پیام شادباش حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روزجهانی کارگر

 

کارگران و زحمتکشان میهن !

اول می روز جهانی  کارگر، و روز همبستگی رزم‌ جویانه کارگران و زحمتکشان سراسر جهان را برای شما ، کارگران و فرودستان جهان صمیمانه تهنیت و شادباش میگوییم .

تجلیل و حضور در جشن اول می روز جهانی کارگر، در تاریخ جنبش کارگری و دادخواهی کشورما ریشه عمیق داشته و دراین روز تجدید عهد، یکبار دیگر پیگری خواست ها و مبارزات مبرم سیاسی و صنفی زحمتکشان برای زنده گی در پناه قانون ، برابری و رفع ستم و بهره کشی برجسته میگردد.

امسال ما در شرایطی از روز جهانی کارگر تجلیل به عمل می آوریم که جهان ما دستخوش و آبستن تحولات عظیم برای دستیابی به یک نظم نوین وعادلانه پسا یک قطبی در جهان میباشد . تشدید جنگ ، رویاروی ، تجاوز ، روزگویی و نظامیگری لجام گسیخته از یکسو، و گسترش مبارزات بی مانند ضدسرمایه داری و ضدجنگ به ویژه ایستاده گی و مقاومت کارگران جهان در مراکز بزرگ سرمایه داری در اروپا و امریکا  در برابر آن  ناقوس ختم نظام کهنه یک قطبی درجهان را به صدا درآورده است. امروز مبارزات جسورانه صنفی و سیاسی کارگران جهان گسترش بیشتریافته و دولت های سرمایه داری را با چالش های بزرگی روبرو نموده است .

روشن است که تحولات درافغانستان یک گوشه ‌یی از تحولات درعرصه بین جهانی بوده و از دایره این این رخدادها نمی تواند برون باشد. برای همین هم در نشست های متعدد منطقه وی و جهانی افغانستان درمرکز توجه قرارگرفته و به آینده آن با نگرانی برخورد صورت میگیرد .کشورهای منطقه و نهادی های بین المللی پیوسته خواست ها و انتظاراتی را در برابر امارت اسلامی قرار میدهند که بخشی ازآن با منافع مردم و سرنوشت کشورهمخوانی داشته و درخورجانبداری میباشند.

هممیهنان زحمتکش ،

درسالیکه گذشت ما شاهد تشدید فقر، بی سرنوشتی ، بیداد ، بیکاری و بی قانونی درکشور بودیم که  این وضع شرایط زنده گی کارگران و همه زحمتکشان یدی و فکری کشور را با مشکلات بزرگی روبرو نموده است . پیشکش نمودن شعار« نان ، کار، آزادی » در شرایط کنونی خواستهای برحق مردم بوده و نیاز جامعه برای زنده گی درپناه صلح ، قانون ، امنیت ، آزادی و برچیدن مناسبات ستم و بهره کشی را انعکاس میدهد. حزب آبادی افغانستان متکی براصول مرامی خود پیوسته از خواستهای برحق زحمتکشان کشورجانبداری نموده و امروز نیز به مناسبت اول ماه می  بر الویت این خواست ها تاکید می ورزد .

کارگران و زحمتکشان کشور !

طوریکه همه میدانند تغیرنظام درکشور درپی توافقات پنهانی میان دولت امریکا و تحریک طالبان و بدون سهمگیری و حضور مردم افغانستان صورت گرفت.نظام امارت اسلامی در حالیکه پیوسته وعده تطبیق قانون و زنده گی در پناه امنیت ، اخوت و برابری را میدهـد ، با دریغ تا حال کمترین اقدام عملی برای تحمیل اراده مردم و زنده گی در پناه قانون را انجام داده است .

امروز که روز جهانی کارگر را تجلیل مینماییم ، لازم به یادآوری میدانیم که لایه های زحمتکش و فرودست  کشور زنده گی دشوار و توانفرسایی را پشت سرمی گذرانند . گرانی قیمت ها ، پایین بودن سطح دستمزد ، بیکاری و محرومیت زنان و دختران افغان از حق کار و تحصیل به تشدید فقر و تهیدستی افزوده است .در این بدبختی و سیاه روزی مردم نمی توان از اقدامات ضد مردمی و میراث های شوم دولت های گذشته در افغانستان چشم پوشی نمود. سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیولیبرال نظام پیشین ، بخصوص برنامه خصوصی سازی  و تاراج دارایی های مردم  آسیب های بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده و روز و روزگار زحمتکشان را بد و بدترساخته است .

در چنین وضع ما ازمسوولین امارت خواستاریم تا در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور مساله مواظبت از دارایی های عامه و گسترش نقش دولت در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار داده و شرایط بهتری را درعرضه خدمات اجتماعی به کارگران فراهم نماید.

ما ضمن اینکه به خصوص سازی موسسات ملی نه میگویم، ازهمه نیروهای ملی ، دادخواه و تحول پسند کشور به خصوص کارگران و زحمتکشان وطن صمیمانه دعوت مینماییم تا متحدانه جلو بیداد، ستم و بهره کشی را بگیرند. دراین جا توجه به حق کار و تحصیل بانوان کشور اهمیت بسزا داشته و از نظر ما هرگونه تبعیض جنسیتی مانع رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور میگردد.

امارت اسلامی که بخاطر سرمایه گذاری داخلی و خارجی درعرصه های مختلف بخصوص معادن و صنایع،  تلاش مینماید، نباید اجازه بدهد که این قراردادها مانند گذشته وسیله ایی برای غارت دارایی های ملی و ستم بر زحمتکشان گردد.

امارت اسلامی  درموقع عقد قراردادهای اقتصادی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید منافع مردم و بهبود شرایط زنده گی کارگران را درنظرگرفته ؛ زمینه های ایمنی کار، بیمه های اجتماعی ، سرپناه برای کارگران ، فراهم نمودن خدمات بهداشتی از نوع حق بیمه های صحی، توزیع کوپون مواد ارتزاقی ، تعلیمات مسلکی  را فراهم نموده ،  خواست ها و نظریات نهادهای  صنفی کارگران را در تصمیم گیری های خود شریک سازد.

کارگران و زحمتکشان افغان ،

 بنابردلیل های معین اقتصادی و امنیتی چند دهه گذشته یک بخش قابل ملاحظه زحمتکشان کشورمجبوربه ترک وطن شده است . امروز یک رقم قابل ملاحظه این مهاجرین درشرایط نهایت دشوار کار و زنده گی نموده ، دربسا کشورها بخصوص درکشورهای همسایه با ظلم ، ستم و استثمار بی رحمانه روبرو هستند. نیروی کار ارزان این هموطنان زحمتکش ما بی رحمانه توسط صاحبان سرمایه مورد چپاول قرار میگیرد. ما از جامعه جهانی درخواست مینماییم تا این وضع درد بار مهاجر افغان را مورد توجه قرارداده ، و برای پایان دادن به این وضع غیرانسانی  تلاش نمایند. در آنکشور هاییکه جنبش های کارگری و سندیکایی فعل بوده و در دفاع از منافع زحمتکشان میکوشند لازم است تا کارگران مهاجر افغان به این جنبش ها پیوسته و برای حق کار،  مزد مساوی در برابر کار مساوی ،کاهش ساعات کار، همبستگی بین المللی و ضدیت با جنگ و میلتاریزم یکجا با صف نیرومند جنبش سندیکایی و سیاسی همراه شده ، و ازحاشیه زنده گی اجتماعی به متن آن داخل گردند.

با درنظر داشت کمیت بزرگ و روبه افزایش مهاجرافغان درکشورهای پیشرفته سرمایه داری ، به اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان در برون از کشور وظیفه سپرده میشود تا درکمک و یاری به جامعه مهاجر افغان  و دفاع از حقوق و منافع شان از هیچ تلاشی فروگذاشت ننمایند.

 

گرامی باد اول می روزجهانی کارگر، روز تجدید پیمان برای رسیدن به اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان جهان!

افتخار به کارگران آگاه و پرتلاش وطن !

سربلند باد زحمتکشان افغانستان !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۰۴

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

زندگی سازمانی

اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور روز شنبه تاریخ سوم ف...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴   طوریکه  میدانیم جشن سال نو ترسایی  یکی...
جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزار گردید   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاری...
جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافت...
جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافت با ارایه نصاب و توافق روی اجندای پیشنهادی ذیل : ۱- ارایه گز...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق غلام فار...
پیام غمشریكی کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان با درد و تألم فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه درشهرجلال آباد كشورع...
پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان...
پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان رفقا ودوستان گرامی، رهروان جنبش دادخواهی کشور، با...
پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور...
پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور با درد و افسوس تمام خانواده...
پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان...
پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش د...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

گفت ‌وگو با پیتر مرتنز، دبیرکل حزب کارگران بلجیم...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان :    گفت ‌وگو با پیتر مرتنز، دبیرکل حزب کارگران بلجیم   پیترمرتنز، دبیرکل حزب کارگران...
المان از گذشته درس کافی نگرفت...
المان از گذشته درس کافی نگرفت!     ویکتوریا نیکی فوروا   رسانه‌ های المان گزارش دادند که دولت این کشوردر صدد است تا...
اسراییل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند...
حکم دیوان بین ‌المللی لاهه : اسراییل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند سرانجام، پس از نزدیک به یک ماه که دولت افریقای ج...
« اتحاد سارا واگنکنشت ـ خرد و عدالت  BSW » در المان تاسیس شد...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان : « اتحاد سارا واگنکنشت ـ خرد و عدالت  BSW » در المان تاسیس شد   سوزان بونرات انتخابا...
بیانیه رفیق داود رزمیار ، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغاتستان در مراسم پدرود رفیق نوراح...
بیانیه رفیق داود رزمیار، رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغاتستان در مراسم پدرود رفیق نوراحمد نور هالند ، مورخ ۱۲ جنوری ۲...
پیام همدردی سلطان علی کشتمند...
    با دریغ و درد که یکتن از برجسته ترین رهبران حزب و شخصیت فرهیخته اجتماعی و سیاسی کشور، یک تن از بنیانگذاران و رهبرا...
گزارش از مراسم تشییع جنازه و فاتحه رفیق نوراحمد نور فقید...
گزارش از مراسم تشییع جنازه و فاتحه رفیق نوراحمد نور فقید   مراسم تشییع جنازه نوراحمد نور فقید روز جمعه مورخ ۱۲ جنوری...
گزارش بامداد از مراسم وداع و خاکسپاری رفیق نوراحمد نور...
گزارش بامـداد از مراسم وداع و خاکسپاری رفیق نوراحمد نور   مراسم وداع با پیکررفیق نوراحمد نور ، بروز جمعه ۲۲ جدی ۱۴۰...
محاکمه اسراییل در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه آغاز شد...
محاکمه اسراییل در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه آغاز شد یاکوب ریمان دادگاه علیه اسراییل در لاهه آغاز شد: افریق...
پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور شخصیت برازنده نهضت دموکراتیک و ترقیخواه کشور...
پیام تسلیت حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور شخصیت برازنده نهضت دموکراتیک و ترقیخواه کشور   با ا...

دیدگاه

آیا محور مقاومت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال کسب اعتبار است؟...
آیا محور مقاومت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال کسب اعتباراست؟ جورجو کافیه رو برای دهه ها، عربستان سعودی...
بیانیه مشترک روسیه و عربستان...
بیانیه مشترک روسیه و عربستان   درپس سفر ولادیمیر پوتین / رییس ‌جمهور روسیه به ریاض، امروز (پنجشنبه) بیانیه مشترکی صا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا   فروپاشی سریع ایتلاف چپ « اتحاد نوین زیست ‌محیطی و اجتماعی خلق ـ NUPES » در فرانسه...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود صمد ازهر سوالات زیادی در ارتباط با هجوم غیرمنتظره لشکر حماس در ۷ اکتو...
رییس جمهور کوبا: امریکا شریک تاریخی «بربریت صهیونیستی» است...
  شبکه تلویزیونی تله ‌سورگزارش کرد که میگل دیاز کانل ، رییس‌ جمهوری کوبا در واکنش به حملات شدید و بمباران بی رویه اسر...
ما همبستگی کامل خود را با خلق فلسطین اعلان می ‌کنيم...
 از زنده گی احزاب سیاسی جهان :   بیست و سومین نشست بین المللی احزاب کارگری و کمونیستی ( IMCWP) از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اکتو...
امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است...
 روزنامه اسراییلی یدیعوت آحارانوت نوشت: امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است   روزنامه اسر...

فرهنگی و اجتماعی

اعتراضات کشاورزان درهـنـد: « مارش به  دهـلی »...
اعتـراضـات کشـاورزان درهـنـد: « مـارش به دهـلی » توماس بیرگر، یونگه ولت پایتخت هند از سه روز گذشته به یک دژ تبدیل ش...
جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد...
جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد !   امروز ۱۰ فبروری برابر است با سالگرد روز تولد برتولت برشت، نمایشنامه‌ نویس ،...
به یاد رفیق نوراحمد نور، فروزان‌ ستاره‌ آسمان جنبش انقلابی افغانستان...
به یاد رفیق نوراحمد نور، فروزان‌ ستاره‌ آسمان جنبش انقلابی افغانستان   نمی ‌دانم پس از مرگ ‌ام چه خواهد شد نمی‌ خوا...
پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش...
پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش   چهارشنبه  ۲۴ جنوری ، مطابق ۴  دلو  روز بین الم...
درسوگ نبود زنده یاد نوراحمد نور*...
درسوگ نبود زنده یاد نوراحمد نور*   مریم بریالی اولاً، می‌ خواهم تسلیت‌های عمیقم را به تک تک اعضای خانواده کاکا نور...
البوم تصاویراز مراسم وداع با پیکر زنده یاد نوراحمد نور...
    بامداد  ـ ۴/ ۲۴ـ ‍۲۰۰۱ Copyright ©bamdaad 2024    ...
گزیده ای از سخنرانی ها درمراسم وداع با پیکر زنده یاد نوراحمد نور...
گزیده ای از سخنرانی ها در مراسم وداع با پیکر زنده یاد نوراحمد نور   صحبت رفیق صمد پوپل به نماینده گی از خانواده شا...
پیام همدردی و تسلیت رفیق جمیله ناهید بریالی جهره شناخته شده نهضت دموکراتیک زنان افغانستان بمناسبت در گذشت رفیق نوراحمد ن...
پیام همدردی و تسلیت رفیق جمیله ناهید بریالی جهره شناخته شده نهضت دموکراتیک زنان افغانستان بمناسبت در گذشت رفیق نوراحمد ن...
پیام های تسلیت و همدردی نهادهای فرهنگی و اجتماعی افغان  به مناسبت درگذشت زنده یاد نور احمد نور...
پیام های تسلیت و همدردی نهادهای فرهنگی و اجتماعی افغان به مناسبت درگذشت زنده یاد نور احمد نور   پیام تسلیت انجمن سر...
پیام های همدردی سازمانهای برون مرزی حزب آبادی افغانستان...
پیامهای همدردی و تسلیت سازمانهای برون مرزی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور   در این ستون میخو...
در رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستان...
در رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستان     میرعبدالواحد سادات   دریغـا می بـرد امـواج ایام بزرگان را زما آرام ، آرا...
ایتالیا: کارگران در بندر جینوا جلو ارسال سلاح  به اسراییل را گرفتند...
کارگران در بنادر استرالیا ، امریکا ، اسپانیا ، یونان ، بلجیم  و...نیز مانع ارسال سلاح به اسراییل شدند   الکس فاوالی  ...
گزارش کنگره جهانی زنان افغانستان چتراتحاد ملی زنان افغانستان     بتاریخ ۵ نوامبر۲۰۲۳ کنگره جهانی زنان افغانستان ( بر...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد شاه علی اکبر شهرستانی...
 پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد شاه علی اکبر شهرستانی با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که پر...
تجمع گسترده تشکل‌های کارگری یونان در همبستگی با فلسطین...
 براساس گزارش از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگزی (WFTU  ) روز دوشنبه سی ‌ام اکتوبر، هزاران کارگر یونانی در آتن پایتخ...
اتحادیه‌های کارگری فلسطین خواستار حمایت کارگران و تشکل‌های صنفی جهان برای توقف جنگ شدند...
اتحادیه‌های کارگری فلسطین خواستار حمایت کارگران و تشکل‌های صنفی جهان برای توقف جنگ شدند این سرزمین، فلسطین نام داشته...