تدویر کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

     

به تاریخ ۲۲ ماه اپریل کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب مردم در راستای فیصله های مورخ ۲۴/۱۲/۹۶خورشیدی دارالانشای حزب متحد ملی افغانستان در فضای شعف وشور سیاسی دایر گردید.

اجلاس، شش بخش کاری را شامل اجندای خود نموده وحول آن و در محوریت حیات حزبی وسازمانی وچشم انداز کنگره  حزب ،پرابلم ها ونقش وحدت ها ،وماموریت کنگره برای نو سازی سیاسی،اندیشهٔ ،ساختاری وگزینش پلاتفرم نوین سیاسی،وبستر سازی ارزشهای دموکراتیک وتمثیل اراده وخرد جمعی مباحثات وگفتمان جدی رابراه انداخت.

در آغاز رفیق عارف عرفان ،صحبت خود را آغاز نموده به بحران دامنگستر کشور،انقطاب نیروهای ترقیخواه ملی،ضرورت وحدت ها،اتحاد ها وایتلاف ها و پروسه وحدت با احزاب همسو و ورشکسته شدن پروسه وحدت خواه وتبعات فلاکتبار این شکست ها بروجاهت واعتبار حزبی وپرابلم های ساختاری به مثابه فاکتور های بازدارنده برای تمثیل اقتدار سیاسی، جایگاه احزاب وحدت خواه در ساختار ها وبدینوسیله پیش شرط های ناموجه برای پامال نمودن ارزش های دموکراتیک ،کاربرد قدیمیترین ساختار عمودی سازمانی در حزب ومحدود ساختن مرجعیت تصمیم گیری اشاره نموده اظهار نمودند:  « به گواهی تاریخ حزب ما، در پروسهٔ نفسگیر وطولانی مدت وحدت ها در پایانی ترین دقایق پیروزی،ودر کشاکش تعین جایگاه سیاسی احزاب ،مدام زخم برداشته است.سطح اقتدار گرای احزاب وفقدان ساختار های گسترده در هرم قدرت ،بستر این مشکلات را آراسته ساخته که در آینده برای حل آن باید توجهٔ جدی مبذول گردد.

رفیق عرفان ادامه داده افزودند: عدم گزینش شعار سیاسی حزب مطابق برنیاز زمان، وعدم واکنش های سیاسی آن  در برابر رخداد های بزرگ ،برهویت سیاسی و قدرت رزمنده گی حزب سایه انداخته وآدرس آن را در جامعه در امر دادخواهی مکدر ساخته است .»

رفیق عرفان برنقش شورای کشوری انگلستان برای تحقق فیصله های کنگره وبازیافت پتانسیل سیاسی وسازمانی  وبرآمد نیرومند سازمان بریتانیا اشاره نموده وبر کاستی ها ،ضعف ها ونواقصات، انگشت انتقاد گذاشته ودلایل مستندی را برای چالش های پروسه وحدت در حزب در بریتانیا که منتج به تاخیر تدویر جلسات گردید برشمرد.

سپس رفیق سید اکرام پیگیر یکتن از پیشکسوتان راستین،پرافتخار وسرافراز نهضت ترقی خواه وطن به سخنرانی پرداخته ودر پیرامون مشکلات جدی برای همبسته گی نیروهای ترقی خواه،نقش شخصیت ها برای ساختمان تاریخ،پرابلم های درونی نهضت، و وظایف سترگ کنگره برای زایش حزب جدید،اندیشه وساختار جدید وتحولات اجتماعی در برابر پاسخ زمان ،صحبت های عالمانه وپرثمری را برای رفقا در جلسه ارایه نموده ؛ وبرنقش شورای کشوری انگلستان در امرتحقق وظایف سیاسی وسازمانی کنگره حزب تاکید نمودند.

متعاقبأرفقا هریک : سید امین هاشمی، داکتر حیدرعدل با ارایه بسته از پیشنهادات سازنده، فرید مل ،همایون اکبری،علی،سید محمود ،داکتر کریم ،رفیع همدم ،احمد وحید نوری هریک به سخنرانی پرداخته وطرح ها ،نظریات ،انتقادات وپیشنهادات معینی را برای غنا بخشی کار کنگره وتجدید حیات سیاسی وسازمانی حزب وسازمان ارایه داشتند.

دراین بخش بخاطر گسترده گی نظریات ،طرح ها و راهکار ها فیصله بعمل آمد تا بعدأ در فرصت مساعد ،رفقا مجموع دیدگاه ها،نظریات وپیشنهادات  خویش را به مراجع معین در شورای کشوری انگلستان ، ارسال نموده تا از آنطریق به کمسیون ویژه شورای اروپایی ارسال وبه مراجع معین به شورای مرکزی حزب به کابل ارسال گردد تا در کارکنگره حزب مطرح گردند.

همچنان کاندیداتوری رفیق جنرال یونس کریمی به حیث نماینده شورای کشوری انگلستان در کنگره حزب، در جلسه مطرح شد وبه اتفاق آرا مورد تایید قرارداده شد.

در بخش تشکیلاتی، موضوع تشکیل کمیته جدید شورای کشوری بریتانیا مورد بحث قرار داده شد و رفیق عارف عرفان به دلیل تداوم طولانی سمت رهبری شورای کشوری انگلستان و بخاطرگزینش نسل جوان،استعفای خود را از مقام رهبریت شورا اعلام داشت که به واکنش همگانی رفقای حاضر در جلسه مواجه شده و رفقا خواستار تمدید و تداوم کار در پست رهبری سازمان طی دوران یک‌ سال دیگر شده وباردیگر مبتنی برتقاضای رفقا، مقام حزبی شان ابقا گردید.

همچنین دراین بخش رفیق احمد وحید نوری به حیث معاون شورای کشوری انگلستان حزب انتخاب گردید.

اجلاس پنج رفیق دیگر را به حیث اعضای کمیته  رهبری انتخاب نمود.

در تداوم کار تشکیلاتی ساختار های جدید واحد های اولیه لندن(گروپ های) حزبی بنیاد گذاشته شد.

در بخش دیگر اجندا،موضوع جمع آوری حق العضویت ها واعانه به کنگره حزب مورد بحث قرار داده شد،حق العضویت ها واعانه برای کنگره جمع آوری و برای جمع آوری کامل آن تجویز لازم انخاذ گردید.

اجلاس که ساعت پنج به کار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت  هشت شب به پایان رسید.

 

گزارشگر:شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی مردم افغانستان

 

  

 

برگزاری کنفرانس شورای کشوری یونان حزب متحد

ملی ترقی مردم افغانستان

 

بر اساس هدایات مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری یونان حزب ساعت شش شام امروز۱۷ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی دایر گردید.

در کنفرانس شورای کشوری یونان روی اجندای تصویب شده ذیل بحث و مباحصه صورت گرفت:

۱ ـ گزارش مختصر از کار  و فعتایت شورای کشوری یونان ح م م ت م ا ،

۲ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره با شکوه حزب ،

۳ ـ انتخاب شورای کشوری و مسوولین آن ،

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

نخست در کار جلسه رفیق ابوبکر فیض گزارش مختصر از کار شورای کشوری یونان ارایه نموده سپس اشتراک کننده گان کنفرانس را در روشنایی فیصله ها و چگونه گی پیشرفت و تدارک امور کنگره حزب قرار دادند.

مطابق اجندای کنفرانس، نامزدی رفقا هر یک زرغونه ولی عضو شورای انسجام و همآهنگی امور حزبی در اروپا و مسوول کاربا زنان ؛  و رفیق داکتر حمیدالله عضو شورای مرکزی حزب و مسوول کمیسیون رسانش و فرهنگ شورای اروپایی ح م م ت م ا  ، مورد بحث قرار گرفت. ابتدا بیوگرافی مختصر رفقای نامزد برای اشتراک کننده گان جلسه به معرفی گرفته شده؛  و سپس رفقا هر یک: عارف افشار، حیات الله غزنوی، خادم حسین احمدی، اشرف، در مورد نامزد های متذکره دیدگاه های شان را بیان کردند.

رفقای کاندید برای کنگره حزب هر یک داکتر حمیدالله مفید و بانو زرغونه ولی طی رأی های سری و مستقیم به اکثریت آرا به حیث نماینده گان شورای کشوری یونان به کنگره تصویب و معرفی گردیدند.

در ادامه کار کنفرانس هیات رهبری شورا مورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق ابوبکر فیض منحیث رییس شورا برگزیده شد.

در نشست روی تقاضای چند تن از نامزدان به عضویت حزب بحث و گفت و گو صورت گرفته ؛ و درخواست عضویت این رفقا به حزب مورد تایید قرار گرفت.

کار جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه حوالی ساعت هشت شام خاتمه یافت.

ابوبکر فیض

 رییس شورای کشوری یونان ح م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

کنفرانس شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر گردید

 

بروز ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ ساعت دو و نیم بعد از ظهر کنفرانس شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بمنظور تحقق مندرجات مصوبه دارالانشای حزب م م ت م ا ، در شهر هلسینکی با اجندای ذیل دایر گردید:

۱ ـ  استماع گزارش فعالیت شورا و بحث روی آن ،

۲ ـ انتخاب نماینده شورای کشوری فنلند جهت اشتراک در کنگره حزب ،

۳ ـ تصفیه حق العضویت و پرداخت اعانه.

دربخش نخست کنفرانس گزارش کارکردهای شورا ارایه شده ؛ و بعدا رفقا روی آن به بحث و گفت و گو پرداختند. در این ارتباط رفقا هریک : ایثار، همشهر و بشیر پرسش و دیدگاه های سودمندی را در باره بهبود  و استجکام بیشترفعالیت های شورای کشوری فنلند ؛ و اثرمندی فعالیت های سازمان اروپایی حزب را شریک ساختند.

 سپس رفیق داود رزمیارعضو شورای مرکزی حزب ، ضمن صحبت همه جانبه روی مسایل جهانی و انکشافات کشورعزیزما افغانستان روشنایی انداخته ؛ و به پاسخ سوالات رفقا پرداخت.

در بخش دوم  نشست، در مطابقت با رهمنود های مصوبه دارالانشای حزب م م ت م ا ،  روی انتخاب نماینده به کنگره حزب بحث و گفت و گو شد. سپس رفیق داود رزمیارعضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  با اتفاق آرا منحیث نماینده شورای کشوری فنلند به کنگره حزب انتخاب و معرفی ګردید. علاوتا ً در این کنفرانس مسوولین شورای کشوری فنلند حزب درپست های شان تایید ؛ و رفیق عبدالرحیم لطیف زی منحیث رییس شورا برگزیده شد.

در بخش سوم کنفرانس حق العضویت رفقا تصفیه ؛ و برای تقویت بنیه مالی حزب اعانه پرداخته شد. جلسه در فضای خوب و رفیقانه  به امید تدویر موفقانه کنگره حزب ، رشد و استحکام جنبش مردمی در کشور و آرزوی صلح و بهروزی برای مردم افغانستان و جهان به پایان رسید.

عبدالرحیم لطیف زی

ریس شورای کشوری فنلند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

کنفرانس کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر شد

 

کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بروز چهارشنبه مورخ ۱۱ اپریل سال روان میلادی دایرگردید. با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، اجندای ذیل توسط رییس شورا پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت  :

۱ ـ  ارایه گزارش از کارکردهای سازمان توسط رفیق سید افضل بهار رییس شورا وبحث پیرامون آن ،

۲ ـ بحث و تصمیم گیری درباره احکام مصوبه تاریخی ۲۴حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م م ت م ا ،

۳ ـ تصفیه حق العضویت ها و بحث روی مسایل مالی سازمان ،

۴ ـ پیشنهادات ، اندیشه ها و انتقادات رفقا.

مطابق بند اول اجندا، رفیق سید افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی ح م م ت م ا گزارشی از فعالیت های شورا را پیشکش نموده ، و درآن روی امکانات کاری و دشواری ها صحبت ؛ و از رفقا به خاطر سهمگیری همه جانبه درفعالیت سازمان اظهارسپاس نموده ، آرزومندی خود را برای سهمگیری بیشترهریک ازرفقا در رشد و استحکام مزید شورا ابراز؛ و در باره اهمیت کنگره تاریخی حزب توضیحات  دادند.

سپس رفیق صفت الله عملیارعضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه اسناد و ارتباط سازمان اروپایی ، به توضیح مصوبه دارلانشای حزب م م ت م ا در باره راه اندازی انتخابات در شورا های حزبی و تعین نماینده به کنگره حزب پرداخت.

در ادامه کنفرانس مسایل تشکیلاتی مورد بحث وگفت و گو قرارگرفت. هیات رهبری شورا با اتفاق ارا برای یک دوردیگرمورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق سید افضل بهار منحیث رییس شورا انتخاب گردید. موصوف به نماینده گی از کمیته رهبری شورا ؛ از اعتماد بزرگ رفقا سپاسگذاری نموده، آماده گی هرنوع تلاش و ابتکار در راه رشد و استحکام مزید شورای کشوری ناروی ، و سازمان اروپایی حزب را ابراز نمود.  

در این نشست علاوتاً مسایل مالی سازمان مورد بحث قرار گرفته در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید.

کنفرانس در فضای اعتماد رفیقانه ، با تکیه بر اصول زرین دموکراسی وعلنیت دایر گردیده ، در اخیر رفقا آرزومندی شانرا برای تدویر موفقانه کنگره حزب ابراز نمودند.

شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

جلسه شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان تدویر یافت

 

 

بروز یکشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ جلسه حضوری شورای کشوری هالند ح. م. م. ت. م. ا در شهر آرنهم هالند تدویر یافت. جلسه به منظور تطبیق و عملی نمودن مصوبات بیروی اجراییه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مورخ ۴ عقرب ۱۳۹۶ پیرامون جلسات و انتخابات برای کنگره حزب و جلسه شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  مورخ ۲ اپریل ۲۰۱۸ دایر گردید. این جلسه که در واقعیت یک جلسه گزارش دهی نیز بود، در فضای رفیقانه، دموکراسی ، شفافیت حزبی و احترام به ارزش های سازمانی برگزار گردید.

در آغاز رفیق دهزاد رییس شورای کشوری هالند از رفقا تقاضا نمود تا بخاطر یاد بود از رفقای ارجمند ما که در سال های اخیر به ابدیت پیوسته اند و جای شان درجمع رفقا در اروپا خالی است ، به پا خاسته یاد شان را گرامی دارند.

رفیق دهزاد اضافه نمود که جای رفقای ارجمند مانند: شخصیت بزرگ نهضت ترقی خواه و و مبارز برجسته  حقوق زنان رفیق دوکتور اناهیتا راتب زاد، رفیق نظام الدین تهذیب ، رفیق شفیق الله توده یی ، رفیق نصیراحمد صدیقی، رفیق رحمت حسن ، رفیق امان کامران در قلب ها و روان ما زنده و ماندگار خواهند ماند.

بعداٌ حسب پروگرام قبلاٌ تنظیم شده رفیق دهزاد از رفیق عمر فیض مسوول کمیسیون تشکیلات خواهش نمود تا گزارش تشکیلاتی شورا را به رفقا ارایه نماید. بعد از ارایه این گزارش، رفیق دهزاد از نام شورای کشوری هالند گزارش کاری را به رفقا ارایه نمود و ضمن توضیح کارهای انجام شده ، تعدادی از نواقص کاری را برجسته و علل آنها را نیز توضیح نمود. همچنان رفیق دهزاد از معضلات تشکیلاتی که در دوسال اخیر در این شورا کرنش های کاری را به وجود آورده بودند ، نیز بر شمرد.

متعافباٌ رفیق سرور زهتاب مسوول امور مالی شورای کشوری هالند گزارش دقیق مالی را با ارقام، کاستی ها و موفقیت های کاری برجسته ساخت که مورد تایید و توصیف جلسه قرار گرفت.

پیرامون هر سه گزارش رفقا هر یک: رفیق پیکارگر، رفیق زیارمل، رفیق سیاوش، رفیق حبیب منگل ، رفیق داکتر نثار احمد صدیقی، رفیق مصدق، رفیق سعیده طلوع، رفیق منگل و رفیق صلاح الدین چهاردیوال سوالات و پیشنهادات شان را جهت روشنی و بهبود کار ها ارایه نمودند. از اینکه در این جلسه هر سه گرازش روی فاکت های مشخص و شفاف ارایه گردید و ضعف ها و نواقص کاری متبارز گردیده بودند، همه رفقا  اظهار رضایت نموده ممنونیت شان را ابراز نمودند.

در این بخش روی کار با جوانان، پرداخت اعانه ها، تبلیغات از طریق فیس بوک، وضاحت در پالیسی حزب، موقف تشکیلاتی شورای اروپایی تاکید صورت گرفت.
جلسه فیصله نمود تا ازمجموع انتقادات و پیشنهادات سازنده و تصامیم بعدی دراین جلسه قطعنامه آماده و ضم گزارش به مقامات بالایی حزبی ارسال گردد و مزید بر آن باید  شورای رهبری جدید متکی بر آن پلان تدابیری خویش را آماده سازد. پیشنهادات و نظریات و طرح آنها در یکجا با  دیگر پیشنهادات عنوانی کمیسیون تدارک کنگره ارسال گردد و نماینده گان انتخاب شده وظیفه دارند تا این نکات نظر را درکنگره انعکاس دهند.

در بخش دوم  موضوع انتخاب سه نماینده از شورای کشوری هالند به کنگره حزب مطرح گردید. بخاطر بکارگیری اصول زرین دموکراسی درون حزبی کاندید ها برای نماینده گی اشتراک در کنگره دروقت  تعین شده کاندیداتوری خویش را شفاهی ارایه نموده امکانات، توانایی و علاقمندی، خویش را به اعضای جلسه ابراز نمودند . در این جلسه هر رفیق خودش را باید کاندید مینمود ، نه از جانب رفیق دیگری. کاندید ها باید تعهد مینمودند که خود مسوولیت تمام مصارف سفر به کابل را بعهده میگیرند و بعد از ختم کنگره باید از سهمگیری و حسن نماینده گی خویش در کنگره به شورای رهبری گزارش بدهد.

بعد از انتخاب کمیسیون شمارش آرا رفقا هر یک رفیق زیارمل ، رفیق دهزاد و رفیق عمر فیض با اکثریت آرا و با رای سری و مستقیم بحیث نماینده به کنگره حزب انتخاب شدند. همچنان از نماینده گان انتخابی تقاضا صورت گرفت تا وظایف شان را در همکاری با رفقا در کابل روی ترتیب اسناد انجام دهند. ضمناٌ روی استحکام تشکیلاتی و استقلالیت حزب ، برآمد های حزب از طریق وسایل اطلاعات و رسانش پیام ده ، تغییر و نو سازی تاٌکید صورت گرفت.

 در بخش بعدی انتخاب رییس شورای کشور بصورت مستقیم از جانب اعضای جلسه به بحث گرفته شد. بعد از آنکه کاندیدان خود را معرفی و توانایی کاری شانرا بیان نمودند ، انتخابات با رای گیری مستقیم و سری اجرا شد که در نتیجه رفیق محمد سرور زهتاب به اکثریت آرا بحیث رییس شورای کشوری هالند ح.م.م.ت.م.ا. انتخاب گردید.

در بخش انتخاب شورای کشوری هالند رفقا هر یک: رفیق محمد عظیم نورزی، رفیق روح الله توده ای، رفیق سعیده طلوع، رفیق ولی منگل، رفیق آقا محمد نورانی  و رفیق زلیخا پوپل بحیث اعضای شورای کشوری هالند به اتفاق آراٌ  انتخاب گردیدند . اشتراک کننده های جلسه برای رفیق زهتاب و اعضای جدید شورای کشوری عرض تبریک نموده؛ برای شان موفقیت های مزید را آرزو نمودند.

جلسه که ساعت  ۳۰ :۱۲ ظهر آغاز گردیده بود، با صحبت اختتامیه و ارزیابی کننده محترم رفیق پیکارگر ساعت چهار و نیم عصر در فضای گرم رفیقانه با موفقیت به پایان رسید.

 

                                    ( تصاویری از جریان کار کنفرانس ـ بامداد )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018