کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی ربع سوم کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۳ ترسایی به ساعت شش بعد از ظهر با اشتراک ۱۳ رفیق ، از جمله ۴ رفیق از جمع بانوان از طریق فضای مجازی دایر گردید . شماری از رفیق ها نظر به مشکلات و عذرمعقول با اطلاع به مسوول کمیته حزبی نتوانستند در جلسه شرکت نمایند. با اعلان رسمیت جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت :

۱ ـ گزارش کاری کمیته حربی سازمان سویدن حزب آبادی افغانستان  طی ربع سوم ، و تصویب پلان کاری ربع چهارم ۲۰۲۳ .                               

۲ ـ بخش مالی .                                                                                                                                

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات برای بهبود وظایف کاری کمیته حزبی سازمان سویدن حزب آبادی افغانستان و انتقادات .                                    

در ابتدا رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی  حزب آبادی افغانستان در سویدن گزارشی از ایجاد « کمیته مجمع فعالین ملی و ترقیخواه افغانستان » در خارج از کشور، و در کشورسویدن  را ارایه نمود. درگزارش از سیاست های اصولی و آینده نگرحزب آبادی افغانستان در زمینه همکاری با نیروهای دادخواه و ترقی پسند کشور یادآوری به عمل آمده ، از تلاش ها و دستاورد های شورای اروپایی حزب در زمینه ستایش وقدر صورت گرفت . در گزارش از انتخاب مسوولین بخش های تفاهم و جوانان و فعالیت آنها به تفصیل یادآوری شد. در ضمن از رفقا تقاضا به عمل آمد تا با آنعده رفقای سابقه دار ح د خ ا که از فعایت های سیاسی بدور مانده اند و شخصیت های  ملی و وطنپرست ارتباط برقرار نمایند.

 درگزارش از تلاش های مسوول کمیته جوانان سازمان حزبی سویدن رفیق مرتضی میری که تیم فوتبال زیرسن بانوان افغانستان را دعوت نموده بودند ، سهمگیری شماری از رفقا در راهپیمایی برعلیه بسته شدن دروازه های مکاتب بروی بانوان در افغانستان و دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک درکشور از جمله حقوق زنان درشهر یتوبوری سویدن  یاد آوری صورت گرفته ، از رفقا دعوت بعمل آمد تا در برنامه های آموزش سیاسی اشتراک نموده و سهم فعال داشته باشند . در ضمن از فعالیت و پشت کار رفیق نسیم سحر مسوول شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی شورای آروپایی ح آ ا اظهار قدردانی صورت گرفت .

گزارش هیات رهبری کمیته حزبی که توسط رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی سویدن ح آ ا پیشکش شد ، مورد تایید رفقا قرارگرفت .

براساس گزارش رفیق بری مسوول مالی کمیته حزبی سویدن ح آ ا اکثریت رفقای سازمان مسوولیت های مالی شانرا انجام داده و سایررفقا نیز تعهد سپردند تا پایان ماه سپتامبر بدهکاری های شانرا تصفیه نمایند.

در این بخش روی اهمیت امورمالی و اعانه ها برای تقویت کار سیاسی صحبت به عمل آمده ، توجه حاضرین نشست به این مساله با اهمیت جلب گردید .

دربخش پایانی جلسه رفیق گرانقدر و معزز عزیز حساس عضو کمیته مرکزی ح آ ا ، رفیق نسیم سحر و رفیق فیاض عزیز از کار و فعایت رفقا ابراز سپاس و قدر نموده، موفقیت های بیشتر رفقا را در انجام وظایف محوله و کار در بین جامعه مهاجر افغان در سویدن آرزو نمودند.

جلسه ساعت هشت نیم شب در فضای اعتماد رفیقانه و به آرزوی بهروزی هموطنان مهاجر در سویدن  و مردم افغانستان به کار خود پایان داد.

  

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۲۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2023