پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روزجهانی کارگر

 

کارگران و زحمتکشان میهن !

اول می روز جهانی  کارگر، و روز همبستگی رزم‌ جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان را برای شما ، کارگران و فرودستان جهان صمیمانه تهنیت و شادباش میگوییم .

تجلیل و حضور در جشن اول می روز جهانی کارگر، در تاریخ جنبش کارگری و دادخواهی کشورما ریشه عمیق داشته و دراین روز تجدید عهد، یکبار دیگر پیگری خواست ها و مبارزات مبرم سیاسی و صنفی زحمتکشان برای زنده گی در پناه قانون ، برابری و رفع ستم و بهره کشی برجسته میگردد.

 

امسال ما در شرایطی از روز جهانی کارگر تجلیل به عمل می آوریم که جهان ما دستخوش و آبستن تحولات عظیم برای دستیابی به یک نظم نوین وعادلانه پسا یک قطبی در جهان میباشد . تشدید جنگ ، رویاروی ، تجاوز ، روزگویی و نظامیگری لجام گسیخته از یکسو، و گسترش مبارزات بی مانند ضدسرمایه داری و ضدجنگ به ویژه ایستاده گی و مقاومت کارگران جهان در مراکز بزرگ سرمایه داری در اروپا و امریکا  در برابر آن  ناقوس ختم نظام کهنه یک قطبی درجهان را به صدا درآورده است. امروز مبارزات جسورانه صنفی و سیاسی کارگران جهان گسترش بیشتریافته و دولت های سرمایه داری را با چالش های بزرگی روبرو نموده است .

روشن است که تحولات درافغانستان یک گوشه ‌یی از تحولات درعرصه بین جهانی بوده و از دایره این این رخدادها نمی تواند برون باشد. برای همین هم در نشست های متعدد منطقه وی و جهانی افغانستان درمرکز توجه قرارگرفته و به آینده آن با نگرانی برخورد صورت میگیرد .کشورهای منطقه و نهادی های بین المللی پیوسته خواست ها و انتظاراتی را در برابر امارت اسلامی قرار میدهند که بخشی ازآن با منافع مردم و سرنوشت کشورهمخوانی داشته و درخورجانبداری میباشند.

هممیهنان زحمتکش ،

درسالیکه گذشت ما شاهد تشدید فقر، بی سرنوشتی ، بیداد ، بیکاری و بی قانونی درکشور بودیم که  این وضع شرایط زنده گی کارگران و همه زحمتکشان یدی و فکری کشور را با مشکلات بزرگی روبرو نموده است . پیشکش نمودن شعار« نان ، کار، آزادی » در شرایط کنونی خواستهای برحق مردم بوده و نیاز جامعه برای زنده گی درپناه صلح ، قانون ، امنیت ، آزادی و برچیدن مناسبات ستم و بهره کشی را انعکاس میدهد. حزب آبادی افغانستان متکی براصول مرامی خود پیوسته از خواستهای برحق زحمتکشان کشورجانبداری نموده و امروز نیز به مناسبت اول ماه می  بر الویت این خواست ها تاکید می ورزد .

کارگران و زحمتکشان کشور !

طوریکه همه میدانند تغیرنظام درکشور درپی توافقات پنهانی میان دولت امریکا و تحریک طالبان و بدون سهمگیری و حضور مردم افغانستان صورت گرفت.نظام امارت اسلامی در حالیکه پیوسته وعده تطبیق قانون و زنده گی در پناه امنیت ، اخوت و برابری را میدهـد ، با دریغ تا حال کمترین اقدام عملی برای تحمیل اراده مردم و زنده گی در پناه قانون را انجام داده است .

امروز که روز جهانی کارگر را تجلیل مینماییم ، لازم به یادآوری میدانیم که لایه های زحمتکش و فرودست  کشور زنده گی دشوار و توانفرسایی را پشت سرمی گذرانند . گرانی قیمت ها ، پایین بودن سطح دستمزد ، بیکاری و محرومیت زنان و دختران افغان از حق کار و تحصیل به تشدید فقر و تهیدستی افزوده است .در این بدبختی و سیاه روزی مردم نمی توان از اقدامات ضد مردمی و میراث های شوم دولت های گذشته در افغانستان چشم پوشی نمود. سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیولیبرال نظام پیشین ، بخصوص برنامه خصوصی سازی  و تاراج دارایی های مردم  آسیب های بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده و روز و روزگار زحمتکشان را بد و بدترساخته است .

در چنین وضع ما ازمسوولین امارت خواستاریم تا در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مساله مواظبت از دارایی های عامه و گسترش نقش دولت در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار داده و شرایط بهتری را درعرضه خدمات اجتماعی به کارگران فراهم نماید.

ما ضمن اینکه به خصوص سازی موسسات ملی نه میگویم، ازهمه نیروهای ملی ، دادخواه و تحول پسند کشور به خصوص کارگران و زحمتکشان وطن صمیمانه دعوت مینماییم تا متحدانه جلو بیداد، ستم و بهره کشی را بگیرند. دراین جا توجه به حق کار و تحصیل بانوان کشور اهمیت بسزا داشته و از نظر ما هرگونه تبعیض جنسیتی مانع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور میگردد.

امارت اسلامی که بخاطر سرمایه گذاری داخلی و خارجی درعرصه های مختلف بخصوص معادن و صنایع،  تلاش مینماید، نباید اجازه بدهد که این قراردادها مانند گذشته وسیله ایی برای غارت دارایی های ملی و ستم بر زحمتکشان گردد.

امارت اسلامی  درموقع عقد قراردادهای اقتصادی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید منافع مردم و بهبود شرایط زنده گی کارگران را درنظرگرفته ؛ زمینه های ایمنی کار، بیمه های اجتماعی ، سرپناه برای کارگران ، فراهم نمودن خدمات بهداشتی از نوع حق بیمه های صحی، توزیع کوپون مواد ارتزاقی ، تعلیمات مسلکی  را فراهم نموده ،  خواست ها و نظریات نهادهای  صنفی کارگران را در تصمیم گیری های خود شریک سازد.

کارگران و زحمتکشان افغان ،

 بنابردلیل های معین اقتصادی و امنیتی چند دهه گذشته یک بخش قابل ملاحظه زحمتکشان کشورمجبوربه ترک وطن شده است . امروز یک رقم قابل ملاحظه این مهاجرین درشرایط نهایت دشوار کار و زنده گی نموده ، دربسا کشورها بخصوص درکشورهای همسایه با ظلم ، ستم و استثمار بی رحمانه روبرو هستند. نیروی کار ارزان این هموطنان زحمتکش ما بی رحمانه توسط صاحبان سرمایه مورد چپاول قرار میگیرد. ما از جامعه جهانی درخواست مینماییم تا این وضع درد بار مهاجر افغان را مورد توجه قرارداده ، و برای پایان دادن به این وضع غیرانسانی  تلاش نمایند. در آنکشور هاییکه جنبش های کارگری و سندیکایی فعل بوده و در دفاع از منافع زحمتکشان میکوشند لازم است تا کارگران مهاجر افغان به این جنبش ها پیوسته و برای حق کار،  مزد مساوی در برابر کار مساوی ،کاهش ساعات کار، همبستگی بین المللی و ضدیت با جنگ و میلتاریزم یکجا با صف نیرومند جنبش سندیکایی و سیاسی همراه شده ، و ازحاشیه زنده گی اجتماعی به متن آن داخل گردند.

با درنظر داشت کمیت بزرگ و روبه افزایش مهاجرافغان درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ، به اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان در برون از کشور وظیفه سپرده میشود تا درکمک و یاری به جامعه مهاجر افغان  و دفاع از حقوق و منافع شان از هیچ تلاشی فروگذاشت ننمایند.

 

گرامی باد اول می روزجهانی کارگر، روز تجدید پیمان برای رسیدن به اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان جهان!

افتخار به کارگران آگاه و پرتلاش وطن !

سربلند باد زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

زندگی سازمانی

اجلاس کمیته ایالتی شهر ویانای حزب آبادی افغانستان برگزار شد   نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان به تاریخ هژ...
کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان تشکیل جلسه داد   بتاریخ ۲۷ ماه می ۲۰۲۳ میلادی جلسه کمیته حزبی ایالتی هامبورگ...
بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغا...
کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   بروز ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانست...
سازمان ولایتی نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی واحد اولیه نوردبرابانت کمی...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

اعلان فوتی...
اعلان فوتی   بازگشت همه به سوی اوست   با نهایت تاثر و قلب آگنده از اندوه درگذشت پدر بزرگوارم مرحوم مغفور محمدولی ا...
پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاثرعمیق اطلاع حاصل نمودیم که  محترم عبدالولی ارغندیوال سابق رییس...
پیام تسلیت و همدردی حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که امروز سه شنبه ۵ ثور ۱۴۰۲ خورشیدی محترم...
پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با کمال تاثراطلاع حاصل نمودیم که خشوی محترم رفیق انجنیر امین پرتوعضو...
پیام همدردی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با تاثر و درد عمیق اطلاع حاصل نمودیم که پدر بزرگوار رفیق عنایت پژوها...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...
                                                                                         سُرورگم شده عمری ست  گشته...

سیاسی

درنگی بر برنامه و خواست های حزب آبادی افغانستان...
    س. تابش با رویکار آمدن امارت اسلامی افغانستان  حدود دوسال قبل دگرگونی های جدی در کشور رونما شده است که این تغیرات...
اتحاد و همکاری۱۲کشور امریکای لاتین...
اتحاد و همکاری۱۲کشور امریکای لاتین به دعوت لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس جمهور برازیل، سران دوازده کشور در اجلاس...
نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو...
نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو   ا. م. شیری در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ ماه می ۲۰۲۳ ترسایی دومین نشست اتحادیه اقتصادی آو...
چین و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب...
چین و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب لیو کایو و یانگ شنگ شی جین پینگ با ارسال نامه های تبریک به اجلاس سران اتحادیه ع...
در باره آب دریای هیرمند وحقابه ایران ازآن...
محمد ولی   دریای هلمند طویل ترین دریای افغانستان بوده دارای ۱۴۰۰ کیلومتر طول میباشد ، این دریا از دره اونی کوه پغمان...
دستگیری عمران خان بحران چندساله پاکستان را به پایان نزدیکتر خواهد کرد...
دستگیری عمران خان بحران چندساله پاکستان را به پایان نزدیکتر خواهد کرد یونگه ولت کودتای پست مدرنی که عمران خان، نخ...
اعلامیه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  به مناسبت اول می...
اعلامیه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  به مناسبت اول ماه می ۲۰۲۳     ما شانه به شانه با اقشار آسیب ‌پذیر طبقه کا...
کودتا و جنگ به نیابت مصر و اتیوپیا در سودان...
کودتا و جنگ به نیابت مصر و اتیوپیا در سودان اومانیته نبرد میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع که با یک کودتا آغا...
وقتی چین و برازیل دوباره دست در دست هم به جلو حرکت می‌ کنند...
وقتی چین و برازیل دوباره دست در دست هم به جلو حرکت می‌ کنند   رادیو چین بین المللی در گزارشی پیرامون سفر لولا داسیلو...
بیانیه نهایی چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند...
بیانیه نهایی چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند  چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه ا...

دیدگاه

درنگی برذخایر فلز لیتیوم در افغانستان...
 درنگی بر ذخایر فلز لیتیوم در افغانستان   فرستنده :عبدالرحمن صدری   لیتیوم یک فلز نقره یی دارای وزن سبک است که در...
درنگی بر یکی از مسایلی مبرم فرهنگی کشور...
درنگی بر یکی از مسایلی مبرم فرهنگی کشور :   محمد ولی   از تبعات نامیمون اشعال بیست ساله افغانستان یکی هم‌هجوم فرهن...
چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه...
چیلی در پیچیده‌ترین گذرگاه   روزنامه گرانما هنگامی‌ که میان راست چیلی و راست افراطی که زیربنا اش در سال ‌های دراز د...
آنکه دایم هوس سوختن ما دارد...
آنکه دایم هوس سوختن ما دارد !   میرعبدالواحد سادات   دشمنی تاریخی و هدف استرتیژیک پاکستان در قبال افغانستان را جنر...
پیآمدهای بعد از نشست دوحه...
پیآمدهای بعد از نشست دوحه !   داود کرنزی همه جهانیان در پی جست وجوی رویکرد های جدید با حکومت سرپرست طالبان شده اند.
نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد...
نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد   جلالتماب سرمنشی سازمان ملل متحد ، با احترامات ف...
سرویس مخفی روسیه با امارات علیه امریکا و بریتانیا همکاری می کند...
اسناد افشا شده پنتاگون: سرویس مخفی روسیه با امارات علیه امریکا و بریتانیا همکاری می کند مقامات امریکایی از امارات ب...

فرهنگی و اجتماعی

دا کلی...
  دا کلی دا خوږ کلی ګبین کلی دا جک جک پرچونه دا خټین کلی ځاله د غیرت او حماسو پاتی دا د سپاهیانو د تمرین کلی دلته...
زن...
   زن   زن فروغ جاویدان باهمی ست زن جلای جسم و روح آدمی ست در سپهر هستی و عشق و وفا زن نماد همدلی و همدمی ست از...
عدالت، انصاف و انصاف سیزلیک حقیده مقاللر...
عدالت، انصاف و انصاف سیزلیک حقیده مقاللر ضرب المثل های تورکی اوزبیکی در باره عدالت، انصاف و بی انصافی   گردآوری و ت...
یورت نـی ویـران قیلـدی لـر...
یورت نـی ویـران قیلـدی لـر     اوشبو یورت نینگ خلقینی وایی، زار و حیران قیلدی لر ! بیوه و ییتیم، غریب نینگ، یوره گ...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت عید سعید فطر   عید سعید فطر یکی از اعیاد مهم اسلامی و جشن مردمی و فرهنگ...
پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید فطر   با آرزوی‌ قبولی‌ طاعات‌ و عبادات‌ مردم با عزت کشور، فرارسیدن...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت  داکترمحمد سلیم مجاز...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت داکتر محمد سلیم مجاز   با اندوه فراوان خبر درگذشت رفیق داکترسلیم مج...
وطـن...
  سېن بیلن بار اعتباریم ای وطن سېن بیلن بار اقتداریم ای وطن سېنده قالدی آبروییم- عزتیم سېنده قالدی رنگ روییم، همتیم...
مور مې...
دبرتولت برښت دوه كوچني شعرونو پښتو   اکبر کرگر   مور مې !   كله چې يې سترگې پټې كړې ، او دخاورو زړه ته يې وسپارله...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلطان صدیقی...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلطان صدیقی   با اندوه فراوان خبر مرگ زودرس انجینر سلطان احمد...
نوبهار دې...
نوبهار دې   نو بهار دې ساقی واخله دا پیاله ماله راکړه می قـدح کی د لاله چاپیر شوی د سپوږمی نه پسرلی کی دا نقـاب د...
پیام شادباش کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند به مناسبت نوروز و سال نو خورشیدی   رفقا و دوستان ، جامعه مهاجر...
شادباش نوروزی حزب آبادی افغانستان   هموطنان گرانقدر! فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، ام...
پیام شادباش کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت  نوروز و آغاز سال نو خورشیدی   تجلیل ازسال نو و بهارنو ا...
پیام شورای اروپایی بمناسبت حلول نوروز و سال نو خورشیدی ۱۴۰۲   حلول سال نو هجری خورشیدی ۱۴۰۲  و جشن باستانی نوروز مبارک...
کاش بازآیــد بهــار...
  کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و چمن غنچه پژمرده چشمی وا کند بشگفد دلها پراز غوغا کند شاخساری پرزن...
د ښځو د ورځې په ویاړ...
د ښځـو د ورځـې په ویاړ    نن ورځ د ښځو ده پر ښځو ستمونه کوي نشته مکتب نه پوهنتون ملا جرمونه کوي ولې ښکلا او له ښای...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت روزهمبستگی جهانی زنان...
   پیام شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت روزهمبستگی جهانی زنان  روزجهانی زن همه ساله به روز هشتم مارچ در...