سرود کارگر

کارگر کارم و بازوی توا نای وطن

جانم فدای وطن

بزرگرم خادم نان آور کارای وطن

جانم فدای وطن

درپیُ مزرعه مکسب فابریکه روان

برفاه همه گان

تا بر آورده شود خواست وتمنای وطن

جانم فدای وطن

خانه ونان لباس صحت وتحصیلات

هدف عالییُ ماست

سازم از خاک سیه گلشن زیبای وطن

جانم فدای وطن

شهر وبازار پر از حاصل تولیداتم

 کار وامکاناتم 

تا که اکمال شود مبرمیتهای وطن

جانم فدای وطن

چرخه ی چوبی داس چکش انترنیت

همه دستا وردیست

هست انگیزه به هر کارگردانای وطن

جانم فدای وطن

زنده بادا وطن ومردم زحمتکش ما

کوشش و جوشش ما

کار وتولید بود قوت دلهای وطن

جانم فدای وطن

گرچه از گردش سرمایه ستم بسیار است

ظلم واستثمار است

راه ما جنبش رزم است به پهنای وطن

جانم فدای وطن

خیز زنجیر اسارت شکن ای پیشآهنگ

تا شوی رسته زجنگ

هم  موفق شود اندیشه والای وطن

جانم فدای وطن

وقت بیداری و همبستگی وهمیاریست

وحدت و همکاریست

بهر نابودی اندوه و المهای وطن

جانم فدای وطن

گر شود کارگر روشنگر هم دهقانا ن

همه یکپارچه روان 

حل شود مشکل امروزی وفردای وطن

جانم فدای وطن

به همه کارگر و زحمتکش این کشور ما

خلق دانشور ما

وحدت است ضامن پیروزییُ علیای وطن

جانم فدای وطن

ای خوش آندم  که شود تا سر کویش برسم

بر رهش بوسه زنم

تا کنم سر مه چشم ، خاک سرآپای وطن

جانم فدای وطن

جانم فدای وطن

جانم فدای وطن

عبدالو کیل کوچی

شعری برای کارگر
 
جشن اول می روز همبستگی كارگران جهان
خواستم شعری برایت بگویم کارگر
شعری از پر پینه دستت،
شعری از پر کینه قلبت،
درد و رنجت.
شعری از کاخ ستم گر،
شعری از کوخ تو رنج بر،
شعری از گرمای آتش پای کوره،
شعری از سنگینی زنجیر
شعری از تاریکی دخمه،
و اندر معدون و خانه.
شعری از برخورد با آهن،
به جای گل،
تمام صبح و شب هایت،
شعری از نابودی ایمانت،
شعری از شرمت به پیش خرد فرزندت،
به پیش بی گنه همسر،
تمناشان لباسی نو.
... شعری از احساس مردن زیر بار زندگی،
و آن پتکی که می کوبی
نه بر آهن،
که بر فرق تمام بی شرافت ها،
که بر اندیشه ناپاک غارت گر
شعری از کارگر ظلم و ستم،
شعری از کارگر خشم و خروش
شعری از وحدت با محرومان،
شعری از خشم فراوان،
شعری از چالش با مترف ها،
شعری از ...
اما...
خبر رسید...
خبر رسید که ظلمت به سوی نابودی است،
نبرد ما به سوی پیروزی است.
خبر رسید که دنیا به کام ما شده است،
و روز فتح و ظفر بر همه عیان شده است.
خبر رسید که دست خدا از آستین امت،
بریده است دست ستم گران ضد امت.
خبر رسید که سرمایه دار بی ایمان،
بگشت فنا به دست مردان.
خبر رسید کاخ مزدوران،
گشته مسخر دست مستضعفان و محرومان.
خبر رسید که غارت گر پر تزویر،
شدند اسیر مردم به یک زنجیر.
خبر رسید که روز آبادی است.
و روز جشن و سرور و آزادی است.
خبر رسید که ایمان برنده شد بر زور،
رسید موسم شادی و جشن و سرور.
خبر رسید که روز کارگر برپا شد،
جهان دگر شد و حال کارگر دیگر شد.
اندرين تاريک سرا تا چند اسيرجاهلان !
شهربانان عزيز و شمع داران را چه شد ؟
در ديار ما گروهي جان سپاران ديگرند!
سرفرازي، پايه داري عياران را چه شد؟
«  سيد زبير واعظی »
 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۳۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019


برگزاری میتنگ دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان 

گزارشگر: یاسمین همسنگر

 بروز ۲۰ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی  بنا به فراخوان « همایش اروپایی زنان افغانستان » ، همیاری و تشریک مساعی نهادهای کار با زنان ، فعالین حقوق زن ، نماینده گان جامعه ی مدنی افغانها در اروپا، احزاب سیاسی،  ‌نهادهای حقوقی و فرهنگی ، میتنگ وسیع  و با شکوهی با اشتراک تعداد کثیری از افغانها ی مقیم اروپا اعم از زنان و مردان متعهد و دادخواه در شهر آرنهم کشور شاهی هالند برگزار گردید .
در این گردهم آیی با شکوه که توسط بانو یاسمین همسنگر ، سکرتر مسوول همایش اروپایی زنان افغانستان ، بانو یاسمین زیارمل عضوهیات مدیره همایش ، بانو مقتدرگوینده موفق و بانو لیدا به زبانهای فارسی دری ، پشتو وهالندی گرداننده گی می شد درابتدا داکتر شفیقه رزمنده یکی از پیشکسوتان نهضت زن و رییس همایش اروپایی زنان افغانستان طی سخنرانی شورانگیز ومبسوطی در رابطه به دادخواهی برای ملت و زنان افغانستان در پیوند با روند صلح و اهمیت حیاتی حضور گسترده زنان آگاه  و مبارز دراین پروسه ‌ضرورت هر چه عاجل صلح به منظور فراهم آوری شرایط مطمین کار و زنده گی برای مردم مظلوم،  بخصوص زنان رنجدیده ی کشور از همه نهاد های حمایت ازحقوق زنان مطالبه نمود تا با اتحاد وهمیاری جهت به سررسانیدن آرزوهای زنان زجرکشیده کشور ازهیچگونه سعی وتلاش خسته گی ناپذیر دریغ نورزند .
بعدا بانو پرستو ، مشعل ترنم  وملکه آواز افغانستان ‌و معاون همایش اروپایی زنان افغانستان ، بانو عزیزه عنایت شاعر ونویسنده، بانو سهیلا زحمت رییس شورای سراسری زنان درهالند ، نورالدین همسنگر شاعر و ‌نویسنده ، بانو سعیده طلوع رییس انجمن همبستگی زنان شهر ایندوفن ، بانو صالحه وهاب رییس کمیسیون زنان اتحادیه انجمن ها ی افغانها در هالند ، بانو ناهید علومی سکرتر مسوول مجله بانو ، بانو زرغونه ولی فعال مدنی، بانو گلچهره یکی از فعالین حمایت از حقوق زن، بانو فوزیه زرین گوینده رادیو نوین وکارمند دفتر مهاجرین شهر tiel ، داکتر روح افزا نماینده شورای اروپایی حزب وطن، ولی محمد زیارمل نماینده شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و مقیم احمدی مسوول کمپاین حقوق بشر درهالند ضمن صحبت های همه جانبه حمایت و پشتبانی بیدریغ شان را از فعالیت های دادخواهانه زنان افغانستان ابراز داشتند .
در اخیر نامه سرگشاده همایش اروپایی زنان افغانستان عنوانی سرمنشی ملل متحد ‌،اتحادیه اروپا و نهادهای ذیدخل توسط بانو یاسمین همسنگر، سکرترمسوول همایش اروپایی زنان به خوانش گرفته شد که مورد استقبال وتایید اشتراک کننده گان میتنگ  قرارگرفت این میتنگ با شکوه با دادن شعارهای:
ـ ما زنان به عقب بر نمیگردیم !
ـ ما صلح میخواهیم صلح نیاز حیاتی زنا ن افغانستان است...
به زبانهای فارسی دری ، پشتو و هالندی در اوج احساسات حاضرین پایان پذیرفت .
قابل یاد آوری است که محل برگزاری میتنگ با سمبول های همایش اروپایی زنان، شعار ها و پلاکارت های حمایت از حقوق زنان به زبان های مختلف مزین گردید ه بود که به شکوهمندی هرچه بیشتری این گردهمآیی افزوده بود.
بر علاوه پیامهای همبسته گی و همصدایی عنوانی همایش اروپایی زنان از جانب شوراهای اروپایی، حزب آبادی افغانستان ، حزب وطن ، حزب متحدملی ، اتحادیه انجمن های افغانها در هالند ، انجمن حقوق دانان درارو پا و فدراسیون فرهنگی تورک تباران  ، مبنی بر حمایت ازدادخواهی زنان در پیوندبا روند صلح مواصلت ورزیده بود .