بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۹می۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید.

۱ـ  گزارش مسوول شعبه تشکیلات پیرامون اقدامات جهت ارتقای سطح کارحزبی وسیاسی در کمیته های حزبی.

۲ـ  گزارش مسوول کمیته حزبی المان پیرامون فعالیت شعبات کمیته مربوط جهت پیشبرد کار حزبی و سیاسی.

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات ونظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات گزارشی مبسوطی حول نتایج کار حزبی و سازمانی در کمیته های حزبی  سازمان اروپایی ارایه نمود.

سپس رفقا ولی زیارمل، عمر محسن زاده، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ،عبدالاحد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون گزارش  پرداخته پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

درپایان گزارش شعبه تشکیلات با تغیرات و تکمیلات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق احد شفیعی گزارش  کمیته حزبی المان پیرامون فعالیت شعبات این کمیته رابا ذکر پهلوهای مثبت و منفی آن ارایه نمود. متعاقباْ حاضرین جلسه روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را جهت رفع کمبودات آن پیشکش نمودند.

رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی در ختم گزارشات صحبت نموده ، افزودند که سازمان اروپایی از ثبات لازم برخوردار بوده و کارهای لازم ذریعه مسوولان ساختارهای اروپایی انجام شده که قابل ذکراست . اما نتیجه بحث ها نشان میدهد که نواقص و کمبودات هم وجود داشته که آنها را باید جدی گرفت درغیرآن مشکلات تراکم نموده سبب سنگینی وظایف بالای سازمان میگردد.

در بخش ماده سوم آجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان طی نتیجه گیری ختم کار جلسه را اعلان نمود.

 

با درود های رفیقانه،

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2023