نشست شورای کشوری حزب مردم افغانستان در کشور بلغاریا               

 

جمعه روز هفتم ماه فبروری جلسه شورای کشوری ح. م .ا در شهر صوفیه برگزار گردید.

بعد از رسمیت یافتن جلسه و تصویب اجندا، کار جلسه بوسیله رفیق سید امان الله عظیمی آغاز و او در مورد چگونگی کار و فعالیت‌ سازمان حزبی در فاصله میان دو جلسه مختصراً گزارش ارایه نموده و در قسمتی از صحبت اش گفت که:

در کنار سایرفعالیت‌ها همکاری با پناهنده گان افغان و حل مشکلات عده‌ای از آنان در مراجع مسوول و رسانیدن صدای مهاجران به مقامات مسوول  افغانی و بلغاریایی از جمله ، فعالیت های ما را نیز تشکیل میدهند.

بعد از آن مطابق  اجندا به مسایل تشکیلاتی پرداخته شد و ازسبب اینکه رفیق دکترهدایت رییس آن شورا به کشوردیگری اقامت گزین شده است، روی مسله انتخاب رییس شورای کشوری بحث صورت گرفت که در نتیجه رفیق سید امان الله عظیمی در فضای آزاد و دموکراتیک بحیث رییس شورا انتخاب گردید.

رفیق عظیمی در حالیکه از اعتماد رفقا در راستای سپردن مسوولیت شورا سپاسگزاری نمود، گفت: با آنکه نفوذ و اثرمندی فعالیت‌های حزب مردم افغانستان در میان افغانهای مهاجر مقیم بلغاریا روز تا روز بیشتر شده میرود  به شما اطمینان میدهم که مشترکاً تلاش خواهیم کرد تا اهداف انسان دوستانه حزب مردم افغانستان را به تمام افغانهای مقیم بلغاریا  رسانیده با رفتن به سایر شهرها  کار های مثمر و هدفمند را آغاز نماییم.

در ادامه جلسه بعد از تصفیه مسایل مالی، در زمینه امورمالی و مشکلات فراوانی که رفقا دامنگیر آن اند بحث مفصل صورت گرفته، پیشنهادهای معین ارایه گردید و تصمیم به آن شد تا پیشنهاد مشخص عنوانی شعبه مالی شورای اروپایی ترتیب وپیشکش شود.

در اخیر، اشتراک کننده گان جلسه ازرفیق نصیر احمد صدیقی عضو هیات ریسه شورای اروپایی ح . م . ا  که درکار جلسه اشتراک داشت تقاضا نمودند تا پیرامون اوضاع سیاسی ـ امنیتی کشور و چگونگی شکل‌گیری ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه کشور و موضیگیری آن در قبال نحوه اشتراک در روند انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی  صحبت نماید.

رفیق صدیقی پیرامون مسایل  یاد شده و فعالیت های حزب مردم افغانستان در شورای اروپایی معلومات مفصل ارایه نموده، به سوالات و دیدگاه های رفقا پیرامون مسایل پاسخ های روشن ارایه نموده، اشتراک کننده گان جلسه را به تطبیق هرچه دقیقتر شاخص های پلانی  شورای اروپایی حزب مردم افغانستان متوجه ساخته و کار جلسه را خوب ارزیابی نمود.

در اخیر از نام جلسه به رهبری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درراس رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی ح . م . ا . اطمینان داده شد که اعضای شورای بلغاریا  ح. م . ا . در اجرای وظایف سپرده شده ازهیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده در راستای عملی نمودن تصامییم و فیصله های حزب مردم افغانستان فعالانه سهم خویشرا ادا خواهند کرد.

جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه  پایان یافت

 

 

  بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۴ـ ۱۲۰۲

 

 

اعتبارجهانی حزب فزونی مییابد

برپایی صلح و همبسته گی بجای جنگ ، تجاوز و زورگویی ؛ برچیدن بسترفقر، بیسوادی، بیداد، غارت ، بهره کشی و ستم ؛ جلوگیری از آلوده گی هوا و نابودی طبعیت؛ برقراری مناسبات برابر واستوار بر منافع خلق ها ؛ مبارزه برضد استبداد سیاسی و اجتماعی بخاطرحق داشتن آینده ای صلح آمیز، تامینات اجتماعی و دموکراسی واقعی و ده ها مساله  دیگری درپیشروی بشریت قراردارد که برآوردن آن نیازمند تلاش ، مبارزه و پی ریزی فعالیت های مشترک و هماهنگ درکشورهای مختلف جهان میباشد.

با اگاهی از خواست زمان و منافع انسانیست که شخصیت ها ، سازمانها  و احزاب مردمی ترقی پسند منحیث بخش فعال چنبش جهانی ضد ارتجاعی و ضد استبدادی؛  یاری و همبسته گی جهانی را پی ریزی وهمگام این جنبش پرتوان گسترده شده اند. نیک بختانه امروز در رده های این جنبش، نیروها و انسان های یکجا باهم میرزمند که دارای جهان بینی های متفاوت ازهمدیگراند. نیروهای ترقیخواه جهان با هم اندیشان به تبادل نظروگفت وگو بخاطریافتن راه های جدید همکاری بر پایه حقوق برابر، احترام متقابل وهمبسته گی جهانی میپردارند.

Read more...

مساله رشد واستحکام حزب مردم افغانستان درمحلات 

رشد مستدام و اثرمندی فزونتر حزب در بین توده های مردم یکی از اماج های طراز اول حزب مردم افغانستان بوده که  آنرا دراسناد مرامی اش نیز برجسته گی داده و درهمه نشست های حزب به این موضوع منیحث الویت های کاری تاکید میدارد.

با این همه گندیده گی اوضاع ، بدروزگاری و تیره بختی اجتماعی ،  نا کارایی نظام و ناشایسته گی فرمانرویان تنها گلایه از این وضع وتفسیر وعکس برداری از این ناهنجاری نمی تواند دردی را دوا کند وپاسخی به نیازمندی های جامعه و مردم باشد. شیفته گی حزب ما به میهن و مردم ، به ویژه زحمتکشان و لایه های ناتوان جامعه و تحولات بینادی، وظایف بیشماری  برای دگرگونی دروضع موجود را دربرابرحزب ما و نیروهای ترقیخواه کشورقرار داده است که بدون سازماندهی ، پیش کشیدن پاسخ  و طرح های واقعبینانه  وبسیج نیروهای اجتماعی نمی توان ازعهده آن سرافرازانه بدرآمد.

ارتجاع و تاریک اندیشان حاکم برسرنوشت مردم و میهن بخاطر پراگنده ساختن  و وادار کردن نیروهای هوادار مردم به سکوت و بی عملی ازهیچ کوششی فروگذاشت نکرده و پیوسته موجودیت و کارارایی سازمانهای سیاسی و طرفدار مردم را مورد سوال قرار داده  ، در راه تخریب و بی اعتبارساختن آنها ازهیچ وسیله ای دست بردار نیستند. با وجود این همه تلاش های بیمانند برای پراگندن و ناامید کردن مردم و بازداشتن حضورشان در میدان  مبارزه سیاسی کشور، احزاب و سازمانهای ترقی پسند ازجمله حزب  مردم افغانستان در پی اماج های والاتر یعنی بیداری و سازماندهی  مردم بخاطر صلح ، آزادی ، پیشرفت و عدالت اجتماعی  از هیچ تلاشی دریغ نکرده با امکانات ناچیز درفش دادخواهی را به زمین نگذاشته اند.

پی آمد این تلاش های بیدریغ و سرافرازانه ایجاد ساختارهای خردپسندانه و برابر با امکانات دست داشته دراین پیکار نابرابراجتماعی است.

داشتن بیش از ۲۲ شورای ولایتی درساختار حزب مردم افغانستان، شورا های شهری ، ولسوالی  و صد ها واحد اولیه درمحلات از یکسو ؛ و ایجاد ساختارهای گسترده در زمینه های سیاسی  ـ سازمانی ار سوی دیگر نشانگر تحرک و شوردرفعالیت و تلاش های حزب مردم افغانستان میباشد. حزب  دارای ارگان نشراتی و ابزار دیگر رسانشی بوده  و برای کاردرمیان لایه های زحمتکش جامعه و اقشار مختلف اجتماعی چون جوانان ، پیشه وران ، زنان ، دانشجویان ، فرهنگیان و... ساختارهای را ایجاد و در باروری و گسترش آن میکوشد. با آنکه در بسا موارد ازاین ساختارها و ریزرف ها به گونه لازم بهره گرفته نشده است ، با آنهم با گذشت هرروز سودمند ی و موثریت آن دراستحکام خانه سازمانی حزب فزونترمیگردد.

حزب به واسطه اعضا و هو دارانش درمحلات از شرایط زنده گی ، نیازها ، و جستارهای روزمره مردم با خبر شده و سازمانها و ساختارهای محلی حزب این فاکت ها را جمع آوری و مطالعه نموده و همراه و همگام با مردم در راه پیاده نمودن این خواست ها میکوشند. گسترش شبکه های حزب در محلات و افزایش نقش سازمانهای محلی حزب نتیجه همین تماس و پیوند نیرومند حزب با مردم است.کادرها و یا فعالین محلی حزب منحیث  اداره کننده گان سازمان درمحل عامل پیشبرنده و پیاده کننده اماج ها و اقدامات مردمی حزب میباشند.

رفیق اندیشه رییس شورای ولایتی بدخشان حزب  مردم افغانستان درباره کارشورای خود و اثرمندی آن در محلات به بامداد گفت که :«  درسالی که گذشت واحد های اولیه در شورای ما شش برابر رشد نموده است. در ماه های گذشته مراجعه مردم به حزب ما و دفتر حزب که روزانه  از ساعت هشت و نیم صبح تا پنچ دیگر باز میباشد، افزایش یافته و دفترحزب به محل تبادل نظر و گفت و گو میان اعضای حزب ، اعضای ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه  و مردم  در ولایت بدخشان تبدیل شده است .»

و رفیق آصف برید رییس شورای ولایتی ننگرهار حزب  میگوید که : «  شورای ولایتی ننگرهار حزب مردم افغانستان در سال گذشه رشد و تکامل نموده  و درتعداد  شورا های شهر ، ولسوالی  و واحد های اولیه رشد و فزونی به عمل آمده است. »

چنانکه رفیق عباس دهاتی مسوول شعبه تشکیلات مرکزی حزب گفت ، نفوذ و اثرگزاری حزب مردم افغانستان  در همه ولایات کشور بیشترشده و این اثرمندی و تکامل سازمان فقط  به بدخشان و ننگرهار محدود نبوده ، شور وتحرک تازه درفعالیت های سایرسازمانهای محلی حزب نیزمشهود میباشد.

داشتن بیش از۲۲ شورای ولایتی درساختارهای حزب مردم افغانستان خود نشان میدهد که  تلاش و پیکارحزب  به شهرها محدود نبوده  وسازمانهای حزبی درنواحی ، ولسوالی ها ،علاقه داریها ، قرا و قصبات به تشکل  نیروهای ترقی پسند وهوادارمردم پرداخته و در نتیجه کار و پیکار داد خواهانه همه روزه بر نیرومندی وگسترش نقش این سازمانها منحیث حلقه با اهمیت پیوند حزب با مردم در محلات افزایش به عمل می آید.

رهبری حزب در پیوند منظم  وهمیشه گی با سازمانهایش در ولایات از انکشافات و رخداد های محلی ، وضع  و سرنوشت مردم و هموندانش خبرگیرایی نموده و از ابزارمختلف برای کار در محلات بهره گرفته است. مسوولین، کادر ها و فعالین ولایات منظماً به مرکز سفر و با شعبات و رهبری حزب دیدارمینمایند. برای همین هم دفتر مرکزی حزب درشهرکابل پیوسته پراز رفقای حزب بوده و در آن گفت وگو های سودمند و رایزنی میان رهبری ، شعبات حزب و مسوولین محلات صورت میگیرد؛ و از سوی دیگر مسوولین حزب  بعضاً  به ولایات سفر و با کادرها ، اعضای حزب  و نماینده گان مردم  میبیندد.

در نتیجه این مشورت و رایزنی ، حزب مساله گشایش دفترهای حزبی در محلات را به یکی از اماج های مهم سیاسی ـ تشکیلاتی اش مبدل و آنرا در فهرست وظایف طراز اول خود قرار داده و ازهموندان حزب در داخل افغانستان و بیرون از کشور دعوت نمود تا به این مساله بااهمیت سیاسی با امکانات دست داشته یاری رسانند. شماری از رفقا در داخل کشور با امکانات کمی که داشتند دفاتر واطاق هایی را دراختیار سازمانهای ولایتی و محلی حزب گذاشته و به این ندا حزب پاسخ مثبت دادند.

سازمانهای کشوری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  منحیث تکیه گاه  مهم و با ارزش حزب نیز دراین پروسه سیاسی سهم فعال ، چشمگیر و درخورستایش گرفته  و با ایجاد قیمومیت ها با شورا های ولایتی با این پروسه باارزش سیاسی ـ تشکیلاتی همنوا و همگام شدند. شماری ازهموندان شورای اروپایی حزب مردم  بصورت جداگانه و انفرادی دراین کمپاین وطنپرستانه سهم شایان ستایش گرفته و این روند را یاری و پشتیبانی نمودند.

از برکت این اقدام ستایش برانگیز و سهم فعال هموندان حزب،  بیشترین شورا های ولایتی حزب به گشایش دفترهای  رسمی حزبی  پرداخته و بدینوسیله دروازه های امید و آرزو را برای آگاه سا زی مردم و مبارزه  متشکل بازنمود. با گشایش دفترهای حزبی و تلاش های مسولانه  فعالین حزب  ، در کار شورا ها تحرک وجنبش تازه ای ایجاد ، اعضا و مسوولین حزب با مردم و متحدین سیاسی به دیدار های منظم و گفت و گوهای سودمند به نفع صلح ، پیشرفت واگاه سازی مردم پرداخته  اند.

در این باره اثرات این اقدام حزب رفیق آصف برید گفت :«  دفتر حزب مردم افغانستان همیشه بازاست و دریک موقعیت خوب قرار دارد. تجمع و رفت و آمد رفقا بخصوص درسال جاری زیاد شده است .... جلسات حزبی در این دفتر دایر شده و ماهنامه حقیقت زمان که به موقع برایما میرسد ،ازطریق دفتر حزب  توزیع میگردد. با رفقای ایتلاف ، احزاب ، شخصیت های اجتماعی و مردم در دفترملاقات و دید و بازدید مینماییم. »

رفیق اندیشه رییس شورای بدخشان حزب نیز از راه اندازی و انجام فعالیت های گسترده سیاسی  ـ سازمانی در دفتر حزب و تبادل نظر با مردم و هموندان ایتلاف گزارش نمود.

چنانکه از گفته های رفیق عباس دهاتی مسوول شعبه  تشکیلات حزب برمی آید،  کادرهای محلی و مسوولین حزب نه فقط از دفتر حزب منحیث امکانی برای گسترش پایگاه حزب در بین توده ها در محلات بهره میگیرند ، بل آنها پیوسته  بیرون از دفاتر حزبی نیز به مردم و شخصیت های اجتماعی و مردمی مراجعه و با نماینده گان اقشار مختلف مردم در تماس و پیوند اند.

حزب مردم افغانستان که نه به بده بستان ها دربالا و نه به این یا آن شخصیت سیاسی و یا قومی  گمراه  و ضد مردم  چشم بسته است ، بر بنیاد اصول اندیشه وی ومرامی خود و تحلیل  واقع نگرانه از مرحله کنونی مبارزه ، هدف رشد و استحکام هرچه فزونتر حزب ، تامین فعالیت های ثمربخش و ابتکاری بخاطر صلح ، دموکراسی ، پی ریزی جامعه مرفه و عدالت اجتماعی را در پیش روی خود نهاده است و با بهره گیری از امکانات دست داشته و اندوخته های بزرگ مردم  برای کسب دستاورد های هرچه عالی تر میکوشد. در این میدان کارها و اقدامات بیشماری در پیش روست که تنها در نتیجه تلاش مشترک و آگاهانه هموندان حزب و داشتن پیوند تنگاتنگ با  متحدین  سیاسی ومردم میتوان ار انجام آن پیروزمندانه بدرآمد.  دراین میدان رشد و گسترش سازمانهای محلی حزب و یاری به آن از نوع  ایجاد قیمومیت ها و کمک های مالی بخاطر اثرگذاری کار سیاسی ـ سازمانی حزب  اقدام  درخورستایش ، وطنپرستانه  و ترقیخواهانه میباشد. چنانکه رفیق احمد شاه اوریا مسوول شعبه مالی حزب گفت شعبه مالی حزب ساختارهای موثر، سودمند و همیشه قابل کنترول و بازخواست را برای انتقال به موقع  کمک های رفقا به شورا های ولایتی ایجاد  نموده و درهرموقع و زمان آماده گزارش و پاسخ دهی از این اقدام شریفانه و میهن پرستان اعضای حزب میباشد.

 

دکتر اسد محسن زاده ، مدیر مسوول بامداد

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 زنده گی سازمانی ـ بامداد۱۴/۱ـ۱۵۰۱

 هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تشکیل جلسه داد    

هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بروز بیست و چهارم جنوری سال ۲۰۱۴ پیرامون دستور کارخویش مبنی بر آماده سازی شاخص های پلان فعالیت های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در سال روان و تدوین کارکرد نامه های کمیته اجراییه و هیات رییسه شورای اروپایی به گفتمان نشست. بحث و تبادل نظر در باره مسوده پلان های کاری و شنود نظریه ها و پیشنهاد ها را رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی با ارایه گزارشی از چگونگی برآورده شدن آماج های پلانی سال پیشین آغاز و تصریح نمود که : « با در نظرداشت دستآورد ها و کمبود ها درسال پار میتوان گفت که مجموع فعالیت های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مثبت بود و شورای ما با عبور از راه های دشوار ، تجارب و اندوخته هایی را بدست آورده است که با استفاده از آن ها کارهای خود را با هماهنگی و سازماندهی بهترانجام خواهد داد ....آنچه در خور یادآوری می باشد اینست که کادرهای حزب مردم افغانستان د اروپا به اهمیت کار گروهی توجه بیشتر نموده و بمثابه یک تیم بسته با تحلیل و تجزیه از کار های گذشته برای تحقق وظایف تازه و روزانه خود تلاش میورزند ....»

Read more...

برپایی جلسه شورای ایالتی هسن شورای المان حزب مردم افغانستان با اشتراک رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان   

 

جلسه مورخ  ۱۴.۱۲.۲۰۱۳ درشهرفرانکفورت تحت ریاست رفیق فرشته سیغانی رییس شورای ایالتی هسن برپا گردید.

نخست اجندای جلسه بوسیله رفیق فرشته سیغانی به اشتراک کننده گان جلسه پیشنهاد که به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت. سپس مطابق اجندا گزارش کاری درفاصله برپایی دوجلسه توسط رفیق فرشته سیغانی به خوانش گرفته شد.درگزارش از اجرا وتحقق دساتیر وفیصله های مصوبات رهبری شورای المان حزب مردم درعرصه امورتشکیلاتی ، تبلیغی وترویجی وسازمانهای اجتماعی ازجمله جوانان، زنان وبالخصوص  کاردرمیان جوانان مهاجر مقیم فرانکفورت غرض اماده گی برای همایش جوانان دموکرات در کشور المان  وامورات مالی  که توسط شورای ایالتی هسن صورت گرفته بود،ارایه گردید. همچنان  در گذارش ازرهبری شورای اروپایی در راس رفیق کاوه کارمل  تقاضا گردید، تا برای تامین ، تحکیم وحدت  ویکپارچکی  صفوف حزب در اروپا از هیچ گونه سعی وتلاش خردمندانه دریغ نه ورزند . بعدأ رفقا هریک : احسان واعظی ،علی رستمی راجع  به کارباجوانان، نصیر صدیقی و نورشمس  در رابطه به امورات تبلیغی وترویجی وقدیر سعید پیرامون امورمالی با پشتبانی از گزارش رییس شورای ایالتی هسن  صحبت  نمودند . همچنان رفقا نورشمس وقدیر سعید پیشنهادات ونظریات خویشرا  پیرامون امورات سازمانی ،تبلیغی ومالی برای تحقق اهداف حزب مردم افغانستان در خارج وداخل کشور  به جلسه ارایه نمودند .در کار جلسه سایر رفقا هریک: فاروق پاسدار، حمید سیغانی، لیدا کاوه و پیشتاز دوست سهم فعال گرفته و نظریا ت خودرا درعرصه های مختلف سازمانی ارایه داشتند. بعداز ختم اجندا رفیق فرشته سیغانی از رفیق کاوه کارمل خواهش نمود تا با صحبتهای همه جانبه خویش  اعضای شورای ایالتی هسن را، درجهت تحقق وظایف بعدی و بیرون رفت از چالشها وکمبودیهای موجود رهنمایی نمایند.

 سپس رفیق کاوه کارمل سخنرانی نموده و درضمن صحبتهای خود گفتند: سهمگیری فعال اعضای شورای ایالتی هسن در کار جلسه امروزی وهمچنان ازاجرای تحقق وظایف که مطابق فیصله های شورای المان درعرضه تشکیلاتی ، تبلیغی ومالی وبالخصوص کار با جوانا ن ونوجوانان  صورت گرفته ، اقدام  مثبت بوده وموفقیتهای بیشتری را دراین عرصه برایتان آرزومینمایم.

رفقا! پایه های سازمانی وتشکیلاتی حزب مردم افغانستان با تنظیم جدید افراد درصفوف شوراهای کشوری در اروپا روز به روز توسعه وگسترش یافته، جلب واعتماد علاقمندان به صفوف حزب مردم افغانستان بیشتر شد ه میرود. ما برای تفاهم  همسویی وهمگرایی به سوالات ونظریات وپیشنهادات عده رفقا که  به شورای اروپایی ارسال نموده بودند ،از طریق تماسهای باهم صحبتهای نموده که بعد از جروبحث ها به نتایج مثبتی نایل شده ایم. در این مورد تدابیر وجودادرد، تا از نزدیک نشست کادرها وفعالین کشور المان بزودی  دایر وپیرامون سوالات ،نظریات وپیشنهادات رفقا غور وبرسی همه جانبه صورت گیرد. رفقا!  ما همیشه منتظر سوالات ونظریات  در عرصه «  ساختار تشکیلاتی»  اینده شورای اروپایی وسایر عرصه ها از جانب رفقا هستیم؛ تا توانسته باشیم که مشترکأ بسوی وفاق همگانی رفیقانه ،برای « ساختارتشکیلاتی»  جدید که پاسخگوی خواست و آرزو همه ما باشد ،گام برداریم.  رفقا: پیروزی  ما در وحدت ویکپارچگی ما بوده دراین راه هرچه بیشتر، فشرده تر ومصممانه  بسوی ان گام برداریم.   

جلسه بعد از ختم سخنرانی رفیق کاوه کارمل ومواد اجندا حوالی ساعت ۵عصر به پایان رسید.

 زنده گی سازمانی ـ بامداد ۲/ ۱۳ـ ۱۸۱۲