پیام شادباش کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روزهمبستگی زنان جهان

 

امسال هشتم مارچ روزهمبستگی زنان  جهان ، از سوی نیروهای ترقیخواه وعدالت پسند در حالی تجلیل میشود که مساله تامین صلح جهانی ، پایان بخشیدن به ستم و بیداد ، همزیستی مسالمت آمیز، رفع نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، پایان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی و حفظ محیط زیست در صدرخواست های بشریت مترقی و تحول پسند قرارگرفته است .

درکشورعزیز ما افغانستان خواست های برحق مردم برای « نان ، کار، آزادی » به خواست بنیادی برای زنده گی بهتر 

در صلح ، امنیت و دسترسی به حقوق و آزادی های دموکراتیک درپناه قانون وحق مشارکت مردم اعم از زنان ، مردان ، 

و تحقق حقوق شهروندی مساوی تبدیل شده است .

چنان که درپیام شادباش حزب آبادی افغانستان بمناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زن آمده است :

« ...درسالی که گذشت کشورشاهـد دشواری های فراوانی ناشی از تغیر رژیم و عدم مسوولیت پذیری جامعه جهانی دربرابر مردم افغانستان بود. این وضع باعث ایجاد فاجعه بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی شده و زنده گی میلیونها افغان را پراز درد ومشقت ساخت. افزایش بیکاری ، فقر، نبود منابع مالی برای پرداخت حقوق گروه های ازمردم  چون مامورین ،متقاعدین ، معیوبین و معلولین ، خانواده های بدون سرپرست و...، بسته شدن مکاتب و موسسات تحصیلی به روی زنان، کاهش درسطح تولیدات ملی و ده ها مصایب دیگر زنده گی لایه های ناتوان و زحمتکش جامعه را دشوار و غیرقابل تحمل نمود. دراین میان رهبری امارت برغم اظهارات پیشین شان برای پابندی به آزادی بیان ، حقوق زنان و اقلیت ها ، اخوت و عدالت ، درسطوح مختلف دست به اقدامات ناهمگون و مغایر تعهدات قبلی زده اند. ما شاهد هستیم که مساله آموزش دختران و کار زنان در اصل پذیرفته شده بود ، ولی چنان که منابع بین المللی گزارش میدهند در۲۹ فرمان و حکم امارت اسلامی این حقوق بنیادی محدود شده است .»

ما ضمن تایید و جانبداری ازدیدگاه های اصولی و واقعبینانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان ، به این باوریم که اعماریک جامعه مدرن امروزی بدون حضور نیمی از پیکرجامعه ناممکن میباشد.

حزب آبادی افغانستان که وارت بلااستحقاق جنبش های دادخواهی و مشروطیت در افغانستان میباشد،  پیوسته ازحقوق حقه زحمتکشان و لایه های ناتوان جامعه به خصوص زنان کشورحمایت و جانبداری نموده است. ح آا در تحقق اصول مرامی خود پیوسته از اندوخته های جنبش های  دادخواهانه سیاسی و اجتماعی کشور،ازجمله از اندوخته های بزرگ س د زا تحت رهبری دوکتور اناهیتا راتب زاد بهره میگیرد.

درخارج از کشور نیز سهم اعضای حزب ما درجنبش ها و سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغانهای مهاجردر اروپا برجسته میباشد .

کمیته حزبی ح آ ا درهالند ضمن ابراز تهنیت و شادباش به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زنان ، ازهمه هموطنان شریف از جمله جامعه مهاجر افغان در کشور شاهی هالند صمیمانه درخواست مینماید تا با سهمگیری فعال از مطالبات برحق زنان رنجدیده افغانستان حمایت نموده ، و برای برابری و رفع ستم مضاعف بر زنان دراروپا و جهان با سایر نیروهای دادخواه همنوا و همگام شوند.

 فرخنده باد هشتم مارچ ، روز جهانی زن!

نگذارند تا چراغ دانش و معرفت در سرزمین مادری ما کم نور و یا خاموش گردد!

به پیش در راه تساوی حقوق زنان با مردان !

نابود باد خشونت علیه زنان!

 

حفیظ مصدق 

مسوول کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان درهالند

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۵/ ۲۳ـ ۰۷۰۳

opyright ©bamdaad 2023

 

بزرگداشت از هشتم مارچ ، روز جهانی زن

 

به تاریخ ٣مارچ  سال روان میلادی انجمن همبسته گی زنان افغان درهالند از روز جهانی زن تجلیل نمود.

درنخست بانو سیده طلوع ، رییس انجمن همبسته گی ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کننده گان ، بر تاریخچه « روز جهانی زن » روشنی انداخته ، راجع به وضعیت رقت بار زنان افغانستان صحبت نمود. بعدا محترمه شکیلا حیدری ضمن صحبت در مورد زنان افغانستان و شرایط فعلی سروده زیبای را بنام « زنی را میشناسم من » دکلمه نمود، که مورد استقبال حاضرین قرارگرفت.  در ادامه محترمه ملیحه رحیمی در مورد افتخارات زنان در تاریخ اسلام صحبت نموده گفت علم بر زن و مرد فرض أست ،زنان حق کار تحصیل ، سیاست و سهم در دولت و اجتماعی دارند. موصوف از جامعه جهانی خواست تا زنان افغانستان را به خاطر حقوق حقه آنها کمک و حکومت سرپرست را وادار نمایند تا در مکاتب را باز و زنان را به وظایف شان بر گرداند.

دراخیر نادره نوابی و طاهره محمودی از انجمن همبسته گی زنان افغان درهالند در راس محترمه سیده طلوع ابرازسپاسگزاری نمود که چنین برنامه های عالی و خوب را سازماندهی و صدای زنان خفه شده افغانستان را بلند مینماید. بعد از صرف غذا که خانم های اشتراک کننده خوراکه های تهیه شده را در جمع دوستان صرف نمودند، به حق زنان و مردم افغانستان دعای خیر صورت گرفت.

 دربخش دوم برنامه بانو برشکی شاهین، با پخش موسیقی و دی جی به رنگینی محفل افزود که این برنامه مورد استقبال شرکت کننده گان مجلس قرارگرفت. دراخیر برنامه توسط بانو سیده طلوع  برای شرکت کننده گان محفل یک یک شاخه گل گلاب طور تحفه  اهدا شده و برنامه با گرفتن عکسهای یادگاری به ساعت ده و نیم شب خاتمه یافت.

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۶۰۳

opyright ©bamdaad 2023

 

 درپیوند با هشتم مارچ روز جهانی زن :


برخیز خواهرمبرخیز که عهد خویش به میهن ادا کنیم 
خودرا زچنگ دیو اسارت رهاکنیم 

آتش به آشیانه بیدادگر زنیم
درهر کرانه شور قیامت بپا کنیم 

برخیز از حصار شب تیره بگذریم 
زشت زمانه هرچه بود زیر پا کنیم 

از سینه ها‌غبار غم و کینه بستریم 
هرخانه جایگاه محبت بناکنیم

از لوث غیر پاک بروبیم این سرا 
میهن رها زفاجعه هربلا کنیم 

بیگانه نیست در غم و شادی این وطن 
تاکی زدست غیر مدد التجا کنیم 

باما نساخت دور فلک را بهم زنیم 
فکری به شادمانی این غمسرا کنیم 

مرهم کسی به زخم دل ما نمی ‌شود 
باید بدست خویشتن آنرا دواکنیم 

با اتحاد و همدلی برخیز خواهرم
راهی بسوی روزن آینده واکنیم. 

(نورالدین همسنگر)

هالند ـ مارچ ۲۰۲۳

 

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۹۵۰۳

opyright ©bamdaad 2023

 

 

ارجگزاری از ۸ مارچ ، روز بین المللی زنان درکشور هالند

 

 بتاریخ ۴ مارچ ۲۰۲۳ ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند و انجمن فرهنگی شهرآرنهم ونواحی آن از« هشتم مارچ  ، روزهمبستگی زنان جهان » درشهر آرنهم کشورشاهی طی محفل باشکوهی تجلیل بعمل آمد. درین محفل مسوولین سازمانهای اجتماعی ،خانم ها  و آقایان شرکت کرده بودند . محفل به گرداننده گی بانو فاطمه جمال نطاق سابقدار کشورآغاز گردید.

درنخست بانو سهیلا زحمت ، مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند ضمن‌ خیرمقدم و خوش آمدید شرکت کننده گان ، درمورد وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان ونقض حقوق برحق آنان صحبت نموده ،حمایت وخود را ازاعتراضات دادخواهانه زنان جسور و قهرمان کشورابرازنمود. متعاقباً بانو سعیده طلوع ، ریس انجمن همبستگی زنان شهراندوفن ومعاون شورای زنان پیرامون تاریخچه هشتم مارچ مبارزات خستگی ناپذیر زنان در کشورصجبت نموده وازنقش همایش زنان افغانستان دراروپا دردفاع ازحقوق برحق زنان به نیکویی نام برد. بعدا محترم مقیم احمدی به نماینده گی از نهاد حقوق بشر درهالند پیام تبریکیه خود را بخوانش گرفته و به ارتباط وضع رقتبارکشور وموضعگیری کشورهای غربی صحبت مختصر نموده ، دسته گل را به نماینده گی از هیت رهبری شورای به بانو زحمت مسوول آن تقدیم کرد.

محترم حفیظ مصدق مسوول کمیته حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان ، پیام تبریکییه خود را به مناسبت هشتم مارچ به خوانش گرفته و ازمبارزات داکتراناهیتا راتبزاد بنیانگذار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و نقش فعال شان درمبارزات آزادیبخش زنان، و نقش تعلیم و تربیه دختران و زنان، حضورفعال شان درجامعه صحبت نمود.

بانو لیلا وهاب مسوول زنان انجمن فرهنگی شهراپلدرون یک قعطه شعر را دکلمه نمود به تعقیب محترم ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند ضمن پیام تبریکیه خود بمناسبت روزبین المللی زنان ازاعتراضات دادخواهانه زنان کشوربا وجود دشواری های موجود حضور طالبان قهرمانه و جسورانه خواند.  بعدا بانو نجیمه ازشهرامسفورت پیام تبریکیه خودرا قرایت نمود. دراخیر بانو لینا بهانس مسوول زنان هندو شهرآرنهم به نماینده گی از زنان « ملتی کلتور» صحبت کرد.

.در بخش دوم برنامه محترم غفارامینی هنرمند محبوب کشور آهنگهای شاد و دلپذیر را اجرا نمود که مورد توجه همه شرکت کننده گان قرارگرفت. در این برنامه هنری محترم سعید جلالی با نوازش طبله امینی را همکاری می نمود.

محفل حوالی ده شب خاتمه یافت.

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۶۰۳

opyright ©bamdaad 2023

 

ستاره تابناک سینما و تیاتر کشور عزیز الله هدف، به جاویدانگی پیوست

 

عزیز الله هدف هنرپیشه مردمی کشور شب گذشته ۳۰ ( دلو ـ ۱۴۰۱ )خورشیدی دیده از جهان بست و خانواده فرهنگی کشور را به داغ نشاند .

عزیز الله هدف در شش دهه فعالیت هنریدر بیش از صد نمایشنامه، پارچه تمثیلی و فیلم‌ سینمایی نقش آفرینی نموده است.

نمایشنامه‌ های معروف « مفتش »، « سوتفاهم ـ اثرالبرت کامو» ، «اطفاییه » ،«عروس ـ اثر گارسيا لورکا »، « شنل ـ اثر گوگول » ،« او پدرم نیست» و «شام زنده گی» آثار استاد رشید لطیفی، « طبیب اجباری ـ اثرمولیر» « تایم ایزمنی ـ وقت پول است ـ اثر برنارد شاو » ، «گنهکار بی‌ گناه ـ اثر الکساندراوچکی » ... و فیلم‌ های « روزگاران »، « روزهای دشوار» ، « دهکده من » «آیینه شکسته» ،«شیرآغا و شیرین گل» ، « د کوندی زوی » نام شماری از آفریده های هنری میباشند که او با توانمندی ستایش برانگیزی در آنها درخشیده است .

در باره زنده گی شخصی او آمده است که پدراو دیپلومات بوده و استاد عزیزالله هدف هنوز آموزگار صنف نهم بود که پدرش را از دست داد و بنابر مشکلات اقتصادی به جهان کار روآورد. او از کار در بخش حروف چینی لاتین مجله افغانستان درمطبعه دولتی شروع و با گذشتاندن دوره مکلفیت عسکری در سال ۱۳۳۴ بحیث مامور رسمی در شرکت برق مقرر شد. او با کمک محترم وزیر محمد نگهت پا به جهان هنر نهاده و با« لشکر ننداری» همکاری را آغاز نمود. نمایشنامه کمیدی «ماجرای روشن» نخستین نمایشنامه ایی بود که او در آن نقش آفرینی کرد. چندی بعد عزیزالله هدف با حمایت روان شاد رشید لطیفی با «پوهنی ننداری» همکار شده و برای نخستین بار در نمایشنامه ‌ای بنام « طبیب اجباری ـ اثرمولیر» هنرنمایی نموده و مورد ستایش تماشاگران قرار گرفت

استاد عزیزالله هدف ضمن بهره از دانش و اندوخته های پیشکسوتان هنرتمثیل کشورچون استاد فرخ افندی و استاد رشید لطیفی از استادان فنی اتحاد شوروی که جهت همکاری با « پوهنی ننداری» بکابل آمده بودند از اندوخته ها و دانش مسلکی جناب شمسی قیام، استاد مهربان نظروف و رحمت الله یف در بخش های مختلف هنر تیاتر بهره برد .

او با استعدادی و پشت کاری که داشت توانست گام بگام پله های رشد و پختگی را طی نموده و در کنار بازیگران معروف کشور چون استاد رفیق صادق، استاد بیسد، احمد شاه علم رژیسور معروف ، نورتن نورانی، ذلیخا نورانی، شریفه عارض، رعنا، حبیبه عسکر، رحیم ساربان... در نمایشنامه‌ های بی ‌شماری نقش‌ های عمده را اجرا نماید.

عزیز الله هدف این هنرمند متعهد به مردم و میهن از سوی اتحادیه هنرمندان کشور لقب « استاد » را بدست آورده و به پاس فعالیت های پرافتخارهنری به دریافت « مدال صداقت »، « مدال افتخار »، «مدال شه خدمت» ، « مدال درجه اول ـ اتحادیه هنرمندان اتحاد شوروی » ، لقب « کارمند شایسته فرهنگ » و تقدیرنامه‌ های رادیوتلویزیون ملی افغانستان، اتحادیه هنرمندان و سایر ارگان‌ های هنری کشور نایل آمده است .

استاد عزیز الله هدف در روزهای دشواری که کشور آماج تجاوزات بی رحمانه ارتش و ملیشه های پاکستانی قرارگرفت سلاح بدست در کنار مردم و مدافعین وطن ایستاد و از تمامیت ارضی کشور در برابر متجاوزین دفاع نمود .

عزیز الله هدف منحیث یک هنرمند اگاه و میهن دوست بنا بر تعهد اجتماعی اش هنر را در خدمت به مردم و رشد اگاهی آنها قرارداده و در این راه خدمات ارزشمند و درخور ستایش را انجام داد.

در گذشت او را به جامعه فرهنگی و دوستداران سینما و تیاترکشورکه روزهای دردباری را پشت سر می گذرانند تسلیت گفته یاد او را گرامی میداریم .

 

برگرفته از :

 https://www.facebook.com/groups/bamdaad
 
 
 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۲۲۰۲

Copyright ©bamdaad 2023