پیام شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی

 

با مسرت تمام که کار کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به روز پانزدهم ماه سپتامبر ۲۰۱۹ ترسایی درشهر کسل کشور المان در فضای همبسته‌ گی رفیقانه، تفاهم و همسویی و با اشتراک فعال نماینده‌ گان انتخابی شوراهای کشوری با موفقیت تمام برگزار شد.

درگزارش این کنفرانس که کارکردها، دستاوردها و پرابلم‌های موجود به ‌طور دقیق انعکاس یافته بود مورد تأیید اشتراک کننده گان کنفرانس قرارگرفت و خطوط اساسی راهکارها و وظایف بعدی سازمان‌ های حزبی در اروپا برجسته گردیده بر ضرورت وحدت و یکپارچه گی اندیشه وعمل سازمان‌های حزبی ما در اروپا تأکید گردید. در گزارش کنفرانس مسأله وحدت‌ ها، اتحادها و همبسته‌ گی ملی در محوریت نیروهای ملی، دموکراتیک و میهن پرست از اهمیت قابل ملاحظه‌ یی برخوردار بود.

شورای کشوری یونان که درکارکنفرانس از طریق شبکه پالتاک به صورت فعالانه اشتراک داشت، از کارکردهای هفت ساله شورای اروپایی قبلی در رأس رفیق کاوه کارمل سپاس گزاری نموده، انتخاب رفقای جدید اعضای شورای اروپایی به‌ طوراخص برای رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی، رفقا دیپلیوم عمر محسن زاده و صمد کارمند معاونان و رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی را صمیمانه شادباش می‌ گوید. برای مسوولان جدید شورای اروپایی در امر تحکیم یکپارچه گی و تقویت صفوف حزب پیروزی‌ های مزید آرزو می‌ بریم.

با درودهای رفیقانه

ابوبکر فیض

رییس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۴۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019

 

روز جهانى صلح را گرامى ميداريم


روز ( ٢١ ) سپتامبر را سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى صلح اعلام نموده اند که بر بنیاد آن از ( ١٩٨٢ م ) باينطرف ازاين روز تجليل می گردد.
اعلام رسمى ازاين روز در واقع بازتاب بار گران مسووليت اين سازمان در راستاى « حفظ صلح » و « امنيت بين المللى » از اهم مقاصد ايجاد اين سازمان معتبر جهانى ميباشد كه به صورت مشرح در اولين ماده منشور سازمان ملل متحد مسجل گرديده است و ارگانهاى اين سازمان و منجمله مجمع عمومى و به صورت خاص شوراى امنيت آن ،مطابق به احكام فصل پنجم منشور، صلاحيت دارد تا « اقدامات موثر دسته جمعى براى جلوگيرى و رفع تهديد عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز و ساير اعماليكه ناقض صلح و يا وضعيت كه منجر به نقض صلح گردد بر طبق اصول عدالت و موازين حقوق بين المللى ازان جلو گیری و تصمیم اتخاذ نمايد. »
صلح بزرگترين آرمان بشريت و ركن اصلى احترام به كرامت و حقوق انسانى ميباشد كه در گام اول با أيده صلح ، تقويت و مراقبت از آن متجلى ميگردد و با نفرت از جنگ و خشونت مصداق می يابد .
بى جهت نمي باشد كه در كشور جرمنى ازين روز بحيث روز « مخالفت با جنگ » تجليل ميدارند و بيشترينه بنام روز آتش بس نيز مسمى ميگردد.
فلسفه اعلام روز جهانى صلح معطوف به جلب توجه ، تمكين و عطف توجه رهبران سياسى و سكانداران جهان به اين نياز مبرم بشريت است كه : بايد لااقل یک روز در سال به صلح فكرنمايند كه پايه تداوم كره زمين و ابناى بشر ميباشد و به قربانيان جنگ و خشونت و عواقب دهشتبار آن كه صداى وجدان بشريت ميباشد ، توجه گردد.
در روز جهانى صلح بايد اين سوال را مطرح ساخت كه :  
چرا بزرگترين سازمان جهانى و با آرمان بزرگ در امر صلح و امنيت جهانى ناكام است ؟
اين ناكامى در گام نخست از عدم وفادارى اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به انديشه صلح و فقدان پاسدارى ازين انديشه متبارز است كه درعمل با نقض اشكار موازين حقوق بين الملل منجرگرديده است.
متاسفانه جهان در موقعيت اسفناک قراردارد، با وجودیکه اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه رسالت حفظ « صلح » و « امنيت جهانى » را عهده دار ميباشند ، اشكارا به نقض صلح ، جنگ افروزى و خشونت پرورى متهم ميباشند.
فقدان معيارها و موازين قبول شده حقوق بين المللى ، نقض احكام منشور سازمان ملل متحد و ميثاق ها و كنوانسيون هاى جهانى ، نوعى قانون جنگل را در جهان مستولى ساخته و شباهت به « جهان هابسى » و جواز شمردن « خوردن ماهى هاى خورد ، توسط ماهى هاى كلان » صلح و امنيت جهانى را در مخاطره قرارداده است.
قربانى اين احوال هولناک مردمان مظلوم و زنان و كودكان در بخش هاى بزرگ از جهان ميباشند كه با نهايت تاسف افغانستان و افغانان در صدر اين قربانى ها قراردارند.
بيشتر از چهار دهه است كه جنگ: اين نفرت انگيز ترين و مخوفترين برگه تاريخ زندگى مردم به عزا نشسته و مظلوم افغانستان را رقم ميزند و در واقع:
افغانستان و مردم ان بزرگترين قربانى جنگ و خشونت تحميلى ميباشند و تراژيدى خونبار شان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است.
در حاليكه صلح مبرمترين اولويت مردم و شرط و رمز بقاى افغانستان ميباشد ، حوادث يكسال اخير و تبديل پروسه صلح به « پروژه صلح » و تبديل شدن به ابزاركمپاين انتخابات ايالات متحده امريكا ، گويايى اين حقيقت تلخ است كه در تالابهاى خون و خشونت ، هنوز اندرخم يك كوچه باشيم ! كه چنين مبادا!
در تجليل از روز جهانى صلح ، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، يكبار ديگر بخاط دستيابى به صلح واقعى و پايدار به ضرورت فورى آتش بس سرتاسرى تاكيد و بذل توجه جدى مراجع افغانى و بين المللى را به فراخوان انجمن بخاطر انفاذ آتش بس جلب و پيشنهاد مينمايد.
با حرمت

هيات رهبري انجمن

مير عبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۳۰۹

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

 

 Copyright © bamdaad 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان
به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وانتخاب رفیق دانشمند داکتر حبیب منگل را بحیث رییس این شورا به تمام اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان وبخصوص اعضای شورای اروپایی حزب تبریک عرض نموده خواهان موفقیت های بیشتر رفقا بوده  و می باشیم.

بادرود های رفیقانه


جیلانی
رییس شورای شهر کابل حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۵/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

پیام شادباش شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

بمناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی

 

کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که بروز پانزدهم ماه سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی در شهر کسل کشور المان در فضای همبستگی ، تفاهم و وحدت و با سهمگیری فعال نماینده گان منتخب برگزار گردید یکی از رویداد های با اهمیت زنده گی سیاسی و سازمانی ما بشمار میآید .

دراین کنفرانس کارکردها ، دستآوردها و چالش های کاری گزارش یافت و برنامه ها و راهکارهای نوین برای گشایش دورنما ها و سمتگیری های سازنده مورد گفتمان رفیقانه قرارگرفت . همه اشتراک کننده گان ، اعم از نماینده گان انتخابی و مهمانان همسو ، به مسایل اساسی و مبرم زنده گی سیاسی و اجتماعی پرداخته و نیازهای کار و پیکار سازمانی و مبارزه سیاسی خود را بخاطر قطع جنگ و مداخلات خارجی در کشور ، تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی برجسته ساختند . با اتفاق نظر در باره ضرورت اجتناب ناپذیر وحدت اندیشه وعمل همه نیروهای وطنپرست ، به ویژه احزاب و سازمان های سیاسی رسالتمند سخن گفته شد . تصامیم کنفرانس چه در بخش عملکرد سیاسی و چه در بخش تشکیلاتی و ساختاری همه در فضای آزاد و دموکراتیکاتخاذ گردید و نوید دهنده آغاز نو و حرکت پویا ی شورای اروپایی ماست .

 شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان که درکار این کنفرانس شرکت فعالانه داشت خود را در تصامیم جمعی آن بخاطر تحقق وظایف سازمانی و اهداف سیاسی مطروحه شریک و متعهد دانسته و برای برآورده ساختن آنها ازهیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد .

ما یقین کامل داریم که اجرای این تصامیم سازمان ما را به مراحل کمی و کیفی بهتر ارتقا بخشیده و به نقش و اثرگذاری آن در پروسه ها و کارزارهای سیاسی خواهد افزود . انتخاب اعضای شورای اروپایی نو با در نطرداشت اصل شایسته گی و اتحاد درونی ساختار سزاوار تمجید و قابل پشتیبانی است . انتخاب رییس ، معاونین و سکرترمسوول شورای اروپایی در نخستین اجلاس آن که با اتفاق رای صورت گرفت مورد حمایت قاطع ما قرار دارد .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان با اظهار رضایت عمیق انتخاب شورای اروپایی جدید را به همه اعضای آن تبریک گفته و به رفقای ارجمند داکتر حبیب منگل رییس ، دیپلوم انجینرعمر محسن زاده و صمد کارمند معاونین و  صفت الله عملیار سکرتر مسوول این شورا صمیمانه مراتب شادبادش های خود را ابراز میدارد .

آرزومندیم که شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در برآورده ساختن همه وظایف و اهداف کاری خود موفق بوده و روز تا روز با پیمودن پله های عالی تر رُشد به دستآورد های چشمگیر در حیات سیاسی و اجتماعی  اروپا و میهن عزیز ما ، افغانستان نایل گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

ویانا ـ اتریش

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019

 

پیام شاد باش شورای کشوری سوییس حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب

 

شورای کشوری سویس تدویرجلسه حضوری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان را به کمیسیون تدارک و راه اندازی کنفرانس ، و شورای کشوری المان حزب که زحمات زیادی را درسازماندهی و پیشبرد کارکنفرانس متقبل شدند تهنیت و شادباش میگوید .

 دراین جلسه باشکوه رییس ، معاونین ، سکرترمسوول و اعضای شورای اروپایی حزب  با رای گیری دموکراتیک انتخاب شدند که این مسوولیت را به همه شان تبریک میگوییم .

 شورای حزبی سویس به شورای اروپایی و رفیق عزیز دوکتورحبیب منگل رییس شورای

اروپایی ازهمکاری همه جانبه خود اطمینان میدهد .

پیروزباد حزب آبادی افغانستان!

 

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۲۱۰۹ 

Copyright ©bamdaad 2019