طرح اساسنامه  طبق پیشنهادات قبلی شما آماده و برای یک هفته جهت نظر خواهی مجد شما نشر گردید.منتظر نظریات سازنده شما هستیم .

( کمیته کاری تبلیغ و ترویج )
کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

ماده اول
مبنی :
این اساسنامه در پرتو احکام جز (۱) فقره (۲) ماده (۳۵) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع گردید.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان که منبعد در این سند بنام  حزب " یاد میشود ، سازمان سیاسی مستقل است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران، متخصصان استادان ودانش آموزان و کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستائی و دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران ، متشبسین خصوصی ، تجارملی ،علما و روحانیون وطن دوست و ترقی پسند تشکیل میدهند.حزب ملی ترقی مرم افغانستان سازمان مستقل ، سیاسی و اتحاد داوطلبانه افغان ها است که بینش ودیدگاه های مشترک شان را درقبال اهداف مرامی واصول سازمانی که دربرنامه واساسنامه آن انعکاس یافته تشکیل میدهد.

ماده دوم
اصول:ـ
زنده گی تشکیلاتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است :

۱ ـ دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این اصل: که همه ارگان های رهبری حزب از پائین تا بالا انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا و رای گیری علنی، سری، آزاد و مستقیم صورت میگیرند.
۲ ـ . وحدت مرامی. بنا بر این اصل: حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب برنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری حزب امر جمعی است و مسئولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسئولیت ها را تشویق میکند.

ماده سوم
نصاب جلسات و تصمیم گیری:
۱ ـ جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
۲ ـ  اقلیت مخالف بطور جمعی وهر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را بمنظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالائی ارایه کند.
۳ ـ هیچکس نمیتواند مانع اجرا ی فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ میگردند، مرعی الاجرا میباشد.

ماده چهارم
تساوی رای:
۱ ـ  اعضای ارگان های حزبی وسایرساختارهای حزب بشمول روسا هنگام بحث روی مسایل مطروحه در جلسه و اتخاذ تصمیم دارای حقوق مساوی و یکسان و دارای حق یک رای میباشند.
۲ ـ جلسات ارگان های رهبری کننده، توسط رییس و در صورت غیابت رییس، یکی از معاونین رییس پیشبرده میشوند.

 

فصل دوم
شرایط عضویت، حقوق
و مکلفیت های اعضأ

ماده پنجم
شرایط عضویت:
عضویت در حزب داوطبانه میباشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل و عضو کدام حزب سیاسی دیگر نباشد، برنامه و اساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد و در یکی از گروپ های حزبی فعالانه شرکت ورزد واز جانب محاکم به حرمان ازحقوق مدنی محکوم نگردیده باشد عضویت حزب را کسب کرده میتواند.
آنعده افرادیکه علاقمند وبا حزب دوستی دارند درگروپ علاقمندان حزب درجنب گروپ های حزبی تنظیم گردند.

ماده ششم
پذیرش به حزب:
۱ ـ  پذیریش به عضویت حزب بطور انفرادی از طریق گروپ های حزبی و تصویب نهائی شورا های حزبی ولسوالی، ناحیوی، شهری ( بدون ناحیه ) و ولایتی ( بدون شورای شهری) به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد.
۲ ـ پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت دارالانشا و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت بیروی اجراییه میباشد. استعفا و ترک عضویت حزب عین پروسه پذیرش به عضویت حزب را طی می نماید.

ماده هفتم
تساوی حقوق و وجایب:
همه اعضای حزب صرف نظر از موقف حزبی خویش در برابر اساسنامه حزب دارای حقوق و مکلفیت های مساوی میباشند.

ماده هشتم
حقوق اعضا:
اعضای حزب دارای حقوق ذیل میباشند:
۱ ـ ارایه پیشنهاد و ابراز نظر شفاهی و تحریری درمورد مسایل مطروحه سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی مشروط براینکه با اصول حزب ما مغایرت نداشته باشد.
۲ ـ  کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.

۳ ـ ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.
۴ ـ دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگانهای حزبی بشمول کنگره درصورت اتلاف حقوقش.
۵ ـ  انتقاد سازنده و مثمر از کار و فعالیت اعضا و ارگانهاحزبی.
۶ ـ مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
۷ ـ نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.
۸ ـ  حق آگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراآت در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.
۹ ـ  انتخاب شدن بحیث رییس حزب صرف برای دو دوره.

 

ماده نهم
وظایف اعضا:
اعضای حزب دارای وظایف آتی میباشند:
۱ ـ رعایت و عملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احترام به سایر ادیان، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذه کشور و احترام به رسوم و عنعنات پسندیده مردم در زنده گی روزمره.
۲ ـ فعالیت متداوم و خستگی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج برنامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.
۳ ـ  تبلیغ و توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم و نهاد های اجتماعی، صنفی و فرهنگی.
۴ ـ  جلب و جذب افراد به صفوف حزب بمنظور تقویت تشکیلاتی و سازمانی، گسترش ساحه تأثیر نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.
۵ ـ  پرداخت بموقع حق العضویت و اعانه بخاطر تقویت بنیه مالی حزب، مساعد ساختن زمینه تشویق سایر اعضا و هوا خواهان حزب در این مورد.
۶ ـ  ارتقای سطح فهم و دانش سیاسی و مسلکی خویش از طریق مطالعه کتب و آثار علمی سیاسی و ادبی.

۷ ـ مقدم شمردن و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی و مبارزه علیه کلیه مظاهرفریکسیونی و تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.
۸ ـ  اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی شورا ها و ارگان های حزبی.

۹ ـ مبارزه اصولی به منظوررفع کمبودی ها و نواقص در کار اعضا و ارگان های حزبی.
۱۰ ـ اجتناب از هر گونه ابراز نظر که خلاف منافع ملی، پالیسی حزب ووحدت حزبی باشد.

 

فصل سوم
ساختار تشکیلاتی ، ارگانهای عالی حزب

ماده دهم
ساختار تشکیلاتی:

ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:
۱ ـ کنگره،
۲ ـ  شورای مرکزی
۳ ـ بیروی اجراییه،
۴ ـ دارالانشا،
۵ ـ شورای محل ( سازمان اولیه، ناحیه ، شهر ، ولسوالی و ولایت )،
۶ ـ گروپ حزبی .

وظایف وصلاحیت های ارگانهای عالی حزب

 

ماده یازده هم
کنگره:

کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگره فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.
اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، علنی، سری و مستقیم در کنفرانس های ولایتی حزبی ، معادل آن وشهرکابل انتخاب میشوند. تعداد و نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجراییه تصویب میگردد.
اعضای شورای مرکزی ازطریق کنفرانس های ولایتی، معادل آن وشهرکابل خارج نورم نماینده گی به کنگره انتخاب میگردند.

 

ماده دوازده هم
وظایف و صلاحیت های کنگره:

کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
۱ ـ  تصویب برنامه و اساسنامه حزب.
۲ ـ استماع گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی واتخاذ تصمیم در زمینه.
۳ ـ  تعیین تعداد و انتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر درکنگره.
۴ ـ تصویب و تغیر نام ، بیرق و نشان حزب.
۵ ـ  تعین جهات عمده سیاست جاری حزب .

 

ماده سیزد هم
شورای مرکزی:

شورای مرکزی عالیترین ارگان حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسه فوق العاده شورای مرکزی به تصویب بیروی اجراییه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.
نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

ماده چهاردهم
وظایف و صلاحیت های شورای مرکزی:

شورای مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
۱ ـ استماع گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲ ـ تعیین تعداد و انتخاب اعضای بیروی اجراییه، رییس و معاونین حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
۳ ـ  اتخاذ تدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره .
۴ ـ  ارتقای برجسته ترین کادرها و فعالین حزب به عضویت شورای مرکزی، در صورتیکه تعداد آنها از ٪ ۲۰ اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
۵ ـ  ارایه گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی به کنگره حزب .
۶ ـ درصورت ضرورت وارد نمودن ۲۰الی ٪۳۰ تعدیلات دربرنامه واساسنامه حزب.

 

ماده پانزدهم
بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه ارگان عالی رهبری کننده حزب در بین دو جلسه شورای مرکزی بوده و در حالات عادی در هر سه ماه یک مرتبه جلسه مینماید. نصاب جلسات بیروی اجراییه با حضور اکثریت اعضاء تکمیل و تصمامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. جلسه فوق العاده بر اساس فیصله دارالانشاء یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجراییه دایر میگردد.

 

ماده شانزدهم
وظایف و صلاحیت های بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱ ـ  استماع گزارش کار وفعالیت د ارالانشاء و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲ ـ تعین تعداد و انتخاب اعضای دارالانشاء از بین اعضای شورای مرکزی.
۳ ـ تصویب طرزالعمل تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.
۴ ـ  معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری در انتخابات ریاست جمهوری.
۵ ـ  تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل اهم ملی و بین المللی.
۶ ـ  درصورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیروی اجراییه الی %۲0 فیصد.
۷ ـ  تعمیل سایر صلاحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای صلاحیت های خاص شورای مرکزی.
۸ ـ ارایه گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی.

 

ماده هفدهم
دارالانشا:

۱ ـ  دارالانشا متشکل از رییس ، معاونین و اعضا میباشد.
۲ ـ  دارالانشا ارگان رهبری کننده دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را رهبری میکند و از طریق شعبات مرکزی و محلی، شوراهای حزبی را د ر جهت تحقق اهداف مندرج برنامه و مطالبات اساسنامه حزب رهبری می نماید.
۳ ـ  دارالانشاء در هر (۱۵) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.
۴ ـ تمام فیصله های دارالانشا به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه صورت میگیرد.

 

ماده هژدهم
وظایف و صلاحیت های دارالانشا:

دارالانشا  دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱ ـ  اتخاذ تدابیر غرض تحقق به موقع تصامیم و فیصله های حزبی.
۲ ـ  رهبری کاروفعالیت شعبات، و شورا های حزبی ولایتی ،معادل آن وشهرکابل در جهت کار سیاسی، تشکیلاتی ،تبلیغاتی ،مالی و فرهنگی.
۳ ـ رهبری کار شورا های حزبی ولایتی ،معادل آن وشهرکابل در رابطه به پذیرش به صفوف حزب وسایر موارد .
۴ ـ معرفی نامزدان حزبی ویا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.
۵ ـ بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.
۶ ـ تأمین روابط با سایر احزاب، سازمان ها ی سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی بمنظور تأمین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.
۷ ـ  تا مین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی بمنظور معرفی حزب در سطح ملی و جهانی.
۸ ـ استماع گزارشات کار و فعالیت شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل حزب.
۹ ـ توزیح کارت های عضویت حزبی ویا تفویض صلاحیت با ارگانهای حزبی درزمینه .
۱۰ ـ صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.
۱۱ ـ معرفی کادر ها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.
۱۲ ـ رهبری شعبات مرکزی توسط برخی اعضای دارالانشاء.
۱۳ ـ ایجاد و الغای شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ،معادل آن وشهرکابل حزب بر اساس پیشنهاد شعبه تشکیلات.
۱۴ ـ تصویب لوایح وظیفوی شعبات مرکزی حزبی.
۱۵ ـ تعین مسئولین و اعضای شعبات مرکزی حزب.
۱۶ ـ تعین کادر ها به پست های حرفوی حزبی.
۱۷ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب به استثنای صلاحیت های اختصاصی بیروی اجراییه.
۱۸ ـ ارایه گزارش کار و فعالیت دارالانشاء به بیروی اجراییه حزب.

 

ماده نزدهم
رییس حزب:

رییس حزب دارای وظایف آتی می باشد:
۱ ـ  ریاست اجلاس کنگره ، شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا،
۲ ـ نماینده گی از رهبری حزب دراجلاس ملی ، بین المللی ،مقامات حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی سازمانهای بین المللی، ملل متحدوغیره در همآهنگی و آگاهی قبلی دارالانشاء،
۳ ـ  تآمین همآهنگی در کار ارگانهای رهبری کننده حزب،
۴ ـ رهبری کلی امور شعبات مرکزی حزب،
۵ ـ رهبری مستقیم امور مالی حزب.
۶ ـ  اعلان موقف حزب در رابطه به مسایل اهم ملی، طبق فیصله بیروی اجرائیوی حزب.

 

فصل چهارم
شوراهای محلی

ماده بیستم
شورای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل:
الف:
شوراهای ولایتی نظربه تصویب دارالانشای حزب ایجاد میشود.
ب:
شوراهای ولایتی که درکنفرانس های حزبی ولایتی انتخاب میگردد ،نظربه کمیت اعضای حزب از۳الی ۴0تن اعتبار میداشته باشد.درصورت ضروت شورای مربوط میتواند %۲0 ازبهترین اعضای حزب توسعه داده شود.درصورتیکه اعضای شورای ولایتی از ۱۵ نفر تجاوز نمود بیروی های اجراییه شورای ولایتی انتخاب گردد.

شورای های ولایتی معادل آن وشهرکابل موظف اند :

۱ ـ تحقق مصوبات دارالانشا وبیروی اجراییه حزب .
۲ ـ  رهبری سازمانهای تحت امرش درراستای تحقق فیصله های حزب .
۳ ـ  اتخاد تدابیرغرض جذب به صفوف حزب وتبلیغ اهداف حزب دربین مردم .
۴ ـ  ایجاد شوراهای حزبی ولسوالی ، شهری (بدون شهرکابل )، نواحی .
۵ ـ اتخاذ تدابیر غرض تدویر به موقع جلسات حزبی سازمان های مادون وکنترول ازجمع آوری حق العضویت واعانه حزب.
۶ ـ  ارایه گزارش به دارالانشای حزب .
۷ ـ  شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل که بیروی اجراییه نداشته باشند درهر ۱۵ روزجلسات خویش را دایر مینمایند. شوراهای ولایتی که دارای بیروی اجراییه اند درهر سه ماه یکبار وبیروهای اجراییه شان درهر ۱۵ روز یکبار تدویر جلسه نمایند.
درصورت ضرورت جلسات فوق العاده دایرشده میتواند.
۸ ـ شوراهای ولایتی، معادل‌ آن وشهرکابل مستقیمأ تحت رهبری دارالانشای حزب کاروفعالیت خود را تنظیم نموده شعبات ضروری را ایجاد، سیستم منظم اطلاعات وگزارشدهی را تنظیم نمایند.
۹ ـ  شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل منحیث نماینده حزب درمحل درانتخابات شورای ملی ، شورای ولایتی، شورای ولسوالی وشاروالی ها نقش فعال را ایفا وکاندیدان حزبی وغیر حزبی را آماده وبه دارالانشا جهت تائید معرفی دارند.
۱۰ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل نظربه ضروت تشکیلاتی درساحه تحت فعالیت اش ، شوراهای ولسوالی ، شهری ونواحی را طی مصوبات ایجاد مینماید.
۱۱ ـ شوراهای کشوری معادل شوراهای ولایتی میباشند.

 

ماده بیست ویکم:
شوراهای شهری(بدون کابل)، نواحی وولسوالی :

۱ ـ شوراهای شهری ، نواحی وولسوالی نظربه ضرورت طبق مصوبات شورای ولایتی مربوط ایجاد میگردد.
۲ ـ شوراهای نواحی طبق پیشنهاد شورای شهر ومنظوری شورای ولایتی ایجاد شده میتواند.
۳ ـ  وظایف شورای های شهری، نواحی وولسوالی مانند شورای ولایتی درساحه مسئولیت شان بوده، شوراهای نواحی به شورای شهری ، شوراهای شهری وولسوالی به شورای ولایتی گزارشده میباشند.
۴ ـ رهبری شوراهای شهری ، نواحی وولسوالی درکنفرانس های مربوط انتخاب ودارای منشی ومعاون میباشند.
۵ ـ  درصورت کمیت اعضا میتوان بیروهای اجراییه را ایجاد کرد که تعداد آن مطابق کمیت اعضای حزب تعین میگردد که نباید از ۱۵ تن اضافه گردد.

ماده بیست و دوم:
گروپ های حزبی، سازمان اولیه :

۱ ـ گروپ های حزبی ، حلقه اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و بر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد (۳ الی ۱۵) عضو ایجاد میگردد. درصورت ازدیاد اعضا در یک محل چند گروپ حزبی تشکیل شده میتواند.
۲ ـ گروپ های حزبی ، دارای منشی و معاون میباشد که از جانب اعضا با رای گیری آزاد و مستقیم انتخاب میشوند. گروپ های حزبی در ساحه فعالیت خویش طبق دساتیر مقامات حزبی و مندرجات اساسنامه کار مینماید.
۳ ـ اعضای گروپ های حزبی ، اهداف حزب را در میان مردم و کلکتیف مربوطه توضیح و تبلیغ نموده، جلب وجذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند.
۴ ـ  گروپ های حزبی روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی و فرهنگی، تجاری و قومی ایجاد و تقویت می بخشد.
۵ ـ  در صورتیکه در یک محل بیش ازسه گروپ حزبی وجود داشته باشند، سازمان اولیه متشکل از منشی ها و معاونین گروپ های حزبی مربوطه ایجاد میگردد.واین سازمان دارای منشی ومعاون میباشدکه از طریق رای گیر علنی انتخاب میگردد.
۶ ـ  سازمانهای اولیه دارای کمیته رهبری بوده ، امور گروپ های حزبی ( درصورت ضرورت سازمانهای شعبوی ) رهبری مینماید.
۷ ـ  پذیرش به حزب ، جمع آوری حق العضویت واعانه ، تدویر جلسات گروپی ، ارتقای آموزش اعضای حزب ، تامین ارتباط با مردم درساحه مربوطه ، تبلیغ اهداف حزب ، تحقق مصوبات مقامات مافوق با تهیه پلان های تدابیری، ایجاد گروپهای علاقه مندان وغیره. ازوظایف سازمان اولیه است.
۸ ـ  سازمان اولیه به شوراهای ناحیه ، شهربدون ناحیه و ولسوالی گزارش ده می باشد.  

فصل پنجم
احکام متفرقه

ماده بیست و سوم:
امور مالی:

حزب از جهت مالی متکی است بر :
۱ ـ  حق العضویت اعضاء که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد،
۲ ـ  اعانه و کمک های مالی اعضا ، علاقه مندان وهوا داران،
۳ ـ عواید نشرات و مطبوعات،
۴ ـ  عواید تشبثات اقتصادی.

 

ماده بیست وچهارم
تشبثات اقتصادی:

حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی، تعلیمی ،فرهنگی مبادرت ورزد.

 

ماده بیست و پنجم
حزب و انتخابات:

حزب به مثابه سازمان فعال سیاسی در تمام رویداد های سیاسی کشور منجمله انتخابات نقش اساسی وفعال گرفته ، کاندیدان مستحق را معرفی ویا با سایر نیروهای ملی ،دموکراتیک وهمسو از کاندید مشخص پشتیبانی مینماید.

۱ ـ  هرعضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، شورا های قریه، مجالس شاروالی و شاروال ها شرکت نماید.
۲ ـ  اعضای حزب در انتخابات تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایستگی نامزدان را درنظر گرفته از آنها حمایت می نماید.
۳ ـ  نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری از جانب بیروی اجراییه ، نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه ازجانب دارالانشا در مشوره با شورا های ولایتی ، معادل آن وشورای شهر کابل و برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب شورا های حزبی مربوط معرفی میشوند. 


ماده بیست و ششم

بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی

حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود میباشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت دارالانشا حزب است.

ماده بیست و هفتم
حزب و جامعه مدنی:

حزب بمنظور پرورش سالم جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه و آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شورا ها و اتحادیه های مربوطه مساعدت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.

ماده بیست وهشتم
مکافات ومجازات:

الف - اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت و شایستگی در اجرای وظایف حزبی و مبارزه صادقانه، برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه و اساسنامه حزب، بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه، شعبات مرکزی و تائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند.
نوع و سطح  تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تعیین و مشخص میگردد.
ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه و تخلف از اصول، موازین و دساتیر حزبی ذیلاً تأدیب و مجازات میشوند:
-  توصیه.
-  اخطار.
-  اخراج ازعضویت حزب.
چگونگی تأدیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تنظیم و مشخص میگردد.
اخراج اعضای شورای مرکزی از عضویت حزب صلاحیت دارالانشا میباشد ودرمورد مجازات سایر اعضای حزب طرزالعمل جداگانه ترتیب میگردد.

 

ماده بیست ونهم
دفاتر حزبی:

مقر شورای مرکزی حزب در شهر کابل بوده، دفاتر و نماینده گی های حزبی در واحد های اداری و محلات به پیشنهاد شوراهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل ، تشکیلات مرکزی ومنظوری دارالانشا ایجاد میگردند.

 

ماده سی ام
انحلال حزب:

در صورت بروز اوضاع نا مساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف برنامه آن نا ممکن گردد، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها، ختم کار یا انحلال حزب در جلسه فوق العاده شورای مرکزی تحت غور و بررسی قرار گرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ و موضوع طی اعلامیه رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده می شود.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۱۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

برپایی جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  

 

   

جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق احد شفیعی رییس شورا  کشوری الما ن  به تاریخ  ۲۵ می ۲۰۱۸ از طریق شبکه پال برپا گردید.

 درابتدای جلسه رفیق شفیعی دررابطه به گزنیش اعضای جدید شورای المان و کمیته رهبری آن که در کنفرانس مورخ  ۱۴اپریل ۲۰۱۸ صورت گرفت ،  ابراز خوشی نموده ، آنر نمایانگر وحدت وهمنوایی یکپارچه گی اعضای حزب درکشورالمان دانسته و گامی بزرگ درجهت روند رشد وتکامل اعضای حزب درکشورالمان تلقی نمود. ا فزون برآن، پیرامون وضع سیاسی ، امنیتی و اجتماعی کشور و تدویرموافقانه جلسات برای تدویر کنگره را دستاورد بزرگی درجهت استحکام وتکامل حزب  وانمود ساخته،معلومات مفصل درزمینه  ارایه کردند.

سپس  جلسه مطابق به اجندای اتی به کار خود ادامه داد:

۱ـ تقسیم وظایف بین اعضای هیات رهبری  وتعین مسوولین شعبات کمیته رهبری شورای حزبی المان.

۲ـ بحث پیرامون مساله حق العضویت ها وپرداخت اعانه برای تقویه بنیه مالی حزب درشورای کشوری المان.

۳ـ پشنهادها وانتقادهای رفیق ها جهت بهبود کاری سازمانی و تشکیلاتی در واحدهای حزبی.

مطابق بند اول اجندا  برای تنظیم بهتر امورات سازمانی وبیشبرد وظایف محوله میان اعضای کمیته رهبری  تقسیم وبرعلاوه قیمومیت اعضای رهبری به شوراهای ایالتی غرض کنترول وکمک های عملی در امورات حزبی در واحد های حزبی تامین ، ومسوولین بخش های تشکیلاتی ،تبلیغاتی، امورمالی واسنادارتباط ، کار ب اسازمانهای اجتماعی  به اتفاق ارا تعین وگزنیش یافتند.

مطابق بند دوم اجندا در رابطه به پرداخت حق العضویت ها واعانه وکمک برای تدویرکنگره حزب ازجانب رفیق شفیعی معلومات مفصل ارایه، و از عموم اعضای حزب درکشورالمان که دراین روند سهم فعال گرفته وحزب را کمک وپشتبانی کرده اند، قدردانی به عمل آورد وتصمیم گرفته شد ،تا برای بهبود وضع مالی  پلان مشخص ترتیب وبه شوراهای ایالتی ارسال گردد .

بعدا مطابق بند اخیر اجندا رفیق ها: کوچی، فرشته سیغانی، اسد رهیاب ، مستمندی، علی رستمی نظریات خویش را ارایه ؛ ودرکار جلسه سهم گرفتند. با ختم مواد اجندا رفیق شفیعی ازسهم گیری رفیق ها و ابراز نطریات سازنده و آماده گی فعال شان در روند کارحزبی درعرصه سازمانی وتشکیلاتی  سپاسگزاری؛ و موفقیت های بیشتر برای همه  آرزو نمود. جلسه به تحکیم وهمبسته گی اعضای حزبی پایان یافت.

( شعبه تبلیغ  و فرهنگ شورای کشوری المان  )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۳۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

پیام دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

وطنداران عزیز!
وضعیت نهایت بحرانی امنیتی در حو مه و داخل شهر فراه سبب شهادت و زخمی شدن قریب به هشتاد تن مردم ملکی و بیجا شدن اکثریت باشنده گان شهرفراه شده است. وقوع این فاجعه تمام مردم افغانستان را عمیقاً اندوهگین نموده است.
دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان به نماینده گی اعضای حزب ، تاثرات عمیق خویشرا بخاطر وقوع این فاجعه ابراز داشته ، شدیداً آنرا محکوم نموده و تقبیح می‌ نمایند.
از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصرانه می ‌طلبد تا با اتخاذ تدابیر لازم امنیتی جهت بازگشتاندن فضای صلح  و امنیت پایدار برای مردم این ولایت ازهیچگونه مساعی مضایقه ننمایند.

با درود ها


عبدالرشید آرین سرپرست
حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید

 

امروز پنجشنبه مورخ سوم جوزا سال ۱۳۹۷ ، ساعت نه صبح جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالرشید آرین عضو دارالانشا و سرپرست حزب ، در دفتر مرکزی واقع شهر کابل  دایر گردید.

در جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
اجندای پیشنهادی  :
ـ استماع گزارش کمیسیون موظف  در مورد بررسی پیشنهاد نه ماده ای شماری از رفقا در رابطه به تدویر کنگره حزب ،
 به اتفاق آرا تصویب گردید.
طبق آن رفیق محراب الدین صمدی گزارش کمیسیون را که دربرگیرنده جلسات ، نظریات ، طرح ها ، تفاهمات اعضای کمیسیون  روی طرح پیشنهاد شده نه ماده ای بود به جلسه ارای ه نمود .
پیرامون گزارش تعدادی از رفقا صحبت نموده ، نظریات و نقطه نظریات خود را ابراز نمودند. که با در نظر داشت آن مصوبه  دارالانشا به اتفاق آرا تصویب گردید .

 دارالانشای حزب فیصله نمود که سه تن هر یک عبدالحی مالک ، میر زمان وفادار و جانان میرخیل اعضای دارالانشا که نشست کمیسیون را ترک ؛ و با پخش اعلامیه با حزب قطع علاقه نمودند، منبعد با حزب ملی ترقی مردم افغانستان تعلق ندارند.

همچنان جلسه دارالانشا مسایل انتخابات شوراهای ملی و ولسوالی ها را مورد بحث قرار داده ، شماری از رفقا روی انتخابات و شرکت حزب در این پروسه ملی  و سرنوشت ساز صحبت نموده ، در نتیجه تصامیم لازم اتخاذ گردید .
جلسه حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر در فضای تفاهم کامل رفیقانه و موفقیت های بیشتر حزب به پایان رسید.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۸۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

جلسه کادرها و فعالین شوراهای حزبی شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه کادر ها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۲۰ ثور ۱۳۹۷ در تالار دفتر مرکزی حزب در شهر کابل دایر گردید. در جلسه رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، اعضای دارالانشا ، بیروی اجراییه،مسوولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب ، روسای شورا های شهر و ولایت کابل ، کادر ها و فعالین هردو شورا شرکت داشتند. کار جلسه با تلاوت آیات از قرآن کریم توسط رفیق رضایی آغاز که به تعقیب آن سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش گردید.

جلسه تحت اجندای ( سهم  گیری فعال اعضای حزب در پروسه انتخابات ) به کار خود ادامه داد. سخنران اصلی جلسه رفیق راوش بودند که چنین گفتند: تشکر از رفقا که در جلسه کادرها و فعالین امروز با وجود تهدیدات امنیتی اشتراک نمودند . دارالانشای حزب برای شهر کابل رفقا  داکتر عبدالرشید جانباز و داکتر محمد داوود راوش را برای پارلمان کاندید نموده اند. رفتن و سهم گرفتن در پروسه انتخابات یک مسوولیت و یک دین است. ما باید این مسوولیت را بخوبی ادا نماییم .در صورت موفقیت ما در پارلمان کار خواهیم کرد. پارلمان آینده ما روشنفکری خواهد بود. در پارلمان آینده غاصبین و زورمندان  کمتر جای خواهند داشت. ما به همکاری و کار مشترک فرد فرد شما نیاز داریم . رفقا در محلات شان کمیته های کاری را ایجاد نمایند.دراین کمیته ها ملا امامان، علما ، دانشمندان ...سهیم شوند .هر روز کار خود را ارزیابی کرده و به دفتر مرکزی گزارش دهید. هر رفیقی که میتواند تا آخر عمر مبارزه کند ، میتواند باعث تغییرات در جامعه شود. ما تعهد اخلاقی داریم .ما باید در جامعه فعال باشیم .ما برای انتخابات کار می‌نماییم.

رفیق راوش از نشر اعلامیه رفیق عبدالحی مالک معاون حزب که با حزب قطع علاقه کرده ، ابراز تاسف کرد و آن را به نفع حزب و جنبش ترقی خواهانه  ندانست.

رفیق راوش حوادث خونین روز گذشته شهر کابل را که باعث شهادت و مجروح شدن هموطنان ما گردید محکوم نموده ؛ و از قربانی ها ؛ و پایمردی نیروهای پولیس ملی و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی حمایت نمود.

بعدا شش تن به نوبت روی پروسه انتخابات، تجارب و نظریات خود را ابراز نمودند .از جمله رفیق عبدالرشید آرین عضو دارالانشای حزب از رفقا تقاضا نمود تا در پروسه انتخابات فعال باشیم و از کاندیدان حزب خود در مرکز و ولایات حمایت نمایند.

دراخیر پیام جلسه کادرها و فعالین شورا های شهری و ولایتی کابل حزب توسط رفیق انجنیر محمد امین پرتو عضو بیروی اجراییه شورای حزبی شهر کابل ، و رییس کمیسیون تبلیغ و فرهنگ حزب قرایت گردید که به اتفاق آرا مورد  تایید قرار گرفت.

جلسه به امید ترقی و تامین صلح سراسری در کشور حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر اختتام یافت.

 

پیام جلسه فعالین و کادرهای حزبی شورا های شهری و ولایتی کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 شهر کابل –  ۲۰ ثور۱۳۹۷

رفقای عزیز !

امروز فعالین و کادر های نواحی حزبی بیست گانه شورای شهر کابل و شورا های حزبی سیزده گانه ولسوالی های کابل ، همراه با عده یی از اعضای محترم بیروی اجراییه و دارالانشای حزب، در دفتر مرکزی ، در فضای وحدت رفیقانه ، همبسته گی ، همدلی ، اتحاد و یک پارچه گی گردهم آمده اند تا وظایف اعضای حزب ملی ترقی مردم افغانستان را در پروسه ملی و میهنی کشور ، یعنی اشتراک فعالانه در انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور ، بخصوص ولایت کابل مشخص و تصامیم اتخاذ نمایند.

انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی که طی سال جاری راه اندازی میشود و هم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی که در سال ۱۳۹۸ برگذار میگردد ، نقاط عطف در زنده گی سیاسی کشور و مردم ماست . مردم کشور طی سیزده سال گذشته ، انتخابات های  پراز تقلب و پارلمان های کمیشنکارو مافیایی را تجربه کرده اند که نقش منفی در زنده گی شان ایفا نموده و خطوط  قرمز کشیدند. دامن زدن به فعالیت های ضد ملی ، قومی ، مذهبی ، لسانی ، وابسته گی و خوش خدمتی به استخبارات کشور های بیگانه ، چور، چپاول ، غضب زمین و دارایی های عامه ، قاچاق مواد مخدر ، اختطاف، سبوتاژ ، تجاوز و ده ها حرکت و فعالیت ضد ملی تحت مدیریت آنها قرار داشته، عملا زنده گی مصوون، خوشی و خوشبختی مردم ما را سبو تاژ و نان را از دسترخوان شان دزدیده اند. برای نجات کشور در سیستم موجود و منزه نگهداشتن ماشین حکومت از وجود عناصر فروخته شده، خایین و چپاولگر، باید دموکراسی واقعی تامین و مردم کشور با هوشیاری تام رای خود را استعمال و بکوشند تا خدمتگذاران واقعی خود را تثبیت و رای خود را به نفع آنها بکار برند. دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، این مساله ملی را تحت بررسی قرار داده ، در زمینه رهنمود ها و مصوبات صادر نمودند که در روشنی آن و کارهدفمند، شورا های حزبی ولایتی ۲۴ کاندید خود را به پارلمان کشور معرفی نموده اند. در سایر ولایات ایکه تا حال کاندید نداریم ، با سایر نیرو های مترقی و دموکرات در جبهه واحد از کاندیدان جبهه پشتیبانی می‌نماییم.

رفقای عزیز، رزمنده گان راه خوشبختی انسان !

ما به همه مردم افغانستان، نیروهای ملی و دموکرات کشور ، اعضای پر افتخار و یک پارچه حزب ملی ترقی مردم افغانستان، هوا داران و دوستان عزیز در داخل و خارج از مرزهای کشور ، در هر جایی که زنده گی دارند خطاب می ‌نماییم تا درین پروسه ملی و نهایت اساسی سهم فعال بگیرند. خود ، فامیل ها، دوستان ،اقارب و همبسته گان شانرا تشویق نمایند تا به محلات توزیع کارت مراجعه و کارت اخذ بدارند. در ثانی با عزیزان خود در هر ولایتی که زنده گی دارند تماس گرفته ، آنها را تشویق نمایند تا با دفاتر شورا های ولایتی حزب در سراسر کشور تماس برقرار؛ و نامزدان حزب خود را با دادن فوتو کاپی تذکره، کمک های مادی ، معنوی و بعدا استعمال رای ، حمایت نمایند ، تا با اینکار بتوانیم نیروهای سالم اندیش را به پارلمان فرستاده ؛ و از آن طریق مردم و وطن را نجات دهیم .

به پیش به سوی روشنی ، خوشبختی ، صلح و ترقی !

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۱۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018