كمیته حزبی كشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان  تشکیل جلسه داد

 

بروز پنجم اکتوبرسال روان میلادی جلسه نوبتی ربع سوم كمیته حزبی كشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان ازطریق فضای مجازی برپا شد .

پس از اعلان رسمیت جلسه ، اجندای پیشنهادی ذیل با اتفاق نظر رفقا مورد تایید قرارگرفت: 

١ - گزارش فعالیت كمیته حزبی كشوری ،

٢ - گزارش اعضای کمیته حزبی از وظایف سپرده شده طی ربع سوم ،

٣ - پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

 دربخش نخست رفیق روح الله توده یی مسوول كمیته حزبی ، از كار و فعالیت حزبی و سازمانی درعرصه های مختلف بخصوص رسیده گی و كارعملی برای تطبیق مصوبات مقامات حزب ، ایجاد كمیته وحدت و هماهنگی ایتلاف احزاب در كشور بلجیم و معرفی رفقا به آن ، جلب و جذب جوانان به صفوف حزب گزارش مفصل به جلسه ارایه نمود .در ادامه رفقا روستایی ، حكیمی و نور زی  پیرامون گزارش صحبت های همه جانبه نموده ، آنرا را مورد تایید قراردادند  ،

مطابق به بند دوم اجندا رفیق فاروق روستایی چگونگی تماس ها واجراات ازكمیته وحدت و تفاهم كشوری را ارایه نمود كه مورد تایید رفقا قرارگرفت .

مطابق به اجندا در بخش سوم سلسله پیشنهاداتی از جانب رفقا حكیمی ، نور زی و روستایی پیرامون امور تشكیلاتی ، آموزش سیاسی و تبلیغ ارایه گردید كه به آن پرداخته شد .  

در اخیر امور مالی كمیته الی ربع سوم نیز تصفیه گردید . 

جلسه در فضای اعتماد رفیقانه  و صمیمیت ساعت ١٠ شب ختم گردید .

 

روح الله توده یی

مسوول كمیته حزبی كشوری بلجیم  حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۸۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

جلسه نوبتی هیات رهبری كمیته كشوری هالند ح آ ا برپا شد


جلسه نوبتی هیات رهبری كمیته كشوری هالند حزب آبادی افغانستان بتاریخ چهارم اكتوبر ٢٠٢٣ میلادی تحت اجندا ذیل دایرگردید:

١ - معلومات مختصر در مورد فعالیت ها ، فیصله ها و مصوبات رهبری حزب و بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب ،
(گزارش دهنده : رفیق حفیظ مصدق )
٢ - استماع گزارش مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ  کمیته حزبی هالند در مورد تطبیق پلان آن شعبه طی سه ربع گذشته ،
( گزارش دهنده رفیق احسان عمری )
٣ - گزارش رفیق وقاد درمورد نتایج كارتفاهمی با افراد مورد نظرشان، پیوست با گزارش جلسه قبلی ،
٤- بحث و انخاذ تصمیم درمورد ساختار تشكیلاتی كمیته كشوری هالند ،
٥ - پیشنهادات و انتقادات .

جلسه با تایید اجندای پیشنهادی رسماْ بكارخویش آغاز نمود .
مطابق بند اول اجندا رفیق مصدق درمورد فعالیت وموضعگیری حزب آبادی افغانستان در شرایط كنونی كشور، به استناد فیصله ها و رهنمودهای بیروی اجراییه شورای اروپایی صحبت همه جانبه نموده ، از رفقا تقاضا نمود تا نظر به شرایط كنونی همه مصوبات و دستورالعمل بیروی اجراییه شورای اروپایی را جداْ در نظر داشته باشند .
همچنان رفیق مصدق در مورد فعالیت ایتلاف احزاب و سازمانهای دموكراتیک و ترقیخواه افغانستان وایجاد پندارسیاسی دوستان دراروپا و ایجاد كمیته های وحدت وهمآهنگی دركشورهای اروپایی معلومات مفصل داده و به سوالات رفقا پاسخ ارایه نمود.
ـ مطابق بند دوم اجندا رفیق احسان عمری مسوول بخش آموزش سیاسی و تبلیغ ، در مورد تطبیق پلان آن شعبه ، كاركردها و كمبودی ها گزارش مختصر ارایه نمود. رفیق ریتا جان پیرامون گزارش صحبت نموده وعده همكاری جهت تطبیق پلان آن شعبه به خصوص درزمینه كار با پناهجویان افغان را سپرد.
متعاقباْ رفیق مصدق در مورد اهمیت این شعبه صحبت نموده نواقص و كمبودی ها را برجسته ساخته در زمینه رهنمودهای ارایه كرد. 
⁃  طبق ماده سوم اجندا رفیق وقاد درارتباط به تماس خویش با گروپ سیاسی مورد نظر گفتند كه تماس با گروپ مورد نظر بشكل انفرادی جریان داشته و مذاکرات ادامه دارد.
 ⁃  مطابق بند چهارم اجندا رفیق مصدق در مورد ساختار فعلی كمیته حزبی كشورهالند معلومات ارایه كرده گفتند : از اینكه در تشكیل و ثبت وشمار كمیته حزبی ما طی سه ربع سال روان تغیراتی رونما گردیده ( جذب جدید ، معرفی رفقا به سازمان های دیگر نظر به محل زیست و عدم موجودیت تعداد اعضا مطابق نورم دریک محل)  ایجاب مینماید تا واحدهای حزبی كنونی را درسه كمیته ولایتی تنظیم نماییم .
بناْ پیشنهاد میگردد واحد های حزبی :
ـ زوود هالند
ـ خلدرلند
ـ نورد برابانت ، هر كدام به ترتیب به نام های :
كمیته ولایتی زود هالند ،
كمیته ولایتی خلدر لند،
كمیته ولایتی نوردبرابانت ، مسما گردند.
در رایطه به پیشنهاد فوق رفقا احسان عمری و عباس دهاتی صحبت نمودند . رفیق دهاتی پیشنهاد را از لحاظ پرنسیپ های تشكیلاتی كاملاْ دقیق و ضروری دانسته ، درمجموع  این پیشنهاد مورد تأیید همه اعضای هىیات رهبری قرار گرفت.
در بخش پیشنهادات و انتقادا ت :
رفیق دهاتی پیشنهاد نمود تا هیات رهبری كمیته حزبی كشوری باید یک جلسه حضوری اعضای كمیته حزبی هالند را سازماندهی نماید.
پیشنهاد فوق مورد تایید همه اعضا قرارگرفته ،تصمیم برآن شد تا جلسه حضوری با شركت هر سه كمیته ولایتی در هفته اول ماه نوامبر ٢٠٢٣ سازماندهی شود و از رفیق ارجمند داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان نیزغرض شرکت در این جلسه  دعوت بعمل آید.
جلسه كه ساعت ٩ شب آغاز شده بود با شعار تحكیم هرچه بیشتر نظم، دسپلین و مسوولیت پذیری در وظایف حزبی به ساعت ١١ شب ختم گردید.

حفیظ مصدق
مسوول كمیته كشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی ربع سوم کمیته حزبی سویدن حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۷ سپتمبر ۲۰۲۳ ترسایی به ساعت شش بعد از ظهر با اشتراک ۱۳ رفیق ، از جمله ۴ رفیق از جمع بانوان از طریق فضای مجازی دایر گردید . شماری از رفیق ها نظر به مشکلات و عذرمعقول با اطلاع به مسوول کمیته حزبی نتوانستند در جلسه شرکت نمایند. با اعلان رسمیت جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت :

۱ ـ گزارش کاری کمیته حربی سازمان سویدن حزب آبادی افغانستان  طی ربع سوم ، و تصویب پلان کاری ربع چهارم ۲۰۲۳ .                               

۲ ـ بخش مالی .                                                                                                                                

۳ ـ پیشنهادات ، نظریات برای بهبود وظایف کاری کمیته حزبی سازمان سویدن حزب آبادی افغانستان و انتقادات .                                    

در ابتدا رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی  حزب آبادی افغانستان در سویدن گزارشی از ایجاد « کمیته مجمع فعالین ملی و ترقیخواه افغانستان » در خارج از کشور، و در کشورسویدن  را ارایه نمود. درگزارش از سیاست های اصولی و آینده نگرحزب آبادی افغانستان در زمینه همکاری با نیروهای دادخواه و ترقی پسند کشور یادآوری به عمل آمده ، از تلاش ها و دستاورد های شورای اروپایی حزب در زمینه ستایش وقدر صورت گرفت . در گزارش از انتخاب مسوولین بخش های تفاهم و جوانان و فعالیت آنها به تفصیل یادآوری شد. در ضمن از رفقا تقاضا به عمل آمد تا با آنعده رفقای سابقه دار ح د خ ا که از فعایت های سیاسی بدور مانده اند و شخصیت های  ملی و وطنپرست ارتباط برقرار نمایند.

 درگزارش از تلاش های مسوول کمیته جوانان سازمان حزبی سویدن رفیق مرتضی میری که تیم فوتبال زیرسن بانوان افغانستان را دعوت نموده بودند ، سهمگیری شماری از رفقا در راهپیمایی برعلیه بسته شدن دروازه های مکاتب بروی بانوان در افغانستان و دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک درکشور از جمله حقوق زنان درشهر یتوبوری سویدن  یاد آوری صورت گرفته ، از رفقا دعوت بعمل آمد تا در برنامه های آموزش سیاسی اشتراک نموده و سهم فعال داشته باشند . در ضمن از فعالیت و پشت کار رفیق نسیم سحر مسوول شعبه تبلیغ و آموزش سیاسی شورای آروپایی ح آ ا اظهار قدردانی صورت گرفت .

گزارش هیات رهبری کمیته حزبی که توسط رفیق جاوید قیام مسوول کمیته حزبی سویدن ح آ ا پیشکش شد ، مورد تایید رفقا قرارگرفت .

براساس گزارش رفیق بری مسوول مالی کمیته حزبی سویدن ح آ ا اکثریت رفقای سازمان مسوولیت های مالی شانرا انجام داده و سایررفقا نیز تعهد سپردند تا پایان ماه سپتامبر بدهکاری های شانرا تصفیه نمایند.

در این بخش روی اهمیت امورمالی و اعانه ها برای تقویت کار سیاسی صحبت به عمل آمده ، توجه حاضرین نشست به این مساله با اهمیت جلب گردید .

دربخش پایانی جلسه رفیق گرانقدر و معزز عزیز حساس عضو کمیته مرکزی ح آ ا ، رفیق نسیم سحر و رفیق فیاض عزیز از کار و فعایت رفقا ابراز سپاس و قدر نموده، موفقیت های بیشتر رفقا را در انجام وظایف محوله و کار در بین جامعه مهاجر افغان در سویدن آرزو نمودند.

جلسه ساعت هشت نیم شب در فضای اعتماد رفیقانه و به آرزوی بهروزی هموطنان مهاجر در سویدن  و مردم افغانستان به کار خود پایان داد.

  

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۲۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایرگردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ گزارش مسوول کمیته حزبی کشوری اتریش پیرامون تدویر جلسات، جلب و جذب ، مسایل مالی ،

۲ـ  گزارش مسوول شعبه کنترول و نظارت پیرامون تطبیق مواد اساسنامه دسپلین حزبی ، وحدت حزبی و مسایل مالی،

۳ـ   گزارش مسوول شعبه امور اجتماعی پیرامون فعال سازی نهادهای اجتماعی ،حلقه های زنان و جوانان ،

۴ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق فاضل دلزاده مسوول کمیته حزبی کشوری اتریش گزارش مشخص پیرامون فعالیت این سازمان و سازمان های مربوط آن با ذکرجنبه های مثبت و منفی آن ارایه نمود. 

سپس رفقا ولی زیارمل، حنیف ضرابی ، حفیظ مصدق و صفت الله عملیار به بحث پیرامون گزارش  پرداخته  پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

دربخش ماده دوم اجندا رفیق سهیلا زحمت مسوول شعبه کنترول و نظارت حزبی گزارش خویش را پیرامون نورم ها و ضوابط حزبی ایراد نمودند.متعاقباْ حاضرین جلسه ولی زیارمل ,عمرمحسن زاده ، حنیف ضرابی و صفت الله عملیار روی مواد گزارش بحث نموده ، نظریات لازم را دراین ارتباط شریک نمودند.

در بخش ماده سوم آجندا رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه اموراجتماعی گزارش پیرامون عرصه های مختلف کار این شعبه درجلسه ارایه دادند. بعداْ رفقا ولی زیارمل ،عمرمحسن زاده ، حنیف ضرابی و صفت الله عملیارنکات نظرشان را حول فعالیت های این شعبه مطرح نمودند. 

در بخش ماده چهام آجندا برخی پیشنهادات مطرح گردید. 

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان از تلاش های مسوولان محترم کمیته حزبی کشوری اتریش، شعبه کنترول و نظارت و شعبه اموراجتماعی قدردانی نموده ،افزودند که نتایج بحث ها حول گزارشات نمایانگر آنست که فعالیت های انجام شده پاسخگوی نیازمندی های این عرصه های کاری نبوده و کمبودات بمشاهده می ‌رسد که رفع آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد. 

در پایان رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمودند.

 

با درودهای رفیقانه،

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۲۳ـ ۳۰۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

گزارشی از اجلاس بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۸ اگست ۲۰۲۳در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ گزارش مسوول شعبه مالی پیرامون وضع سیستم مالی در کمیته ها و سازمان های حزبی دراروپا ،

۲ ـ گزارشات مسوولان شعبات تفاهم و امور سیاسی ،  و تشکیلات شورای اروپایی پیرامون پیشرفت پروسه تفاهم با احزاب، نهادها و شخصیت های مستقل سیاسی ،

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق سرور زهتاب مسوول شعبه مالی گزارش مشخص پیرامون وضع مالی در کمیته ها و سازمان های حزبی اروپایی رابا ذکر پهلوهای مثبت و منفی آن ارایه نمود.

سپس رفقا ولی زیارمل، عمر محسن زاده، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ، حفیظ مصدق و صفت الله عملیار به بحث پیرامون گزارش  پرداخته پیشنهادات، پرسش ها و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

در ختم این بخش رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی صحبت نموده افزودند که کار عواید مالی حزب دربرهه کنونی یکی از مسایل مبرم و ضروری سازمان ما بوده که توجه به آن یک امر ضروری میباشد. زمان آ ن رسیده است تا به این پروسه نظم بیشتر بخشیده با ایجاد چشمه های مالی جدید بنیه مالی سازمان را تقویت کرد.

در پایان کمیسیون تقویت امور مالی با ترکیب پنج تن جهت تقویت این مهم به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندا رفقا داود کرنزی مسوول شعبه تفاهم و امور سیاسی و حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات گزارشات خویشرا پیرامون  پروسه تفاهم با احزاب ، نهاد ها و شخصیت های مستقل سیاسی ایراد نمودند.در ادامه حاضرین جلسه هر یک ولی زیارمل ، عمر محسن زاده حفیظ مصدق  و صفت الله عملیار روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را دراین ارتباط پیشکش نمودند.

در اخیر این بخش رفیق داود رزمیاررییس شورای اروپایی ایجاد رابطه های صمیمی وداشتن تماسها با ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی  و شخصیت های غیرمتشکل ملی -  دموکرات و ترقی خواه را از وظایف حزبی ما دانسته ، توجه کمیته ها و سازمان های حزبی را دراین عرصه مبذول داشت.

در پایان گزارش شعبات تفاهم و امور سیاسی وتشکیلات با تکمیلات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده سوم آجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2023