برپایی جلسه شورای ایالتی هسن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ  ۲۷ اگست ۲۰۱۷ ترسایی ساعت  ۲ بعد از ظهر درشهرهوفن بخ ، جمهوری فدرال المان جلسه شورای ایالتی هسن تحت ریاست رفیق فرشته سیغانی رییس آن شورا دایر گردید.

برای پیشبرد  نشست  اجندای  ذیل پیشنهاد؛ و مورد نظرخواهی قرارگرفت:

۱ــ گزارش کمیته رهبری شورای ایالتی هسن درمورد امورات سازمانی وتشکیلاتی .

گزارش دهنده : رفیق فرشته سیغانی

۲ـ سخنرانی درمورد وضع نظامی و سیاسی درافغانستان

سخنران : رفیق امیرمحمد گران

۳ـ توزیع  فورمه های کمیسون تدارک کنگره حزب م م ت م ا درمورد ارایه نظریات و پیشنهادات رفیق ها درمورد اسناد کنگره حزب.

۴ـ پیشنهاد وانتقاد های رفیق ها

اجندا به اتفاق آرا مورد پسندش اشتراک کننده گان جلسه قرارگرفت.

سپس در همخوانی با بند اول اجندا رفیق فرشته سیغانی  مسوول شورا  راجع به اجرات عملی در رابطه به وظایف داده شده ازجانب مقامات بالای توسط اعضای شورای ایالتی هسن  درفاصله دو جلسه ، توضیحات مفصل ازچگونه گی سهم فعال رفقا ؛ دربخش های مختلف  کار حزبی ارایه نمود. درضمن او روی چالش ها وکمبودی هایی که در روند پیشبرد وظایف حزبی وجود داشت ؛ مکث و از رفیق ها خواست تا برای رفع چالش های موجود مشترکاً باهم  همسویی و یاری نموده ؛ و سطح بازپرس از خود و دیگران را ارتقا بخشند.

بعد از ختم گزارش رفیق فرشته رفیق امیرمحمد گران عضوی کمیته رهبری شورای کشوری المان درباره وضع ناهنجار ومایوس کننده  وطن ، ازلحاظ  سیاسی و نظامی سخنرانی ؛ و از عملکردهای زشت ومدهش گروه های تروریستی درکشور وحوادث اخیر درولایات سرپل و فاریاب وکشتار بی رحمانه مردم شهر داری میزا اولنگ را تقبیح ؛ ونکوهش نموده آنرا عمل غیرانسانی دانست. همچنان درمورد اهداف راهبردی دولت امریکا که توسط ترامپ اعلام شد، تاثیرات آنرا بالای عملکرد کشورهای ذیدخل درمنازعات افغانستان در سطح ملی  وبین المللی وبویژه کشور پاکستان مثبت ارزیابی کرده ، آنرا اقدام نیک درجهت بیشرفت روند صلح پایدار در افغانستان دانست.

بعدا ازختم صحبت رفیق گران رفقا هریک: علی رستمی وفاروق پاسدار نظریه ها وتحلیل های شانرا  بر شالوده وضع سیاسی ـ نظامی  کشور ؛وعملکرد ضعیف دولت ونهادهای نظامی دربخش سرکوب نیروهای تروریستی در افغانستان ، وفساد اداری واختلاف ها میان سران احزاب و گروه های تنطیمی  که به وحدت ملی کشور صدمه واردمی کند، صحبت کردند . همچنان ازاعلام اهداف راهبردی امریکا برای حل منازعه میان پاکستان وافغانستان ، درصورت که اقدام عملی ازجانب مسوولین تطبیق این سند صورت بگیرد، تغییراتی  از لحاظ نظامی و سیاسی  بوجود خواهد آمد! امریکا باید درعمل بالای پاکستان فشار بیاورد، تا قاطعانه بدون ریا کاری در روند صلح سهم بگیرد. درغیر آن مانند گذشته همه چیز به روی کاغذ باقی خواهدماند. آنها همچنان پیشنهادات و نظریات خود را درجهت تحکیم  وحدت ملی درمیان اقوام کشور ارایه نمودند.

در ادامه این بحث ها رفیق ها  هریک: سید عبدالقادرشهید، جیلانی توخی، عبدالحمید شهید نور، شریف ممیز، سید محبوب شاه  واحسان واعظی نیز سخنرانی کردند.

بعداز ختم سخنرانی ها مطابق بند سوم اجندا پرسشنامه های کمیسیون تدارک کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان غرض ابراز نظربه رفقا توزیع گردید.

دربخش پایانی نشست رفیق ها پیشنهادها  و انتقادات شان درباره زنده گی سازمانی ؛ و کارکردهای رفقا را پیشکش نمودند. در این نشست پرثمر وکاری شورا ؛ حق العضویت اعضای سازمان تصفیه  و اعانه ها جمع  آوری گردید. جلسه  درفضای صمیمت ، اعتماد رفیقانه  و یکرنگی  به امید رشد و اثرگزاری بیش تر شورای اروپایی حزب؛  پیروزی کنگره  تاریخی حزب ؛ آرامش و صلح  در افغانستان و جهان به  پایان رسید.

 

(شعبه تبلیغ وترویج شورا  )

 بامـداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۰۲۰۹

                                             

تدویر جلسه مشورتی دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

امروز چهارشنبه مورخ  ۸ سنبله  ۱۳۹۶ ساعت دو بعد از ظهر جلسه مشورتی دارالانشای حزب تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی حزب دایر گردید . در جلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.


برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:
۱.چگونگی ترکیب شرکت کننده گان کنگره.
۲.تشدید کار جهت تدویر کنگره شفاف و با شکوه.
در آغاز رفیق راوش روی وظایف اعضای حزب در راستای تدویر کنگره صحبت نموده ، رفقا را جهت ابراز نظریات مثبت با استفاده از حق دموکراتیک شان دعوت ؛ و نقاط تاریک در اساسنامه حزب را که باعث بروز تشویش شده مشخص نموده ، جهت رفع نواقص از اساسنامه حزب نظریات و طرح های پیشنهادی رفقا را خواستار شدند.

هکذا نظر به پیشنهادات اعضای حزب روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی ، بیروی اجراییه  و دارالانشا حزب طالب مشوره رفقا شدند.
برای تدویر کنگره دموکراتیک ، شفاف و باشکوه رفقا به ترتیب صحبت نمودند:
استاد محراب صمدی، صبور ثابت ، استاد رفیعی، انجنیر عبدالقادر ذهین ، داکتر عبدالرشید جانباز، احمدی ، محمد داود ویار، میر زمان وفادار، انجنیر میر احمد قیام ، عبدالطیف صالحی، انجنیر سرور تابش ،استاد جانان میر خیل، حفیظ الله نورستانی، انجنیر عبدالرحمن صدری، محمد رحیم زرین و انجنیر سلیمان کامجو.
عمدتاً رفقا روی ترکیب کمی اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه  و شورای مرکزی حزب ، چگونه گی راه یابی اعضای شورای مرکزی و شورا های ولایتی و معادل به کنگره ، تفویض صلاحیت های تشکیلاتی برای کمیته تدارک تدویر کنگره ، رعایت دقیق دموکراسی گسترده و توجه به مرکزیت در حزب ، ایجاد کمیته های متخصصین برای تدوین بخش های مختلف برنامه حزب ، تفاهم روی ساختارهای تشکیلاتی حزب برای کنگره ، انطباق کار و فعالیت حزب با خواست زمان  و رعایت اصل دموکراسی در حزب صحبت نمودند  و جلسه مشورتی امروز را نمادی از دموکراسی در حزب ، موجودیت اراده واحد برای تدویرکنگره شفاف و با شکوه خواندند.
در اخیر رفیق راوش کار جلسه را ارزیابی کرده از رفقا به ارتباط گرفتن سهم فعال و ابراز رای شان سپاس گذاری نموده ؛ گفت که جلسه امروز دارالانشا حزب نمونه روشن از دموکراسی در حزب ماست .کمیته تدارک موظف گردید تا طرح های مشخص خود را به جلسه بعدی ارایه نماید .
جلسه در فضای تفاهم نظر و وحدت رفیقانه ساعت پنج عصر اختتام یافت.

(کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۳۰۰۸

برپایی جلسه کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه بتاریخ۲۰اگست  ۲۰۱۷ترسایی  ساعت هفت شام تحت ریاست رفیق امیرمحمد گران مسوول دورانی کمیته رهبری  از طریق شبکه پال آغاز گردید. سپس ریاست جلسه به رفیق اسد رهیاب واگذار گردید. رفیق اسد رهیاب بعدأ از رفیق احد شفیعی تقاضا کرد، تا مواد اجندای جلسه را به حاضرین قراات نماید.

 رفیق شفیعی قراراتی مواد اجندارا به خوانش گرفت.

۱ـ سخنرانی رفیق گران پیرامون وضع سیاسی ونظامی  افغانستان

۲ـ گزارش امورتشکیلاتی  وامورمالی،مطابق وظایف سپرده شده جلسه قبلی کمیته رهبری المان، درسازمان های ایالاتی : مسوول رفیق احد مسوول تشکیلات

۳ـ ابلاغ تشکیل کمیسیون تدارک تدویر کنگره ح م م ت م ا درمورد نشر برنامه و اساسنامه حزب برای نظرخواهی اعضای حزب پیرامون آن ، درداخل و خارج کشور.

گزارش دهنده: رفیق اسد رهیاب

 ۴ ـ انتقاد وپیشنهاد رفیق ها.

با پذیرش اجندای پیشنهاد شده ، مطابق بنداول اجندا رفیق گران صحبت نمود. رفیق گران درآغازسخنرانی خود نودهفتمین سالگرد باشکوه استقلال کشور را به رفقا تبریک گفته  و برای کشور جنگ زده ما صلح و آزادی پایدار آرزو نمود. درضمن از حوادث دلخراش سیاسی و نظامی و حملات دشمنان کشور توسط هراس افگنان،که بالای مردم بی دفاع ما ازجمله در ولایت فاریاب و ولسوالی میزا اولنگ  وسایر نقاط کشور  صورت گرفته  صحبت وآنرا عملی بیرحمانه وغیر انسانی دشمنان ملی ما وانمود کرد.

بعداز ختم صحبت های رفیق گران رفیق سید عبدالقادر با تایید سخنرانی رفیق گران چشم دیدهای عینی خود را ،که دراین اواخر به افغانستان سفر نموه بود، پیرامون وضع ناهنجارسیاسی ،نظامی واقتصادی وتاثیرات ان بالای روحیه مردم صحبت همه جانبه نموده و رفیق ها را در روشنی قضایای داغ کشور قرار داد.

بعدأ مطابق بند دوم اجندا رفیق احد شفیعی گزارش خود را درمورد وظایف که در جلسه قبلی کمیته رهبری المان، به شعبه تشکیلات داده شده بود ، از اتخاذ وارسال رهنمودها و رویکردهای عملی ، برای تحقق ان به شوراهای ایالتی توضیخات ارایه کرده ، درضمن چالش ها  وضعف های سازمانهای حزبی را برملا ساخت. در ادامه درمورد پرداخت حق العضویت ها در سازمان های حزبی کشور المان درسال ۲۰۱۷  ترساییی گزارش داده و نواقص جدی که دراین عرصه وجود داشت روشنی انداخته و تقاضا نمود که برای رفع چالش های مالی هرچه عاجل ترتصامیم مشخص صورت گیرد. جلسه به شعبه مالی وظیفه سپرد تا درجلسه بعدی از تدابیرخود برای  رفع نواقصات مالی  به کمیته رهبری گزارش ارایه نماید.

بعداز ختم مواد دوم اجندا رفیق اسد رهیاب درمورد کمیسیون تدارک تدویر کنگره توضیحات مفصل ارایه؛ وبه مسوولین شعبات وظیفه سپرد تا مواد نشر شده درمورد اسناد کنگره را غرض نظرخواهی به سازمانهای ایالاتی ارسال ؛ و به مسوولین هدایت داده شود تا رفقا به صفحه نشراتی بامداد مراجعه  وانرا مطالعه کرده وسپس  نظریات خویش را درمورد اساسنامه ، مرامنامه و نام حزب به کمیته تدارک ارسال نمایند.

درجلسه رفقا هریک:  امیر محمد گران، اسد رهیاب، سید عبدالقادر، داکتر حنیف، نورشهید و احد شفیعی صحبت نمودند.

جلسه بعداز ختم مواد اجندا پایان یافت.

شعبه تبیلغ  وفرهنگ شورای کشوری المان  

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۸۰۸

پیام دارالانشای حـزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به مناسبت حلول عید سعید قـربان

 

 

شهر کابل، ۵ سنبله ۱۳۹۶

 

هموطنان شریف و متـدین !

مسرت دارم که به نماینده گی از اعضای وطندوست حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، بمناسبت حلول عید سعید اضحی یهترین تبریکات و تمنیات نیک خود را به شما و تمام مسلمین جهان از صمیم قلب ابراز نمایم .همچنان حلول این روز های خجسته را به تمام نیروهای ملی ، دفاعی و امنیتی کشور که در سنگر دفاع از میهن و مردم بطور شجاعانه و قاطعانه قرار دارند نیز تبریک عرض نمایم.

تجلیل از عید قربان دارای پیام روشن و واضح برای مردم ما بوده که همانا آزمونیست اسمعیلی ، بناً از ما کار و فعالیت سازنده ، اتحاد ، همبسته گی ، وحدت ملی ، قربانی ها و فدا کاری ها ی لازم در راه تامین صلح سراسری ، ثبات و امنیت پایدار ،آبادی و عمران در افغانستان را می خواهـد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، از موجودیت فقر و بیکاری گسترده ، ادامه جنگ، ناامنی ها، خشونت، جرایم سازمان یافته ، افزایش مواد مخدر و قربانیان آن ، موجودیت فساد لجام گسیخته  در ادارات دولتی ، بی توجهی و کم کاری دولت در امر بهبود حیات اقتصادی و اجتماعی مردم شدیداً رنج می برد و روی این دلایل هر روز فاصله بین مردم و دولت بیش تر می گردد. حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، تلاش می نماید تا حکومت  وحدت ملی به سوی تحقق تعهدات سپرده شده ، جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ما متحول گردد.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در رابطه به استراتیژی اخیر دولت ایالات متحده امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ، اعلام می دارد که: حزب ما ازهر اقدامی که به نفع مردم و کشورما ، به نفع صلح ، ثبات و امنیت در کشور ما باشد ، حمایت می نماید ؛ ولی با توجه به سیاست دوگانه ایالات متحده امریکا و متحدانش در۱۶ سال گذشته ، این بار نیز به عمل کرد آنها با دیده شک می نگرد . حزب ما دوام جنگ و حضور دایمی نیروهای خارجی را در کشور به سود مردم افغانستان و به سود صلح و ثبات ملی و منطقه وی نمی داند .مشکل افغانستان نه تنها مستلزم راه های نظامی ، بلکه مستلزم راه حل های سیاسی با مشارکت همسایه ها و کشورهای منطقه نیز می باشد و فقط اراده قاطع و صداقت کامل می تواند موفقیت هر استراتیژی را تضمین نماید.

حزب ما حوادث اخیر تروریستی را در کشور و به ویژه حوادث خونین تروریستی در مساجد و تکایای کشور را شدیداً محکوم نموده؛ و به تمام عاملین آن نفرین می فرستد.برای شهدا بهشت برین ، برای مجروحین صحت عاجل و کامل و برای فامیل های داغدار صبر جمیل می خواهد.

یکبار دیگر حلول عید سعید اضحی را به تمام مردم شریف و مسلمان افغانستان و جهان ، به نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور؛ وبه تمام فامیل های شهدای راه دفاع از مردم و میهن صمیمانه تبریک گفته ،برایشان آرزوی موفقیت می نمایم.

 

با احترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۷ـ ۳۰۰۸


جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب به روز پنجشنبه مورخ ۲ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی حزب واقع شهر کابل دایر گردید. در جلسه روسای شعبات  و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت :
۱ـ  گزارش اجراات کمیسیون موظف دارالانشا حزب برای ادغام و تنظیم اعضای موجود حزب در پوهنتون های شهر کابل ،
۲ ـ گزارش مختصر کمیسیون تبلیغ و فرهنگ  در رابطه به اجراات کمیسیون به پیشواز کنگره حزب ،
۳ ـ گزارش اجراات کمیته تدارک تدویر کنگره.


در آغاز جلسه رفیق راوش روی وضع جهانی ، استراتیژی امریکا در مورد افغانستان ، نظریات مخالفین دولت و کشور های جهان در مورد، نتایج جلسه دیروز کمیسیون انتخابات و ملاقات با سفیر اتحادیه اروپا و رهبری کمیسیون انتخابات، سفر رسمی به هندوستان و ملاقات باعده یی از رجال دولتی و احزاب سیاسی هند به جلسه گزارش دادند.
طبق ماده اول اجندا گزارش اجرا ات کمیسیون کار با اعضای حزب در پوهنتون های شهر کابل توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو این کمیسیون به جلسه ارایه گردید. پیرامون موضوع رفقا: رفیعی ، میر خیل، اسد منگل ، رضایی، جانباز، احمدی، وفادار،خاوری، صمدی، مالک،  کامجو  و راوش صحبت نموده ، جهت تنظیم بهتر ، وظایف مشخص به شورای شهر کابل و قیم های دارالانشا در شهر کابل سپرده شد.
طبق ماده دوم گزارش کار کمیسیون تبلیغ و فرهنگ و کمیته کاری تبلیغ  و ترویج کمیته  تدارک توسط رفیق پرتو به جلسه ارایه گردیده وهم کا پی ده مجموعه نظریات رسیده  در مورد کنگره و اسناد حزبی؛ و دوازده کاپی اطلاعیه های کمیته به رفیق نورستانی مسوول کمیته کاری تهیه اسناد اساسی سپرده شد .
هکذا از نشر شعارها ؛ و تهیه ۲۶ شعار برای استقبال از کنگره یاد آوری نمود .
جلسه به کمیته کاری تبلیغ و ترویج کمیته تدارک صلاحیت داد تا در مورد شعار ها تصمیم بگیرد.
طبق ماده سوم رفیق آرین ریس کمیته تدارک تدویر کنگره گزارش کارکرد کمیته را به جلسه ارایه کرده و مشخص روی طرزالعمل کنفرانس ها  صحبت نمود .پیرامون موضوع رفقا: میرخیل، کامجو، راوش، جانباز، وفادار، مالک ، احمدی، صدری، آرین،  سپاهی ، نورستانی، خاوری و ویار صحبت نموده ؛نظریات خود را مطرح کردند. که در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید.
جلسه حوالی ساعت ۱:۳۰ به امید تامین صلح در کشور اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۷ـ ۲۴۰۸