پیام شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان 

به مناسبت تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

رفقا عزیز و گرامی !


تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  را به رفیق گرامی مان دوکتورحبیب منگل و همه شرکت کننده گان این کنفرانس صمیمانه و رفیقانه تبریک میگوییم.
شورای ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان به این امر باورمند است که شورای اروپایی حزب مان در این برهه حساس تاریخی گام استوار و متحدانه ای را به سوی تحکیم اصولیت حزبی، رشد صفوف حزب و استحکام سازمان های حزبی به پیش برداشته است.

امید واریم این شورا حلقه مستحکم اتصال سازمانی به دفترمرکزی حزب و فکتور تغییر، پویایی و تجدد سازمانی مبدل شود.


با تقدیم احترامات فایقه
شورای ولایتی هـرات

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام شورای ولایتی کابل عنوانی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وتعین شخصیت مدبر ومحبوب ما جناب داکتر حبیب منگل بحیث رییس آن شورا تمنیات نیک اعضای شورای ولایتی کابل را پذیرا شوید.

تدویر موفقانه کنفرانس مهم و ارزشمند شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در این مقطع حساس تاریخی، موفقیت بزرگی در راه تحکیم پایه های حزب در آن سازمان و ایجاد زمینه روابط منظم و ارگانیک آن با دفتر مرکزی وسازمان های مربوط آن درکشور محسوب می شود. امید واریم این سلسله برای تحکیم وتوسعه هرچه بیشتر حزب محبوب ما بیانجامد.

موفقیت های مزید تمام اعضای خردمند شورای اروپایی حزب را استدعا داریم.

بااحترام

استاد مزمل صدیقی

رییس شورای ولایتی کابل حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۸۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

بـرخـیـــز

برخیز وطن را زغم  آزاد  بسازیم

این توده ماتم زده را   شاد بسازیم

برخیزوطن راهمه با وحـدت یاری

آزاد  ز هــردشمن و شیاد  بسازیم

این خانه ویران شده دست ددان را

بار  دگر  اعمار  ز بنیـاد  بسازیم

ازآتش خون رسته نماییم  وطن را

با طرح  نو آمـاده و  آباد  بسازیم

سوزیم طلسمات خموشی بصدشور

از  درد  دل جامعه فـریاد بسازیم

داد دل  پرخون تب آلـود وطن را

گیریم  ز بیداد فلک ، داد بسازیم

در سنگر آزادی ، برضد  تجـاوز

نیروی بپا خاسته اضـداد  بسازیم

کاخ ستم  و سلطه و بنیاد ستـم را

از بیخ بر افگنده و بربـاد  بسازیم

این دشمن آزمون شده بی سروپا را

محکـوم سرافگنـده وناشــاد بسازیم

ازخطه ی پامال شـده پای تجــاوز

قبری به همه قاتل وجلاد بسازیم

تا جای تجاوزگر جانی ترورست

دردوزخ فرعونی و  شداد بسازیم

برخیز که تاخا ک وطنراهمه باهم

آتش به سر دشمن  کـمزاد بسازیم

آشنای قدیمی  پی باز آمده گان را

دیوانه و  رویایی و غمبـاد بسازیم

بالا تزازعشق وطن نیست به عالم

کزهرنفسی کوهکن فرهاد بسازیم

برخیز که با  جنبش  گسترده ملی

این محوطه رادرهمه ابعاد بسازیم

این پرچم آزاده گیُ  خلق وطن را

افــراشته  در قـله شمشاد  بسازیم

(عبدالوکیل کوچی )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۰۹۰۹

Copyright © bamdaad 2019

 

تدویرکنفرانس بمناسبت پنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد داکتراناهیتا راتب زاد


گزارشگر:  یاسمین همسنگر

 

بتاریخ ۸ سپتمبر۲۰۱۹ ترسایی ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند کنفرانس یادبود ازپنجمین سالگرد درگذشت زنده یاد داکتراناهیتاراتب زاد یکی ازپیشکسوتان نهضت چپ دموکراتیک و بنیانگذار س.د.ز.ا درشهرآرنهم کشورشاهی هالند تدویریافت .

کارکنفرانس با گرداننده گی محترمه بانو یاسمین همسنگرسکرترمسوول این شورا آغازگردیده ، درابتدامحترمه بانوسهیلا زحمت رییس این شورا ضمن خیرمقدم و خوش آمدید واظهار قدردانی ازحضوروسهم گیری هیات رهبری ، فعالین شورا وسایراشتراک کننده گان کنفرانس درمورد کارکردها وشخصیت والای زنده یاد داکتر اناهیتاراتب زاد ونشریه مجله «زنان افغانستان»ارگان نشراتی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان زیرنظرو رهنمایی های سازنده زنده یاد داکترراتب زاد درآن دوران یادآوری نمود.

بعدامحترم ولی محمد زیارمل معاون سازمان اروپایی حزب آبادی دررابطه به کارنامه ها وفعالیت های هدفمند ودرخشان زنده یاد داکتراراتب زاد بخاطررهایی زنان اززیریوغ استبداد سیاه

سلطنتی مفصلا توضیحات ارایه نموده و روی اثربخشی کارکردهای فراموش ناشدنی وی درحیات جتماعی زنان ومردان درمقطع های مختلف تاریخ تاکید ورزید.

درادامه کنفرانس داکتر شفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان ویکی ازهمکاران وهمرزمان نزدیک زنده یاد داکترراتب زاد پیرامون شخصیت بی نظیروچند بعدی وی مفصلا سخنرانی نموده وازخاطرات خویش با این زن قهرمان و پرافتخارتاریخ معاصر کشوریاددانی نموده و راجع به جوانب مختلف کاری زنده یاد داکتراناهیتا راتبزاد  درحزب ، شورای مرکزی س.د.ز.ا، سازمان صلح وهمبستگی ،در وزارت خانه های کلیدی کشور درآنزمان توضیحات مفصل ارایه داشت.

متعاقبا محترم ولی محمدشاهپور رییس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند ضمن صحبت همه جانبه پیرامون فعالیت های تاریخی زنده یاد داکتراناهیتا راتب زاد نظریات وپیشنهادات خویش در راه حفظ وتحقق میراث گرانبهای معنوی همچوشخصیت ها به اشترک کننده گان محفل شریک ساخت.

همچنان طی این کنفرانس بانو زرغونه ولی فعال حقوق زن،شاعرخوش قریحه کشورپیرامون کاروفعالیت برازنده زنده یادداکتراناهیتاراتب زاد صحبت نموده وتقدیرنامه ستاد انتخاباتی خویش را

جهت قدردانی ازتلاش های ارزشمند محترمه بانوسهیلا زحمت برای وی اهدانمود.

برعلاوه دراین کنفرانس محترم نورالدین همسنگرشاعر و روزنامه نگارسابقه دار،محترم عبدالصمد کارمند فعال سیاسی و اجتماعی ویکی ازمسوولین برنامه دریچه بهارتلویزیون جهانی بهار، محترم عبدالبصیر دهزاد معاون انجمن حقوقدانان افغان دراروپا راجع به نقش تاریخی زنان درشوراهای سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ومبارزه گسترده و قهرمانانه وی درشرایط دشوارخفقان آور رژیم سلطنتی سخنرانی نمودند.

برعلاوه پیام بانوزرغونه ژواک اعطا یکی ازمدافعین حقوق زن توسط محترمه یاسمین زیارمل معاون شورای س.ز.ا.درهالند به خوانش گرفت.

همچنان پیام ثبت شده محترم بانو داکترشکریه زمان آصفی  فعال اجتماعی و سیاسی درکنفرانس به سمع اشتراک کننده گان رسانیده شد.

دراخیرمحترم داکترحبیب منگل فعال سیاسی واجتماعی ضمن ارزیابی کارکنفرانس پیرامون شخصیت برجسته و کارنامه های تابناک زنده یاد داکترراتب زاد درزمینه های مختلف توضیحات داده و با بیان خاطرات خویش درعرصه فعالیت های سیاسی واجتماعی بازنده یادداکتراناهیتا راتب زاد،کارکنفرانس رامثبت وعالی ارزیابی نمود.

کنفرانس باصرف عصریه که ازطرف تعدادازفعالین این شورا تهیه و تدارک یافته بود پایان یافت.

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۰۰۹

 

Copyright © bamdaad 2019

 

سیمینار علمی حزب آبادی افغانستان

به مناسبت بزرگداشت ازصدمین سالگرداسترداد استقلال افغانستان

 

سیمینار علمی حزب آبادی افغانستان بمناسبت تجلیل ازصدمین سالگرد استرداد استقلال کشور تحت عنوان « صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور ونقش آن درتمام ابعاد زنده گی جامعه » به اشتراک رییس ومعاونین حزب، اعضای دارالانشا، بیروی اجراییه، روسا واعضای شورای های ولایتی کابل وشهرکابل  حزب، کادرها، فعالین، جوانان ومسوولین شعبات مرکزی حزب آبادی افغانستان روز پنجشنبه هفتم سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی  در دفتر مرکزی حزب واقع شهرکابل دایر گردید.

کار سیمینار با تلاوت چند آیت از قرانکریم توسط قاری مسیح الله شاداب آغازگردید.

دراین سیمینار مقاله رفیق پروفیسور داکترمحمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان تحت عنوان: « صدمین سالگرد استرداد واستقلال کشور و نقش نیروهای ملی، دموکراتیک وترقی خواه از استقلال تا امروز»،

مقاله رفیق میرمحمدشاه رفیعی تحت عنوان : «شاه امان الله وآزادی مطبوعات درکشور»،

مقاله پوهنمل داکتراسد محسن زاده تحت عنوان :« استقلال افغانستان وشرایط ملی، منطقه وی وبین المللی »،

مقاله رفیق دوکتورحبیب منگل تحت عنوان : « دافغانستان خپلواکی اوقومونو اوقبایلو برحقه مبارزه »،

مقاله رفیق صبورثابت تحت عنوان :« استقلال افغانستان و رشد اقتصادی واجتماعی کشور»،

مقاله رفیق دوکتور شکریه زمان تحت عنوان :« استقلال افغانستان ونهضت نسوان »،

مقاله رفیق عبداللطیف صالحی تحت عنوان :« استقلال کشور، معارف وجوانان» ،

مقاله رفیق محمد ولی تحت عنوان :« استقلال وجنبش آزادی خواهی هند» و

مقاله رفیق داکتر عبدالرشید جانبازتحت عنوان :« صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور وجایگاه امروزی افغانستان »، به سیمینار ارایه شد که مورد استقبال شرکت کننده گان سیمینار قرارگرفت.

دراین سیمینار عده ای ازجوانان درمورد مسایل مختلف اقتصادی واجتماعی سوالات شان را مطرح نمودند که جوابات قناعت بخش ارایه گردید.

مقالات این سیمینار درشماره ۷۷ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب به نشر رسیده ومقاله های باقی مانده درشماره بعدی ماهنامه به نشرخواهد رسید.

کار سیمینار توسط رفیق راوش مورد ارزیابی گرفت و روی وظایف حزب آبادی افغانستان به خاطر آزادی وحفظ استقلال کشور ومبارزات قهرمانانه نیاکان ومردم ما برای استقلال و آزادی معلومات لازم ارایه نمودند. همچنان رفیق راوش در زمینه موضع گیری حزب ووظایف قابل اجرا به خاطر انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال جاری معلومات لازم به اشتراک کننده گان سیمینار ارایه نموده و وظایف سازمان های حزبی را در این زمینه مشخص کردند.

 بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۱۹ـ ۳۱۰۸

Copyright © bamdaad 2019

 

 

 

 

البوم تصاویر این کنفرانس علمی را می توانید از برگه فیس بوکی حزب آبادی افغانستان درنشانی :

https://www.facebook.com/pages/دفتر-مرکزی-حزب-آبادی-افغانستان/1972680156359052 بدست آورید.ـ بامداد