تدویر جلسه  دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز پنجشنبه مورخ ۱۳ ثور سال ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه مسوولین و معاونین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز شرکت داشتند. برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت :

۱ ـ بحث روی یا داشت عده یی از رفقا در مورد چگونگی تدویر کنگره حزب ،

۲ ـ بحث روی اشتراک حزب در پروسه انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی.

در آغاز جلسه رفیق راوش روی سلسله مسایل صحبت نموده و گفتند: شورا های ولایتی حزب فعالانه کار می ‌نمایند، تماس ها و مذاکرات با احزاب و سازمان های سیاسی ، اجتماعی و کته گوری های مختلف مردم وجود دارد. شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب فعالانه کار می ‌نمایند.

ماهنامه حزب چاپ و به شورا های ولایتی فرستاده شد. مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی صورت گرفته ؛ و اهداف حزب وسیعا توضیح شده است. کنفرانس های شورا های ولایتی طبق مصوبه دارالانشای حزب دایر گردیده و برای تدویر کنگره کار صورت گرفته است. با تاسف وضع امنیتی در کشور رو به وخامت میرود. اما ما وظایف مانرا طبق برنامه حزب در برابر مردم و کشور ادامه میدهیم  و صادقانه در خدمت مردم و کشور خود قرار داریم. طبق ماده اول روی یا داشت و سلسله اجرات صورت گرفته توضیحات لازم ارایه گردید ‌. پیرامون آن عده زیاد رفقا ابراز نظر نموده ، نظریات خود را پیشکش نمودند . در مورد مصوبه دارالانشا به اتفاق آرا تصویب و مطابق آن کمیسیون موظف گردید تا روی یا داشت رسیده ، بحث و با دقت یا داشت را تحلیل و تجزیه نموده ، گزارش خود را به جلسه بعدی دارالانشا ارایه بدارد.

طبق ماده دوم رفیق صبور ثابت رییس کمیسیون تفاهم و روابط سیاسی حزب ، طرح های کمیسیون را قرارذیل به جلسه ارایه نمود:

۱ ـ طرح رهنمود پیرامون انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی،

۲ ـ چگونگی سازماندهی جریان انتخابات و کاندیدان مطرح سال ۱۳۹۷،

۳ ـ طرزالعمل ایجاد شورای همکاری نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان پیرامون انتخابات.

شماری از رفقا به ارتباط  طرح های یادشده ابراز نظر نموده وهم کاندیدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه از ولایت کابل و سایر ولایات مشخص شدند. سه طرح ارایه شده در پرنسیپ مورد تایید قرار گرفت و فیصله بعمل آمد تا رفقا نظریات تکمیلی خود را به کمیسیون بسپارند. در مورد طرح های ارایه شده مصوبه دارالانشا صادرگردید. جلسه که حوالی ساعت ۹ صبح به کارخود آغاز نموده بود به آرزوی تامین صلح و ثبات دائمی در کشور حوالی ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر جلسه شوراهای کشوری سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان


شام یکشنبه مورخ ۲۷ ماه اپریل ۲۰۱۸ جلسه شوراهای کشوری تحت ریاست کاوه کارمل رییس شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی در اروپا  تحت اجندا « بحث و تبادل نظر پیرامون انکشافات اخیر کار حزبی »دایر گردید.
در آغاز جلسه رفیق کاوه کارمل در پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان وبحران موجود ونقش نیروهای ترقیخواه وداد خواه کشور وضرورت انسجام ،اتحاد وهمبستگی این نیروها صحبت نمود.رفیق کاوه کارمل در خصوص پروسه وحدت در حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، چالش ها ودشواری های این پروسه صحبت مفصلی نموده وبر ضرورت تدویر کنگره و رسالت ان برای استحکام پروسه وحدت وانسجام نیروهای ترقیخواه وایجاد حزب مستحکم با برنامه های عالی فکری واندیشه وی وساختار وسیع تاکید نمود.
رفیق کاوه کارمل وظایف تاخیر ناپذیر سازمان  اروپایی حزب را برای تحقق اهداف و برنامه های کنگره حزب مشخص نموده واز ایجاد تدابیر مشخص دراین راستا یاد آوری نمود.
رفیق کاوه کارمل بر نقش فعالانه وبنیادین شوراهای کشوری در امر سیاستگذاری ها واتخاذ تصامیم سیاسی وسازمانی اشاره نموده ونقش وجایگاه شورا های کشوری را درین امر مشخص ساخت.
رفیق کاوه در جهت تامین اعتماد متقابل و رفیقانه در سازمان اروپایی  حزب مکث نموده وتوجه مسوولین شورا ها را دراین امر فراخواند.
متعاقبا روسای برخی از شوراهای کشوری ازکار و فعالیت شوراهای کشوری درامربرگزاری کنفرانس های حزبی ،انتخاب نماینده گان برای کنگره حزب ،تشکیل کمیته های منتخب وجمع آوری اعانه برای کنگره وجمع آوری حق العضویت هاگزارش ارایه نموده وطرح ها ،نظریات وپیشنهادات مشخص را برای بهبود کار سیاسی وسازمانی وتامین قانونمندیها وموازین اصولی بر امر سرنوشت سیاسی شورا نظراندازی نمودند.
در جلسه رفقا احد شفیعی،خلیل یوسف ،عارف عرفان ،صفت الله عملیار وسلیم سلیمی صحبت نموده وضمن گزارش از کار وفعالیت سازمانی دیدگاه ها ،نظریات ،طرح ها ،انتقادات وپیشنهادات شانرا مطرح ساختند.
همچنان درین جلسه موضوع جمع آوری اعانه برای تدویر کنگره و تلویزیون بهار مورد بحث قرار داده شد و در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید
جلسه که ساعت هفت شام به وقت اروپا تدویر یافته بود،ساعت ۹ شب به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

برگزاری کنفرانس شورای کشوری یونان حزب متحد

ملی ترقی مردم افغانستان

 

بر اساس هدایات مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری یونان حزب ساعت شش شام امروز۱۷ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی دایر گردید.

در کنفرانس شورای کشوری یونان روی اجندای تصویب شده ذیل بحث و مباحصه صورت گرفت:

۱ ـ گزارش مختصر از کار  و فعتایت شورای کشوری یونان ح م م ت م ا ،

۲ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره با شکوه حزب ،

۳ ـ انتخاب شورای کشوری و مسوولین آن ،

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

نخست در کار جلسه رفیق ابوبکر فیض گزارش مختصر از کار شورای کشوری یونان ارایه نموده سپس اشتراک کننده گان کنفرانس را در روشنایی فیصله ها و چگونه گی پیشرفت و تدارک امور کنگره حزب قرار دادند.

مطابق اجندای کنفرانس، نامزدی رفقا هر یک زرغونه ولی عضو شورای انسجام و همآهنگی امور حزبی در اروپا و مسوول کاربا زنان ؛  و رفیق داکتر حمیدالله عضو شورای مرکزی حزب و مسوول کمیسیون رسانش و فرهنگ شورای اروپایی ح م م ت م ا  ، مورد بحث قرار گرفت. ابتدا بیوگرافی مختصر رفقای نامزد برای اشتراک کننده گان جلسه به معرفی گرفته شده؛  و سپس رفقا هر یک: عارف افشار، حیات الله غزنوی، خادم حسین احمدی، اشرف، در مورد نامزد های متذکره دیدگاه های شان را بیان کردند.

رفقای کاندید برای کنگره حزب هر یک داکتر حمیدالله مفید و بانو زرغونه ولی طی رأی های سری و مستقیم به اکثریت آرا به حیث نماینده گان شورای کشوری یونان به کنگره تصویب و معرفی گردیدند.

در ادامه کار کنفرانس هیات رهبری شورا مورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق ابوبکر فیض منحیث رییس شورا برگزیده شد.

در نشست روی تقاضای چند تن از نامزدان به عضویت حزب بحث و گفت و گو صورت گرفته ؛ و درخواست عضویت این رفقا به حزب مورد تایید قرار گرفت.

کار جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه حوالی ساعت هشت شام خاتمه یافت.

ابوبکر فیض

 رییس شورای کشوری یونان ح م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

     

به تاریخ ۲۲ ماه اپریل کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب مردم در راستای فیصله های مورخ ۲۴/۱۲/۹۶خورشیدی دارالانشای حزب متحد ملی افغانستان در فضای شعف وشور سیاسی دایر گردید.

اجلاس، شش بخش کاری را شامل اجندای خود نموده وحول آن و در محوریت حیات حزبی وسازمانی وچشم انداز کنگره  حزب ،پرابلم ها ونقش وحدت ها ،وماموریت کنگره برای نو سازی سیاسی،اندیشهٔ ،ساختاری وگزینش پلاتفرم نوین سیاسی،وبستر سازی ارزشهای دموکراتیک وتمثیل اراده وخرد جمعی مباحثات وگفتمان جدی رابراه انداخت.

در آغاز رفیق عارف عرفان ،صحبت خود را آغاز نموده به بحران دامنگستر کشور،انقطاب نیروهای ترقیخواه ملی،ضرورت وحدت ها،اتحاد ها وایتلاف ها و پروسه وحدت با احزاب همسو و ورشکسته شدن پروسه وحدت خواه وتبعات فلاکتبار این شکست ها بروجاهت واعتبار حزبی وپرابلم های ساختاری به مثابه فاکتور های بازدارنده برای تمثیل اقتدار سیاسی، جایگاه احزاب وحدت خواه در ساختار ها وبدینوسیله پیش شرط های ناموجه برای پامال نمودن ارزش های دموکراتیک ،کاربرد قدیمیترین ساختار عمودی سازمانی در حزب ومحدود ساختن مرجعیت تصمیم گیری اشاره نموده اظهار نمودند:  « به گواهی تاریخ حزب ما، در پروسهٔ نفسگیر وطولانی مدت وحدت ها در پایانی ترین دقایق پیروزی،ودر کشاکش تعین جایگاه سیاسی احزاب ،مدام زخم برداشته است.سطح اقتدار گرای احزاب وفقدان ساختار های گسترده در هرم قدرت ،بستر این مشکلات را آراسته ساخته که در آینده برای حل آن باید توجهٔ جدی مبذول گردد.

رفیق عرفان ادامه داده افزودند: عدم گزینش شعار سیاسی حزب مطابق برنیاز زمان، وعدم واکنش های سیاسی آن  در برابر رخداد های بزرگ ،برهویت سیاسی و قدرت رزمنده گی حزب سایه انداخته وآدرس آن را در جامعه در امر دادخواهی مکدر ساخته است .»

رفیق عرفان برنقش شورای کشوری انگلستان برای تحقق فیصله های کنگره وبازیافت پتانسیل سیاسی وسازمانی  وبرآمد نیرومند سازمان بریتانیا اشاره نموده وبر کاستی ها ،ضعف ها ونواقصات، انگشت انتقاد گذاشته ودلایل مستندی را برای چالش های پروسه وحدت در حزب در بریتانیا که منتج به تاخیر تدویر جلسات گردید برشمرد.

سپس رفیق سید اکرام پیگیر یکتن از پیشکسوتان راستین،پرافتخار وسرافراز نهضت ترقی خواه وطن به سخنرانی پرداخته ودر پیرامون مشکلات جدی برای همبسته گی نیروهای ترقی خواه،نقش شخصیت ها برای ساختمان تاریخ،پرابلم های درونی نهضت، و وظایف سترگ کنگره برای زایش حزب جدید،اندیشه وساختار جدید وتحولات اجتماعی در برابر پاسخ زمان ،صحبت های عالمانه وپرثمری را برای رفقا در جلسه ارایه نموده ؛ وبرنقش شورای کشوری انگلستان در امرتحقق وظایف سیاسی وسازمانی کنگره حزب تاکید نمودند.

متعاقبأرفقا هریک : سید امین هاشمی، داکتر حیدرعدل با ارایه بسته از پیشنهادات سازنده، فرید مل ،همایون اکبری،علی،سید محمود ،داکتر کریم ،رفیع همدم ،احمد وحید نوری هریک به سخنرانی پرداخته وطرح ها ،نظریات ،انتقادات وپیشنهادات معینی را برای غنا بخشی کار کنگره وتجدید حیات سیاسی وسازمانی حزب وسازمان ارایه داشتند.

دراین بخش بخاطر گسترده گی نظریات ،طرح ها و راهکار ها فیصله بعمل آمد تا بعدأ در فرصت مساعد ،رفقا مجموع دیدگاه ها،نظریات وپیشنهادات  خویش را به مراجع معین در شورای کشوری انگلستان ، ارسال نموده تا از آنطریق به کمسیون ویژه شورای اروپایی ارسال وبه مراجع معین به شورای مرکزی حزب به کابل ارسال گردد تا در کارکنگره حزب مطرح گردند.

همچنان کاندیداتوری رفیق جنرال یونس کریمی به حیث نماینده شورای کشوری انگلستان در کنگره حزب، در جلسه مطرح شد وبه اتفاق آرا مورد تایید قرارداده شد.

در بخش تشکیلاتی، موضوع تشکیل کمیته جدید شورای کشوری بریتانیا مورد بحث قرار داده شد و رفیق عارف عرفان به دلیل تداوم طولانی سمت رهبری شورای کشوری انگلستان و بخاطرگزینش نسل جوان،استعفای خود را از مقام رهبریت شورا اعلام داشت که به واکنش همگانی رفقای حاضر در جلسه مواجه شده و رفقا خواستار تمدید و تداوم کار در پست رهبری سازمان طی دوران یک‌ سال دیگر شده وباردیگر مبتنی برتقاضای رفقا، مقام حزبی شان ابقا گردید.

همچنین دراین بخش رفیق احمد وحید نوری به حیث معاون شورای کشوری انگلستان حزب انتخاب گردید.

اجلاس پنج رفیق دیگر را به حیث اعضای کمیته  رهبری انتخاب نمود.

در تداوم کار تشکیلاتی ساختار های جدید واحد های اولیه لندن(گروپ های) حزبی بنیاد گذاشته شد.

در بخش دیگر اجندا،موضوع جمع آوری حق العضویت ها واعانه به کنگره حزب مورد بحث قرار داده شد،حق العضویت ها واعانه برای کنگره جمع آوری و برای جمع آوری کامل آن تجویز لازم انخاذ گردید.

اجلاس که ساعت پنج به کار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت  هشت شب به پایان رسید.

 

گزارشگر:شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی مردم افغانستان

 

  

 

کنفرانس کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر شد

 

کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بروز چهارشنبه مورخ ۱۱ اپریل سال روان میلادی دایرگردید. با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، اجندای ذیل توسط رییس شورا پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت  :

۱ ـ  ارایه گزارش از کارکردهای سازمان توسط رفیق سید افضل بهار رییس شورا وبحث پیرامون آن ،

۲ ـ بحث و تصمیم گیری درباره احکام مصوبه تاریخی ۲۴حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م م ت م ا ،

۳ ـ تصفیه حق العضویت ها و بحث روی مسایل مالی سازمان ،

۴ ـ پیشنهادات ، اندیشه ها و انتقادات رفقا.

مطابق بند اول اجندا، رفیق سید افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی ح م م ت م ا گزارشی از فعالیت های شورا را پیشکش نموده ، و درآن روی امکانات کاری و دشواری ها صحبت ؛ و از رفقا به خاطر سهمگیری همه جانبه درفعالیت سازمان اظهارسپاس نموده ، آرزومندی خود را برای سهمگیری بیشترهریک ازرفقا در رشد و استحکام مزید شورا ابراز؛ و در باره اهمیت کنگره تاریخی حزب توضیحات  دادند.

سپس رفیق صفت الله عملیارعضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه اسناد و ارتباط سازمان اروپایی ، به توضیح مصوبه دارلانشای حزب م م ت م ا در باره راه اندازی انتخابات در شورا های حزبی و تعین نماینده به کنگره حزب پرداخت.

در ادامه کنفرانس مسایل تشکیلاتی مورد بحث وگفت و گو قرارگرفت. هیات رهبری شورا با اتفاق ارا برای یک دوردیگرمورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق سید افضل بهار منحیث رییس شورا انتخاب گردید. موصوف به نماینده گی از کمیته رهبری شورا ؛ از اعتماد بزرگ رفقا سپاسگذاری نموده، آماده گی هرنوع تلاش و ابتکار در راه رشد و استحکام مزید شورای کشوری ناروی ، و سازمان اروپایی حزب را ابراز نمود.  

در این نشست علاوتاً مسایل مالی سازمان مورد بحث قرار گرفته در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید.

کنفرانس در فضای اعتماد رفیقانه ، با تکیه بر اصول زرین دموکراسی وعلنیت دایر گردیده ، در اخیر رفقا آرزومندی شانرا برای تدویر موفقانه کنگره حزب ابراز نمودند.

شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018