جلسه کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان دایر شد

 

جلسه کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی دایر گردید۰

در نخست اجندای جلسه توسط لطیف زی پیشنهاد و مورد تصویب قرارگرفت۰درادامه کارجلسه رفیق لطیف زی رییس کمیته از کار و فعالیت سازمان گزارش داد.

 سپس رفقا هریک: انور ایثار، انجینر یاسین و پیرمحمد در مورد آن ابراز نظر نمودند ۰

در جلسه یادآوری شد تا در اجرای فیصله های کنفرانس اروپایی حزب و بخصوص فراخوان آن کار و اقدامات عملی صورت گیرد. شرکت کننده گان جلسه روی وحدت و همبستگی نیروهای ملی و مترقی ، بخصوص نهادهای همسو درنگ، و با اتفاق ارا روی آن تاکید بعمل آوردند.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در باره تحرک جدی در کارسازمانی صحبت نموده، خواستار تلاش و سهمگیری بیشتر رفقا در انجام وظایف و مسوولیت های فردی وسازمانی گردید۰ جلسه درفضای همبستگی و اعتماد رفیقانه به کار خود پایان داد.

 لطیف زی

مسوول کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۲ـ ۰۵۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2022