گزارش جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بتاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۸ ، اجلاس شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر سهمگیری، واستقبالاز تدویرباشکوه کنگره  حزب برپاگردید.

در نخست مسوول شعبه تشکیلات  شورا ضمن ارایه گزارش مختصر؛ از تکمیل بودن نصاب جلسه اطمیمان داده و رشته سخن را به  رفـیق ذبیح الله مستمندی رییس شورای ایالتی هامبورگ ح م م ت م ا  واگذارشد. موصوف ضمن صحبت کوتاه ازحضور رفقا دراین نشست با اهمیت شورا ابراز خوشی نموده ؛ درهمخوانی با رهنمود های شعبه تشکیلات شورای اروپایی اجندای ذیل را پیشنهاد نمود:

١- ایجاد ساختار انتخابی جدید رهبری شورای هامبورگ ،

٢- انتخاب نماینده گان به شورای کشوری المان ح م م ت م ا ،

٣- تصفیه حق العضویت ها ، اعانه ،  و بحث پیرامون مسایل مطروحه.

اجندا  پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و مورد اجرا قرار گرفت .

برای تطبیق بند نخست اجندا ، از رفیق  داود کرنزی ،عضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی در اروپا درخواست گردید  تا  پیرامون رهنمود شعبه تشکیلات در مورد راه اندازی انتخابات آزاد ، سری و دموکراتیک  در سازمانهای اروپایی حزب معلومات ارایه نماید. پس از توضیحات همه جانبه رفیق کرنزی ، کمیسیونی مشتمل به  رفقا : داکتر میرعبدالکریم بها ، داکترحمید الله مفید و جلیل رشید به خاطر پیشبرد پروسه انتخابات با توافق شرکت کننده گان نشست انتخاب گردید. در ادامه  کارنشست شورا درفضای اعتماد رفیقانه رییس، و هیات رهبری شورا با اتفاق ارا انتخاب گردید.

رفـیق ذبیح الله مستمندی  رییس منتخب شورا ، از نام خود و اعضای شورای ایالتی هامبورگ حزب  از اعتماد رفقا سپاس نموده ، وعده سپرد که در رشد و استحکام  مزید شورا و گسترش نقش حزب از هیچ تلاشی دریغ نکرده ؛ و دراین راه خواستار سهمگیری فعال و بی شایبه همه اعضای شورا گردید.دربخش بعدی جلسه نماینده گان شورای ایالتی هامبورگ برای شورای المان حزب انتخاب گردیدند. در پی انتخابات  آزاد ، دموکراتیک و سری ۱۴ تن از رفقا به شورای المان راه یافتند.

در این نشست رفـیق های گران ارج هریک :عظیم لمر، از سابقه داران حزب ویکی از بنیانگذاران شورای ایالتی هامبورگ ، صمد کارمند عضو شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی در اروپا  و مسوول شعبه کار با رسانه ها ، داکترمیرعبدالکریم بها ازپیشکسوتان جنبش ترقیخواهی ؛ و زرغونه ولی عضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه کار با زنان  درشورای اروپایی حزب  با دلسوزی و مسوولیت پیرامون سیاست ها و برنامه های حزب ، مسوولیت های سازمان اروپایی ، اهمیت وجایگاه تاریخی کنگره حاضر ، نقش و اهمیت کار رسانه ایی و نقش شورای ایالتی هامبورگ حزب صحبت های مبسوط  وعالمانه  نمودند.

در بخش پایانی جلسه مسایل مالی ربع اول سال تصفیه ، و بخاطرتدویرشکوهمندانه  کنگره حزب اعانه های جمع شده به اگاهی رسانیده شد.

جلسه که ساعت سه بعد از ظهر شروع شده بود؛ به آرزوی پیروزی های هرچه فزونتر حزب محبوب ما، راه اندازی موفقانه کنگره تاریخی حزب ، و آرزوی صلح و خوشبختی مردم شرافتمند افغانستان حوالی ساعت پنج و نیم روزبه پایان رسید.

( شعبه تشکیلات هامبورگ )

 

  بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۸۰۴۰۸۰۴۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

 

 

 

تدویر کنفرانس ها و جلسات حزبی

بر بنیاد گزارشات جداگانه  « کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره  » ، کنفرانس های حزبی برای گزینش نماینده گان به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با موفقیت و همدلی در سراسرکشور بر پا می گردد.

در گزارش « کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره » در یاره کنفرانس حزبی شورای شهرکابل آمده است :

« کنفرانس شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ نهم حمل ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق جیلانی معاون شورای شهر در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. در کنفرانس رفیق پوهاند داکتر  محمد داوود راوش رییس حزب ، شماری از اعضای دارالانشا، بیروی اجراییه و اکثریت قاطع نماینده گان انتخابی شورا های نواحی شهر کابل اشتراک نموده بودند. کنفرانس شهر کابل در شرایطی دایر گردید که کنفرانس های نواحی شهر با موفقیت جهت تعین نماینده گان به پایان رسیده است. کار کنفرانس با تلاوت آیات چند از قرآن کریم توسط رفیق الحاج محمد امان افتتاح و بعدا سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید.

برای کنفرانس اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق ارا تصویب گردید:

۱ـ ارایه گذارش شورای شهر کابل حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

۲ـ انتخاب نماینده به کنگره حزب .

۳ ـ تعین کمیت شورای شهر و بیروی اجراییه شهر کابل و انتخاب اعضای شورای شهر کابل

طبق ماده اول: گزارش کنفرانس توسط رفیق استاد سعد الله رضایی رییس شورای شهر کابل که در بر گیرنده کار و فعالیت انجام شده و انجام نشده دوساله اخیر شهر کابل را احتوا مینمود ، ارایه گردید. در رابطه به گزارش رفقا دردمند والحاج محمد امان ابراز نظر نمودند.

طبق ماده دوم:لست پیشنهادی بیروی اجراییه شورای شهر کابل از جمله نماینده گان انتخابی شورا های نواحی شهر کابل به کنفرانس معرفی گردید. بعدا تعدادی از رفقا خود را نیز کاندید نمودند. در نتیجه رای گیری که روی تک تک کاندیدان صورت گرفت تا سهمیه داده شده تکمیل گردید.

هکذا لست تعداد از اعضای بیروی اجراییه حزب که ازطریق دارالانشا به کنفرانس معرفی گردیده بودند ، به کنفرانس ارایه گردید که به اکثریت مطلق آرا تصویب گردید.

طبق ماده سوم: برای شورای شهر کمیت چهل تن طبق طرزالعمل پیشنهاد گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید. بعدا لست پیشنهادی تشکیلات به شورای شهر ارایه گردید . چند تن دیگر نیز خود را به عضویت شورای شهر کاندید کردند. در نتیجه رای گیری انفرادی روی اعضای کاندید شده صورت گرفت و به اتفاق آرا اعضای شورای شهر کابل انتخاب گردید. قابل ذکر است رای گیری درفضای آزاد ودموکراتیک طبق مندرجات اساسنامه صورت گرفت .

رفیق پوهاند داکتر  محمد داوود راوش رییس حزب کار کنفرانس را ارزیابی نموده در ابتدا انتخاب رفقای نماینده را به کنگره حزب صمیمانه تبریک گفته افزود ما میتوانیم به رفقا از ین طریق ابراز رای نمائیم، این یک دموکراسی است. ما در شرایط خاص افغانستان مبارزه می‌نمائیم ،ما میخواهیم یک کنگره خوب طبق معیار هاو ارزش های دموکراسی داشته باشیم.ما به یک کنگره تاریخی نیاز داریم .ما از دل تاریخ برآمده ایم.از جنبش مشروط خواهان تا امروز وارث واقعی شما هستید.ما نیروهای سالم اندیش، مبارز و ترقی خواه هستیم. مایک کمیت آگاه هستیم. تاریخ با افراد آگاه حرکت میکند، کسی هدف دارد راه شان آسان است. رفیق راوش روی پذیرش جوانان و روشنفکران به حزب منحیث یک ضرورت تاکید نمودند.ما باید بیرق حزب را به نسل آگاه کشور تسلیم نمائیم ،ما به جوانان نیاز داریم و با آ نها کار دقیق نمائیم. ما حزب امروز هستیم و برای فردا کار میکنیم.

رفیق رضایی از سخنان رفیق راوش ابراز سپاس نمود و وی را به حیث نماینده افتخاری شورای شهر کابل به کنگره پیشنهاد نمود که به اتفاق آرا تصویب شد.

طرح مصوبه کنفرانس توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو قراات گردید که به اتفاق آرا تصویب گردید. »

 

کنفرانس شورای شهر هرات حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت
درابتدا کارکنفرانس شورای شهر هرات بعد از تشریفات معمول و به ادامه آن رفیق یاری منشی شورای شهر گزارش همه جانبه ای را به کنفرانس ارایه نموده اند و متعاقبا نثاراحمد امینی؛ خلیل احمد پژمان و خانم سلوانا پیرامون گزارش اساسی ابراز نظر نمودند بعد از بحث و ابراز نظر ۳۵ تن از میان نمایندگان منتخب به کنفرانس ولایتی معرفی و رئیس ؛ معاونین و اعضای شورای شهر را انتخاب نمودند و در اخیر کار کنفرانس را محمد انور متین عضو کمیته اجرائیه حزب مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار داد و به ادامه سخنانش افزود : کسی حزبی است ، حزبی باقی می ماند حزب هویت ماست و این هویت را به هیچ چیزی دیگری عوض نمی کنیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان افزون بر یک اندیشه و تئوری علمی و خرد جمعی ، یک فرهنگ متعالی و منش بلند و بالای انسانی است.

کنفرانس شورای ولایتی هلمند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

کنفرانس شورای ولایتی هلمند حزب ملی ترقی مردم افغانستان،تحت ریاست رفیق انجنیر محمد اسمعیل رییس شورای ولایتی هلمند بروز جمعه مورخ ۱۷ حمل ۱۳۹۷ در شهر لشکرگاه دایر گردید.
در کنفرانس بر علاوه اعضای شورای ولایتی هلمند ، نماینده گان انتخابی واحد های اولیه ، شوراهای نواحی ، ولسوالی ها و شهر لشکرگاه که قبلا به اساس فیصله دارالانشای حزب و طبق طرزالعمل تدویر جلسات و کنفرانس های حزبی و نورم نماینده گی به کنگره حزب در فضای دموکراتیک و رفیقانه انتخاب شده بودند، اشتراک داشتند.
در ابتدا گذارش شورای ولایتی هلمند در فاصله زمانی کنفرانس وحدت (۱۳۹۴) تا فعلا از طرف رییس شورا به کنفرانس ارایه شد که در برگیرنده اجراات، نواقص و راه های بیرون رفت بود.
بعداً طبق اجندا انتخابات به کنگره حزب صورت گرفت که در فضای وحدت رفیقانه و رعایت دموکراسی درون حزبی ، طبق نورم نماینده گی ، نماینده گان کنگره انتخاب گردیدند.
به تعقیب آن طبق اجندا ، در فضای آزاد اعضای شورای ولایتی برای یک دوره انتخاب گردیدند.
کنفرانس با تصویب قطعنامه خاتمه یافت. قابل ذکر است که در قطعنامه از فیصله های بیروی اجراییه و دارالانشای حزب در امر تدویر به موقع کنگره شکوهمند حزب پشتیبانی بعمل آمد است.
شورای ولایتی منتخب در اولین جلسه (پلینوم) خود اعضای بیروی اجراییه شورای ولایتی ، رییس و معاون شورای ولایتی را انتخاب نمود.

 

( کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

 

بر اساس گزارشی بتاریخ هفتم حمل سال روان خورشیدی جلسه مشترک شوراهای شهری و ولسوالی های قندهار حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان با شرکت رفیق عبدالرشید آرین عضو بیروی اجراییه حزب و رییس کمیسیون تدارک کنگره حزب دایر گردید .در این نشست رفیق آرین در باره انکشافات سیاسی کشور ومسایل مربوط به زنده گی حزب صحبت همه جانبه نموده ؛و اعضای جلسه را در روشنایی درباره پروسه وحدت حزب ؛ و تدویرکنگره حرب قرارداده و به پرسش های رفقا پاسخ گفتند.

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die lachen, Innenbereich

بر بنیاد یک گزارش دیگر،کنفرانس حزبی ولایت کابل (ولسوالی های ولایت کابل) حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان
مورخ دهم حمل ۱۳۹۷ موفقانه  برپا شده و در آن روی مسایل مربوط به زنده گی شورای ولایتی کابل حزب ، انتخاب نماینده گان به کنگره حزب و برنامه های آتی شورا تصامیم با اهمیت اتخاذ شد. دراین کنفرنس که با حضور رفیق داکتر داوود راوش رییس؛  و شماری از اعضای هیات رهبری حزب برپاشده بود در فضای اعتماد رفیقانه و با تکیه با اصول زرین دموکراسی درون حزب و علنیت نماینده گان برای کنگره حزب انتخاب شدند. در این کنفرانس رفیق راوش روی رشد و استحکام مزید شورای ولایتی کابل حزب درنگ نموده و بر اهمیت کار با جوانان و پذیرش جوانان و زنان به حزب تاکید ورزیدند.  

 

Bild könnte enthalten: 3 Personen

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۰۲

اعلامیه دارلانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در باره آغاز پروژه تاپی در افغانستان 

کابل مورخ  ۷ حوت ۱۳۹۶

 

هموطنان شرافتمند!

چنان که نیک می دانید افغانستان  از نظر اقتصادی و اجتماعی در زمره کشورهای عقب مانده جهان قرارداشته ؛ نا امنی ، فقر، فحشا ، فساد  و بی باوری نسبت به آینده همه جا  و همه روز فریاد می کشد. فاکت های موجود  نشان می دهد که  در نتیجه  فقر ساختاری۳۹ ٪  مردم افغانستان  در زیرخط فقر بسر برده ؛ رشد وسیع بیکاری و گرانی کمرشکن مایحتیاج عمومی اکثریت مردم را از داشتن امکانات زنده گی امروزین محروم ساخته است . نزدیک به هفتاد  در صد نیروی کار مستعد به کار از نعمت کار محروم ؛ و وضعیت اقتصادی حاکم باعث گسترش چشمگیر ناهنجاری های اجتماعی در ابعاد بیسابقه آن شده است . فقر، گرسنه گی ، بیکاری ، جو بی اعتمادی ، مرض ، مرگ و میر ، اعتیاد  و مهاجرت های اقتصادی و… دامنگیر لایه های میانه  و پایینی جامعه شده است.

کارشناسان ، اقتصاد افغانستان را اقتصاد کم رشد ، مافیایی ،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا و در نهایت پدید آورنده نابرابری های بزرگ اجتماعی می دانند. تنها درنتیجه  کمک های اقتصادی برون است که دولت می تواند به کارمندان اش حقوق بپردازد. نابرابری کشنده دربیلانس حجم صادرات و واردات کشور درجه وابسته گی اقتصادی کشور را به کالاهای وارداتی نشان می دهد.

افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی کلاً به ارزش ۵۷۱ میلیون دالر امریکایی  کالا به خارج از کشور صادر ؛ در حالیکه درهمین دوره کشور به ارزش بیش از ۱۵۷۶ میلیون دالر تنها مواد غذایی از خارج وارد نموده است . گزارش ریاست احصاییه مرکزی نشان می دهد  که ازجمله ۸.۲۰ میلیون شهروند کشورکه دردهات بود و باش دارند ، بخش بزرگ آن در زراعت و مالداری مصروف می باشند، ولی  باآنهم افغانستان مجبور است نزدیک به سه چند کل صادرات خود به خارج ، تنها مواد غذایی از خارج وارد نماید.

فاکت های دست داشته از وضع اقتصادی و اجتماعی کشور دربیش از یکنیم دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد کشور اقتصاد وابسته ، کم رشد،  ناتوان از ایجاد فرصت های شغلی ، تورم زا  و پدید آورنده فساد گسترده و نابرابری های کشنده اجتماعی بوده ، که قربانیان اصلی آن  لایه های ناتوان مردم اعم از کارگران ، کارمندان ، کشاورزان و زحمتکشان  شهر و ده  به ویژه زنان و جوانان می باشند.

هموطنان گرانقدر!

در چنین یک جو بی اعتمادی و یاس ، آغار تطبیق پروژه تاپی درخاک افغانستان یک رخداد مهم بوده ، نشاندهنده این حقیقت است که درنتیجه  روکرد به خرد و منافع جمعی درسطح منطقه  گام هایی سودمندی را می توان  در راه اعتماد سازی ، کاهش  روحیه  خصومت و جنگ  و در نهایت رشد اقتصادی و اجتماعی  و یک آینده بهتر برداشت. با آنکه پس از بگو مگو ها و مداخلات بیشرمانه  چندین  دهه  گام عملی در راه تطبیق این پروژه برداشته می شود ، می توان آنرا برای انکشافات منطقه وی و آینده صلح به فال نیک گرفته ، از بازی گران اصلی خواست تا به اقدامات جنگی ، نفرت و بدبینی ، مداخله و ویرانگری پایان داده و با آینده نگری  نقش مسولانه  شانرا در برقراری صلح  پایدار و ثبات در این گره گاه مهم جهانی ایفا نمایند.

تطبیق هر چهار پروژه مهم ( انتقال گاز ، برق ۵۰۰ کیلو وات ، کیبل فایبری و خط آهن پاکستان ـ ترکمنستان )  درچارچوب پروژه  تاپی در داخل خاک افغانستان به سود مردم و آینده بهتر بوده ؛ می تواند در صورت  پیشکش نمودن و تطبیق یک برنامه  ملی اقتصادی و اجتماعی ،  از آن در راه سربلندی و اعتلای کشور استفاده نمود.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان افتتاح این پروژه را بفال نیک گرفته وآرزومند است که تحقق آن طورموفقانه انجام گردد.

حزب ما  منحیث  یکی از احزاب ملی ـ دموکرات  وترقی خواه کشور درهمخوانی با برنامه های رشد اقتصادی ـ اجتماعی  خود پیوسته خواستار سیاست گذاری سالم وعادلانه اقتصادی ، ایجاد سیستم شفاف و قانونمند اقتصادی و اجتماعی با شرکت وسیع مردم بوده ، و تمامی امکانات  دست داشته خود در راه محوری کردن نقش مردم  و نیروهای ملی  و مترقی کشور برای دموکراتیزه کردن حیات اقتصادی و اجتماعی  کشور ، رشد و اعتلای سطح زنده گی مردم و برچیدن ستم و بهره کشی بسیج می نماید.

ما از دولت  و مسوولین آن می طلبیم تا :

ـ از عواید بدست آمده این پروژه در جهت رفع  وابسته گی کشور از انرژی وارداتی استفاده ؛ و بخش عمده عواید پروژه تاپی را صرف تولید انرژی پاک و قابل تجدید چون انرژی آبی ، آفتاب ، باد و… نماید.

ـ درجریان تطبیق این پروژه و سایر پروژه های که با موسسات داخلی و خارجی عقد می نماید  به مساله رشد منابع انسانی ، اشتغال و تامین نیازهای پایه ایی مردم توجه داشته ، درموقع استخدام ،  تنها از نیروی کار افغانی استفاده ؛ و آنرا به پیش شرطی با موسسات و کشورهای خارجی تبدیل نماید.

ـ در ساختارها و برنامه های اقتصادی دولت تغیراتی به سود سرمایه گذاری مولد و تامین رشد واقعی برای صنایع  صورت گرفته ، زمینه ها و شرایط لازم حمایه وی برای سرمایه گذاران داخلی فراهم گردد.

ـ چون بیش از ۶۶ در صد بودیجه دولت صرف سکتورهای امنیتی کشور می گردد ؛ لازم است که  نیازهای کالایی ارگانهای امنیتی  و موسسات دولتی توسط مولدین داخلی تامین گردد.

ـ دولت با برنامه های ضد ملی و ناکارای اقتصادی یکنیم دهه گذشته وداع گفته ؛ در تفاهم با نیروهای ملی و مترقی ، اتحادیه ها و نماینده گان کارگران ، کشاورزان ، مولدین کوچک  دریک دیالوگ ملی به جست و جوی راه ها و وسایل سودمند ، پایداری و آینده نگر اقتصادی و اجتماعی  که هدف آن پایان دادن به فقر کشنده  باشد بکوشد.

ـ با راه اندازی کمپاین ملی سطح اگاهی هموطنان برای استفاده ازمحصولات داخلی و ملی ارتقا داده شود.

در فرجام در حالی که از آغاز تطبیق  پروژه تاپی در داخل کشور اظهار رضایت می نماییم ، امید واریم تا نیروهای ملی و متعهد  به منافع مردم و سربلندی و اعتلای کشور درعمل مشترک و تلاش های اگاهانه  راه ها و وسایلی را جست و جو نمایند که متضمن  یک آینده بهتر در صلح ، پیشرفت

و عدالت اجتماعی درکشور باشد . تا رسیدن به این آرمان راه درازی در پیش است و حزب ما با وفاداری به آرمان های عالی میهن پرستانه  و انسان دوستی از هیچ تلاشی در این راه دریغ نخواهد کرد.

 ـ زنده باد کشور محبوب ما افغانستان !

ـ سربلند باد مردم پرافتخار و زحمکتش کشور!

ـ زنده باد صلح ، دوستی و همبسته گی درمنطقه ما و سراسر گیتی !

 

بادرود

پوهاند دکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۸ـ ۲۸۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

امروز پنجشنبه مورخ ۲۴ حوت  ۱۳۹۶ حوالی ساعت نه صبح  جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید .درجلسه روسای شعبات مرکزی و شهرکابل نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
بحث پیرامون تدویر کنگره حزب و تعین زمان تدویر آن.
درآغاز جلسه رفیق راوش پیرامون کار حزبی سیاسی در سال ۱۳۹۶ روشنی انداخته  از موفقیت ها ، فعال بودن شعبات مرکزی ، تامین تماس منظم با شوراهای ولایتی و بیرون مرزی، جوان شدن رهبری عده یی از شورا های حزبی در نتیجه انتخابی شدن مقامات حزبی ، سفر های کاری به ولایات ، جمع آوری حق العضویت ها، تنظیم امور نشراتی  و نشر ات منظم ارگان های نشراتی حزب، اشتراک اضافه از ۱۸۰ مرتبه در رسانه های تصویری  و طرح نظریات و پالیسی های حزب پیرامون رویداد های سیاسی کشور و جهان یاد آوری نموده، از شعبات و رفقای که زحمات زیادتری را متقبل شده بودند به نیکویی یاد آوری نمود.همچنان روی نواقص کار در بخش های مختلف مکث نموده و برای سال پیشرو وظایف را مشخص نمودند.
پیرامون اجندا و آماده گی برای تدویرکنگره با شکوه حزب ، به ادامه جلسات گذشته دارالانشا و کمیته تدارک تدویرکنگره رفقا صحبت نموده، نظریات و دیدگاه های خود را شریک ساخته که در نتیجه به اتفاق آرای ۱۹ تن حاضر جلسه از جمله ۲۱ تن حاضر در شهر کابل فیصله گردید تا طبق طرزالعمل قبلا ارسال شده به شورا های حزبی ولایتی ، معادل  و شهرکابل ، کنفرانس های نواحی ، شهری و ولایتی که تا حال دایر نگردیده است الی تاریخ ۱۵ ماه حمل ۱۳۹۷ دایر و طبق طرزالعمل اسناد ضروری را به شعبه تشکیلات مرکزی ارسال دارند.
جلسه به کمیته تدارک تدویر کنگره وظیفه سپرد تا از آغاز هفته آینده جلسات کمیته تدارک و سب کمیته های شش گانه را دایر و طبق پلان و لایحه وظایف به اقدامات تشدیدی آغاز نموده ، اسناد و همه ضروریات قید شده در پلان را آماده ؛ و گذارشات خود را به دارالانشای حزب بسپارند.
برای پیشبرد دقیق آماده گی های این رویداد بزرگ زنده گی سیاسی حزب ما مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.
در جمع بندی کارجلسه رفیق راوش اضافه کردند تا شوراهای ولایتی ، معادل و شهر کابل طبق مصوبات بیروی اجراییه، دارالانشا و شعبه تشکیلات مرکزی حزب عمل نمایند.
جلسه حوالی ساعت یک ظهر در فضای اتحاد و همبسته گی رفیقانه برای تدویر موفقانه ‌کنگره حزب اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ  و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان پنجشنبه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۶ خورشیدی تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در تالار مرکزی حزب دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ گزارش کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی در مورد انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در کشور،

۲ـ بحث روی چگونگی تدویر کنگره حزب.

 در ابتدای جلسه  رفیق راوش روی وضع نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور صحبت نموده حمایت خود را از آغاز کار پروژه تاپی اعلان نمودند. موصوف روی مسایل مربوط به زنده گی حزبی تماس گرفته گفتند : « ما باید وظایف حزبی و سیاسی خود را با موفقیت انجام دهیم .شورا های ولایتی و سازمان های حزبی با جدیت کار نمایند  و کنفرانس های خود را دایر کنند ». طبق ماده اول اجندا رفیق ثابت رییس کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی ، گزارش کار کردهای کمیسیون و اشتراک در جلسات کمیسیون مرکزی انتخابات کشور ، بخصوص جلسه چهارم کمیسیون، به جلسه روشنی انداخته  افزود، طبق پلان در ماه حمل ثبت نام آغاز میگردد. تلاش صورت می گیرد تا این پروسه ملی با موفقیت انجام یابد. روی تذکره های برقی بحث صورت گرفت و نظریات احزاب سیاسی استماع گردید که نظریات و طرح های حزب ما نیز توضیح گردید . پیرامون گزارش عده یی از رفقا ابراز نظر نموده ، وظایف مشخص را استخراج نمودند که در مقابل حزب قرار دارد . وظایف جمع بندی و جهت تحقق آن طی مصوبه به تصویب رسید.

طبق ماده دوم اجندا رفیق آرین رییس کمیته تدارک تدویر کنگره حزب گزارش کار کمیته  و پیشنهادات رسیده از شورا های ولایتی را با جلسه شریک ساخت . روی پیشنهادات رسیده  و گزارش ارایه شده رفقا صحبت نموده ، نظریات و طرح های خود را مطرح کردند ،که بعد از جمع بندی در پرتو فیصله های قبلی دارالانشا تصامیم اتخاذ گردید.

جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح بکار خود آغاز نموده بود ، حوالی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر در فضای تفاهم و وحدت نظر اختتام یافت .

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۰۲