پیام تبریکی شورای کشوری هالند حزب ابادی افغانستان بمناسبت تدویر کنفرانس اروپایی حزب

 

رفقای گرانقدر ،

بتاریخ ۱۵ سپتمبر ۲۰۱۹ سال روان  کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان جهت انتخاب شورای جدید اروپایی ، رییس ، معاونان و سکرترمسوول  شورا با حضورنماینده گان منتخب ، شخصیت های سیاسی و نماینده گان احزاب همسو درشهرکسل کشور المان در فضای اعتماد و صمیمت رفیقانه دایرگردید .

کنفرانس رفیق محترم  دوکتورحبیب منگل را به صفت رییس شورای اروپایی ، رفقای عزیزهریک دیپلوم انجنیر عمرمحسن زاده و صمد کارمند بحیث معاونین ، و رفیق صفت الله عملیار را به صفت سکرتر مسوول شورای اروپایی برگزید.

شورای کشوری هالند  حزب آبادی افغانستان انتخاب رفقای گرانقدر و برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته ، موفقیت رفقای عزیز را در راستای تحقق آرمانهای حزب و بصورت اخص مصوبات کنگره حزب مان آرزومند است.

انتظاز آن داریم که  فعالیت شورای  جدید اروپایی همراه با برنامه ریزی و مدیریت کار، بلند بردن سطح بازخواست، ایجاد شور و شوق در زنده گی حزبی ، تقویت روحیه همکاری و اعتماد، افزایش حجم دستاوردها، توجه به کار دربین جامعه مهاجر افغان همراه بوده ، و شورای اروپایی ما بتواند کمک کننده و دستیار نیرومند حزب و جامعه مهاجرافغان دراروپا باشد.

 

بادرود های رفیقانه

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

پیام شادباش شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان  به مناسبت برگزاری موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

 رفقای گرانقدر‌،

تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب پرافتخارما ، حزب آبادی افغانستان  را ازصمیم قلب به اعضای سازمان اروپایی ما ، دوستان وهمفکران عزیز تبریک عرض میداریم.

 انتخاب رفیق محترم داکتر حبیب منگل  شخصیت شناخته شده جنبش دادخواهی کشور به حیث رییس شورای اروپایی ، انتخاب رفیق ها دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده و صمد کارمند منحیث معاونان ، انتخاب مجدد رفیق صفت الله عملیار  به حیث سکرتر مسوول و انتخاب شورای جدید اروپایی را تبریک میگویم.

باورکامل داریم که اجرای وظایف مهم پیشرو درجهت تحکیم  وحدت درون حزب، ارتقای سطح کارایی سیاسی - تشکیلاتی و تبلیغاتی، برنامه ریزی دقیق و کنترول ازهمه فعالیت های حزب ، تقویت و رشد کمی و کیفی صفوف حزب ، افزایش  نقش و تاثیرگذاری حزب دربین جامعه مهاجرافغان دراروپا ، سعی بخاطر افزایش نقش جوانان و زنان ، راه اندازی کنفرانس هایی در باره کار باجوانان و زنان و...از شمار وظایف مبرم شورای ما و سازمان اروپایی حزب میباشد.

شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان در روشنایی مصوبات و تصامیم بیروی اجراییه و دارالانشا حزب ، هیات رهبری شورای منتخب اروپایی کار و فعالیت نموده ، و خود را مکلف به اجرای کلیه تصامیم میداند.

ما باورکامل داریم که درنتیجه پشتکار، صداقت و پابندی رفقا به اصول و آرمانهای والای حزب محبوب ما میتوانم کارهای سودمندی را در اروپا به نفع حزب و جامعه مهاجرافغان انجام دهیم.

از شما رفیق گرامی داکترحبیب منگل تقاضا می نماییم که رشته ای نزدیک مناسبات اروپا و مرکز( رهبری داخل حزب ) را به یک رابطه ای مفید و احترام متقابل مبدل سازید.

 

بادرود های رفیقانه

 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای  کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

تدویر هشتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۱۹اگست سال روان تشکیل جلسه نمود.

اجلاس کمسیون تحت ریاست رفیق صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب دایرگردید و مطالب مربوط به اتخاذ آماده گی های لازم برای تدویر کنفرانس را مورد برسی قرار داده و رویکرد های بایسته را برای برپایی کنفرانس شورای اروپایی ،مورد بحث و ارزیابی قرار داده وتجویز لازم اتخاذ نمود.

در بخش نخست اجندا رفیق احد شفیعی گزارش مربوط به کار شورای کشوری المان را در خصوص مجموع آماده گی های بخش تخنیکی کنفرانس را که به تاریخ ۱۵ سپتامبر درشهر کسل المان دایرمیگردد، به اجلاس ارایه نمود که از آن به نیکوی استقبال گردید.

در این اجلاس ،چگونگی ارتباطات مجازی نماینه دگان شوراهای معین با جریان کنفرانس،چگونگی رای دهی آنها،تهیه شعار ها،تزینات سالون،تهیه وسایل فنی و تخنیکی وحضور مهمانان گرامی در کار کنفرانس مورد بحث قرار گرفت..

درهر بخشی از مواد اجندا رفقاهریک صفت الله عملیار،بصیردهزاد،داود کرنزی،عارف عرفان و احد شفیعی صحبت نموده ،دیدگاه ها ونظریات شانرا بخاطر تسهیلات و برپایی کنفرانس باشکوه ابراز نمودند.

برخی مطالب مورد بحث به اجلاس موقت شورای اروپایی غرض تصویب نهایی ارجاع گردید.

کنفرانس پس از تکمیل مطالب مورد بحث ،موفقانه بکار خود پایان بخشید.

صفت الله عملیار
مسوول کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی ح آ ا

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۲۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان موفقانه برگزار شد

 

 

بروز یکشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ ترسایی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان با شرکت نماینده گان منتخب شوراهای کشوری حزب ، شماری از کادرها و فعالین حزب ، شخصیت های اثرگزار جنبش دادخواهی و دموکراتیک افغانستان  و نماینده گان احزاب و سازمانهای سیاسی افغان در اروپا در شهر کسل المان برگزار شد. درنخست رفیق صفت الله عملیار سکرترمسوول و رییس کمیسیون تدارک و برپایی کنفرانس اروپایی حزب گزارش مبسوط و پرمحتوایی ازکارکردهای پرثمراین کمیسیون را ارایه نموده ، و برای کارکنفرانس آرزوی موفقیت نمود. 

کنفرانس پس تثبیت تعداد نماینده گان حاضردرجلسه ، انتخاب هیات رییسه ، کمیسیون های تحریر و اعتبارنامه در فضای صمیمت رفیقانه و همدلی رسما به کار خود آغاز، و برنامه کاری کنفرانس شامل ارایه گزارش از فعالیت های شورا دردوره کاری ، گزارش مالی شورا ، انتخاب شورای جدید اروپایی و تعین رییس ، معاونین و سکرتر مسوول شورا و صدور قطع نامه کنفرانس با اتفاق آرا مورد پسند و تایید قرارگرفت.

در بخش اول نشست رفیق کاوه کارمل رییس پیشین شورا گزارش کوتاهی از کارکردهای شورا را پیشکش نمود. در ادامه رفیق حنیف ضرابی مسوول مالی شورا  گزارش مالی شورا را به نماینده گان منتخب ارایه داشت. پیرامون این دو گزارش نماینده گان به بحث و گفت و گوهای رفیقانه پرداخته ، با اتفاق آرا گزارش های بالایی را مورد تایید قراردادند.

درجلسه تعدادی از فرستاده گان سازمانها دوست و همسو پیامهای شادباش شانرا به خوانش گرفته برای کارکنفرانس و حزب آبادی افغانستان آرزوی پیروز نموده ، بر ضرورت همسویی و همکاری بین نیروهای هوادار دموکراسی و عدالت اجتماعی تاکید ورزیدند.

در بخش بعدی کار کنفرانس مساله انتخاب شورای جدید اروپایی ، رییس ، معاونین و سکرتر مسوول آن قرارداشت که پس از بحث و تبادل نظرهمه جانبه ، نماینده گان منتخب کنفرانس با تعهد بر منافع حزب و پابندی به اصول بنیادی آن در فضای صمیمت رفیقانه ، همبستگی ، تفاهم و همدلی اعضای شواری اروپایی جدید را انتخاب نمودند.

شورای اروپایی منتخب حزب آبادی افغانستان در نخستین نشست خود رفیق داکترحبیب منگل را به حیث رییس ، رفیق ها دیپلیوم انجنیرعمرمحسن زاده و صمد کارمند را به صفت معاونین و رفیق صفت الله عملیار را با اتفاق آرا به حیث سکرتر مسوول شورا انتخاب نمودند.

 

 

 


گزارش مفصل این کنفرانس با اهمیت و تاریخی بزودی از طریق تارنمای بامداد به نشر میرسد.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۷

Copyright ©bamdaad 2019
پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان

به مناسبت حادثه خونین در« هوتل شهر دوبی »

 

 

هموطنان عزیز!

با تاثرفراوان اطلاع حاصل نمودیم که درشب ۲۶/  ۲۷ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی محفل عروسی یکی ازهموطنان عزیزما در ناحیه ششم شهر کابل مورد حمله انتحاری قرارگرفت و یک بار دیگر دشمنان مردم و میهن با بیرحمی تمام دستان کثیف خود را به خون هموطنان شریف ما که همه افراد ملکی بودند، آلوده ساختند.

 دراثراین حادثه المناک شماری ازهموطنان ما به شهادت رسیده  و تعدادی هم مجروح گردیدند و محفل خوشی هموطنان ما به غم و اندوه مبدل گردید. این حادثه المناک باعث تاثروتالم تمام ملت شریف و غمدیده افغانستان گردیده وعاملین آن مورد نفرین وتقبیح همه اقوام و ملیت های باهم برادر کشور قرارگرفت.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان این عمل غیرانسانی وغیراسلامی را شدیدا محکوم می نماید و به  شهدای این حادثه از بارگاه خداوند مهربان بهشت برین ، وبرای مجروحین شفای عاجل آرزو نموده و به خانواده های شهدا همدردی وغمشریکی خود را ابراز می دارد.

درعقب این حادثه دست ناپاک دشمنان صلح و آسایش مردم افغانستان به وضاحت دیده می شود، بنابرآن ازنیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور می طلبیم تا درکشف، دستگیری و مجازات عاملین این حادثه خونین وحوادث مشابه طبق خواست و اراده مردم تلاش نموده تا قوانین نافذه و عدالت در زمینه تطبیق گردد.

 

بااحترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۸۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2019

 

کابل ، ۲۷ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی