جلسه مشترک کمیته اجراییه ومسوولین شعبات شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تدویر یافت

 

جلسه نوبتی کمیته اجراییه و مسوولین شعبات شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۴جون ۲۰۲۰ از طریق شبکه پالتاک تدویر یافت . در ابتدا رفیق حنیف ضرابی معاون شورای کشوری المان  پیرامون اشتراک رفقا گزارش ارایه نموده ، و بعد از رسمیت گرفتن جلسه، اجندای جلسه را که شامل چهار بخش اساسی بود به رفقا قرایت  و بعد ازنظررفقا مورد تصویب قرارگرفت .

سپس از رفیق عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب  تقاضا گردید تا رشته سخن را بدست بگیرد. رفیق عبدالاحد شفیعی در مورد کار و فعالیت کمیته اجراییه در بین دو جلسه شورای کشوری وهمچنان تدویر جلسه شورای کشوری المان صحبت همه جانبه نموده و در مطابقت به اجندا بخاطر تحقق مصوبه جلسه مورخ ۱۷می  ۲۰۲۰ شورای کشوری المان در مورد هر بند مصوبه صحبت نموده  وابراز نظر نموده و وظایف شعبات و رفقای هیات اجراییه و سازمانهای ایالتی شورای شورای کشوری را مشخص نمودند. وی همچنان در مورد پلان های تدابیری ارسال شده شعبات شورای اروپایی حزب و پلان سال شورای کشوری المان صحبت نموده  و وظایف رفقا بخاطر تحقق آن جمع بندی ومشخص شد.

 همچنان در بحث روی بند سوم اجندا بخاطر تحقق مصوبه  دارالانشا در مورد هرچه بهتر شدن تدویر جلسات تحت اجندای واحد  و تامین اشتراک رفقا در جلسات و بودن ارقام  دقیق تشگیلاتی وتصفیه صد در صد امور مالی وبخصوص قرضداری ها وانتقال بموقع گزارشات مطابق فورم های گزارش دهی روشنی انداخته شد. سپس رفقا: حنیف ضرابی، اسد رهیاب ، کارگر ، سید صلاح الدین  امین مسوول کار با نهاد های اجتماعی ،  یوسف قریشی مسوول نظارت وکنترول و شیرسرشک مسوول تبلیغ وآموزش سیاسی صحبت  همه جانبه نموده و از اجرای وظایف خویش در مورد تحقق مصوبات شورای مرکزی ، شورای اروپایی و فیصله های شورای کشوری و تحقق پلان های کاری اطمینان بخشیده وتصمیم اتخاذ شد تا نظریات خویش را در مورد بهبود کار تحریری ارسال بدارند.

در ادامه کار جلسه بخاطر کمک و بهتر شدن کار شعبات شورای کشوری وهمچنان سازمانهای ایالتی در بین رفقای کمیته اجراییه قمومیت کاری مشخص گردیده ، وهمچنان مسوولیت کار شعبه امور سیاسی وتفاهم به رفیق حنیف ضرابی معاون شورا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت .

براساس گزارشات و صحبت های رفقا وتحقق مصوبات وفیصله ها طرح مسوده مصوبه جلسه توسط رفیق حنیف ضرابی به جلسه ارایه گردید که بعد از تکمیل مسوده ، جلسه به اتفاق ارا مصوبه راتایید وتصویب نمود.

در اخیر بعد از جمع بندی کار جلسه توسط رفیق عبدالاحد شفیعی ، پس از سه ساعت کاری جلسه پایان یافت.

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

گزارش خبری تدویر دومین جلسه مشترک شعبه تشکیلات شورای اروپائی  بامسئولین تشکیلات شورا های کشوری

 

شام جمعه ۱۹  جون ۲۰۲۰ دومین جلسه مشترک شعبه تشکیلات شورای اروپایی با مسئولین تشکیلات شورای های کشوری تدویر یافت.

در این جلسه که تحت ریاست رفیق بصیر دهزاد مسوول شعبه تشکیلات تدویریافت، ۱۱ رفیق ، شامل  همکاران شعبه تشکیلات رفقا عمر فیض و عمر کاوش، تعداد ریسان و مسوولین تشکیلات شوراهای  کشوری حضور داشتند.

جلسه بر طبق آجندای قبلاْ ترتیب شده آغاز و ادامه یافت.

در بخش های آجندا رفیق دهزاد مقدم برهمه به انطباق اصول، ارزش ها و اصول سازمانی تآکید نموده گفتند که بخش تشکیلات و امور مربوط به آن فقط به همین ارزش ها باید استوار باشند تا به نفوذ و اراده افراد. ما نباید فراتر از ارزشهاو یا در عقب ارزش ها، بلکه همراه و متکی بر  ارزش ها گام بگذاریم. همچنان روی ادای مسوولیت و رول مسوولین تشکیلات در تقویه دموکراسی سازمانی ، وفاق و همسیوئی رفقا در شورا های کشوری و ادای حرمت بزرگ به هر رفیق ما که با انبوه مشکلات صحی و سنی که در واقعیت به راحتی نیاز دارند ولی با آنهم در فعالیت های حزبی سهم میگیرند، دانش و تجربه شان را در اختیار سازمان شان قرار میدهند، تآکید صورت گرفت.

رفیق دهزاد همچنان گزارش امور تشکیلاتی و کار های تا بحال اجرا شده را به رفقا توضیح نموده معلومات دادند.  تآکید براهمیت جلسات واحد های اولیه صورت گرفت  که باید مطابق به پلان کار و با بعضی از مواد آجندای واحد  باید هم زمان در تمام شورا های کشوری تدویر یابند، صورت گرفت و اهمیت ، نکات مثبت و ثمر بخش آنرا روشن ساخته شدند. پیشنهاد گردید تا در اولین جلسات واحد های اولیه پیشنهادات و ابتکارات بکر در مورد تقویه  وفاق ، اعتماد و شفافیت امور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و ابتکارات شان را با رفقای دیگر کشورها شریک سازند.

علاوتن در این جلسه جهت سهولت و تنظیم بهتر امور مسئولیت و تقسیم کاری مسئول تشکیلات و همکاران شعبه تشکیلات توضیح داده شد.

در بخشی بعدی جلسه مطالعه و آموزش اساسنامه و برنامه عمل اصلاح شده حزب که در ماه فبروری ۲۰۲۰ از دفتر تشکیلات مرکزی حزب مواصلت  نموده است، را مورد توجه جدی قرار داده تقاضا نمود تا این اسناد حیاتی حزبی در سطح جلسات واحد های اولیه و بیرو های اجرائیه شوراهای کشوری به خوانش گرفته شودو بخصوص تعریف شورای اروپائی حزب آبادی افغانستان که در بند دهم ماده نزده اساسنامه  توضیح و تفهیم گردد.

در بخش اخیررفقا هر یک آقا محمد نورانی، عمر فیض، رفیق عبدالاحد شفیعی ،رفیق شریف  فولاد، رفیق ضیا الحق مومنی سوالات و پیشنهادات خوب و سازنده شان را مطرح نمودند.

جلسه در فضای باز، رفیقانه  ، مطابق به پلان ساعت ۹:۳۰ شام آغاز و ساعت ۲۱:۳۰  به پایان رسید.

دراخیر رفیق دهزاد با ابراز حرمت از ادای مسئولیت پذیری و سهمگیری رفقای شرکت کننده در غنامندی و کیفیت کاری جلسه ابراز تشکر نموده موفقیت رفقای مسئول را در اجرای وظایف پر مسئولیت شان آرزو نمودند.

بصیر دهزاد، مسوول شعبه تشکیلات

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 گزارش نشست کاری شعبه امورمالی شورای اروپایی حزب آبادی  افغانستان

 

 شعبه امور مالی شورای اروپایی حزب آا اولین نشست کاری خویش را به روز شنبه مورخ  ۶ ماه می  ۲۰۲۰ دایر نمود، که در آن روی مطالب ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.: 

 - بحث در روی چگونگی تطبیق لایحه وظایف وپلان کار شعبه مالی.

 - نظریات و پشنهادات به منظور بهبود امور مالی  شورای اروپایی حزب آا. 

 رفیق فرشته سیغانی مسوول شعبه مالی شورای اروپایی در ارتباط به اهمیت مسایل مالی در شرایط فعلی برای حزب آبادی افقانستان صحبت را چنین آغاز نمود.

 ما اولین جلسه خود را با همکاران شعبه مالی دایر مینمایم ، تا جهت حل پرابلم های مان گام های موثر برداریم .و تلاش مینماییم تا امورات مالی در شورای اروپایی رادر یک چوکات و سیستم معین عیار سازیم. موضوع  مالی به ویژه پرداخت حق العضویت ها واعانه ها یکی از مسایل مبرم  و ضروری جهت تقویه بنیه مالی حزب ما است. اما باصراحت باید اذهان داشت که این امر مهم با در نظر داشت مشکلات عینی و برخی چالش ها که در فراراه این پروسه قرار داشته و دارد با کاستی های نیز همراه بوده و است. 

طبیعی است که بدون موجودیت یک نظم و سیستم شفافیت این پروسه تحت سوال قرار می‌گیرد بنآ ایجاب مینماید برای شفافیت این پروسه کنترول منظم، متداوم و سیستم دقیق کاری ایجاد گردد. 

رفیق مسوول شعبه مالی باردیگر توجه همکاران را جهت رعایت وتطبیق اسناد معتبرحزبی ،  طرزالعمل و مصوبات در ارتباط امورات مالی معطوف نموده افزود:

ضرورت احساس میگردد جهت رسیدگی بهتر و جوابگویی دقیق برامورات تقسیم وظایف بین رفقای محترم فواد اکرمی وآقامحمد نورانی همکاران شعبه مالی در برخی ازموارد مشخص گردد.ازرفقا تقاضا به عمل آمد تا جهت ایجاد روابط مثمر کاری در خصوص مسایل امور مالی  با شورا  های کشوری شعبه مالی را همکاری نمایند.

همچنان پشنهادات و نظریات در عرصه های مختلف کاری ازجانب رفیق گرامی نورانی و رفیق محترم فواد اکرمی به جلسه ارایه گردید.

نشست که ساعت  ۷شام آغاز گردید ساعت ۹ و پانزده دقیقه شب به امید موفقیت ودست آورد های بیشتر حزب آبادی افقانستان ختم گردید.

فرشته سیغانی

مسوول شعبه مالی شورای اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۹۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

 

جلسه هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

بتاریخ ۱۸ جون سال روان جلسه هیات اجراییه شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان  تحت اجندای:

۱- استماع گزارش رفیق آقا محمد نورانی مسوول کمیسیون جوان سازی حزب  طبق فیصله جلسه ۱۵  دسامبر سال ۲۰۱۹ عیسوی کادرها و فعالین شورای کشوری هالند در روشنایی مصوبات پلینوم سوم عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان ،

۲ ـ تصویب لایحه وظایف شبعه اسناد وارتباط  برچیده شده از لایحه وظایف سکرتریت شورای اروپایی ح آ ا .

۳ ـ  ارایه سوال ها،  نظریه ها و انتقاد ها پیرامون گزارش اساسی ، و گززش مسوول کمیسیون جوان سازی حزب،  دایر گردید .

در بخش نخست جلسه که توسط رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری  هالند حزب آبادی افغانستان و اداره کننده جلسه از پیش برده شد ، ازتکمیل بودن نصاب جلسه راپور ارایه گردید .

درادامه  گزارش اساسی  توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان پیشکش گردید. دربخش های از گزارش در مورد مبرمیت مساله جوان سازی حزب و آنچنانی که مصوبات پلینوم سوم عقرب شورای مرکزی حزب ما را مکلف و موظف به اجرایی شدن آن نموده است اشاره شده ، و به آن تاکید مجدد صورت گرفته است . همچنان در بخش دیگری از گزارش از تدویر جلسات و تصفیه امورمالی در ربع اول سال۲۰۲۰ عیسوی، که جلسات با کیفیت بیش تری در ولایات تدویر یافته و مسایل مالی هم به وجهی نیکو تصفیه گردیده است یادآوری شد.

دراین گزارش از رفقای مسوول هریک : مصدق ، پوپل ، نورانی ، سیده طلوع ، صمدی و بصیر رفیق تمجید به عمل آمد .

در صحبت مسوول شورای کشوری هالند  حزب همچنان در رابطه به تحکیم  وحدت حزب مطابق مصوبات کنگره حزب ما تماس گرفته شده و گفته شده که، خوشبختانه در شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان به این امر بزرگ وحیاتی حزب ما توجه جدی مبذول گردیده ومی گردد .

همچنان بعد ازاستماع گزارش رفیق نورانی مسوول کمیسیون جوانسازی حزب که پلان های بعدی کار کمیسیون را توضیح نمود و کمبودی های کار را در زمینه برملا ساخت، رفقا هریک:  سرور زهتاب ، ذلیخا پوپل ، عباس دهاتی ، سیده طلوع ، خواجه محمد صمدی و روح الله توده یی پیرامون نقاط ضعیف کار کمیسیون دیدگاه ها ، سوال ها و نظریه های تکمیلی شانرا غرض بهبود و اثربخشی در روند بعدی کار اعضای کمیسیون شریک ساختند .

در بخش دوم اجندا لایحه وظایف و مسوولیت های رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اسناد و ارتباط برجسته شده و با یک رای مخالف ( آنهم در یک ماده آن ) ، به اکثریت مطلق ارا به تصویب رسید .

دراخیر فیصله بعمل آمد تا دو ماه دیگر به رفقای کمیسیون جوانسازی حزب در راس رفیق آقا محمد نورانی فرصت داده شد تا از اقدامات و نتایج کارش به جلسه بعدی کمیته اجراییه شورای کشوری راپور ارایه بدارد .

اجلاس که ساعت ۷ شام شروع بکار نموده بود،بساعت ۹:۳۰ بجه شب به امید پیروزی و صحتمندی رفقا پایان یافت.

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۰۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020

برنامه افتتاحیه شورای اجتماعی و فرهنگی مردم دایکندی مقیم غزنی

 

طی یک دعوت رسمی که از طرف شورای متذکره صورت گرفته بود امروز یکشنبه، رفیق محمد مهدی عظیمی رییس کمیته ولایتی غزنی، حزب آبادی افغانستان و رفیق محمد امین کاظمی مسوول شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی کمیته دراین برنامه اشتراک داشتند.
در این برنامه رفیق مهدی عظیمی ، طی ۱۰ دقیقه وقتی که از سوی بانیان برنامه برای شان در نظر گرفته شده بود ایراد سخن کرد.
او درسخنانش چنین گفت: حزب ما از تشکلات و تجمعات مدنی که در چارچوب قانون اساسی کشور فعالیت داشته باشد حمایت میکند چون اساس ترقی و پیشرفت هر جامعه را میزان مدنیت مردم آن جامعه تشکیل میدهد.
بدین لحاظ مدنیت مردم نیز با شکل گیری همین فعالیت های مدنی شکل می گیرد و روز به روز مسیر تکاملش را می پیماید. ما نیز تشکیل این شورا را برای تمام مردم شریف دایکندی تبریک گفته و آرزومندیم که با صداقت و پشتکار شان بتوانند یک شورای مقتدر و مطرح در جامعه غزنی داشته باشند.

و در اخیر جلسه یک صوب چپن که از طرف دفتر کمیته ولایتی غزنی حزب در نظر گرفته شده بود برای محترم قربانی  رییس شورای متذکره توسط رفیق محمد امین کاظمی تقدیم گردید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۵۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020