گزارش از برگزاری جلسه سازمان کشوری سویدن ح آ ا

 

جلسه اعضای سازمان حزبی کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ نهم جنوری۲۰۲۳ میلادی ساعت هفت شام از طریق فضای مجازی تحت ریاست رفیق جاوید قیام تدویر یافت. درجلسه به تعداد یازده رفیق از شهرهای مختلف کشور سویدن شرکت کرده بودند. یکتعداد رفقا با عذرمعقول نتوانستند در جلسه حضور یابند.

رفیق جاوید قیام معاون سازمان کشوری ح آ ا در آغاز یادآور شد که براساس هدایت رفیق فیاض عزیز گرامی رییس سازمان کشوری سویدن ح آ ا ، جلسه کنونی تحت ریاست وی برگذار میگردد. او حضور رفقا بخصوص حضور رفیق بزرگوار حساس و خانم ها را خوش آمدید گفت و رسمیت جلسه را بنابر پوره بودن نصاب اعلام نمود . سپس اجندای جلسه توسط رفیق جاوید قیام پیشنهاد ، و به اتفاق آرا قرار زیرمورد تایید قرار گرفت.

۱-  گزارش از کارکردهای چند ماه اخیر،

۲- مسایل تشکیلاتی،

۳-  نظریات ، پیشنهادات بخاطر بهبود امور.

در بخش اول از رفیق فیاض عزیز تقاضا گردید تا در مورد کارکردهای چند ماه گذشته گزارش مختصر ارایه نماید. رفیق فیاض عزیز بطور فشرده در مورد فعالیت های سازمان حزبی صحبت نمود. سپس از رفیق نسیم سحر تقاضا بعمل آمد تا در مورد فعالیت های شورای اروپایی و بخصوص فعالیت شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی معلومات مختصر ارایه کند . رفیق سحر بطور اختصار در مورد خلای فکری در سازمان حزبی ، اهمیت آموزش سیاسی و ایجاد انگیزه برای مبارزه صحبت نمود و در مورد فعالیت های شعبه آموزش سیاسی که رفیق جاوید قیام نیز عضو فعال آن میباشد ، معلومات ارایه کرد.

در بخش اجندای دوم ، در قسمت مسایل تشکیلاتی رفیق فیاض عزیز گفت که به نسبت مصروفیت های کاری خویش نمی تواند مسوولیت سازمان کشوری ح آ ا در سویدن را بدوش بگیرد، پیشنهاد نمود که بعوض وی رفیق جاوید قیام را که یک جوان مبتکر، با انرژی و فعال میباشد ، بحیث مسوول سازمان کشوری تعیین گردد. اوهمچنان بعنوان یک حزبی فعال وعده هر نوع همکاری را ابراز نمود . پیشنهاد رفیق فیاض عزیز در قسمت تعیین رفیق جاوید قیام بحیث مسوول سازمان حزبی کشوری سویدن ح آ ا به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت . همچنان رفیق نجیب حساس بحیث معاون سازمان حزبی کشوری سویدن به اتفاق آرا انتخاب گردید. رفیق بری برعلاوه مسوولیت منشی سازمان ، مسوولیت بخش مالی را نیز بدوش گرفت. بعدا حاضرین هریک رفیق زمری قیام ، رفیق عزیز حساس و رفیق نسیم سحر به نوبه خود از کارکردهای رفیق فیاض قدردانی نمودند و مسوولیت های جدید را برای رفقا هریک رفیق جاوید قیام و رفیق نجیب حساس تبریک گفته موفقیت های مزید برایشان آرزو نمودند.

در بخش سوم اجندا رفقا هریک نسیم سحر ، فیاض عزیز و بری پیشنهادات مشخص بخاطر بهبود امور حزبی ارایه نمودند جلسه ساعت هشت شب در فضای صمیمیت به پایان رسید.

 

بری منشی سازمان کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۱۰۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

اولین جلسه کمیسیون برگزاری اجلاس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  برگزار گردید

 

کمیسیون تدارک اجلاس شورای اروپایی ح آ ا اولین نشست خود را بتاریخ ۲۳ دسمبر ۲۰۲۲ در فضای مجازی دایرنمود .برای جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و تصویب گردید:

 - اتخاذ تدابیر پیرامون تدویراجلاس شورای اروپایی ح آ ا.

اعضای کمیسیون رفقا عمرمحسن ،  حنیف ضرابی و صفت الله عملیار حول آجندا بحث نموده به اجرای اقدامات زیر توافق نمودند:

 - تقسیم وظایف میان اعضای کمیسیون تدارک به خاطر جمع آوری گزارشات کاری کمیته های حزبی کشوری و شعبات شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بابت سال ۲۰۲۲ میلادی جهت تهیه گزارش اساسی جلسه شورای اروپایی .

دراخیربرخی پیشنهادات ارایه گردید که به آن پرداخته شد.

با درودهای رفیقانه

 کمیسیون تدارک وبرگزاری جلسه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

صفت الله عملیار

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۶۱۲ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

تدویرجلسه حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بتاریخ  یکشنبه ۲۷ نوامبر سال روان اجلاس حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی کشورهالند با موضوعات ذیل دایر گردید :

۱- گزارش از کار و فعالیت کمیته حزبی از تطبیق وعملی نمودن مصوبات و فیصله های کنفرانس با شکوه ماه می سال ۲۰۲۲  شورای اروپایی.

۲-  بحث پیرامون گزارش اساسی .

۳- طرح نظریات ودیدگاه های رفقا در رابطه به بهبود امورحزبی .

۴- دربخش دوم کار پیرامون امور تشکیلاتی.

اجلاس توسط رفیق عباس دهاتی بعد از راپور تکمیل نصاب افتتاح گردید واجندای پیشنهاد شده به اتفاق ارا تصویب شد.

بعداْ رفیق محمد سرور زهتاب مسوول کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان گزارش مبسوط و انتقادی که تمام شاخص های کارکردهای کمیته حزبی و واحدهای حزبی را در مورد تطبیق مصوبات کنفرانس اروپایی  حزب آبادی افغانستان ( ماه می ۲۰۲۲) احتوا نموده به حاضرین ارایه ، و دربخشی ازآن در رابطه به کارپیگیر وهدفمند بخاطر تقویه صفوف حزبی  وریزرف های مطمین از قشر جوان تاکید بعمل آمد .علاوتا روی اهمیت کار تبلیغی وآموزشی نیز صحبت مفصلی بعمل آورد. در رابطه به ملاقات رفیق ولی محمد زیارمل عضو کمیته مرکزی و معاون شورای اروپایی ح. آ. ا با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان که در شهرکوپنهاگن کشور دنمارک با ابتکار انجمن حقوقدانان با اشتراک بیش از یکصد نماینده ازنهادهای مختلف سیاسی واجتماعی انجام شده است آنرا درجهت معرفی حزب ما بمثابه یک حزب سیاسی با اهداف وطنپرستانه آن بااهمیت تلقی نموده ، و ادامه همچو راهکارها را تقاضا کرد.

پیرامون گزارش اساسی رفقا هریک: سید طاهرشاه پیکارگر ، ولی محمد زیارمل ، همایون وقاد ، داکتر نثاراحمد صدیقی ، سهیلا زحمت ، حفیط مصدق ، ذلیخا پوپل ، مصطفی روزبه ، رزاق طلوع ، عباس دهاتی ، هاشم زحمت ، روح الله توده یی و شعیب اسحاق زی در فضای باز وصمیمانه صحبت نموده ، و دیدگاه های موثرکاری را درجهت رفع نواقص و تطبیق مصوبات کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان در سرخط وظایف رفقا قراردادند .

در بخش دوم مطابق طرزالعمل شورای اروپایی درجهت انتخاب مسوول جدید کمیته حزبی و اعضای آن بعد از جروبحث های رفیقانه با استفاده از فضای دموکراسی به اتفاق ارا رفقای ذیل به صفت اعضای کمیته حزبی  کاندید وسپس با اتفاق نظر انتخاب گردیدند .

رفیق حفیظ مصدق ، رفیق همایون وقاد ، رفیق ذلیخا پوپل ، رفیق روح الله توده یی ، رفیق عمر زیارمل ، رفیق هاشم زحمت و رفیق احسان عمری.

بعدآ  درجریان تفریح کمیته حزبی منتخب تشکیل جلسه نموده و مطابق به موازین حزبی رفیق حفیط مصدق را به صفت مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به اتفاق ارا انتخاب کردند.

 فیصله بعمل آمد که انتخاب مسوولین شعبه ها در اجلاس بعدی کمیته حزبی کشوری صورت خواهد گرفت .

 کار اجلاس که ساعت ۱ بجه ظهر آغاز گردیده بود بساعت ۳ ونیم عصر به امید پیروزی و تطبیق فیصله ها و آرمان های حزب آبادی افغانستان بکارش پایان بخشید .

 

محمد سرور زهتاب

به نماینده گی از نام رفقای کمیته حزبی جدید

 

البوم تصاویر از جریان کار جلسه حضوری کادرها و فعالین کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

  

 

ببامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۳۰۱۱

 

Copyright ©bamdaad 2022

 

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

ششمین جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۹ دسامبر۲۰۲۲ در فضای مجازی زووم دایر گردید. رفیق صفت الله عملیار معاون و سکرتر مسوول شورای اروپایي نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت  آن را اعلان نمود. 

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ بحث پیرامون آماده گی ها برای تدویرجلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۲- انتخاب کمیسیون برای تهیه طرزالعمل شورای اروپایی ح آ ا ،

۳- پیشنهاد شعبه تشکیلات پیرامون برخی گزینش های تشکیلاتی ،

۴ – پیشنهادات ونظریات.

ابتدا رفیق عملیار کار جلسه را بر پایه مواد آجندا ادامه داده میکانیزم روند کارجلسه را روی پیشبرد ماده اول آجندا توضیح نمود. بعد ازبحث و تبادل نظرکمیسیون برگزاری شورای اروپایی با ترکیب رفقا عمرمحسن زاده معاون ، حنیف ضرابی مسوول تشکیلات و صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  پیشنهاد و به اتفاق آرا انتخاب گردید.

دربخش ماده دوم اجندا رفقا رزمیار، زیارمل، عملیار و ضرابی حول ضرورت تغیر و تکمیل طرزالعمل شورای اروپایی صحبت نمودند که درنتیجه کمیسیون با ترکیب ۵ رفیق جهت تهیه طرزالعمل جدید به اتفاق آرا انتخاب گردید.

درمطابقت با ماده سوم پیشنهاد شعبه تشکیلات مبنی برگزینیش رفقا سهیلا زحمت  به حیث مسوول شعبه کنترول و نظارت، ذلیخا پوپل به حیث مسوول شعبه اموراجتماعی و سرورزهتاب به حیث  مسوول شعبه امورمالی شورای اروپایی به اتفاق آرا تایید و تصویب گردید.

 رفقا سهیلا زحمت و ذلیخا پوپل از اعتماد بیروی اجراییه بخاطر گزینیش شان درسمت های جدید سپاسگزاری نموده وعده سپردند که در اجرای وظایف سپرده شده همه سعی خود را بخرچ میدهند.

پیرامون ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات توسط رفقا زیارمل ،عملیار و مصدق مطرح گردید که به آنها رسیده گی صورت خواهد گرفت.

در اخیر رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی به رفقای مسوولان شعبات که جدیداْ گزینیش یافتند موفقیت آرزو نموده توجه مسوولان را در برگزاری جلسه شورای اروپایی مبذول داشت .

 

بادرودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۲۱۲ 

Copyright ©bamdaad 2022

 

کمیته حزبی ایالتی نیدرزاکسن (هانوور) حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه کمیته حزبی ایالتی نیدرزاکسن (هانوور) با شرکت تمامی اعضای آن  سازمان تدویریافت۔

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کاری نشست توسط رفیق انجنیرعبدالغفارشرقی مسوول کمیته حزبی پیشکش، و پس از ریزنی مورد تایید شرکت کننده گان قرارگرفت .

مطابق به اجندای تصویب شده به احترام رفقایی که دراین مدت زمان وفات نموده اند با اظهارتسلیت به خانواده های محترم شان، برای یک دقیقه سکوت شد. در ادامه رفقا در پرتو فیصله های کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وجلسه کمیته حزبی کشوری درمورد مندرجات برنامه کاری جلسه صحبت ، و وظایف کاری خویش رامشخص ساختنند.

رفقا برعدم اجرای به موقع وظایف وعدم تدویر جلسات در زمان معین برخورد انتقادی نموده، و با سپردن تعهد درراه اجرای وظایف ، تحکیم ویکپارچگی صفوف حزب ما و تماس باسایر نیروهای همسو که یک ضرورت مبرم در شرایط کنونی پنداشته میشود نظریات وپیشنهادات مشخص خویش را ارایه نمودند۔

دربخش پایانی جلسه پس از تصفیه حق العضویت ها وپرداخت اعانه،  کارجلسه توسط رفیق شرقی مسوول کمیته حزبی ایالتی جمعبندی شده  وبرای رفقا در امر اجرای دساتیر و وظایف حزبی موفقیت های مزید آرزو شد۔

با احترام

انجنیرعبدالغفار شرقی

مسوول کمیته حزبی ایالتی هانوورـ المان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۱۸۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2022