كمیته حزبی كشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان  تشکیل جلسه داد

 

بروز پنجم اکتوبرسال روان میلادی جلسه نوبتی ربع سوم كمیته حزبی كشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان ازطریق فضای مجازی برپا شد .

پس از اعلان رسمیت جلسه ، اجندای پیشنهادی ذیل با اتفاق نظر رفقا مورد تایید قرارگرفت: 

١ - گزارش فعالیت كمیته حزبی كشوری ،

٢ - گزارش اعضای کمیته حزبی از وظایف سپرده شده طی ربع سوم ،

٣ - پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

 دربخش نخست رفیق روح الله توده یی مسوول كمیته حزبی ، از كار و فعالیت حزبی و سازمانی درعرصه های مختلف بخصوص رسیده گی و كارعملی برای تطبیق مصوبات مقامات حزب ، ایجاد كمیته وحدت و هماهنگی ایتلاف احزاب در كشور بلجیم و معرفی رفقا به آن ، جلب و جذب جوانان به صفوف حزب گزارش مفصل به جلسه ارایه نمود .در ادامه رفقا روستایی ، حكیمی و نور زی  پیرامون گزارش صحبت های همه جانبه نموده ، آنرا را مورد تایید قراردادند  ،

مطابق به بند دوم اجندا رفیق فاروق روستایی چگونگی تماس ها واجراات ازكمیته وحدت و تفاهم كشوری را ارایه نمود كه مورد تایید رفقا قرارگرفت .

مطابق به اجندا در بخش سوم سلسله پیشنهاداتی از جانب رفقا حكیمی ، نور زی و روستایی پیرامون امور تشكیلاتی ، آموزش سیاسی و تبلیغ ارایه گردید كه به آن پرداخته شد .  

در اخیر امور مالی كمیته الی ربع سوم نیز تصفیه گردید . 

جلسه در فضای اعتماد رفیقانه  و صمیمیت ساعت ١٠ شب ختم گردید .

 

روح الله توده یی

مسوول كمیته حزبی كشوری بلجیم  حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۱۸۱۰ 

Copyright ©bamdaad 2023