بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

پنجمین اجلاس بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۵ اکتوبر۲۰۲۲ ترسایی مطابق به ۲ عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی در فضای مجازی برگزار گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی نصاب جلسه را تکمیل ، و رسمیت آنرا اعلان نمود.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، و به اتفاق آرا تصویب گردید :

۱ـ  استماع گزارش مسوول شعبه تشکیلات پیرامون فعال سازی هسته های حزبی بخش زنان و جوانان شورای اروپایی ح آ ا.

۲ـ  استماع گزارش مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان پیرامون تحقق فیصله های کنفرانس اروپایی  ح آ آ.

۳ـ  ارایه پیشنهادات و نظريات.

دربخش ماده اول آجندا گزارش رفیق حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات که حاوی نکات مهم بود استماع ، و رفقا عمر محسن زاده، صفت الله عملیار ، ذلیخا پوپل  و احد شفیعی حول آن ابرازنظر نمودند. در نتیجه توافق بعمل آمد تا گردهمای بخش  زنان شورای اروپایی درهفته دوم ماه نوامبر، و گردهمایی بخش جوانان شورای اروپایی درهفته دوم ماه دسامبر بخاطر تشدید هر چه بیشتر فعالیت آنان برگزار گردد.

در مطابقت با ماده دوم اجندا رفیق احد شفیعی مسوول کمیته حزبی کشوری المان گزارش کمیته مذکور را ارایه نمود که رفقا عمر محسن زاده، صفت الله عملیار و حنیف ضرابی به جهات مختلف آن بحث نموده ، پیشنهادات و نظريات خویشرا در امر بهبود امور ارایه نمودند.

درارتباط با ماده سوم اجندا برخی پیشنهادات مطرح گردید که به آن ها رسیده گی صورت گرفت.

در پایان رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان جریان کار جلسه را مثبت ارزیابی نموده ، تاکید نمودند تا اقدامات جدی بخاطر نقاط با اهمیتی که در جریان کار جلسه امروز مطرح گردید روی دست گیرند.

جلسه در فضای صمیمیت به کار خود پایان داد.

 

با مهر و درود

صفت الله عملیار

سکرترمسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ ۲۷۱۰

Copyright ©bamdaad 2022