گزارش جلسه کمیته حزبی ایالت نوردرین وستفلن ـ المان


جلسه نوبتی کمیته ایالتی نوردرین وستفالن ، حزب آبادی افغانستان  بروز ۱۲ جولای ۲۰۲۳  میلادی در فضای رفیقانه تدویر یافت.
در نخست بعد از گزارش تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم کرنزی رسمیت جلسه اعلان گردید، بعداْ اجندای جلسه در رای گیری قرارگرفت که با اتفاق ارا اجندای پیشنهادی تصویب شد.
مسوول کمیته حزبی یکجا با رفقا روی مواد اجندا از جمله درمورد کاربالای مصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی و دیدگاه های دوستان در مورد مسایل مربوط به زنده گی حزبی بحث نموده ، پیشنهادات رفقا در زمینه برای انتقال به مسوولین درجه اول  یادداشت گردید.
در بخش های دیگر روی تصفیه حق العصویت ها و ضمناْ پیشنهادات وانتقادات رفقا صحبت همه جانبه صورت پذیرفت.
جلسه به امید موفقیت های هرچه بیشتر رفقا در تطبیق مصوبات بیروی اجراییه  شورای اروپایی حزب در فضای صمیمانه خاتمه یافت.

 با احترام

 حکیم کرنزی

 مسوول کمیته حزبی ایالتی نوردرین وستفالن حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۷ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

جلسه هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان برپا شد


جلسه نوبتی هیات رهبری کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۱۴ جونی ۲۰۲۳ تحت اجندای ذیل دایر گردید:
۱ - تعیین معاون ، مسوول تشکیلات ، و مسوول اسناد و ارتباط درهیات رهبری کمیته حزبی هالند ح.آ.ا ،
۲ - گزارش مختصر از تدویرجلسات در سطح شورای اروپایی و فیصله های آن ( گزارش دهنده رفیق مصدق )،
۳ - استماع گزارش رفیق وقاد در رابطه به فعالیت شعبه تفاهم،
۴-  گزارش مختصر مسوول مالی در زمینه جمع آوری حق العضویت ها و اعانه در ربع اول سال جاری،
۵ - پیشنهادات و انتقادات.

در جلسه هفت رفیق اعضای هیات رهبری ، و دو مسوول واحد حزبی مربوط به سازمان حزبی هالند حاضر بودند.
جلسه بعد از تایید و تصویب اجندای پیشنهادی به اتفاق ارأ بکار خویش آغاز کرد.
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق مسوول کمیته حزبی هالند ح .ا.ا درمورد ضرورت تعین مسوول تشکیلات که معاون کمیته نیز می ‌باشد، و مسوول اسناد و ارتباط صحبت نموده گفت که مسوولین قبلی نظر به توظیف ایشان در وظایف جدید حزبی از دو ماه به اینطرف مسوولیت شعبات را به عهده ندارند روی این ملحوظ ضرورت است تا مسوولین جدید در این شعبات تعیین و تصویب گردد .
بناْ پیشنهاد مینمایم که :
۱ - رفیق عباس دهاتی عضو واحد اولیه خلدرلند که یکی از کادر برجسته و سابقه دار است و با وصف مصروفیت در بخشی از شورای اروپایی ( خود داوطلبانه حاضر به همکاری شده است ) موقتاْ به حیث معاون و مسوول شعبه تشکیلات تعیین و تصویب گردد.
۲ - رفیق ریتا رحیمی عضو واحد اولیه خلدرلند به حیث مسوول اسناد و ارتباط تعین و تصویب گردد.
در جلسه هردو رفیق ارجمند از قبل دعوت شده بودند و حاضر بودند پیشنهادات فوق را با جبین گشاده پذیرفتند و اعضای جلسه هم آنرا را به اتفاق ارأ مورد تایید و تصویب قرارداند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی مورخ ۲۹ می ۲۰۲۳ که گزارش شعبه تشکیلات شورای اروپایی و گزارش شورای کشوری المان استماع شد و جلسه مشترک مسوولین شعبات شورای اروپایی مورخ ۱۸ جون ۲۰۲۳ صحبت مختصری نموده از کارکرده ها، نواقص و پبیشنهادات و انتقادات شعبات تشکیلات ، آموزش سیاسی وتبلیغ ، تفاهم و مالی یاد آورشده ‌افزودند که دراخیر هر دوجلسه رفیق ارجمند محمد داود رزمیار، رییس شورای اروپایی ح.آ.ا صحبت های جامع ، دقیق و رهنمودی در رابطه به بهبود کارحزبی سیاسی در شرایط کنونی ارایه نمودند و اضافه نمود که رفیق رزمیار گرامی وعده سپردند که یادداشت های مشخص درجریان جلسه گرفته شد  که بعد از توحید و ارزیابی رهنمودهای مشخص به آدرس مسوولین شعبات و مسوولین کشوری ارسال می‌ شود تا به خاطر بهبود کار حزبی سیاسی با همه اعضای سازمانهای خویش شریک بسازند.
مطابق بند سوم اجندا رفیق وقاد مسوول شعبه تفاهم گزارش مختصر ارایه نمود و اظهار داشت که این شعبه دید و بازدید های را با افراد و اشخاص بخصوص با تعدادی از آزرده خاطرهای شورای اروپایی انجام داده اما با تأسف که نتیجه مطلوب تا اکنون بدست نیآمده و امیدوارم که در جلسه بعدی با دست پر شرکت نمایم.
مطابق بند چهارم اجندا رفیق عمر زیارمل گزارش مختصر ذیل را در رابطه جمع آوری حق العضویت ها درربع اول سال جاری ارایه نمود :
فورمه های پرداخت حق العضویت و اعانه ازهرسه واحد اولیه کمیته حزبی هالند با مبلغ جمع آوری شده مواصلت، و پس از توحید به شعبه مالی ش.ا. ارسال گردید.

مطابق بند پنجم اجندا به آن عده از پیشنهادات و انتقادات رفقا که ارتباط به کمیته حزبی هالند داشت جواب های قناعت بخش ارایه شد؛ اما پیشنهادات و انتقادات که به آدرس شورای اروپایی بود بعد از توحید ضم پروتوکول به شعبه تشکیلات ش.ا. ارسال میگردد.

جلسه فوق الذکر به ساعت ۹ شب آغاز و به ساعت ۱۱:۳۰ شب با شعار به پیش در راه تحقق مصوبات نهادهای رهبری حزب آبادی افغانستان خاتمه یافت.حفیظ مصدق

مسوول کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

اجلاس کمیته ایالتی شهر ویانای حزب آبادی افغانستان برگزار شد

 

نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان به تاریخ هژدهم ماه می ۲۰۲۳ میلادی درشهر ویانای اتریش برگزار گردید . در آغاز پس از اعلام نصاب ، اجندای زیر مورد رای گیری و تصویب قرارگرفت :

ــ  گزارش فعالیت های کمیته حزبی در فاصله زمانی میان دو جلسه ،

ــ  گزارش در مورد کارکردهای شورای اروپایی ح آ ا ،

ــ  بحث در باره اوضاع کشور و جهان،

ــ  بحث در باره مسایل مالی و تشکیلاتی کمیته کشوری اتریش ح آ ا ،

ــ   نظریات ّ‌پیشنهادات و انتقادات.

رفیق فاصل دلزاده ، رییس کمیته کشوری که بنا برمعذرتی از طریق واتساپ در جلسه حضوری اشتراک داشت گزارش مفصلی را درباره فعالیت های کمیته حزبی کشور اتریش ارایه نمود و چگونگی تطبیق مصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا را توضیح نمود .او معلومات لازم  در باره اقدامات و عملکردهای سایر کمیته های ایالتی سازمان کشوری را نیزمنتقل ساخت .

در بند دوم اجندا رفیق عمرمحسن زاده از کارکردها ی ساختار رهبری شورای اروپایی ، تصامیم و اجراات آن یادآوری، و برنامه های کاری را برای تشدید فعالیت های شورای اروپایی بیان نمود. او به طورمشخص از اقدامات شورای اروپایی در جهت تطبیق فیصله های کنفرانس اروپایی ، به خصوص درعرصه کارهای سازمانی ، آموزش سیاسی و رسانه یی سخن گفت و از مساعی اعضای حزب درکمیته کشوری اتریش اظهار قدردانی نمود .

رفقا محمود صافی ، ‌صابر شکور و عبدالفتاح رووفی هریک بنوبه خود در باره اوضاع کشور و جهان ، اخبار و نشرات تازه صحبت و تحلیل نمودند و جلسه در مورد به تبادل نظر پرداخت . دراین بخش رفیق رووفی توجه اعضای کمیته کشوری را به مطالعه مضامین منتشره در تارنمای مرکزی حزب آبادی افغانستان « تارنمای بامداد » و« بامداد ـ رسانه حزب آبادی افغانستان در فیس بوک » و « برگه محور » فراخواند و با جلب توجه ، اشتراک رفقا و روشنفکران را در برنامه های « دریچه های گفتمان » از طریق کلپ هاوس، سودمند و لازمی دانست .

در باره مسایل مالی بنا برعدم حضور مسوول مالی در جلسه فیصله شد تا امور مالی در جلسه آینده مطرح و به صورت قطعی تصفیه گردد و وجوه جمع شده از بابت حق العضویت ها هرچه زودتربه شعبه مالی انتقال یابد. درجلسه پیرامون امور تشکیلاتی نیز بحث گسترده صورت گرفت و اشتراک کننده گان به اتفاق نظر خواهان ارتقای جوانان در امورسازمانی گردیدند.

در بخش نهایی اجندا پیشنهادات متعددی ارایه گردید. اعضای کمیته ایالتی از اینکه معاون رییس کمیته کشوری بنا برمعاذیرصحی وظایف محوله را به پیش برده نمی تواند تقاضا نمودند تا رفیق جوانی به جای او انتخاب شود و دراجرای وظایف تقسیم کاری صورت گیرد. در رابطه با کار با سازمان های اجتماعی نیز پیشنهاد گردید که رفیق رووفی علاوه از سهمگیری در فعالیت های کمیسیون آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی با شعبه امور اجتماعی شورای اروپای نیز همکاری نماید. این پیشنهاد مورد تایید کمیته ایالتی ویانا قرارگرفت .

درپایان جلسه اینکه به ابتکار « اوستا ـ بنیاد فرهنگی افغان » به رهبری رفیق داکتر اسد محسن زاده محفلی بمناسبت عید فطر برای مهاجران افغانی و هموطنان مقیم شهر گراز  برپا شده بود اظهار قدردانی صورت گرفت. شرکت کننده گان نشست ، تاخیر در تدویر جلسات را سخت انتقاد نمودند وخواهان تدویر بموقع همه جلسات گردیدند. همچنان بی توجهی در تصفیه امور مالی مورد نکوهش آنان قرارگرفت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۳۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 

جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان دایرشد

 


 

بروزشنبه ۳ جون ۲۰۲۳ میلادی جلسه حضوری کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان با شرکت رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایرگردید.پس ازاعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق جاوید قیام ، اجندای ذیل توسط رفیق بری پیشنهاد، و به اتفاق ارا تصویب گردید :

۱ـ گزارش کمیته حزبی کشوری درفاصله بین دوجلسه نوبتی ،

۲ ـ پیشنهادات ، نطریات و انتقادات .

درآغاز درهمخوانی با بند اول اجندا رفیق قیام مسوول کمیته حزبی گزارش مفصل ازفعالیت و تدابیراتخاذ شده درمورد تحقق مصوبات حزب و بخصوص مصوبه جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ می ۲۰۲۳ به جلسه ارایه و پیرامون آن رفقا نسیم سحر، سخی عزیزی ، زمری قیام ، عزیزحساس و سید مرتضی میر به نوبه صحبت نموده ضمن تایید گزارش آماده گی لازم شانرا درکارعملی فعالیت حزبی و سازمانی ارایه نمودند . همچنان به پیشنهادات ونظریات رفقا مطابق به اجندا پرداخته شد.

 

 

درادامه رفیق قیام بخش اول کارجلسه که مساییل درون حزبی وقسمت بعدی جلسه را که تعداد پیشهادات پیرامون وحدت ویک پارچه گی سازمان حزبی سویدن ازجانب رفقا مطرح شده بود به جلسه ارایه وازرفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمود تا کارجلسه را ارزیابی وپیرامون وحدت ویک پارچه گی حزب صحبت نمایند.

رفیق رزمیار با صحبت دقیق و همه جانبه ضمن پاسخ به پرسش های رفقا پیرامون بلند بردن سطح کارحزبی وسازمانی ، وحدت ویکپارچه گی حزب نیزتاکیدات داشته و کمیته حزبی سویدن را مخاطب قرارداده افزود تا درشیوه های کارحزبی تکانه عملی فعالیت را درجهت تحقق فیصله ها وفراخوان کنفرانس ۷می ۲۰۲۲ وتحقق مصوبه جلسه ۱۸ فبروی شورای اروپایی را اتخاد نمایند.

دراخیررفیق جاوید قیام ضمن تشکرو سپاس ازصحبت مسبوط و رهنمودی رفیق رزمیارجلسه را در فضای خوب ورفیقانه ختم اعلان نمود .

 

با درودهای رفیقانه

 

جاوید قیام

مسوول کمیته حزبی سویدن  حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۵۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ ۲۷ ماه می ۲۰۲۳ میلادی جلسه کمیته حزبی ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان با اعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات سازمان برگزار شد .

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کار نشست پیشنهاد ، و پس از رایزنی مورد تایید قرارگرفت .

درنخست گزارش کارکردهای سازمان توسط رفیق ذبیح الله مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ ارایه گردید که بعد ازجروبحث و ابراز نظر رفقا مورد تایید قرارگرفت۔ در گزارش روی موضعگیری های اصولی هیات رهبری حزب، تحقق مصوبات شورای اروپایی و مسایل مربوط به بهبود کار سیاسی ـ سازمانی در کمیته حزبی هامبورگ درنگ صورت گرفت.
در ادامه کارجلسه رفیق داود کرنزی در رابطه کار با احزاب و سازمانهای همسو و مترقی و چگونگی تماس با آنها بصورت همه جانبه گزارش ارایه نمود . علاوتاْ رفیق سید صلاح الدین امین گزارش فعالیت کمسیون تفاهم و تماس با شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی را ارایه نمود که با جانبداری شرکت کننده گان جلسه روبروگردید .
در بخش بعدی جلسه رفقا پیشنهادات و دیدگاه های سازنده شان بخاطر بهبود فعالیت سازمان ، و رفع  کاستی های موجود درکار و فعالیت کمیته ایالتی هامبورگ و کمیته کشوری المان حرب آبادی افغانستان را پیشکش نمودند.
با  تطبیق برنامه کاری جلسه ، رفیق داکتربها جریان کارجلسه را مورد برسی قرارداده ، برای بهبود امور رهنمودهای مشخصی را مطرح نمود.

جلسه که در فضای اعتماد رفیقانه و تعهد برای تطبیق اصول و آرمانهای حزب آبادی افغانستان بخصوص کار در بین جامعه مهاجرافغان درشهرهامبورگ و کشور المان دایر شده بود به آرزوی پیروزی های بیشترحزب ، سرفرازی کشور، بهروزی مردم افغانستان و صلح در جهان به پایان رسید۔

با تقدیم احترام ،


ذبیح مستمندی
مسوول کمیته حزبی هامبورگ  حزب آبادی افغانستان 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023