د ښځـو د ورځـې په ویاړ 

 

نن ورځ د ښځو ده پر ښځو ستمونه کوي

نشته مکتب نه پوهنتون ملا جرمونه کوي

ولې ښکلا او له ښایست سترګې وړندې د ملا

ولې ښکلا ته دوي دیوال او زندانونه کوي

د پرښتو له آزادۍ ولې ډاریږي ملا

ولې پر زړه د ملا تور شیطان حکمونه کوي

د فساد یو لوری که ښځه بل خوا نر ولاړ دی

حق له فساد سره په یو شان چلندونه کوي

ملا دی ناست شپه تر سهار، د تور فکرو په لټه

کله نصاب کله د شرعې جنجالونه کوي

لوست پر تا بند، سیل پر تا بند ژوند پر زندان تیروه

د شرعیت پر نوم بیځای داسې حکمونه کوي

دوی ته تیارې ولې ښایسته د لمر رڼا نه ښکاري

د جهالت دیو ته لار خلاصه تورتمونه کوي

هم د دنیا او اخرت زده کړه پر علم کېږي

ولې ملا د علم لاره کې خنډونه کوي

علم رڼا ده د انسان عقل او سیرت رڼوي

د جهالت تورو دیوانو ته جیلونه کوي

هیڅ بهانه د علم لاره کې توجیح نه لري

هر څو ملا ورته له خیټې دلیلونه کوي.

(عبدالملک پرهیز)

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۹/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 پیام شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت روزهمبستگی جهانی زنان 

روزجهانی زن همه ساله به روز هشتم مارچ در سراسر جهان و در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون تجلیل میگردد. تجلیل از روز زن تاریخچه طولانی دارد.جنبش زنان با اعتصاب آغاز شد ، با قربانی تحکیم گردید ، با پیشنهاد کلارا زیتکین مدافع حقوق زنان روز هشتم مارچ بعنوان روز جهانی زن مطرح شد و با همبستگی بیشتر ومبارزات سیاسی در اجندای اسامبله عمومی ملل متحد قرار گرفت و مشروعیت بین المللی یافت.

طوریکه همه ما میدانیم که در تمام جوامع عقب مانده بطور عام و بطور خاص درافغانستان ، زنان با تبعیض دو گانه روبرو هستند ، هم بعنوان همسروزن د رخانواده و هم زن بحيث جنسیت در جامعه. نابرابری ها به دلایل عقبماندگی ، عنعنات ناپسند ، فقر ، جنگ ، فساد وعقاید تند مذهبی در کشور بیداد میکند و بیشترین قربانی جنگ و فساد در کشورنیز زنان و کودکان میباشند. 

این همبستگی جهانی زنان سراسر جهان بخاطر از بین بردن نابرابری های جنسیتی و تساوی حقوق زنان با مردان که درروز هشتم مارچ بنمایش گذاشته میشود ، نقش خود را دراین امر مهم حقوق بشری ایفا خواهد نمود وازینرو تمام نیروهای مترقی و بشر دوست آنرا گرامی میدارد. 

طوریکه میدانیم که معیار ترقی و پیشرفت یک جامعه با آزادی زن و تساوی حقوق آنها با مردان میتوان مشخص ساخت . در جوامع که زنان حقوق مساوی دارند این کشور ها به پیشرفت نایل گردیده اند.

با هزار تاسف که در اوضاع و احوال کنونی در نظام طالبی در افغانستان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش یعنی تحصیل و کار محروم گردیده اند . ما از جوامع بین المللی و نهاد های مدافع حقوق بشری تقاضا میکنیم که بالای حاکمان جدید در افغانستان فشار وارد کنند تا حق تحصیل و کار زنان افغان اعاده شود.

شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان روز همبستگی جهانی زنان را گرامی میدارد و  بهترین تبر یکات  خویش را بمناسبت این روز خجسته به تمام زنان جهان و بخصوص زنان رنجدیده و عذاب دیده افغانستان تقدیم داشته موفقیت های مزید درامر بدست آوردن حقوق و آزادی های شان آرزو مینماید . 

نيکمرغه دي وي د ښځو نړيواله ورځ !

فرخنده باد هشتم مارچ روز همبستگی جهانی زن !

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام شادباش کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روزهمبستگی زنان جهان

 

امسال هشتم مارچ روزهمبستگی زنان  جهان ، از سوی نیروهای ترقیخواه وعدالت پسند در حالی تجلیل میشود که مساله تامین صلح جهانی ، پایان بخشیدن به ستم و بیداد ، همزیستی مسالمت آمیز، رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، پایان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی و حفظ محیط زیست در صدرخواست های بشریت مترقی و تحول پسند قرارگرفته است .

درکشورعزیز ما افغانستان خواست های برحق مردم برای « نان ، کار، آزادی » به خواست بنیادی برای زنده گی بهتر 

در صلح ، امنیت و دسترسی به حقوق و آزادی های دموکراتیک درپناه قانون وحق مشارکت مردم اعم از زنان ، مردان ، 

و تحقق حقوق شهروندی مساوی تبدیل شده است .

چنان که درپیام شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زن آمده است :

« ...درسالی که گذشت کشورشاهـد دشواری های فراوانی ناشی از تغیر رژیم و عدم مسوولیت پذیری جامعه جهانی دربرابر مردم افغانستان بود. این وضع باعث ایجاد فاجعه بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی شده و زنده گی میلیونها افغان را پراز درد ومشقت ساخت. افزایش بیکاری ، فقر، نبود منابع مالی برای پرداخت حقوق گروه های ازمردم  چون مامورین ،متقاعدین ، معیوبین و معلولین ، خانواده های بدون سرپرست و...، بسته شدن مکاتب و موسسات تحصیلی به روی زنان، کاهش درسطح تولیدات ملی و ده ها مصایب دیگر زنده گی لایه های ناتوان و زحمتکش جامعه را دشوار و غیرقابل تحمل نمود. دراین میان رهبری امارت برغم اظهارات پیشین شان برای پابندی به آزادی بیان ، حقوق زنان و اقلیت ها ، اخوت و عدالت ، درسطوح مختلف دست به اقدامات ناهمگون و مغایر تعهدات قبلی زده اند. ما شاهد هستیم که مساله آموزش دختران و کار زنان در اصل پذیرفته شده بود ، ولی چنان که منابع بین المللی گزارش میدهند در۲۹ فرمان و حکم امارت اسلامی این حقوق بنیادی محدود شده است .»

ما ضمن تایید و جانبداری ازدیدگاه های اصولی و واقعبینانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، به این باوریم که اعماریک جامعه مدرن امروزی بدون حضور نیمی از پیکرجامعه ناممکن میباشد.

حزب آبادی افغانستان که وارت بلااستحقاق جنبش های دادخواهی و مشروطیت در افغانستان میباشد،  پیوسته ازحقوق حقه زحمتکشان و لایه های ناتوان جامعه به خصوص زنان کشورحمایت و جانبداری نموده است. ح آا در تحقق اصول مرامی خود پیوسته از اندوخته های جنبش های  دادخواهانه سیاسی و اجتماعی کشور،ازجمله از اندوخته های بزرگ س د زا تحت رهبری دوکتور اناهیتا راتب زاد بهره میگیرد.

درخارج از کشور نیز سهم اعضای حزب ما درجنبش ها و سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغانهای مهاجردر اروپا برجسته میباشد .

کمیته حزبی ح آ ا درهالند ضمن ابراز تهنیت و شادباش به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زنان ، ازهمه هموطنان شریف از جمله جامعه مهاجر افغان در کشور شاهی هالند صمیمانه درخواست مینماید تا با سهمگیری فعال از مطالبات برحق زنان رنجدیده افغانستان حمایت نموده ، و برای برابری و رفع ستم مضاعف بر زنان دراروپا و جهان با سایر نیروهای دادخواه همنوا و همگام شوند.

 فرخنده باد هشتم مارچ ، روز جهانی زن!

نگذارند تا چراغ دانش و معرفت در سرزمین مادری ما کم نور و یا خاموش گردد!

به پیش در راه تساوی حقوق زنان با مردان !

نابود باد خشونت علیه زنان!

 

حفیظ مصدق 

مسوول کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان درهالند

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۷۰۳

opyright ©bamdaad 2023

 

 

پیام شادباش کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن


کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان با درک عمیق از نقش زنان درحیات اجتماعی یک جامعه ونقش سازنده، این قشر پرافتخار ونیمی از پیکر جامعه ما ، وهمچنان در سطح جهان در ساختار سیاسی ، اقتصادی وشیوه تولید ، و فکتورهای روبنایی جوامع و بادرک نیرو وعظمت ایشان در تمامی شیوه های حیات اجتماعی و به امید اینکه با مبارزات این قشر بالنده درسطح کشورما هرچه عاجل تغیراتی رونما گردد ، خویش را در تجلیل از این روز فرخنده شریک دانسته و برای تمامی خواهران ومادران زجر کشیده، کشور و با وعده، مبارزه در پهلوی آنان برای تغیر در حالت کنونی آنها و اعاده، حقوق حقه، شان تبریکات صمیمانه خویش را ابراز نموده ، و برای همه، شان صحت ،سلامتی  وطول عمر آرزومندیم۔


با تقدیم احترامات فایقه


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۸۰۳

opyright ©bamdaad 2023

 

 

بزرگداشت از هشتم مارچ ، روز جهانی زن

 

به تاریخ ٣مارچ  سال روان میلادی انجمن همبسته گی زنان افغان درهالند از روز جهانی زن تجلیل نمود.

درنخست بانو سیده طلوع ، رییس انجمن همبسته گی ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کننده گان ، بر تاریخچه « روز جهانی زن » روشنی انداخته ، راجع به وضعیت رقت بار زنان افغانستان صحبت نمود. بعدا محترمه شکیلا حیدری ضمن صحبت در مورد زنان افغانستان و شرایط فعلی سروده زیبای را بنام « زنی را میشناسم من » دکلمه نمود، که مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.  در ادامه محترمه ملیحه رحیمی در مورد افتخارات زنان در تاریخ اسلام صحبت نموده گفت علم بر زن و مرد فرض أست ،زنان حق کار تحصیل ، سیاست و سهم در دولت و اجتماعی دارند. موصوف از جامعه جهانی خواست تا زنان افغانستان را به خاطر حقوق حقه آنها کمک و حکومت سرپرست را وادار نمایند تا در مکاتب را باز و زنان را به وظایف شان بر گرداند.

دراخیر نادره نوابی و طاهره محمودی از انجمن همبسته گی زنان افغان درهالند در راس محترمه سیده طلوع ابرازسپاسگزاری نمود که چنین برنامه های عالی و خوب را سازماندهی و صدای زنان خفه شده افغانستان را بلند مینماید. بعد از صرف غذا که خانم های اشتراک کننده خوراکه های تهیه شده را در جمع دوستان صرف نمودند، به حق زنان و مردم افغانستان دعای خیر صورت گرفت.

 دربخش دوم برنامه بانو برشکی شاهین، با پخش موسیقی و دی جی به رنگینی محفل افزود که این برنامه مورد استقبال شرکت کننده گان مجلس قرارگرفت. دراخیر برنامه توسط بانو سیده طلوع  برای شرکت کننده گان محفل یک یک شاخه گل گلاب طور تحفه  اهدا شده و برنامه با گرفتن عکسهای یادگاری به ساعت ده و نیم شب خاتمه یافت.

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۶۰۳

opyright ©bamdaad 2023