جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزار گردید

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۸ دسمبر ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ بحث و تبادل نظ پیرامون طرح طرزالعمل سازمان اروپایی  ح آ ا ،

۲ ـ اتخاذ تدابیر پیرامون تدویر جلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۳ ـ پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفقا زیارمل ،عملیار ، ضرابی ،شفیعی و مصدق به بحث پیرامون طرح طرزالعمل پرداخته پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

در اخیرتوافق بعمل آ مد تا طرح مذکور جهت تصویب به اجلاس پیشروی شورای اروپایی راجع گردد.

در بخش ماده دوم اجندا رفقا زیارمل ،عملیار،ضرابی ،شفیعی و مصدق نکات نظر خویشرا حول برگزاری اجلاس شورای اروپایی بیان نمودند که در نتیجه اجندا و تاریخ تدویر این نشست به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده سوم اجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا ازتلاش رفقا بخاطر تهیه وهمچنان سهمگیری فعال آن ها در امر غنی سازی طرح طرزالعمل سازمان اروپایی ح آ ا به نیکویی یاد نموده  آنرا سازند خواند. ضمنن یاد آور شدند که نیاز است تا جوانب مختلف این طرح الی تصویب آن در اجلاس شورای اروپایی بیشتر مورد مطالعه قرارگیرد.

رفیق رزمیارتدویر اجلاس شورای اروپایی را روند با اهمیت خوانده ابراز نمودند که لازم است تا فعالیت یکساله کمیته های حزبی و دیگر ساختارهای این شورا با ذکر ضعف ها و دست آوردها انعکاس یابد تا شاهد نتایج شایانی باشیم .

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت بخاطر اجرای وظایف سنگین پیش رو آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درودهای رفیقانه،

 

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۱۲

 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافتبا ارایه نصاب و توافق روی اجندای پیشنهادی ذیل :

۱- ارایه گزارش اساسی کمیته حزبی و چگونگی کار و فعالیت رفقا درفاصله مدت زمان تدویر دوجلسه ،

گزارش دهنده : رفیق مستمندی ، منشی کمیته حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ بحث پیرامون گزارش اساسی،

۳ ـ قراات اسناد ارسالی مقامات مافوق حزبی ،

قراات کننده: رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات .
۴ ـ پیشنهادات وانتقادات.
 ۵ ـ تصفیه امورمالی ، جلسه نوبتی به کارش آغازکرد.
طبق اجندای مطروحه نخست رفیق محترم مستمندی منشی کمیته حزبی گزارش کارجلسه را با نقد وخرد پیرامون کار و فعالیت سازمانی ، دستآوردها ،ضعف ها و نواقص کار سازمانی ؛ وضعیت سیاسی ونظامی کشورمان ، برخورد خصمانه کشورهای همسایه نسبت به مهاجرین افغانستان ، حوادث و رویداد های کشورهای منطقه را مورد تحلیل وبرسی همه جانبه قرارداده  ، باتعهدات کارجلسه وچگونگی کارو فعالیت وظایف سازمانی را مشخص ساخت.
متعاقبا رفقای محترم:
ـ  داود کرنزی
ـ محمد عظیم لمر
ـ  سید صلاح الدین امین و رفیق نجیب بالنوبه پیرامون گزارش ارایه شده ابراز نظر نمودند.
در ادامه رفقای محترم هریک انور متین ، داود کرنزی و عظیم لمردرموردچگونگی فعالیت های سازمانی ، پیشنهادها وانتقادهای شان را درفضای همبستگی رفیقانه ومسوولانه ارایه نمودند.
دراخیرکارجلسه را رفیق متین نتیجه گیری نموده ، بادرنظرداشت نتیجه گیری وتعهدات کارجلسه ، پیشنهادها وانتقادها سازنده استقامت های آینده کار و فعالیت های حزبی مشخص دسته بندی ومعین گردید.
جلسه با شعاراتحاد وهمبستگی رفیقانه به کارش پایان داد .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۵۱۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

 اگاهی درمورد تدویرجلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


جلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۶نوامبر ۲۰۲۳ با اشتراک رفقای موجود بیروی اجراییه بعد از اعلان رسمیت جلسه توسط رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات آغاز ، و بعداْ کارجلسه توسط رفیق عبدالاحد شفیعی با اجندا مشخص چگونگی کار در تحقق مصوبات شورای اروپایی حزب آبادی و بررسی وظایف محوله و انجام شده با درنظرداشت دستآوردها و نقایص موجود درشرایط فعلی کاری و بحث روی راه های برون رفت از معضلات و پرابلم ها و تقسیم وظایف شعبات بطور مشخص درسال جاری تدویر وبه پیش برده شد۔
جلسه بعد از بحث همه جانبه با در نظرداشت پیشنهادات وانتقادات رفقا و تصامیم لازمه در مورد حل مشکلات به امید پیروزی و تحرک هرچه بیشتر رفقا در زمینه کار وطنپرستانه و با مسوولیت  خاتمه یافت.
بااحترام،

عبدالاحد شفیعی 
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۰۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم كشورهالند تشكیل جلسه دادجلسه عمومی سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند بتاریخ ١٩ ماه نوامبر ٢٠٢٣ به شكل حضوری با شركت رفیق ارجمند محمد داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح.آ.ا از طریق فضای مجازی دایرگردید.
جلسه بعد از ابلاغ تكمیل نصاب توسط رفیق دهاتی آغاز بكار نموده، در نخست از حاضرین تقاضا بعمل آمد تا بخاظر ادای احترام به جان باخته گان حادثه المناک زلزله ولایت هرات وسایر رفقا و دوستان كه طی سال روان به جاویدانگی پیوسته اند به پا خاسته لحظه سكوت اختیار نمایند .
متعقباْ رفیق دهاتی اجندا ذیل را پیشنهاد و مورد رای پرسی قرارداد :

۱ ـ گزارش كار و فعالیت سازمان حزبی كمیته كشورهالند طی سال روان،
٢ ـ  بحث پیرامون گزارش اساسی ،

٣ ـ تخاذ تصمیم روی مسایل تشكیلاتی ،
٤ - توزیع ( یا تفویض ) تقدیر نامه و سپاسنامه
٥ - پیشنهادات ، سوالات و نظریات در مورد وضع كنونی افغانستان ، منطقه و جهان و موقف و دیدگاه حزب آبادی افغانستان در این شرایط .
اجندا فوق الذكربه اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت سپس مطابق بند اول اجندا گزارش كار و فعالیت سازمان حزبی كشوری توسط رفیق مصدق مسوول كمیته حزبی قراات گردید.
متعقباْ  رفقا زیارمل، پیكارگر، زحمت ، زهتاب ، صدیقی و طلوع پیرامون گزارش ارایه شده صحبت نمودند.
در بند دو م اجندا رفیق مصدق جهت تكمیل تعداد اعضای كمیته حزبی كشوری پیشنهاد نمود تا رفقا هریک دهاتی و ریتا رحیمی كه از مدتی در انجام این كمیته همكاری دارند رسماْ به عضویت كمیته حزبی پذیرفته شوند.
پیشنهاد رفیق مصدق به رای گیری گذاشته شد و به اتفاق ارأ مورد تایید قرارگرفت .
مطابق بند سوم اجندا تقدیر نامه كه از جانب بیروی اجراییه شورای اروپایی به مناسبت انجام كار و فعالیت مثبت رفیق زهتاب منحیث مسوول در كمیته حزبی كشورهالند طی بیشتر ار چهارسال گذشته تصویب شده بود توسط رفیق ارجمند زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وسپاسنامه كه به همین منظور از جانب اعضای سازمان حزبی كشورهالند تهیه و ترتیب شده بود توسط رفیق مصدق مسوول كمیته حزبی كشوری هالند به رفیق گرامی سرور زهتاب تفویض گردید.
متقابلاْ رفیق زهتاب عزیز از لطف و حسن نظر رفقای گرانقدر رهبری شورای اروپایی در راس رفیق گرامی محمد داود رزمیار و اعضای سازمان حزبی كشور هالند اظهار سپاس و امتنان نمود.
مطابق بند پنجم اجندا رفقا طلوع ، زحمت ، ریتا ، مسجون و احسان عمری پیرامون وضع كنونی كشور و موقف حزب آبادی افغانستان سوالاتی را طرح نمودند كه از طرف رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی و رفیق زیارمل معاون شورای اروپایی جوابات اقناعی ارایه گردید.
در اخیر جلسه رفیق گرامی داود رزمیا ر باصحبت رهنمودی و سمتدهنده خویش به نكات مثبت وكمبودها دركارسازمان كشوری هالند اشاره كرده د، تاکید جدی به پی گیری در فعالیت های حزبی سیاسی، تطیق مصوبات ، مسوولیت پذیری در ارای وظایف سازمانی و تحكیم هرچه بیشتر وحدت نمود .
جلسه ساعت ٣۳:۳۰ بعد از ظهر آغاز شده بود به ساعت ۹:۳۰ شام با شعار:
به پیش در راه پیگیری كار حزبی ـ سیاسی، مسوولیت پذیری بخاطر وحدت و همبستگی همه نیروهای مترقی و همسو!

پایان یافت .

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۱۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۳۰ اکتوبر۲۰۲۳ میلادی در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ  گزارش مسوول کمیته حزبی هالند پیرامون چگونگی تطبیق فیصله های کنفرانس اروپایی ۷ می  ۲۰۲۱و اجلاس شورای اروپایی ماه فبروری ۲۰۲۲ میلادی ،

۲ـ  تبادل نظر پیرامون طرح بهبود برخی استقامت های کاری از جانب سکرتریت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، 

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق حفیظ مصدق گزارش کمیته حزبی هالند پیرامون موضوعات مطروحه را رابا ذکرنکات مثبت و منفی آن ارایه نمود. متعاقبا! رفقا ولی زیارمل ،صفت الله عملیار و حنیف ضرابی روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را ارایه نمودند.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی نگاه ها و دریافت های سکرتریت شورای اروپایی را پیرامون بسررساندن پروسه تصویب طرزالعمل جدید کارحزبی و سیاسی شورای اروپایی , چگونگی ارسال گزارشات و چگونگی روند کار نشراتی برگه محور ارگان نشراتی شورای اروپایی مطرح نمود و در پیوند با  آن رفقا ولی زیارمل ،عمرمحسن زاده ،حنیف ضرابی وحفیظ مصدق نظریات خویشرا ابراز نمودند. در پایان تصامیم لازم دراین بخش اتخاذ گردید. 

در بخش ماده سوم آجندا برخی پیشنهادات مطرح و به آ ن ها رسیده گی صورت گرفت. 

در پایان رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا صحبت نموده افزودند که کارهای درخور توجه در کمیته حزبی هالند صورت گرفته و تحرک لازم در پیشبرد امور بمشاهده میرسد . جای دارد تجارب مثبت گزارش سازمان حزبی هالند تعمیم بخشیده شود. از طرف دیگر محتوای گزارش و هم نتایج بحث ها نشان داد که نواقص و کمبودات وجود دارد که رفع آن نیاز به کار انفرادی و دسته جمعی جدی ضرورت دارد. 

رفیق رزمیار در ادامه افزودند که نیاز بیک طرزالعمل کاری جدید که جوابگوی مقتضیات امروز است بمشاهده میرسد به همین جهت کاررسیده گی به این سند را رفیق عملیارسکرتر مسوول شورای اروپایی بعهده گرفته به کمیسیون مربوط ارایه دهند تا سلسله تصویب آن درجلسه شورای اروپایی پیش رومهیا گردد. در بخش ارسال گزارشات ، مسوولان شعبات و کمیته های حزبی کشوری مسوولیت دارند تا گزارشات کتبی مربوط  جلسات را به موقع ارسال نمایند و در زمینه پاسخگو میباشند . در رابطه با پروسه نشرات در رسانه های حزبی اروپایی معیار های لازم نشراتی با دقت تمام درنظرگرفته شود. 

برای اجرایی شدن نتایج کار جلسه امروز سکرتریت مصوبات لازم را که مواد آن مورد تایید قرار گرفت ترتیب و به شعبات و کمیته های حزبی ارسال نماید.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ختم کار جلسه را اعلان نمووده به رفقا موفقیت آرزو نمودند.

 

با درودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2023