اعلامیه شورای کشوری بلجیم  حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

شورای کشوری بلجیم حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حمایت وجانبداری خود را از فیصله های تاریخی ۲۱ جوزای سال روان دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز میدارد.

بدون شک که فیصله های هیات رهبری حزب در راستای تحکیم هرچه بیشتر وحدت ، فشرده گی و همبسته گی صفوف آن از یک طرف ؛ تمثییل اراده جمعی در روند تحقق مشی حزب، اعم از دموکراسی  و اعتماد کامل آن به فیصله های رهبری خردمندانه حزب از سوی دیگردراین فیصله ها مضمر میباشد.

ما در راه تحقق اراده جمعی درسازمان و حزب مان ، با گام های سنجیده شده و فراخ به پیش می رویم .

بادرود و آرزوی موفقیت های شایان  !

امین حکیمی

رییس شورای کشوری بلجیم حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

پیام همبستگی شورای کشوری ناروی حزب م ت م ا

 

شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان با علاقمندی رخدادهای مربوط به حیات حزب را دنبال نموده ؛ منحیث بخشی از این پیکره بزرگ ازهردستاورد وابتکار حزب محبوب ما خرسند می گردد.

ما فیصله های جلسه تاریخی ۲۱ جوزای۱۳۹۷ خورشیدی دارلانشا حزب را  تصامیم  ارزشمند بخاطر رشد دموکراسی ، وحدت و استحکام بیشتر حزب دانسته ، جانبداری خود را از آن ابراز نموده ؛ برای هیات رهبری و اعضای حزب پرافتخار ما آرزوی پیروزی های بیشتر داریم.

بادرود های رفیقانه

سید افضل بهار

رییس شورای کشوری ناروی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۱۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

پشتیبانی شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

ازمصوبه مورخ۲۱جوزای۱۳۹۷دارالانشای حزب

 

شورای کشوری هالند ح.م.ت.م.ا جانبداری خود را از فیصله های تاریخی ۲۱ جوزای۱۳۹۷ دارلانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان ابراز نموده ، آنرا گام مهم بخاطرتحکیم وحدت حزب میداند.

پیروزی ما در همبسته گی و وحدت ماست.

بادرود های رفیقانه

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۷۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

پشتیبانی شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان
ازمصوبه مورخ۲۱جوزای۱۳۹۷دارالانشای حزبشورای کشوری فنلند ح.م.ت.م.ا پشتبانی خود را از فیصله های جلسه دارلانشا حزب ملی ترقی مردم افغانستان که بتاریخ ۲۱ جوزای۱۳۹۷ خورشیدی تدویر گردیده بود، اعلان نموده  و در راستای آن بکار و فعالیت خویش ادامه میدهـد.


باحترام


عبدالرحیم لطیف زی

رییس شورای کشوری فنلند حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۹۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

پیام شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر پشتیبانی و تحقق مصوبه مورخ۲۱جوزای۱۳۹۷ جلسه دارالانشای حزب م ت م ا


تلاش وتحرک تشکیلاتی روند مبارزه دادخواهانه را تشدید ، و حزب سیاسی را در راستای تنوع ساختاری بمنظور تحکیم  وحدت حزبی ، رشد دموکراسی ، تقویت اعتماد و توسعه صفوف سازمانی وگسترش کارسیاسی، بیش از پیش نیرومند ساخته وتحرک تازه میبخشد .

بدین مناسبت شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان از مصوبه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان بطور کل پشتیبانی نموده وتحقق آنرا در عمل مورد تطبیق قرار میدهد . 

با درودها

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۷۰۳۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018