برگزاری کنفرانس شورای کشوری یونان حزب متحد

ملی ترقی مردم افغانستان

 

بر اساس هدایات مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری یونان حزب ساعت شش شام امروز۱۷ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی دایر گردید.

در کنفرانس شورای کشوری یونان روی اجندای تصویب شده ذیل بحث و مباحصه صورت گرفت:

۱ ـ گزارش مختصر از کار  و فعتایت شورای کشوری یونان ح م م ت م ا ،

۲ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره با شکوه حزب ،

۳ ـ انتخاب شورای کشوری و مسوولین آن ،

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

نخست در کار جلسه رفیق ابوبکر فیض گزارش مختصر از کار شورای کشوری یونان ارایه نموده سپس اشتراک کننده گان کنفرانس را در روشنایی فیصله ها و چگونه گی پیشرفت و تدارک امور کنگره حزب قرار دادند.

مطابق اجندای کنفرانس، نامزدی رفقا هر یک زرغونه ولی عضو شورای انسجام و همآهنگی امور حزبی در اروپا و مسوول کاربا زنان ؛  و رفیق داکتر حمیدالله عضو شورای مرکزی حزب و مسوول کمیسیون رسانش و فرهنگ شورای اروپایی ح م م ت م ا  ، مورد بحث قرار گرفت. ابتدا بیوگرافی مختصر رفقای نامزد برای اشتراک کننده گان جلسه به معرفی گرفته شده؛  و سپس رفقا هر یک: عارف افشار، حیات الله غزنوی، خادم حسین احمدی، اشرف، در مورد نامزد های متذکره دیدگاه های شان را بیان کردند.

رفقای کاندید برای کنگره حزب هر یک داکتر حمیدالله مفید و بانو زرغونه ولی طی رأی های سری و مستقیم به اکثریت آرا به حیث نماینده گان شورای کشوری یونان به کنگره تصویب و معرفی گردیدند.

در ادامه کار کنفرانس هیات رهبری شورا مورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق ابوبکر فیض منحیث رییس شورا برگزیده شد.

در نشست روی تقاضای چند تن از نامزدان به عضویت حزب بحث و گفت و گو صورت گرفته ؛ و درخواست عضویت این رفقا به حزب مورد تایید قرار گرفت.

کار جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه حوالی ساعت هشت شام خاتمه یافت.

ابوبکر فیض

 رییس شورای کشوری یونان ح م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

کنفرانس کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر شد

 

کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بروز چهارشنبه مورخ ۱۱ اپریل سال روان میلادی دایرگردید. با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، اجندای ذیل توسط رییس شورا پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت  :

۱ ـ  ارایه گزارش از کارکردهای سازمان توسط رفیق سید افضل بهار رییس شورا وبحث پیرامون آن ،

۲ ـ بحث و تصمیم گیری درباره احکام مصوبه تاریخی ۲۴حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م م ت م ا ،

۳ ـ تصفیه حق العضویت ها و بحث روی مسایل مالی سازمان ،

۴ ـ پیشنهادات ، اندیشه ها و انتقادات رفقا.

مطابق بند اول اجندا، رفیق سید افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی ح م م ت م ا گزارشی از فعالیت های شورا را پیشکش نموده ، و درآن روی امکانات کاری و دشواری ها صحبت ؛ و از رفقا به خاطر سهمگیری همه جانبه درفعالیت سازمان اظهارسپاس نموده ، آرزومندی خود را برای سهمگیری بیشترهریک ازرفقا در رشد و استحکام مزید شورا ابراز؛ و در باره اهمیت کنگره تاریخی حزب توضیحات  دادند.

سپس رفیق صفت الله عملیارعضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه اسناد و ارتباط سازمان اروپایی ، به توضیح مصوبه دارلانشای حزب م م ت م ا در باره راه اندازی انتخابات در شورا های حزبی و تعین نماینده به کنگره حزب پرداخت.

در ادامه کنفرانس مسایل تشکیلاتی مورد بحث وگفت و گو قرارگرفت. هیات رهبری شورا با اتفاق ارا برای یک دوردیگرمورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق سید افضل بهار منحیث رییس شورا انتخاب گردید. موصوف به نماینده گی از کمیته رهبری شورا ؛ از اعتماد بزرگ رفقا سپاسگذاری نموده، آماده گی هرنوع تلاش و ابتکار در راه رشد و استحکام مزید شورای کشوری ناروی ، و سازمان اروپایی حزب را ابراز نمود.  

در این نشست علاوتاً مسایل مالی سازمان مورد بحث قرار گرفته در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید.

کنفرانس در فضای اعتماد رفیقانه ، با تکیه بر اصول زرین دموکراسی وعلنیت دایر گردیده ، در اخیر رفقا آرزومندی شانرا برای تدویر موفقانه کنگره حزب ابراز نمودند.

شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

جلسه شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت

 

 

بروز یکشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ جلسه حضوری شورای کشوری هالند ح. م. م. ت. م. ا در شهر آرنهم هالند تدویر یافت. جلسه به منظور تطبیق و عملی نمودن مصوبات بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مورخ ۴ عقرب ۱۳۹۶ پیرامون جلسات و انتخابات برای کنگره حزب و جلسه شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  مورخ ۲ اپریل ۲۰۱۸ دایر گردید. این جلسه که در واقعیت یک جلسه گزارش دهی نیز بود، در فضای رفیقانه، دموکراسی ، شفافیت حزبی و احترام به ارزش های سازمانی برگزار گردید.

در آغاز رفیق دهزاد رییس شورای کشوری هالند از رفقا تقاضا نمود تا بخاطر یاد بود از رفقای ارجمند ما که در سال های اخیر به ابدیت پیوسته اند و جای شان درجمع رفقا در اروپا خالی است ، به پا خاسته یاد شان را گرامی دارند.

رفیق دهزاد اضافه نمود که جای رفقای ارجمند مانند: شخصیت بزرگ نهضت ترقی خواه و و مبارز برجسته  حقوق زنان رفیق دوکتور اناهیتا راتب زاد، رفیق نظام الدین تهذیب ، رفیق شفیق الله توده یی ، رفیق نصیراحمد صدیقی، رفیق رحمت حسن ، رفیق امان کامران در قلب ها و روان ما زنده و ماندگار خواهند ماند.

بعداٌ حسب پروگرام قبلاٌ تنظیم شده رفیق دهزاد از رفیق عمر فیض مسوول کمیسیون تشکیلات خواهش نمود تا گزارش تشکیلاتی شورا را به رفقا ارایه نماید. بعد از ارایه این گزارش، رفیق دهزاد از نام شورای کشوری هالند گزارش کاری را به رفقا ارایه نمود و ضمن توضیح کارهای انجام شده ، تعدادی از نواقص کاری را برجسته و علل آنها را نیز توضیح نمود. همچنان رفیق دهزاد از معضلات تشکیلاتی که در دوسال اخیر در این شورا کرنش های کاری را به وجود آورده بودند ، نیز بر شمرد.

متعافباٌ رفیق سرور زهتاب مسوول امور مالی شورای کشوری هالند گزارش دقیق مالی را با ارقام، کاستی ها و موفقیت های کاری برجسته ساخت که مورد تایید و توصیف جلسه قرار گرفت.

پیرامون هر سه گزارش رفقا هر یک: رفیق پیکارگر، رفیق زیارمل، رفیق سیاوش، رفیق حبیب منگل ، رفیق داکتر نثار احمد صدیقی، رفیق مصدق، رفیق سعیده طلوع، رفیق منگل و رفیق صلاح الدین چهاردیوال سوالات و پیشنهادات شان را جهت روشنی و بهبود کار ها ارایه نمودند. از اینکه در این جلسه هر سه گرازش روی فاکت های مشخص و شفاف ارایه گردید و ضعف ها و نواقص کاری متبارز گردیده بودند، همه رفقا  اظهار رضایت نموده ممنونیت شان را ابراز نمودند.

در این بخش روی کار با جوانان، پرداخت اعانه ها، تبلیغات از طریق فیس بوک، وضاحت در پالیسی حزب، موقف تشکیلاتی شورای اروپایی تاکید صورت گرفت.
جلسه فیصله نمود تا ازمجموع انتقادات و پیشنهادات سازنده و تصامیم بعدی دراین جلسه قطعنامه آماده و ضم گزارش به مقامات بالایی حزبی ارسال گردد و مزید بر آن باید  شورای رهبری جدید متکی بر آن پلان تدابیری خویش را آماده سازد. پیشنهادات و نظریات و طرح آنها در یکجا با  دیگر پیشنهادات عنوانی کمیسیون تدارک کنگره ارسال گردد و نماینده گان انتخاب شده وظیفه دارند تا این نکات نظر را درکنگره انعکاس دهند.

در بخش دوم  موضوع انتخاب سه نماینده از شورای کشوری هالند به کنگره حزب مطرح گردید. بخاطر بکارگیری اصول زرین دموکراسی درون حزبی کاندید ها برای نماینده گی اشتراک در کنگره دروقت  تعین شده کاندیداتوری خویش را شفاهی ارایه نموده امکانات، توانایی و علاقمندی، خویش را به اعضای جلسه ابراز نمودند . در این جلسه هر رفیق خودش را باید کاندید مینمود ، نه از جانب رفیق دیگری. کاندید ها باید تعهد مینمودند که خود مسوولیت تمام مصارف سفر به کابل را بعهده میگیرند و بعد از ختم کنگره باید از سهمگیری و حسن نماینده گی خویش در کنگره به شورای رهبری گزارش بدهد.

بعد از انتخاب کمیسیون شمارش آرا رفقا هر یک رفیق زیارمل ، رفیق دهزاد و رفیق عمر فیض با اکثریت آرا و با رای سری و مستقیم بحیث نماینده به کنگره حزب انتخاب شدند. همچنان از نماینده گان انتخابی تقاضا صورت گرفت تا وظایف شان را در همکاری با رفقا در کابل روی ترتیب اسناد انجام دهند. ضمناٌ روی استحکام تشکیلاتی و استقلالیت حزب ، برآمد های حزب از طریق وسایل اطلاعات و رسانش پیام ده ، تغییر و نو سازی تاٌکید صورت گرفت.

 در بخش بعدی انتخاب رییس شورای کشور بصورت مستقیم از جانب اعضای جلسه به بحث گرفته شد. بعد از آنکه کاندیدان خود را معرفی و توانایی کاری شانرا بیان نمودند ، انتخابات با رای گیری مستقیم و سری اجرا شد که در نتیجه رفیق محمد سرور زهتاب به اکثریت آرا بحیث رییس شورای کشوری هالند ح.م.م.ت.م.ا. انتخاب گردید.

در بخش انتخاب شورای کشوری هالند رفقا هر یک: رفیق محمد عظیم نورزی، رفیق روح الله توده ای، رفیق سعیده طلوع، رفیق ولی منگل، رفیق آقا محمد نورانی  و رفیق زلیخا پوپل بحیث اعضای شورای کشوری هالند به اتفاق آراٌ  انتخاب گردیدند . اشتراک کننده های جلسه برای رفیق زهتاب و اعضای جدید شورای کشوری عرض تبریک نموده؛ برای شان موفقیت های مزید را آرزو نمودند.

جلسه که ساعت  ۳۰ :۱۲ ظهر آغاز گردیده بود، با صحبت اختتامیه و ارزیابی کننده محترم رفیق پیکارگر ساعت چهار و نیم عصر در فضای گرم رفیقانه با موفقیت به پایان رسید.

 

                                    ( تصاویری از جریان کار کنفرانس ـ بامداد )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

کنفرانس شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید

 

بروز ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ ساعت دو و نیم بعد از ظهر کنفرانس شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمنظور تحقق مندرجات مصوبه دارالانشای حزب م م ت م ا ، در شهر هلسینکی با اجندای ذیل دایر گردید:

۱ ـ  استماع گزارش فعالیت شورا و بحث روی آن ،

۲ ـ انتخاب نماینده شورای کشوری فنلند جهت اشتراک در کنگره حزب ،

۳ ـ تصفیه حق العضویت و پرداخت اعانه.

دربخش نخست کنفرانس گزارش کارکردهای شورا ارایه شده ؛ و بعدا رفقا روی آن به بحث و گفت و گو پرداختند. در این ارتباط رفقا هریک : ایثار، همشهر و بشیر پرسش و دیدگاه های سودمندی را در باره بهبود  و استجکام بیشترفعالیت های شورای کشوری فنلند ؛ و اثرمندی فعالیت های سازمان اروپایی حزب را شریک ساختند.

 سپس رفیق داود رزمیارعضو شورای مرکزی حزب ، ضمن صحبت همه جانبه روی مسایل جهانی و انکشافات کشورعزیزما افغانستان روشنایی انداخته ؛ و به پاسخ سوالات رفقا پرداخت.

در بخش دوم  نشست، در مطابقت با رهمنود های مصوبه دارالانشای حزب م م ت م ا ،  روی انتخاب نماینده به کنگره حزب بحث و گفت و گو شد. سپس رفیق داود رزمیارعضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  با اتفاق آرا منحیث نماینده شورای کشوری فنلند به کنگره حزب انتخاب و معرفی ګردید. علاوتا ً در این کنفرانس مسوولین شورای کشوری فنلند حزب درپست های شان تایید ؛ و رفیق عبدالرحیم لطیف زی منحیث رییس شورا برگزیده شد.

در بخش سوم کنفرانس حق العضویت رفقا تصفیه ؛ و برای تقویت بنیه مالی حزب اعانه پرداخته شد. جلسه در فضای خوب و رفیقانه  به امید تدویر موفقانه کنگره حزب ، رشد و استحکام جنبش مردمی در کشور و آرزوی صلح و بهروزی برای مردم افغانستان و جهان به پایان رسید.

عبدالرحیم لطیف زی

ریس شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

برپایی جلسه سازمان حزبی ایالت هسن شورای المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه تحت ریاست رفیق فرشته سیغانی مسوول شورای ایالتی هسن ، ساعت ۲ بعداز ظهر روز ۱۴ اپریل  ۲۰۱۸ درشهرفرانکفورت برپا گردید.

درآغاز اجندای ذیل توسط رفیق فرشته سیغانی برای پیش برد جلسه پیشنهاد گردید:

۱ـ گزارش از فعالیت سازمان حزبی ایالت هسن در طی دوجلسه

گزارش دهنده: فرشته سیغانی

۲ـ تعین اعضای کمیسون انتحاباتی برای تعین اعضای جدید شورای ایالتی هسن و انتخاب نماینده به کنفرانس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

گذارش دهنده: رفیق فرشته سیغانی

۳ ـ پیشنهادها وانتقاد.

اجندا به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت.

سپس رفیق سیغانی مطابق بند اول اجندا گزارش اساسی را به خوانش گرفته، درقسمتی ازگزارش خود چنین ابراز داشتند: «  رفقا،  جلسه ما درزمانی دایر میگردد که گزینش نماینده گان درسازمان های حزبی درداخل و خارج کشوربرای برپایی کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مطابق مصوبه دارالانشای شورای مرکزی حزب جریان دارد، که همه اعضای حزب در این فرایند باشور شوق وطن پرستانه  سهم میگرند.  امروز ماهم  برای انتخاب نماینده به کنفرانس شورای المان واز آن طریق به کنگره حزب م م ت م ا و  اعضای کمیته رهبری ایالت خود مطابق به مصوبه دارالانشای شورای مرکزی حزب تصمیم میگریم .دراین روند  مه  رفقا حق دارند که خود را به حیث نمایند ه به کنفرانس شورای المان،  وعضویت در رهبری سازمان حزبی ما که به طوری سری انجام میشود، پیشنهاد نمایند و سهم بگیرند.

رفقا، ما درپرتو مصوبات ودساتیر مقامات بالایی حزب بویژه کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب وظایف معینی را درعرصه تشکیلاتی وتبلیغاتی ، مالی و اجتماعی با کمبودی ها ونواقص انجام داده ایم . خوشبختانه ما امروز دو رفیق هریک، علی احمد اکبری و نجیب صدیقی  ازجمله کادرهای پیشین حزب دموکراتیک حلق افغانستان را که به طور دواطلبانه  درکنارما در فرایند مبارزه سیاسی و اجتماعی قرار گرفته اند، درجلسه حضور دارند،که به نماینده گی ازشما اشتراک شانرا خیرمقدم میگویم . حق العضویت ها ماهانه تصفیه شده ودرپرداخت اعانه رفقا دواطلبانه سهم گرفته اند. اما بازهم چالش ها و کمبودی های انبوهی درهمه عرصه وجود داشته که ما نه توانسیم بطور خلاق وبا اراده جمعی برای از میان بردن انها نایل بیایم. »

بعد از ختم گزارش رفیق فرشته سیغانی مطابق بند دوم اجندا لست اعضای کمیسون پیشبرد انتخابات به شمول سه نفر هریک رفیق ها: احسان واعظی، نسرین منصور و اکرمی درجلسه پیشنهاد که به اتفاق را تصویب شداند.

مطابق بند سوم اجندا تحت نظر کمیسون منتخب افرادی که به حیث نماینده به کنفرانس شورای کشوری المان واز آن طریق به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، واعضای کمیته رهبری سازمان حزبی هسن خود را انتخاب میکردند، در کمیسون  انتخابات نام خود را درلست جداگانه ثبت نموده وبعداً برای رایی گیری سری غرض ابرازنظر به رفیق ها داده شد. بعد ازاینکه  رای گیری سیری تمام شد کمیسیون بعد از سرشمار نتایج ارا رابا مخالفت یک رایی به تعداد (۱۴) تن به حیث نماینده  درکنفرانس  شورای کشوری المان و(۵) تن به حیث اعضای کمیته رهبری ایالت هسن هریک :داکتر حمید سیغانی، پیشتاز دوست، فرشته سیغانی، اکرمی وعلی رستمی  انتخاب گردیدند.

مطابق اخیر بند اجندا پیشنهاد وانتقاد رفقا هریک: یوسف قریشی، نسرین منصور، ظفرهاشمی، علی رستمی وفرشته سیغانی ارایه ودرکارجلسه سهم فعال گرفتند.

دراخیر رفیق کاوه کارمل رییس شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی در اروپا درمورد کار جلسه صحبت نموده، و رفیق ها را متوجه وظایف حزبی درپرتو مصوبات شورای مرکزی حزب نموده ، چنین ابرازفرموده اند: رفقا شما کاملاً مطابق رهنمود مصوبات دارالانشای شورای مرکزی درمورد تدویرجلسه امروزی تان ، برای آماده گی به خاطر برپایی کنگره عمل نمودید. برای من جای نظر ویا انتقاد درزمینه باقی نمانده است.جای مسرت است که امروزجلسه مابا محتوای خوب وبا ارزش دایر، وموافقانه رو به پایان است. برای من جلسه شما واقعاً امید وارکننده است تا  وظایفی که  در کوتا ه مدت در پیش روی همه ما قرار دارد با اراده جمعی و متحدانه تصمیم بگیریم. ما بعد ازتدویرکنگره درمورد ساختار جدید اروپا تصمیم خواهیم گرفت واین ساختارها راکه تابحال حفظ نموده ایم مطابق شرایط رشد وتکامل خواهم داد. وظیفه دیگری که جدی در مقابل ما قراردارد، نایل آمدن به اتحاد وایتلاف های بزرگ فراگیر با همسوگرایان ونیروهای  دیروز و نسل جدید امروز می باشد .ما باید به نسل جوان توجه نماییم  . دروازه های حزب ما به روی همه همسوگرایان و رفقای دیروز و امروز باز است وما آنها را با آغوش بازاستقبال می کنم. ما در آرزوی آن هستیم که حزب ما باسیاست های روشن وشفاف خود بر شالوده شرایط عینی جامعه عمل ، و براساس خواست ها معقول مردم  سیاست های خود را اعیار نماید. و آرزو دارم که کنگره حزب ما به موافقیت دایر، گردد . تشکر ، موفقیت بهروزی برای همه شما آرزو دارم.

جلسه بعداز ختم صحبت های رفیق کاوه به امید تدویر موافقانه کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  پایان یافت.

( مسوول تبلیغ وترویج سازمان حزبی ایالت هسن )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۰۰۴

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018