برپایی جلسه سازمان حزبی ایالت هسن شورای المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه تحت ریاست رفیق فرشته سیغانی مسوول شورای ایالتی هسن ، ساعت ۲ بعداز ظهر روز ۱۴ اپریل  ۲۰۱۸ درشهرفرانکفورت برپا گردید.

درآغاز اجندای ذیل توسط رفیق فرشته سیغانی برای پیش برد جلسه پیشنهاد گردید:

۱ـ گزارش از فعالیت سازمان حزبی ایالت هسن در طی دوجلسه

گزارش دهنده: فرشته سیغانی

۲ـ تعین اعضای کمیسون انتحاباتی برای تعین اعضای جدید شورای ایالتی هسن و انتخاب نماینده به کنفرانس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

گذارش دهنده: رفیق فرشته سیغانی

۳ ـ پیشنهادها وانتقاد.

اجندا به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت.

سپس رفیق سیغانی مطابق بند اول اجندا گزارش اساسی را به خوانش گرفته، درقسمتی ازگزارش خود چنین ابراز داشتند: «  رفقا،  جلسه ما درزمانی دایر میگردد که گزینش نماینده گان درسازمان های حزبی درداخل و خارج کشوربرای برپایی کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مطابق مصوبه دارالانشای شورای مرکزی حزب جریان دارد، که همه اعضای حزب در این فرایند باشور شوق وطن پرستانه  سهم میگرند.  امروز ماهم  برای انتخاب نماینده به کنفرانس شورای المان واز آن طریق به کنگره حزب م م ت م ا و  اعضای کمیته رهبری ایالت خود مطابق به مصوبه دارالانشای شورای مرکزی حزب تصمیم میگریم .دراین روند  مه  رفقا حق دارند که خود را به حیث نمایند ه به کنفرانس شورای المان،  وعضویت در رهبری سازمان حزبی ما که به طوری سری انجام میشود، پیشنهاد نمایند و سهم بگیرند.

رفقا، ما درپرتو مصوبات ودساتیر مقامات بالایی حزب بویژه کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب وظایف معینی را درعرصه تشکیلاتی وتبلیغاتی ، مالی و اجتماعی با کمبودی ها ونواقص انجام داده ایم . خوشبختانه ما امروز دو رفیق هریک، علی احمد اکبری و نجیب صدیقی  ازجمله کادرهای پیشین حزب دموکراتیک حلق افغانستان را که به طور دواطلبانه  درکنارما در فرایند مبارزه سیاسی و اجتماعی قرار گرفته اند، درجلسه حضور دارند،که به نماینده گی ازشما اشتراک شانرا خیرمقدم میگویم . حق العضویت ها ماهانه تصفیه شده ودرپرداخت اعانه رفقا دواطلبانه سهم گرفته اند. اما بازهم چالش ها و کمبودی های انبوهی درهمه عرصه وجود داشته که ما نه توانسیم بطور خلاق وبا اراده جمعی برای از میان بردن انها نایل بیایم. »

بعد از ختم گزارش رفیق فرشته سیغانی مطابق بند دوم اجندا لست اعضای کمیسون پیشبرد انتخابات به شمول سه نفر هریک رفیق ها: احسان واعظی، نسرین منصور و اکرمی درجلسه پیشنهاد که به اتفاق را تصویب شداند.

مطابق بند سوم اجندا تحت نظر کمیسون منتخب افرادی که به حیث نماینده به کنفرانس شورای کشوری المان واز آن طریق به کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، واعضای کمیته رهبری سازمان حزبی هسن خود را انتخاب میکردند، در کمیسون  انتخابات نام خود را درلست جداگانه ثبت نموده وبعداً برای رایی گیری سری غرض ابرازنظر به رفیق ها داده شد. بعد ازاینکه  رای گیری سیری تمام شد کمیسیون بعد از سرشمار نتایج ارا رابا مخالفت یک رایی به تعداد (۱۴) تن به حیث نماینده  درکنفرانس  شورای کشوری المان و(۵) تن به حیث اعضای کمیته رهبری ایالت هسن هریک :داکتر حمید سیغانی، پیشتاز دوست، فرشته سیغانی، اکرمی وعلی رستمی  انتخاب گردیدند.

مطابق اخیر بند اجندا پیشنهاد وانتقاد رفقا هریک: یوسف قریشی، نسرین منصور، ظفرهاشمی، علی رستمی وفرشته سیغانی ارایه ودرکارجلسه سهم فعال گرفتند.

دراخیر رفیق کاوه کارمل رییس شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی در اروپا درمورد کار جلسه صحبت نموده، و رفیق ها را متوجه وظایف حزبی درپرتو مصوبات شورای مرکزی حزب نموده ، چنین ابرازفرموده اند: رفقا شما کاملاً مطابق رهنمود مصوبات دارالانشای شورای مرکزی درمورد تدویرجلسه امروزی تان ، برای آماده گی به خاطر برپایی کنگره عمل نمودید. برای من جای نظر ویا انتقاد درزمینه باقی نمانده است.جای مسرت است که امروزجلسه مابا محتوای خوب وبا ارزش دایر، وموافقانه رو به پایان است. برای من جلسه شما واقعاً امید وارکننده است تا  وظایفی که  در کوتا ه مدت در پیش روی همه ما قرار دارد با اراده جمعی و متحدانه تصمیم بگیریم. ما بعد ازتدویرکنگره درمورد ساختار جدید اروپا تصمیم خواهیم گرفت واین ساختارها راکه تابحال حفظ نموده ایم مطابق شرایط رشد وتکامل خواهم داد. وظیفه دیگری که جدی در مقابل ما قراردارد، نایل آمدن به اتحاد وایتلاف های بزرگ فراگیر با همسوگرایان ونیروهای  دیروز و نسل جدید امروز می باشد .ما باید به نسل جوان توجه نماییم  . دروازه های حزب ما به روی همه همسوگرایان و رفقای دیروز و امروز باز است وما آنها را با آغوش بازاستقبال می کنم. ما در آرزوی آن هستیم که حزب ما باسیاست های روشن وشفاف خود بر شالوده شرایط عینی جامعه عمل ، و براساس خواست ها معقول مردم  سیاست های خود را اعیار نماید. و آرزو دارم که کنگره حزب ما به موافقیت دایر، گردد . تشکر ، موفقیت بهروزی برای همه شما آرزو دارم.

جلسه بعداز ختم صحبت های رفیق کاوه به امید تدویر موافقانه کنگره حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  پایان یافت.

( مسوول تبلیغ وترویج سازمان حزبی ایالت هسن )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۰۰۴

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویر کنفرانس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 کنفرانس کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مورخ پانزدهم اپریل سال روان ترسایی بمنظور تحقق مصوبه دارالانشای حزب م م ت م ا وانتخاب نماینده گان  به کنگره حزب در شهر کسل المان برگزار گردید.

در آغاز نشست آجندای کارکنفرانس پیشنهاد ؛ ومورد تصویب قرار گرفت .

 گزارش اساسی پیرامون کارکردها و کمبودی ها درکارحزبی و سازمانی توسط رفیق اسد رهیاب رییس شورا ارایه گردید و به دنبال آن رفقا هریک: داود کرنزی ، عبدالصمد کارمند  ،زبیر شیرزاد و غلام ربانی پیرامون گزارش اساسی و یک سلسله پیشنهادات ارزنده بخصوص کار تشدیدی با جوانان ابراز نظر نمودند .

 سپس درهمخوانی با برنامه کاری کنفرانس، مساله ساختار جدید شورای کشوری و انتخاب اعضای شورای کشوری به بحث گرفته شد .که مطابق به نورم ساختاری ، اعضای شورای کشوری ح م م ت م ا به اتفاق آرا انتخاب گردیدند .

همچنان موضوع انتخاب رییس ، معاونین و کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب م م ت م ا مطرح گردید .شورای کشوری به اتفاق آرا رفیق عبدالاحد شفیعی قبلاً مسوول شعبه تشکیلات شورای المان را بحیث رییس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ؛ رفیق فرشته سیغانی را بحیث معاون رییس شورا ؛  وهفت رفیق دیگر را بحیث اعضای هیات رهبری انتخاب نموده ،  و پست یک معاون و دو عضو دیگرهیات رهبری به زمان بعد موکول شد. رفیق عبدالاحد شفیعی رییس جدید شورای کشوری المان ح م م ت م ا از اعتماد وابراز نظر واحد رفقا سپاسگزاری نمود ه،  برای تطبیق فیصله های کنگره وسایر دساتیر وهدایات حزبی وعده سپردند .

در بخش دوم کارجلسه مطابق به طرزالعمل ومیکانیزم ایجاد ساختارهای دموکراتیک شورای اروپایی وانتخاب نماینده گان برای کنگره ، در کنفرانس کشوری ازمیان  شش رفیق کاندید هریک: کاوه کارمل ، داود کرنزی ، صمد کارمند ، زبیر شیر زاد ، سید صلاح الدین ، حنیف ضرابی ( رفیق زبیر شیر زاد به نفع  رفیق سید صلاح الدین از کاندیداتوری خود منصرف شد ) ،به تعداد پنج رفیق به اتفاق آرا بحیث نماینده به کنگره حزب انتخاب گردیدند  که هریک در رابطه به کنگره حزب دیدگاه های شانرا بیان نمودند .

در بخش پایانی کار کنفرانس رفیق محترم کاوه کارمل رییس شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی در اروپا ضمن قدردانی از دستاوردها و جهات مثبت کاری شورای کشوری المان و تقدیر از وحدت و یکپارچگی واتفاق نظر شرکت کننده گان کنفرانس،  حاضرین را به تشدید کار سیاسی و گسترش مناسبات دوستانه با سایر سازمانهای همسو تاکید نموده گفتند باید به نسل جوان کمک کنیم وآنرا مورد حمایت ومواظبت قرار دهیم ،ما باید مشعل تابناک دموکراتیک وداد خواهی را روشن نگهداری کنیم باید در مسایل ملی کار ما روشن باشد شعارها ،خط مشی ، روشن باشد و باید دربرابر هرگونه تبعیض وتعصبات مبارزه کنیم. موصوفدر بخشی ازسخنان خود افزودند، رفقای عزیز امروز ما باید خود را تغیر دهیم .هررفیق خود را مطالعه کند  وتصمیم بگیرد وما باید با اراده سیاسی مشترک تمام مسایل را حل نموده کار جمعی را در میان حزب ، سازمانهای اجتماعی و جامعه روشنفکری تشدید بخشیم .

در بخش پایانی کار کنفرانس ، بر تشدید کارحزبی بخاطر رفع کاستی ها ، تقویت بنیه مالی حزب و پیشنهادات مشخص در رابطه به تغیر نام حزب ، تحکیم سازمانهای حزبی واجتماعی وکارمشخص با جوانان ، زنان واتحادیه مهاجران ومطابق به نظریات ارزشمند رفیق کاوه کارمل وسایر مصوبات واسناد حزبی تاکید صورت گرفت ومتکی به آن  طرح مسوده کنفرانس به تصویب رسید وبه آرزوی تدویر با شکوه کنگره حزب ، کار کنفرانس به پایان رسید .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

تدویرجلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان


جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان روز پنجشنبه مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۷ حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی دایر گردید. درجلسه روسای شعبات وکمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند.

جلسه تحت اجندای ذیل دایر گردید:

۱ـ  بحث روی یا داشت عده یی از رفقا در مورد چگونگی تدویر کنگره حزب .

۲ ـ بحث روی اشتراک حزب در پروسه انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی های کشور.

طبق ماده اول اجندا، رفیق راوش روی یاداشت آمده، جلسات متعدد و جلسه مشورتی روشنی انداخته ، نتایج  ملاقات ها را به جلسه ارایه کرد. پیرامون موضوع رفقا : ویار، احمدی، رفیعی ، صالحی ، قیام ، صمدی ، خاوری ، زرین ، کا مجو، آرین  و راوش صحبت نموده ، نظریات خود را مطرح کردند. در نتیجه به اتفاق آرا فیصله بعمل آمد تا طبق مصوبات قبلی دارالانشا کاربرای تدویر کنگره در زمان پیشبینی شده ادامه یابد و هم پروسه مذاکره با رفقا ادامه یابد.

طبق ماده دوم ، رفیق نجات عضو کمیسیون تفاهم و روابط  سیاسی طرح رهنمود  دارالانشا در مورد اشتراک شوراهای حزبی درانتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی را به جلسه ارایه کرد . پیرامون طرح رفقا:  نورستانی، جانباز ، خاوری ، کا مجو، ذهین ، زرین و راوش صحبت نموده  نظریات سازنده مطرح کردند که در نتیجه با تعدیلات وارد شده ، رهنمود به اتفاق آرا تصویب وهم در زمینه مصوبه دارالانشا صادر گردید.

جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ به امید تامین صلح  و فعالیت هدفمند شوراهای حزبی در امر تحقق وظایف بزرگی که دربرابر حزب قرار دارد ، اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۸ـ ۱۵۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

برگزاری کنفرانس شورای کشوری سویدن ح.م.م.ت.م.ا

 

به تاسی از هدایت مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری سویدن حزب تحت اجندای آتی آن که روی  چهار ماده استوار بود، ساعت سه پس از ظهر یکشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی با اشتراک رفقای این شورا دایر گردید.

۱ ـ مرورمختصری بر اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور و یاد آوری از کارکرد های سازمان کشوری سویدن بین دو نشست ( قبلی و فعلی )؛

۲ ـ طرح مسایل تشکیلاتی ( انتخاب اعضای شورای کشوری، کمیته اجراییه  و مسوولین شعبات ).

( رییس، معاون، م مسوولین تشکیلات، امور مالی، اسناد و ارتباط ، تبلیغ  و فرهنگ  و جوانان )،

۳ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره حزب ؛

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

در ابتدا رفیق خلیل یوسف معاون  و سرپرست شورا از تکمیل نصا ب اطمینان داده وطرح اجندا  را به معرفی گرفت که پس از رای گیری به اتفاق آرا اجندای مطروحه کنفرانس به تصویب رسید.

رفیق یوسف در غاز سخنان خود پیرامون اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور روشنی انداخته چنین بیان داشت:

رفقای عزیز!

 وضع کشور از لحاظ سیاسی بخصوص امنیتی  روز بروز پیچیده تر گردیده و رو به وخامت میگذارد.

 طبق تبصره رسانه های داخلی و خارجی، بشمول رسانه های امریکایی، حتا ثبات سیاسی را در کشورما متزلزل ارزیابی نموده  و حاکمیت را مورد تهدید میدانند. فکر میکنم  ازاینکه رفقا همه اهل مطالعه اند و اخبار را روزانه تعقیب میدارند، نیازی به رفتن به جزییات درین مساله وجود ندارد و از حوصله این جلسه نیز خارج است.

اما آنچه مرتبط به حزب ماست باید گفت که ما در در وردی رویداد بزرگ در حیات سیاسی حزب خود یعنی تدویر کنگره آن قرار داریم، رویدادی که در شرایط دشوار سیاسی ـ اجتماعی و امنیتی کشور اتفاق می افتد و بایست پیروزمندانه  از آزمون زمان بدرآید.

رفقا! به صراحت میتوان گفت که تدویر موفقانه کنگره  حزب جهش و تکانه جدی در زنده گی سازمانی ما بوجود خواهد آورد و لکوموتیفی خواهد بود که نیروهای ترقیخواه را بصوب اهداف ترقیخواهانه شان رهنمون خواهد شد. زیرا حکم زمان برآنست که دنباله رو و ناظر اوضاع پیچیده در کشور نبوده ؛ بل با تحرکات و ابتکارات جدید و مسا لمت آمیز با همیاری سایر نیروهای آزادی خواه و دموکرات در سرنوشت کشور و مردم رنجدیده آن فعالانه سهیم باشیم.

رفقای محترم!

ما که  در آستانه انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار داریم، وظیفه خویش میدانیم که دراین کارزار در وحدت، اتحاد و یا ایتلاف با سازمان های همسو و همگرا با ابتکار عمل سهیم شویم. بنا برین بر ماست که از همین حالا و باالاخص پس از تدویر موفقانه کنگره حزب مساعی مشترک مان را درین راستا بخرچ دهیم تا باشد حد اقل نتائج مثمر را در روند انکشافات بعدی جامعه از آن خود نماییم.

رفقای گرانقدر!

ـ اما آنچه مرتبط به سازمان ما یعنی شورای کشوری سویدن است باید گفت که جلسات ما دایر گردیده و تماس همیشه گی با رفقا وجود دارد. روابط ما با اجتماع همدیاران خوب است، اهداف حزب وقتا فوقتاً به نحوی از انحا در مجالس و محافل و ملاقات های انفرادی توضیح و تبلیغ می شود.

 شایان تذکر است که  نهاد های اجتماعی که مسوولیت آنها را رفقا در شهر های مختلف سویدن بعهده دارند، نمونه خوب این روابط اجتماعی با سایر هموندان کشورمیباشد.

ـ فیصله های رهبری حزب و شورای انسجام اروپائی همواره و بموقع در صفحه گروپ وایبری گذاشته می شود و رفقا آنرا مطالعه می نمایند.

ـ در مورد جلب و جذب به حزب، به تعداد پنج تن از رفقا به پیشواز تدویر کنگره حزب به این سازمان عضویت پیدا کردند.

ـ در مورد امورمالی، طبق اظهار رفیق بری مسوول امورمالی، حق العضویت ها تصفیه شده ؛ و مبلغ ۲۵۰۰ یورو درآستانه تدویر کنگره به مرجع مربوط انتقال یافته است که در جلسه شورای انسجام اروپایی نیز از آن یاد آوری گردیده و رفقای سویدن در تادیه حق العضویت ها در سطح اروپا مقام سوم را حایز گردیده اند.

رفقای گرامی!

 باید اذعان نمود که با وجود انجام وظایفی که به آن اشاره شد، پوتنسیل قوی در وجود رفقای ما دیده میشود که قادر به تعمیل بیشتر این مسوولیت ها اند و می توانند کارهای زیادی را در امر بسر رسانیدن اهداف حزب جامه عمل بپوشانند. ما امیدواریم که تدویر موفقانه کنگره حزب ما تکانه جدی بر فعالیت های تک تک اعضای حزب ما منجمله اعضای شورای کشوری سویدن باشد.

طبق ماده دوم اجندا، بحث پیرامون مسایل تشکیلاتی صورت گرفت که در کل ابقا اعضای شورای کشوری و کمیته اجراییه آن به استثنی چند بخش به اتفاق آرا تایید گردید. جهت تکمیل اعضای کمبود شورا رفقا: زمری قیام، شاه محمود شبگرد، جاوید قیام  و فیض محمد نور به اتفاق آرآ  انتخاب شدند.

برای گزینش رییس، معاون، مسوولین تشکیلات، تبلیغ  و فرهنگ  و روابط سیاسی، رفقا هریک خلیل یوسف بحیث رییس شورای کشوری، انجنیر فضل رحیم به عنوان معاون، خیر محمد سولمس به سمت مسوول تشکیلات، زمری قیام بصفت مسوول روابط سیاسی و انجنیر نورضیا فرین بحیث مسوول شعبه اسناد و ارتباط  پیشنهاد گردیدند که پس از بحث و فحص به اتفاق آرا پیشنهاد متذکره به تصویب رسید.

به همین ترتیب به اتفاق آرا دو تن از نیروی جوان، رفیق جاوید قیام به حیث مسوول بخش جوانان  و رفیق توبا نور بصفت مسوول بخش زنان شورای کشوری سویدن انتخاب گردیدند.

در مورد ماده سوم، دوتن از رفقا هریک جنرال عزیزحساس و رحمت حسن به نماینده گی از شورای کشوری سویدن جهت اشتراک در کار کنگره حزب کاندید گردیدند و پس از رای گیری هر دو رفیق به اتفاق آرا بعنوان نمایندگان برگزیده شدند.

در بخش چهارم اجندا رفقا هریک انجنیر فرین محسنیان، نسیم سحر، رحمت حسن  و رحمت رحمانی نظریات و انتقادات خود را مبنی بر کاستی های کاری، بویژه عدم توجه در سازماندهی امور زنان، جوانان و عدم سهمگیری رفقا در امور سازمان های اجتماعی مطرح نمودند.

دراخیر رفیق خلیل یوسف رییس شورا چنین اضافه نمود :

رفقای محترم! در حالیکه انتخاب رفقا را به مسوولیت های جدید شان تبریک میگویم، میخواهم از آنعده رفقایی که تا حال بصورت فعالانه در کار سازمانی ما در شورای کشوری سویدن سهم گرفتند سپاسگزاری و امتنان خود را ابراز نمایم. من متیقنم که همه رفقا با انرژی بیشتر با هیات رهبری جدید همکاری های خود را ادامه داده ؛ و سازمان حزبی سویدن را به یک سازمان پیشتاز مبدل خواهند کرد.

این کنفرانس در فضای صمیمیت و همدلی و آرزوی پیروزی های مزید خاتمه یافت. در ختم کنفرانس، رفقا در دعوتی که به ابتکار رفیق بری ترتیب داده شده بود و اجرای کنسرتی که از جانب جوان با استعداد عظیم حساس سازماندهی گردیده بود اشتراک نمودند.

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری سویدن ح.م.م.ت.م.ا

۱۵اپریل ۲۰۱۸ ترسایی ، سویدن

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۶۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

 

تدویراجلاس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا، اتریش

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ هشتم ماه اپریل سال روان عیسایی نشست عمومی خویش را بمنظور تحقق مصوبه مورخ بیست و چهارم ماه حوت سال ۱۳۹۶خورشیدی دارالانشای حزب فراخواند و درفضای آزاد و رفیقانه اتخاذ تصمیم نمود. دراین اجلاس نخست دستور کار پیشنهاد شده مورد رای گیری قرارگرفت و درهمسانی با آن رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری پیرامون برگزاری کنگره با شکوه و مفردات مصوبه دارالانشا حزب صحبت نمود. او از رفیق عمر محسن زاده عضو شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی دراروپا خواهش نمود تا ضمن ارایه معلومات در باره تصامیم و فعالیت های این شورا ، طرزالعمل و میکانیزم ایجاد ساختارهای دموکراتیک شورای کشوری، شورای اروپایی و انتخاب نماینده گان برای کنگره را بیان دارد. سپس رفیق دین محمد اسکزی منشی هیات رهبری از رفقای حاضر خواهش نمود تا مطابق به مصوبه دارالانشا نامزدی خود و یا اشخاص پیشنهادی خویشرا اعلام و در رای دهی آزاد و سری اشتراک نمایند .رفقا هر یک نجیب یوسفی ، محمود صافی ،  احمد شاه ترین ، اسلام الدین حکیم ، عبد الفتاح و عمرمحسن زاده در این زمینه صحبت و نظریات شانرا ابراز نمودند . جلسه با اتفاق دید دو رفیق هر یک : دکتراسد محسن زاده عضو شورای مرکزی،عضو شورای انسجام و هماهنگی ؛ و مدیر مسوول تارنمای « بامداد » ارگان نشراتی شورای اروپایی ح م م ت م ا  و انجینیرحبیب فتاح عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به حیث نماینده گان شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا برای کنگره مجوزه پیشنهاد و با اتفاق آرا انتخاب نمود .

در بند دوم دستور کار نشست موضوع انتخاب و یا تایید رییس ، معاون و هیات رهبری شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا مطرح گردید . شورای کشوری بازهم به اتفاق ارا ساختار رهبری موجود را تایید نموده و ازهمکاری خود با رفیق دلزاده و دیگر مسوولان اطمینان داد .

در بند سوم دستور کار نشست مساله تصفیه حق العضویت اعضا و جمع آوری اعانه برای برگزاری شکوهمند کنگره مورد بحث قرار گرفت و برخی از رفقا درهمین نشست با پرداخت حق العضویت و اعانه سهم خویش را ادا نمودند .جلسه از رفیق فاضل دلزاده تقاضا نمود تا در انتقال مبالغ جمع شده ترتیب اثردهند و گزارش مربوطه را به مسوول شورای اروپایی حزب بفرستند .

در بخش پایانی دستور کار ابراز نظریات ، پیشنهادات و انتقادات در رابطه با مسایل زنده گی سیاسی و سازمانی و چگونگی بهبودی امور گنجانیده شده بود . رفقا از عدم تحرک و ابتکار لازم در فعالیت های سیاسی اظهار نارضایتی نموده و تاخیر در تدویر جلسات را مورد انتقاد قراردادند .فیصله به عمل آمد تا در آینده جلسات مطابق گراف معین به موقع دایر، و ارتباطات میان اعضای حزب تشدید گردند .نشست شورای کشوری همچنان تصمیم گرفت تا بمناسبت اول می ، روز جهانی کارگر در مارش زحمتکشان شهر ویانا شرکت نماید .

نشست شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا به آرزوی تدویر موفقانه کنگره و تکانه های نو در فعالیت های سیاسی حزب ما به پایان رسید؛  و در فرجام رفیق فاضل دلزاده رییس شورا از سهمگیری فعال رفقا در این اجلاس اظهار شکران نمود.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018