جلسه کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 

جلسه کمیته تدارک تدویرکنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان به روز چهارشنبه مورخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۷ با حضورداشت رفیق عبدالرشید آرین رییس حزب، تحت ریاست رفیق انجنیرسلیمان کامجو رییس کمیته تدارک در دفتر مرکزی حزب دایر گردید.
اجندای جلسه که به اتفاق آرا تصویب گردید چنین مشخص گردید:
بحث مجدد روی پیشنهادات رسیده پیرامون اساسنامه و برنامه حزب .
چنانچه آگاهی دارید ، کمیته تدارک اساسنامه و برنامه حزب را تصویب و جهت تامین هرچه بیشتر دموکراسی درون حزبی ، طرح را یکبار دیگر به نظر خواهی گذاشت که در نتیجه نظریات جدید مواصلت کرد .‌
در ابتدا جلسه پیرامون اساسنامه کار خود را آغاز و پیشنهادات رسیده از رفقای مقیم اروپا ، پیشنهادات رفیق جانباز و پیشنهادات رفیق دهزاد ماده وار بحث نموده، پیشنهادات رسیده به شعبه تشکیلات توسط رفیق پرتو قراات ،که در مورد رفقا نورستانی ، صالحی ، کا مجو، تابش ، آرین ، ذهین ، خاوری ، احمدی ، روزبه و مختار صحبت نموده ، در نتیجه اصلاحات در متن قبلی وارد و در نتیجه اساسنامه با تغییرات وارده بصورت کل تصویب گردید.
در قسمت دوم کار جلسه روی برنامه حزب و پیشنهادات رسیده بخصوص طرح پیشنهادی رفیق داکتر حبیب منگل بحث صورت گرفته ، در نتیجه برنامه بصورت کل تصویب گردید.
فیصله بعمل آمد تا غرض تصویب ، اساسنامه و برنامه به جلسه دارالانشا پیشکش شود .
جلسه که ساعت چهار عصر بکار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت ۶:۳۰ شام در فضای وحدت و یگانگی اختتام یافت .

( کمیته کاری تبلیغ وترویج ،کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ۲۰۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

بسم الله الرحمن الرحیم


مقـدمـه
در اوایل قرن ۱۹ م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموکراسی آشنا شدند و برای تشکل و قربانی در این راه کمرهمت بستند.
دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاک و خدمتگذاری برای وطن مشترک و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و تجدد،‌ در میان محافل سیاسی راه گشود. حرکت های ترقیخواهانه،‌ محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب نمود و وطن ما از قرون وسطایی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقیخواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان و ارزش های مشترک بشریت،‌ میراث روشنگرانه برای حزب ملی ترقی مردم افغانستان در مبارزه بخاطر استقلال، تجدد،‌عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور می باشد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمانهای جنبش تجدد طلبانه سده پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی ، جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشورما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانه خود قرار داد. حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، از گذشته های پرافتخار میهن خود الهام میگیرد. حزب ما به سنن پرافتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد ، از تجارب آن می آموزد  و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه افغانی و جهان و روان جامعه ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالنده کشورمتکی است. ما به آینده درخشان کشور خوشبین هستیم  واین آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشورما ساخته میشود.

مداخلات برخی کشورهای جهان، بخصوص پاکستان و ایران و موجودیت فساد گسترده، وضعیت در کشور را بیش از پیش بدتر ساخته است. گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت در برابر مداخلات بیگانه، نگرانی عمیق مردم ما را بوجود آورده است.
دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان و ایجاد نیروهای مسلح کشور به مشاهده می رسد؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیافته است.
این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود بعنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای ایجاد حرکت سرتاسری ملی را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، می خواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرو مند و سرتاسری در کشور پایان بخشد. با درنظر داشت این امر مهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تامین تفاهم تا
سطح وحدت سازمانی برای همه آنها پیش نموده، می نماید.

 

الف ـ درعرصه حاکمیت دولتی و اداره :

۱ ـ  حمایت از استقلال،‌ حاکمیت ملی، ‌تمامیت ارضی، ‌وحدت ملی مردم افغانستان؛
۲  ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری؛
۳ ـ  مبارزه برای استقرار یک نظام دموکراتیک بر مبنای پلورالیزم سیاسی، ‌برگذاری انتخابات شفاف، ‌عادلانه و ‌دموکراتیک در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اعمال نفوذ دولت مردان ، ‌گروه های سیاسی و زور مندان در پروسه های انتخاباتی؛
۴  ـ مبارزه برای ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، ‌تبعیض و خشونت و مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی که از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است؛
۵ـ حمایت از عدم انحصار قدرت و ثروت در هر شکل و شیوه آن؛

۶ ـ  پشتیبانی از حکومتداری خوب، ‌تامین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سکتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه .
۷  ـ تامین انکشاف متوازن ملی،‌ تقسیم عادلانه امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات .
۸ ـ حمایت از تعدیل قانون اساسی بمنظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و راه گشایی برای ایجاد یک حکومت پاسخگو در برابر پارلمان کشور.
۹  ـ مبارزه در جهت تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلگیری از تمویل آنها از منابع خارجی و پیشگیری ‌ایجاد احزاب سیاسی برمبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌ لسانی و دارای تشکیلات نیمه نظامی طبق احکام قانون اساسی.
۱۰ ـ مبارزه غرض پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی.
۱۱ ـ حزب ما درحالی که اساساً مخالف حضور نظامی دایمی نیروهای خارجی در کشور ماست، ‌همکاری بین المللی را برای تضمین امنیت کشور درچارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند.

۱۲ ـ پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون .

۱۳ ـ حمایت از بازسازی واصلاح اداره دولت در چارچوب یک استراتیژی ملی از بالا تا پایین، بخصوص بازسازی سیستم عدلی و قضایی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم بخاطر تامین حاکمیت قانون.
۱۴ ـ مساعی درجهت تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک اداره کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضه خدمات موثر برای مردم. حزب ما بر اصل بیطرفی، کارایی و مسلکی بودن اداره دولتی تآکید میورزد. کارکن دولت مجری سیاست حکومت منتخب و خدمت گذار مردم است نه نماینده و مجری سیاست حزب مربوطه.
۱۵ـ مبارزه علیه توتالیتریزم، انحصار قدرت و اعمال هرنوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت

سیاسی.

 

ب- درعرصه تامین صلح و ثبات در کشور:

۱ ـ حمایت از حل مساله جنگجویان ضد دولتی از طریق سیاسی. حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول درافغانستان است. ما از جلب و مشارکت مخالفین مسلح دولت در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات نهادهای دولتی پشتیبانی می نماییم، مشروط بر اینکه آنها خشونت را کنار بگذارند و ارزش های بنیادین قانون اساسی را بپذیرند. به باورما تلاش ها برای تامین صلح به قیمت فروپاشی نظام قانون اساسی به تکرار فاجعه سال ۱۳۷۱ می انجامد. در عین حال باید پذیرفت که صلح ارزان و یک جانبه وجود ندارد. برخی خواست های مخالفین مسلح در باره نحوه مشارکت آنان در پروسه های سیاسی و کمک به برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی و ضمانت های حقوقی میتواند مورد بحث و توافق قرار گیرند.

۲ ـ حزب از همه تلاش ها در جهت تامین صلح، امنیت دایمی و بر چیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهایی شدن توافقات صلح، ‌غرض تامین حاکمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در کشور حمایت می نماید.

 

ج- درعرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم :

۱ ـ مبارزه بخاطر استقراردولت قانونی، اصل تفکیک قوای ثلاثه ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا وتطبیق یکسان قوانین بالای همه، اصل مسیولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد و تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف و مسلکی .
۲ـ  مبارزه برای تامین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که در قانون اساسی کشور تسجیل گردیده است.
۳ ـ بارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان .

۴ـ  مبارزه برای تطبیق بی قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی، اعم ازایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیردموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند.
۵ ـ شتیبانی ازمبارزه علیه جنایات سازمان یافته و تروریزم. کشت و ترافیک مواد مخدر نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی و ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه میکند. برنامه دولت و جامعه بین المللی برای حل این معضل کافی نیست. بررسی ها نشان میدهد که اکثریت زارعین خاشخاش را دهقانان کم زمین تشکیل میدهد. زیرا از زمین کم حاصل بیشتر بدست می آورند. از اینرو ویران کردن مزارع خاشخاش، مجازات زارعین و زراعت بدیل به تنهایی مشکل را حل نمیکند. دولت باید در کنار تدابیر کیفری و کشت بدیل، حل مشکل آب، بازاریابی برای تولیدات زراعتی، سبسایدی های حد اقل برای کشت بدیل در صورت آفات طبیعی و امراض زراعتی برای دهقانان، فقرزدایی و کاریابی برای جوانان دهات را در برنامه خود در نظر گیرند. حزب ما خواهان آنست که دولت و جامعه بین المللی علیه مافیای پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر اقدام جدی نمایند.

 

د- در عرصه انکشاف اقتصادی:

۱ ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست. حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی میداند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هر گونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توأم است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، نظم دهی بازار، تقویت سکتور کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در اداره اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پی ریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات کشور را بشمول سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری عامه بسیج و سازمان دهد، حمایت میکند. حزب با توجه به عقب ماندگی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مؤلده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیر بنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند.
۲ـ مبارزه در راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتورهای دولتی، مختلط، خصوصی و کوپراتیفی، سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های زیر بنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف و خدمات اجتماعی. حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی.
۳ـ  حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی و بهره آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان. مطالبه سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار به وسیله دولت یا تحت رهبری آن.
۴ـ حمایت از مالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت ستراتیژیک ـ منابع طبیعی زیر زمینی ( معادن)، جنگلات، چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی.
۵ــ استفاده مؤثر از منابع نفت و گا ز، مس، آهن و سایر منرال های صنعتی و تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفته اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم.
۶ـ پشتیبانی از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دست آورد های علمی و تکنولوژیک معاصر با همکاری سکتورهای دولتی، خصوصی و مختلط و سرمایه گذاری های خارجی.
۷ـ حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار و سرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعه تجارت داخلی و خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه یی و شامل ساختن آن در سازمان جهانی تجارت.
 ۸ ـ حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق و تضمین امانات و پس انداز ها. مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیر مستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی.
۹ـ  حمایت از تنظیم بهتر امور زمین داری و حل معضلات آب در جهت رشد و میکانیزه ساختن زراعت، مؤلد انرژی برق، ایجاد فارم های زراعتی ( دولتی، خصوصی، مختلط  و کوپراتیفی) غرض تامین منافع اقشار مختلف زمین داران و دهقانان. مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت از جنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر.
۱۰ـ  ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تامین نیازمندی های ملی، توسعه اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاری ها در بخش صنایع خفیفه دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانک های حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها.
۱۱ـ حمایت از طرح آباد ساختن زمین های بایر و لامزروع و توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین و کم زمین، کوچی ها و سکتور خصوصی.
۱۲ـ  حمایت از تامین کشور از لحاظ انرژی با استفاده از منابع داخلی و خارجی و حمایت از رشد و انکشاف صنایع انرژی و صنایع سبک و تولید کننده مواد استهلاکی و غذایی.
۱۳ـ حمایت از مطالعات دور نمایی عامه به منظور استفاده موثر از امکانات ملی و مساعدت های مالی و تخنیکی جهانی، با در نظرداشت نیازمندی های اساسی کشور.
۱۴ـ دفاع از مطالبات و تلاش های انجمن ها و اتحادیه های پیشه وران و صنعت کاران در رابطه به رشد صنایع ملی، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی.
۱۵ـ  حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمار شاهراه های مدرن و میدان های هوایی و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.
۱۶ـ  حمایت از صنعت توریزم بخاطر تقویه اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر موثر برای توسعه فرهنگ پذیرایی ازجهانگردان.

 

هـ : در عرصه اجتماعی:

۱ـ دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها.
۲ـ مبارزه در راه تامین حقوق زنان و خانواده ها از طریق توسعه موسسات حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها، کودکستان ها، کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلو گیری از بهره کشی کو دکان.
۳ـ  مبارزه برای دستیابی به خدمات صحی رایگان، تعلیمات و تحصیلات مجانی برای همه مردم افغانستان طبق احکام قانون از طریق سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و رشد بیمه های اجتماعی.
۴ـ  تلاش در جهت ایجاد مراکز صحی و درمانی و تامین دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان، ایجاد مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، تامین حفظ الصحه محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تامین صحت همه گانی .
۵ـ  مبارزه بخاطر پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانه قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.
۶ ـ تلاش برای تامین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه و تامین عدالت اجتماعی.
۷ـ  مساعی در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی.
۸ـ  انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه مناطق کشور و ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی  و زمینه های مساوی و یکسان استفاده از آن برای تمام شهروندان کشور.
۹ ـ تاسیس بیمه های اجتماعی به هدف تامین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور د ر هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی.
۱۰ حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصاییه دقیق آنها، مواظبت همیشه گی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها.
۱۱ـ  مساعی لازم غرض تامین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده  و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل مؤثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زنده گی مردم، تامین مصیونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان.
۱۲ـ  مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین و بی جا شده گان، عودت داوطلبانه و آبرومندانه و اسکان مجدد شان در کشور و انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، کار و اشتغال برای آنان.
۱۳ـ  مبارزه برای حل عادلانه مساله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها.
۱۴ـ  حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی و استخدام فارغ از هرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس و موقف اجتماعی.
۱۵ـ  مبارزه بخاطر افزایش سطح دست مزد کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی و متقاعدین.
۱۶ـ  مبارزه بخاطر تامین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت از حقوق کارگران، دهقانان و پیشه وران.
۱۷ـ  حمایت از مبارزات حق طلبانه سازمان های اجتماعی و مد نی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  و اقتصادی کشور.
۱۸ـ  حمایت از پروسه تثبیت احصاییه د قیق نفوس بر اساس توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر در این زمینه بخاطرتامین انتخابات شفاف و تنظیم پلان های آتیه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۱۹ـ  تلاش درجهت ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم.
۲۰ـ  مبارزه غرض تامین انکشاف متوازن شهرها و دهات و حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت و اتخاذ تدابیر مؤثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها.
۲۱ـ  مبارزه بخاطر خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکُلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کننده فساد در جامعه.
۲۲ـ  حزب ملی ترقی مردم افغانستان، بر آزادی و انسان آزاد باورمند است. انسان آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه.
۲۳ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش موثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به طورمستمر ارتقا می بخشد. از جنبش زنان درهمه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع انواع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند.
۲۴ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست. حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند.

 

و- درعرصه توسعه فرهنگی:

۱ـ مبارزه بمنظورایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیده ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعه جهانی.
۲ـ  مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری.
۳ـ  حمایت از توسعه مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو و تلویزیون، انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، سینما، تیاتر...)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهنگ پربار و تاریخی کشور.
۴ـ  توجه به تربیه کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب زندگی برای آنان.
۵ـ  پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و تعلیمات ابتدایی اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان.
۶ـ  محو کامل بیسوادی از طریق تأسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع  و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی.
۷ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران )، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.
۸ـ مبارزه بر ضد تولید و قاچاق مواد مخدر به مثابه بخش جدایی نا پذیر امنیت ملی کشور.
۹ـ مخالفت با جنگ وخشونت و ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری، قانونگرایی، مشوره پذ یری، امانت دانستن سرمایه ملی و مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع شخصی وگروهی.
۱۰ـ  مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرا فا ت و امراض گمراه کننده  د ر بین روشنفکران افغان، اعم از قوم گرایی، زبا ن گرایی ، سمت گرایی و د یـگـرپنداشت های کهنه بمثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعه افغانی و تحکیم وحدت ملی افغان ها.
۱۱ـ  تلاش درجهت رشد ارزش های فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هد ف شناخت عمیق تر مد نیت ها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های خود سرانه آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از کشور.
۱۲ـ  مساعی غرض بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر موسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور.
۱۳ـ  حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجادگر افغان ها، اعم از زنان و مردان.
۱۴ـ  حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصه علوم و فرهنگ، تامین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها.
۱۵ـ  حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعه رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه.

ز- درعرصه روابط بین المللی و سیاست خارجی:

۱ـ  حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان.
۲ـ  حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه  و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های استراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقه وی و جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری میداند.
۳ـ  پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان بر بنیاد اصول مساوات و احترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.
۴ـ  پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه و داد خواهانه برحق مردمان منطقه و جهان.
۵ـ  مبارزه برای صلح و امنیت منطقه وی و جهانی، منع تولید، آزمایشات و گسترش سلاح های هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن.
۶ـ  پشتیبانی از حل منازعات منطقه وی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبردهای حل صلح آمیز .
۷ـ  حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تامین تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشور های فقیر و کم رشد.
۸ـ  حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۳۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

 

تدویر جلسه فعالین شهر کابل

 

جلسه فعالین شهر کابل حزب ملی ترقی مردم افغانستان به ساعت نه صبح مورخ ۲۱ سرطان سال ۱۳۹۷ تحت ریاست رفیق مختار جبار خیل رییس کمیسیون کنترول حزبی شهر کابل در دفتر مرکزی حزب دایر گردید .
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت:
۱ ـ توضیح مصوبات و هدایات دارالانشا، کمیته تدارک و اطلاعیه های شعبه تشکیلات مرکزی ،
۲ ـ استماع و ابراز نظر پیرامون اساسنامه و برنامه حزب ،
۳ ـ جمع آوری کمک های مالی به پیشواز کنگره حزب .
طبق اجندا، در آغاز مصوبات دارالانشا ، کمیته تدارک تدویر کنگره حزب و اطلاعیه های شعبه تشکیلات مرکزی جنسا به جلسه روخوانی گردیده پیرامون هرکدام وظایف نواحی شهر کابل مشخص و وظایف معین به شورای های نواحی سپرده شد.به تعقیب آن روی آساسنامه تعدیل شده مفصلا صحبت و به رفقا وظیفه داده شد تا در سایت های حزب آنرا مطالعه و نظریات تکمیلی خویش را به شعبه تشکیلات مرکزی طی یک هفته بسپارند.
نظر به تقاضا برنامه حزب توسط رفیق انجنیر تاج محمد عضو بیروی اجراییه شهر ، روخوانی گردیده پیرامون آن عده یی رفقا صحبت و ابراز نظر نمودند . فیصله بعمل آمد تا پیشنهادات و نظریات تحریر طی هفته جاری به شعبه تشکیلات مرکزی سپرده شود .

به منظور تدویر کنگره باشکوه حزب و تقویه بنیه مالی حزب ، بتاسی از مصوبه دارالانشا، اشتراک کننده گان جلسه مبلغ ۳۸۰۰ افغانی اعانه فوق العاده جمع آوری و به رفیق عبدالواسع مسوول مالی شهر سپرده شد تا به حساب جاری حزب تحویل نماید . هکذا به منشی های نواحی وظیفه داده شد تا اعانه فوق العاده به کنگره از اعضای حزب جمع آوری و به حساب جاری حزب منتقل نمایند .
جلسه در فضای دوستانه و با ختم صحبت رهنمود رفیق انجنیر سلیمان کا مجو رییس کمیته تدارک تدویر کنگره حوالی ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر اختتام یافت .
درختم کار جلسه ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب به اشتراک کننده گان جلسه و نواحی شهر توزیع گردید.

( کمیسیون تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۴۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

ماده اول
مبنی :
این اساسنامه در پرتو احکام جز (۱) فقره (۲) ماده (۳۵) قانون اساسی، در روشنائی برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع گردید.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان که منبعد در این سند بنام  حزب " یاد میشود ، سازمان سیاسی مستقل است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران، متخصصان استادان ودانش آموزان و کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستائی و دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران ، متشبسین خصوصی ، تجارملی ،علما و روحانیون وطن دوست و ترقی پسند تشکیل میدهند.حزب ملی ترقی مرم افغانستان سازمان مستقل ، سیاسی و اتحاد داوطلبانه افغان ها است که بینش ودیدگاه های مشترک شان را درقبال اهداف مرامی واصول سازمانی که دربرنامه واساسنامه آن انعکاس یافته تشکیل میدهد.

 

ماده دوم
اصول:ـ
زنده گی تشکیلاتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است :

۱ ـ دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این اصل: که همه ارگان های رهبری حزب از پائین تا بالا انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا و رای گیری علنی، سری، آزاد و مستقیم صورت میگیرند.
۲ ـ . وحدت مرامی. بنا بر این اصل: حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب برنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری حزب امر جمعی است و مسئولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسئولیت ها را تشویق میکند.

ماده سوم
نصاب جلسات و تصمیم گیری:
۱ ـ جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.
۲ ـ  اقلیت مخالف بطور جمعی وهر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را بمنظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالائی ارایه کند.
۳ ـ هیچکس نمیتواند مانع اجرا ی فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ میگردند، مرعی الاجرا میباشد.

ماده چهارم
تساوی رای:
۱ ـ  اعضای ارگان های حزبی وسایرساختارهای حزب بشمول روسا هنگام بحث روی مسایل مطروحه در جلسه و اتخاذ تصمیم دارای حقوق مساوی و یکسان و دارای حق یک رای میباشند.
۲ ـ جلسات ارگان های رهبری کننده، توسط رییس و در صورت غیابت رییس، یکی از معاونین رییس پیشبرده میشوند.

 

فصل دوم
شرایط عضویت، حقوق
و مکلفیت های اعضأ

ماده پنجم
شرایط عضویت:
عضویت در حزب داوطبانه میباشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل و عضو کدام حزب سیاسی دیگر نباشد، برنامه و اساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد و در یکی از گروپ های حزبی فعالانه شرکت ورزد واز جانب محاکم به حرمان ازحقوق مدنی محکوم نگردیده باشد عضویت حزب را کسب کرده میتواند.
آنعده افرادیکه علاقمند وبا حزب دوستی دارند درگروپ علاقمندان حزب درجنب گروپ های حزبی تنظیم گردند.

ماده ششم
پذیرش به حزب:
۱ ـ  پذیریش به عضویت حزب بطور انفرادی از طریق گروپ های حزبی و تصویب نهائی شورا های حزبی ولسوالی، ناحیوی، شهری ( بدون ناحیه ) و ولایتی ( بدون شورای شهری) به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد.
۲ ـ پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت دارالانشا و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت بیروی اجراییه میباشد. استعفا و ترک عضویت حزب عین پروسه پذیرش به عضویت حزب را طی می نماید.

ماده هفتم
تساوی حقوق و وجایب:
همه اعضای حزب صرف نظر از موقف حزبی خویش در برابر اساسنامه حزب دارای حقوق و مکلفیت های مساوی میباشند.

ماده هشتم
حقوق اعضا:
اعضای حزب دارای حقوق ذیل میباشند:
۱ ـ ارایه پیشنهاد و ابراز نظر شفاهی و تحریری درمورد مسایل مطروحه سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی مشروط براینکه با اصول حزب ما مغایرت نداشته باشد.
۲ ـ  کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.

۳ ـ ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.
۴ ـ دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگانهای حزبی بشمول کنگره درصورت اتلاف حقوقش.
۵ ـ  انتقاد سازنده و مثمر از کار و فعالیت اعضا و ارگانهاحزبی.
۶ ـ مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
۷ ـ نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.
۸ ـ  حق آگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراآت در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.
۹ ـ  انتخاب شدن بحیث رییس حزب صرف برای دو دوره.

 

ماده نهم
وظایف اعضا:
اعضای حزب دارای وظایف آتی میباشند:
۱ ـ رعایت و عملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احترام به سایر ادیان، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذه کشور و احترام به رسوم و عنعنات پسندیده مردم در زنده گی روزمره.
۲ ـ فعالیت متداوم و خستگی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج برنامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.
۳ ـ  تبلیغ و توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم و نهاد های اجتماعی، صنفی و فرهنگی.
۴ ـ  جلب و جذب افراد به صفوف حزب بمنظور تقویت تشکیلاتی و سازمانی، گسترش ساحه تأثیر نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.
۵ ـ  پرداخت بموقع حق العضویت و اعانه بخاطر تقویت بنیه مالی حزب، مساعد ساختن زمینه تشویق سایر اعضا و هوا خواهان حزب در این مورد.
۶ ـ  ارتقای سطح فهم و دانش سیاسی و مسلکی خویش از طریق مطالعه کتب و آثار علمی سیاسی و ادبی.

۷ ـ مقدم شمردن و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی و مبارزه علیه کلیه مظاهرفریکسیونی و تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.
۸ ـ  اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی شورا ها و ارگان های حزبی.

۹ ـ مبارزه اصولی به منظوررفع کمبودی ها و نواقص در کار اعضا و ارگان های حزبی.
۱۰ ـ اجتناب از هر گونه ابراز نظر که خلاف منافع ملی، پالیسی حزب ووحدت حزبی باشد.

 

فصل سوم
ساختار تشکیلاتی ، ارگانهای عالی حزب

ماده دهم
ساختار تشکیلاتی:

ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:
۱ ـ کنگره،
۲ ـ  شورای مرکزی
۳ ـ بیروی اجراییه،
۴ ـ دارالانشا،
۵ ـ شورای محل ( سازمان اولیه، ناحیه ، شهر ، ولسوالی و ولایت )،
۶ ـ گروپ حزبی .

وظایف وصلاحیت های ارگانهای عالی حزب

 

ماده یازده هم
کنگره:

کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگره فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.
اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، علنی، سری و مستقیم در کنفرانس های ولایتی حزبی ، معادل آن وشهرکابل انتخاب میشوند. تعداد و نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجراییه تصویب میگردد.
اعضای شورای مرکزی ازطریق کنفرانس های ولایتی، معادل آن وشهرکابل خارج نورم نماینده گی به کنگره انتخاب میگردند.

 

ماده دوازده هم
وظایف و صلاحیت های کنگره:

کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
۱ ـ  تصویب برنامه و اساسنامه حزب.
۲ ـ استماع گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی واتخاذ تصمیم در زمینه.
۳ ـ  تعیین تعداد و انتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر درکنگره.
۴ ـ تصویب و تغیر نام ، بیرق و نشان حزب.
۵ ـ  تعین جهات عمده سیاست جاری حزب .

 

ماده سیزد هم
شورای مرکزی:

شورای مرکزی عالیترین ارگان حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسه فوق العاده شورای مرکزی به تصویب بیروی اجراییه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.
نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

ماده چهاردهم
وظایف و صلاحیت های شورای مرکزی:

شورای مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:
۱ ـ استماع گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲ ـ تعیین تعداد و انتخاب اعضای بیروی اجراییه، رییس و معاونین حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
۳ ـ  اتخاذ تدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره .
۴ ـ  ارتقای برجسته ترین کادرها و فعالین حزب به عضویت شورای مرکزی، در صورتیکه تعداد آنها از ٪ ۲۰ اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.
۵ ـ  ارایه گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی به کنگره حزب .
۶ ـ درصورت ضرورت وارد نمودن ۲۰الی ٪۳۰ تعدیلات دربرنامه واساسنامه حزب.

 

ماده پانزدهم
بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه ارگان عالی رهبری کننده حزب در بین دو جلسه شورای مرکزی بوده و در حالات عادی در هر سه ماه یک مرتبه جلسه مینماید. نصاب جلسات بیروی اجراییه با حضور اکثریت اعضاء تکمیل و تصمامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. جلسه فوق العاده بر اساس فیصله دارالانشاء یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجراییه دایر میگردد.

 

ماده شانزدهم
وظایف و صلاحیت های بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱ ـ  استماع گزارش کار وفعالیت د ارالانشاء و اتخاذ تصمیم در زمینه.
۲ ـ تعین تعداد و انتخاب اعضای دارالانشاء از بین اعضای شورای مرکزی.
۳ ـ تصویب طرزالعمل تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.
۴ ـ  معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری در انتخابات ریاست جمهوری.
۵ ـ  تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل اهم ملی و بین المللی.
۶ ـ  درصورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیروی اجراییه الی %۲0 فیصد.
۷ ـ  تعمیل سایر صلاحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای صلاحیت های خاص شورای مرکزی.
۸ ـ ارایه گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی.

 

ماده هفدهم
دارالانشا:

۱ ـ  دارالانشا متشکل از رییس ، معاونین و اعضا میباشد.
۲ ـ  دارالانشا ارگان رهبری کننده دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را رهبری میکند و از طریق شعبات مرکزی و محلی، شوراهای حزبی را د ر جهت تحقق اهداف مندرج برنامه و مطالبات اساسنامه حزب رهبری می نماید.
۳ ـ  دارالانشاء در هر (۱۵) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.
۴ ـ تمام فیصله های دارالانشا به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه صورت میگیرد.

 

ماده هژدهم
وظایف و صلاحیت های دارالانشا:

دارالانشا  دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:
۱ ـ  اتخاذ تدابیر غرض تحقق به موقع تصامیم و فیصله های حزبی.
۲ ـ  رهبری کاروفعالیت شعبات، و شورا های حزبی ولایتی ،معادل آن وشهرکابل در جهت کار سیاسی، تشکیلاتی ،تبلیغاتی ،مالی و فرهنگی.
۳ ـ رهبری کار شورا های حزبی ولایتی ،معادل آن وشهرکابل در رابطه به پذیرش به صفوف حزب وسایر موارد .
۴ ـ معرفی نامزدان حزبی ویا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.
۵ ـ بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.
۶ ـ تأمین روابط با سایر احزاب، سازمان ها ی سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی بمنظور تأمین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.
۷ ـ  تا مین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی بمنظور معرفی حزب در سطح ملی و جهانی.
۸ ـ استماع گزارشات کار و فعالیت شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل حزب.
۹ ـ توزیح کارت های عضویت حزبی ویا تفویض صلاحیت با ارگانهای حزبی درزمینه .
۱۰ ـ صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.
۱۱ ـ معرفی کادر ها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.
۱۲ ـ رهبری شعبات مرکزی توسط برخی اعضای دارالانشاء.
۱۳ ـ ایجاد و الغای شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ،معادل آن وشهرکابل حزب بر اساس پیشنهاد شعبه تشکیلات.
۱۴ ـ تصویب لوایح وظیفوی شعبات مرکزی حزبی.
۱۵ ـ تعین مسئولین و اعضای شعبات مرکزی حزب.
۱۶ ـ تعین کادر ها به پست های حرفوی حزبی.
۱۷ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب به استثنای صلاحیت های اختصاصی بیروی اجراییه.
۱۸ ـ ارایه گزارش کار و فعالیت دارالانشاء به بیروی اجراییه حزب.

 

ماده نزدهم
رییس حزب:

رییس حزب دارای وظایف آتی می باشد:
۱ ـ  ریاست اجلاس کنگره ، شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا،
۲ ـ نماینده گی از رهبری حزب دراجلاس ملی ، بین المللی ،مقامات حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی سازمانهای بین المللی، ملل متحدوغیره در همآهنگی و آگاهی قبلی دارالانشاء،
۳ ـ  تآمین همآهنگی در کار ارگانهای رهبری کننده حزب،
۴ ـ رهبری کلی امور شعبات مرکزی حزب،
۵ ـ رهبری مستقیم امور مالی حزب.
۶ ـ  اعلان موقف حزب در رابطه به مسایل اهم ملی، طبق فیصله بیروی اجرائیوی حزب.

 

فصل چهارم
شوراهای محلی

ماده بیستم
شورای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل:
الف:
شوراهای ولایتی نظربه تصویب دارالانشای حزب ایجاد میشود.
ب:
شوراهای ولایتی که درکنفرانس های حزبی ولایتی انتخاب میگردد ،نظربه کمیت اعضای حزب از۳الی ۴0تن اعتبار میداشته باشد.درصورت ضروت شورای مربوط میتواند %۲0 ازبهترین اعضای حزب توسعه داده شود.درصورتیکه اعضای شورای ولایتی از ۱۵ نفر تجاوز نمود بیروی های اجراییه شورای ولایتی انتخاب گردد.

شورای های ولایتی معادل آن وشهرکابل موظف اند :

۱ ـ تحقق مصوبات دارالانشا وبیروی اجراییه حزب .
۲ ـ  رهبری سازمانهای تحت امرش درراستای تحقق فیصله های حزب .
۳ ـ  اتخاد تدابیرغرض جذب به صفوف حزب وتبلیغ اهداف حزب دربین مردم .
۴ ـ  ایجاد شوراهای حزبی ولسوالی ، شهری (بدون شهرکابل )، نواحی .
۵ ـ اتخاذ تدابیر غرض تدویر به موقع جلسات حزبی سازمان های مادون وکنترول ازجمع آوری حق العضویت واعانه حزب.
۶ ـ  ارایه گزارش به دارالانشای حزب .
۷ ـ  شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل که بیروی اجراییه نداشته باشند درهر ۱۵ روزجلسات خویش را دایر مینمایند. شوراهای ولایتی که دارای بیروی اجراییه اند درهر سه ماه یکبار وبیروهای اجراییه شان درهر ۱۵ روز یکبار تدویر جلسه نمایند.
درصورت ضرورت جلسات فوق العاده دایرشده میتواند.
۸ ـ شوراهای ولایتی، معادل‌ آن وشهرکابل مستقیمأ تحت رهبری دارالانشای حزب کاروفعالیت خود را تنظیم نموده شعبات ضروری را ایجاد، سیستم منظم اطلاعات وگزارشدهی را تنظیم نمایند.
۹ ـ  شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل منحیث نماینده حزب درمحل درانتخابات شورای ملی ، شورای ولایتی، شورای ولسوالی وشاروالی ها نقش فعال را ایفا وکاندیدان حزبی وغیر حزبی را آماده وبه دارالانشا جهت تائید معرفی دارند.
۱۰ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل نظربه ضروت تشکیلاتی درساحه تحت فعالیت اش ، شوراهای ولسوالی ، شهری ونواحی را طی مصوبات ایجاد مینماید.
۱۱ ـ شوراهای کشوری معادل شوراهای ولایتی میباشند.

 

ماده بیست ویکم:
شوراهای شهری(بدون کابل)، نواحی وولسوالی :

۱ ـ شوراهای شهری ، نواحی وولسوالی نظربه ضرورت طبق مصوبات شورای ولایتی مربوط ایجاد میگردد.
۲ ـ شوراهای نواحی طبق پیشنهاد شورای شهر ومنظوری شورای ولایتی ایجاد شده میتواند.
۳ ـ  وظایف شورای های شهری، نواحی وولسوالی مانند شورای ولایتی درساحه مسئولیت شان بوده، شوراهای نواحی به شورای شهری ، شوراهای شهری وولسوالی به شورای ولایتی گزارشده میباشند.
۴ ـ رهبری شوراهای شهری ، نواحی وولسوالی درکنفرانس های مربوط انتخاب ودارای منشی ومعاون میباشند.
۵ ـ  درصورت کمیت اعضا میتوان بیروهای اجراییه را ایجاد کرد که تعداد آن مطابق کمیت اعضای حزب تعین میگردد که نباید از ۱۵ تن اضافه گردد.

ماده بیست و دوم:
گروپ های حزبی، سازمان اولیه :

۱ ـ گروپ های حزبی ، حلقه اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و بر اساس محل زیست یا محل کار با تعداد (۳ الی ۱۵) عضو ایجاد میگردد. درصورت ازدیاد اعضا در یک محل چند گروپ حزبی تشکیل شده میتواند.
۲ ـ گروپ های حزبی ، دارای منشی و معاون میباشد که از جانب اعضا با رای گیری آزاد و مستقیم انتخاب میشوند. گروپ های حزبی در ساحه فعالیت خویش طبق دساتیر مقامات حزبی و مندرجات اساسنامه کار مینماید.
۳ ـ اعضای گروپ های حزبی ، اهداف حزب را در میان مردم و کلکتیف مربوطه توضیح و تبلیغ نموده، جلب وجذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند.
۴ ـ  گروپ های حزبی روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی و فرهنگی، تجاری و قومی ایجاد و تقویت می بخشد.
۵ ـ  در صورتیکه در یک محل بیش ازسه گروپ حزبی وجود داشته باشند، سازمان اولیه متشکل از منشی ها و معاونین گروپ های حزبی مربوطه ایجاد میگردد.واین سازمان دارای منشی ومعاون میباشدکه از طریق رای گیر علنی انتخاب میگردد.
۶ ـ  سازمانهای اولیه دارای کمیته رهبری بوده ، امور گروپ های حزبی ( درصورت ضرورت سازمانهای شعبوی ) رهبری مینماید.
۷ ـ  پذیرش به حزب ، جمع آوری حق العضویت واعانه ، تدویر جلسات گروپی ، ارتقای آموزش اعضای حزب ، تامین ارتباط با مردم درساحه مربوطه ، تبلیغ اهداف حزب ، تحقق مصوبات مقامات مافوق با تهیه پلان های تدابیری، ایجاد گروپهای علاقه مندان وغیره. ازوظایف سازمان اولیه است.
۸ ـ  سازمان اولیه به شوراهای ناحیه ، شهربدون ناحیه و ولسوالی گزارش ده می باشد.  

فصل پنجم
احکام متفرقه

ماده بیست و سوم:
امور مالی:

حزب از جهت مالی متکی است بر :
۱ ـ  حق العضویت اعضاء که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد،
۲ ـ  اعانه و کمک های مالی اعضا ، علاقه مندان وهوا داران،
۳ ـ عواید نشرات و مطبوعات،
۴ ـ  عواید تشبثات اقتصادی.

 

ماده بیست وچهارم
تشبثات اقتصادی:

حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی، تعلیمی ،فرهنگی مبادرت ورزد.

 

ماده بیست و پنجم
حزب و انتخابات:

حزب به مثابه سازمان فعال سیاسی در تمام رویداد های سیاسی کشور منجمله انتخابات نقش اساسی وفعال گرفته ، کاندیدان مستحق را معرفی ویا با سایر نیروهای ملی ،دموکراتیک وهمسو از کاندید مشخص پشتیبانی مینماید.

۱ ـ  هرعضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، شورا های قریه، مجالس شاروالی و شاروال ها شرکت نماید.
۲ ـ  اعضای حزب در انتخابات تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایستگی نامزدان را درنظر گرفته از آنها حمایت می نماید.
۳ ـ  نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری از جانب بیروی اجراییه ، نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه ازجانب دارالانشا در مشوره با شورا های ولایتی ، معادل آن وشورای شهر کابل و برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب شورا های حزبی مربوط معرفی میشوند. 


ماده بیست و ششم

بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی

حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود میباشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت دارالانشا حزب است.

ماده بیست و هفتم
حزب و جامعه مدنی:

حزب بمنظور پرورش سالم جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه و آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شورا ها و اتحادیه های مربوطه مساعدت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.

ماده بیست وهشتم
مکافات ومجازات:

الف - اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت و شایستگی در اجرای وظایف حزبی و مبارزه صادقانه، برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه و اساسنامه حزب، بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه، شعبات مرکزی و تائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند.
نوع و سطح  تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تعیین و مشخص میگردد.
ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه و تخلف از اصول، موازین و دساتیر حزبی ذیلاً تأدیب و مجازات میشوند:
-  توصیه.
-  اخطار.
-  اخراج ازعضویت حزب.
چگونگی تأدیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تنظیم و مشخص میگردد.
اخراج اعضای شورای مرکزی از عضویت حزب صلاحیت دارالانشا میباشد ودرمورد مجازات سایر اعضای حزب طرزالعمل جداگانه ترتیب میگردد.

 

ماده بیست ونهم
دفاتر حزبی:

مقر شورای مرکزی حزب در شهر کابل بوده، دفاتر و نماینده گی های حزبی در واحد های اداری و محلات به پیشنهاد شوراهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل ، تشکیلات مرکزی ومنظوری دارالانشا ایجاد میگردند.

 

ماده سی ام
انحلال حزب:

در صورت بروز اوضاع نا مساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف برنامه آن نا ممکن گردد، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها، ختم کار یا انحلال حزب در جلسه فوق العاده شورای مرکزی تحت غور و بررسی قرار گرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ و موضوع طی اعلامیه رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده می شود.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۸ـ ۰۱۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

به دوستاداران شعر و ادب ازبکی،

اینک اینبارسروده دلپذیری ازشاعرتوانای کشورجناب سید عزیزالله « الفتی »، که یکی از سروده پردازان نازک خیال و نخبه ولایت جوزجان بوده، و ادب شناسان او را « بیدل اوزبیکان» می خوانند را بنشر می رسانیم. امید این سروده زیبای عرفانی مورد پسندش دوستان قرارگیرد. بامداد

 

اویلچـی قیــز

 

ای مغنــــــی تون یریم بولمـــکده کیلتیر گیل رباب

باش له گیل عـــشـاق دیــن ایلـــب نوا نی انتـــخاب

دردی لـــب تشــــــنه ای ســـاقی تعـــلل ایــــتمه یین

بواویلـــچی قیز یوزیدن وقــتی دیر آچسنگ حجاب

پیـــــردیر ایتـــمیــــش اراده ای برهمن اوغـــلی توت

بزم اهــــلی اوزیـــــدن بیــــگانه بولـــگونچه شــراب

بویــــله ناز ایــله که می ســـــوند یرســه ساقی جام ارا

تانگ ایمس دیر محتسب نینگ کونگلی هم بولسه کباب

ای که بولمـــــیش سن ملازم یکــــکه بیر اوی اهلیگه

انــــچه دیر بوساغه ده یاتــــگن لر احـــــوالی خراب

اوشـــــبومی اعجازی بیـــملک برچه گه مقدور ایمس

زاهد اونده اوزنی کورمــــیش صــوفی ایرســـه آفتاب

بواوشل می کیـــم یورک خــونابی نیـــنگ انده قاتیـب

گــوهرین عشـــــق اکســــیری ایــتگن ازل ده لعل ناب

ساقـــیا قیـــلگـــیل جــدل کیـــچ اولدی ایلنــــتــیر قدح

تانـــگ آتر دیـــب شیــــخ میز اینــیقسه ایلر ایشتیراب

عزیزالله « الفتی »

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۳۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

   Copyright ©bamdaad 2018