یافت.
در ابتدا  متن مصوبه و رهنمود ها جهت تطبیق مندرجات مصوبه توسط مسوول حزبی ایالت نیدرزکسن به رفقا ابلاغ و تشریح گردید که در زمینه تطبیق ان رفقا آماده گی های خویش را ابراز نمودند۔
دربخش بعدی اجندا رفیق عزمی، رفیق کارگرو رفیق پژمان روی اوَضاع کنونی کشور و جنگ اوکرایین به بحث پرداخته وبه سوالات رفقا توسط رفیق عزمی جوابات مقنع ارایه گردید۔
در بخش پیشنهادات وانتقادات ، نظریات رفقا استماع گردید و روی پیشنهادات رفقا به منظور جلب وجذب جوانان به حزب وجوان سازی حزب توسط رفیق مسوول جلسه صحبت همه جانبه صورت پذیرفته ورفقا در زمینه کارتشدیدی را وعده دادند۔
جلسه با پیروزی رفقا در زمینه تطبیق مصوبات بیروی اجراییه حزب ما به پایان رسید۔

  با تقدیم احترام


عبدالغفار شرقی
مسوول سازمان حزبی نیدرزکسن ـ  کمیته حزبی المان حزب آبادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۶۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

راه اندازی جلسه سازمان حزبی شهرکسل ـ المان

 

 

بتاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ جلسه سازمان حزبی کسل ( کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان )  تحت اجندای مشخص تدویر یافت۔
در آغاز جلسه رفیق عبدالاحد شفیعی ، مسوول کمیته حزبی المان حزب آبادی افغانستان در رابطه به محتوی مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳  بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت نمود. موصوف در ادامه بر فعالیت های سازمان حزبی کسل  درنگ نموده با برجسته ساختن دستاوردهای رفقا ، کمی ها و کاستی های فعالیت سازمان را برشمرده ، پیشنهادات و راه حل هایی را برای بهبود کار ارایه نمود.
در بخش بعدی جلسه مطابق بند دوم اجندا، در مورد تصفیه حق العضویت ها صحبت به عمل آمده ، وحق العصویت ها تصفیه شد۔
مطابق برنامه کاری جلسه، دربخش انتقادات و یشنهادات رفقا پیشنهاد نمودند که در صورت امکان جلسات ماهوار دایر گردد۔

جلسه با آرزوی بهبود شرایط کنونی کشور و تحقق مصوبات حزبی به پایان رسید۔
              


اشرف راسخ

مسوول سازمان حزبی شهر کسل المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 

تدویر جلسه سازمان ایالتی  نوردرین وستفلنجلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان تحت رهبری رفیق حکیم کرنزی منشی حزبی سازمان نوردرین وستفلن حزب آبادی افغانستان با اشتراک رفقای مربوطه تدویر یافت۔
اجندا گنجانیده شده جلسه که در مورد تایید از مصوبه تاریخی ۱۸ فبروری ۲۰۲۳ جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تدویریافت رفقا به اتفاق ارا پس از استماع محتوی مصوبه و رای گیری در مورد آن مصوبه را مورد تایید قرار دادند واز هرگونه همکاری در زمینه تطبیق آن کار پرثمر را وعده دادند۔
جلسه به امید تحقق هرچه بیشتر وظایف حزبی و اصول اساسنامه حزب ومصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب ما ، و به آرزوی صحتمندی رفقا وفامیل های شان به پایان رسید.

 
 محمد حکیم کرنزی
 مسوول حزبی کمیته ایالتی نوردرین وستفلن

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۱۰۴ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 جلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان دایر شد 

 

 دیروز مورخ ۲۷ مارچ ۲۰۲۳ جلسه بیروی اجراییه در مورد کار و فعالیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبه مورخ ۲۸ فبروری۲۰۲۳ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان با اشتراک تمامی اعضای بیروی اجراییه تدویر یافت.
در ابتدا گزارش کار و فعالیت کمیته کشوری المان در ربع اخیر سال ۲۰۲۲ و ربع اول سال ۲۰۲۳ ترسایی توسط رفیق عبدالاحد شفیعی  مسوول کمیته حزبی به خوانش گرفته شد . در این گزارش  روی کارهای انجام شده ، نقایص کاری ، راه های بیرون رفت ، و تطبیق احکام مصوبه  شورای اروپایی وجست وجوی امکانات موجود برای تحقق مصوبه ، و در عین حال روی پرابلم های مالی، تشکیلاتی ، جلب و جذب، پروسه جوان سازی حزب، تبلیغ و آموزش  سیاسی وانسیاتیف رفقا در کار و فعالیت حزبی درنگ شد.

رفقا هر یک  حنیف ضرابی ،اسد رهیاب ، حکیم کرنزی ، سید صلاح الدین ، کارگر عزیز، مستمندی و شناس  در مورد به بحث همه جانبه و ابزار نظر پرداختند. سپس درمورد مصوبه ۹ ماده ای به تصویب رسیده  و سه رفيق وظیفه گرفتند تا پلان تدابیری را در مورد تحقق مصوبه ترتیب نمایند.
جلسه بعد از ارایه پیشنهادات و انتقادات سازنده به امید پیروزی های بیشتر حزب محبوب ما در تحکیم وحدت ، توسعه کار سازنده سیاسی  در میان جامعه مهاجرافغان در المان ، و به امید صحتمندی رفقا و خانواده های عزیز شان به پایان رسید۔


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۳ 

Copyright ©bamdaad 2023