پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان خبرمرگ زودهنگام بی بی حاجی آفتاب ، خواهر گرانقدر رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان را بدست آوردیم.

ضمن ابراز همدردی عمیق با رفیق زیارمل عزیز و خانواده سوگوارشان ، برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه و برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو می نماییم.

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۴ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2023