اجلاس کمیته ایالتی شهر ویانای حزب آبادی افغانستان برگزار شد

 

نشست کمیته ایالتی ویانای حزب آبادی افغانستان به تاریخ هژدهم ماه می ۲۰۲۳ میلادی درشهر ویانای اتریش برگزار گردید . در آغاز پس از اعلام نصاب ، اجندای زیر مورد رای گیری و تصویب قرارگرفت :

ــ  گزارش فعالیت های کمیته حزبی در فاصله زمانی میان دو جلسه ،

ــ  گزارش در مورد کارکردهای شورای اروپایی ح آ ا ،

ــ  بحث در باره اوضاع کشور و جهان،

ــ  بحث در باره مسایل مالی و تشکیلاتی کمیته کشوری اتریش ح آ ا ،

ــ   نظریات ّ‌پیشنهادات و انتقادات.

رفیق فاصل دلزاده ، رییس کمیته کشوری که بنا برمعذرتی از طریق واتساپ در جلسه حضوری اشتراک داشت گزارش مفصلی را درباره فعالیت های کمیته حزبی کشور اتریش ارایه نمود و چگونگی تطبیق مصوبات بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا را توضیح نمود .او معلومات لازم  در باره اقدامات و عملکردهای سایر کمیته های ایالتی سازمان کشوری را نیزمنتقل ساخت .

در بند دوم اجندا رفیق عمرمحسن زاده از کارکردها ی ساختار رهبری شورای اروپایی ، تصامیم و اجراات آن یادآوری، و برنامه های کاری را برای تشدید فعالیت های شورای اروپایی بیان نمود. او به طورمشخص از اقدامات شورای اروپایی در جهت تطبیق فیصله های کنفرانس اروپایی ، به خصوص درعرصه کارهای سازمانی ، آموزش سیاسی و رسانه یی سخن گفت و از مساعی اعضای حزب درکمیته کشوری اتریش اظهار قدردانی نمود .

رفقا محمود صافی ، ‌صابر شکور و عبدالفتاح رووفی هریک بنوبه خود در باره اوضاع کشور و جهان ، اخبار و نشرات تازه صحبت و تحلیل نمودند و جلسه در مورد به تبادل نظر پرداخت . دراین بخش رفیق رووفی توجه اعضای کمیته کشوری را به مطالعه مضامین منتشره در تارنمای مرکزی حزب آبادی افغانستان « تارنمای بامداد » و« بامداد ـ رسانه حزب آبادی افغانستان در فیس بوک » و « برگه محور » فراخواند و با جلب توجه ، اشتراک رفقا و روشنفکران را در برنامه های « دریچه های گفتمان » از طریق کلپ هاوس، سودمند و لازمی دانست .

در باره مسایل مالی بنا برعدم حضور مسوول مالی در جلسه فیصله شد تا امور مالی در جلسه آینده مطرح و به صورت قطعی تصفیه گردد و وجوه جمع شده از بابت حق العضویت ها هرچه زودتربه شعبه مالی انتقال یابد. درجلسه پیرامون امور تشکیلاتی نیز بحث گسترده صورت گرفت و اشتراک کننده گان به اتفاق نظر خواهان ارتقای جوانان در امورسازمانی گردیدند.

در بخش نهایی اجندا پیشنهادات متعددی ارایه گردید. اعضای کمیته ایالتی از اینکه معاون رییس کمیته کشوری بنا برمعاذیرصحی وظایف محوله را به پیش برده نمی تواند تقاضا نمودند تا رفیق جوانی به جای او انتخاب شود و دراجرای وظایف تقسیم کاری صورت گیرد. در رابطه با کار با سازمان های اجتماعی نیز پیشنهاد گردید که رفیق رووفی علاوه از سهمگیری در فعالیت های کمیسیون آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی با شعبه امور اجتماعی شورای اروپای نیز همکاری نماید. این پیشنهاد مورد تایید کمیته ایالتی ویانا قرارگرفت .

درپایان جلسه اینکه به ابتکار « اوستا ـ بنیاد فرهنگی افغان » به رهبری رفیق داکتر اسد محسن زاده محفلی بمناسبت عید فطر برای مهاجران افغانی و هموطنان مقیم شهر گراز  برپا شده بود اظهار قدردانی صورت گرفت. شرکت کننده گان نشست ، تاخیر در تدویر جلسات را سخت انتقاد نمودند وخواهان تدویر بموقع همه جلسات گردیدند. همچنان بی توجهی در تصفیه امور مالی مورد نکوهش آنان قرارگرفت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۳۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

 

 

کمیته ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان تشکیل جلسه داد

 

بتاریخ ۲۷ ماه می ۲۰۲۳ میلادی جلسه کمیته حزبی ایالتی هامبورگ حزب آبادی افعانستان با اعلان تکمیل نصاب جلسه توسط رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات سازمان برگزار شد .

با اعلان رسمیت جلسه ، برنامه کار نشست پیشنهاد ، و پس از رایزنی مورد تایید قرارگرفت .

درنخست گزارش کارکردهای سازمان توسط رفیق ذبیح الله مستمندی مسوول کمیته حزبی هامبورگ ارایه گردید که بعد ازجروبحث و ابراز نظر رفقا مورد تایید قرارگرفت۔ در گزارش روی موضعگیری های اصولی هیات رهبری حزب، تحقق مصوبات شورای اروپایی و مسایل مربوط به بهبود کار سیاسی ـ سازمانی در کمیته حزبی هامبورگ درنگ صورت گرفت.
در ادامه کارجلسه رفیق داود کرنزی در رابطه کار با احزاب و سازمانهای همسو و مترقی و چگونگی تماس با آنها بصورت همه جانبه گزارش ارایه نمود . علاوتاْ رفیق سید صلاح الدین امین گزارش فعالیت کمسیون تفاهم و تماس با شخصیت های مستقل سیاسی و اجتماعی را ارایه نمود که با جانبداری شرکت کننده گان جلسه روبروگردید .
در بخش بعدی جلسه رفقا پیشنهادات و دیدگاه های سازنده شان بخاطر بهبود فعالیت سازمان ، و رفع  کاستی های موجود درکار و فعالیت کمیته ایالتی هامبورگ و کمیته کشوری المان حرب آبادی افغانستان را پیشکش نمودند.
با  تطبیق برنامه کاری جلسه ، رفیق داکتربها جریان کارجلسه را مورد برسی قرارداده ، برای بهبود امور رهنمودهای مشخصی را مطرح نمود.

جلسه که در فضای اعتماد رفیقانه و تعهد برای تطبیق اصول و آرمانهای حزب آبادی افغانستان بخصوص کار در بین جامعه مهاجرافغان درشهرهامبورگ و کشور المان دایر شده بود به آرزوی پیروزی های بیشترحزب ، سرفرازی کشور، بهروزی مردم افغانستان و صلح در جهان به پایان رسید۔

با تقدیم احترام ،


ذبیح مستمندی
مسوول کمیته حزبی هامبورگ  حزب آبادی افغانستان 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۰۶ 

Copyright ©bamdaad 2023

 

کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

بروز ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان بخاطر برسی فعالیت سازمان از طریق فضای مجازی برگزارشد . مطابق اجندای تصویب شده جلسه رفیق افضل بهار، رییس کمیته کشوری گزارش فعالیت های سازمان را ارایه نموده ، جهات مثبت و کاستی های کاررا مورد بررسی قرارداد .

در ادامه شرکت کننده گان جلسه روی گزارش فعالیت سازمان مکث نموده ، دیدگاه هایشان را پیشکش نمودند.

دراین نشست از اعلامیه ها و موضعگیری های روشن و واقعبینانه هیات رهبری حزب آبادی افغانستان و شورای اروپایی آن حمایت صورت گرفته، شرکت کننده گان جلسه وعده سپردند تا در پیاده نمودن وظایف سپرده شده از جانب مقامات رهبری حزب ، از جمله تصامیم اجلاس شورای اروپایی و بیروی اجراییه آن درزمینه کار با جامعه مهاجر افغان درکشور ناروی دریغ ننمایند.

دراین نشست ضمن جمع آوری پیشنهادها وانتقادهای رفقا ، مساله مالی هم مورد ارزیابی گرفته، مسایل مالی الی ختم ربع اول سال تصفیه شد.

جلسه که در فضای صمیمیت و اعتماد رفیقانه دایر شده بود پس از تطبیق مواد اجندا به امید صلح ، دموکراسی، پیشرفت و بهروزی مردم درافغانستان ، و سرفرازی مهاجرین افغان در ناروی به پایان رسید.

با حرمت بی پایان ،

سید افضل بهار

رییس کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

 

بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۹می۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید.

۱ـ  گزارش مسوول شعبه تشکیلات پیرامون اقدامات جهت ارتقای سطح کارحزبی وسیاسی در کمیته های حزبی.

۲ـ  گزارش مسوول کمیته حزبی المان پیرامون فعالیت شعبات کمیته مربوط جهت پیشبرد کار حزبی و سیاسی.

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات ونظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق حنیف ضرابی مسوول شعبه تشکیلات گزارشی مبسوطی حول نتایج کار حزبی و سازمانی در کمیته های حزبی  سازمان اروپایی ارایه نمود.

سپس رفقا ولی زیارمل، عمر محسن زاده، صفت الله عملیار، حنیف ضرابی، ذلیخا پوپل ،عبدالاحد شفیعی و حفیظ مصدق به بحث پیرامون گزارش  پرداخته پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

درپایان گزارش شعبه تشکیلات با تغیرات و تکمیلات به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق احد شفیعی گزارش  کمیته حزبی المان پیرامون فعالیت شعبات این کمیته رابا ذکر پهلوهای مثبت و منفی آن ارایه نمود. متعاقباْ حاضرین جلسه روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را جهت رفع کمبودات آن پیشکش نمودند.

رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی در ختم گزارشات صحبت نموده ، افزودند که سازمان اروپایی از ثبات لازم برخوردار بوده و کارهای لازم ذریعه مسوولان ساختارهای اروپایی انجام شده که قابل ذکراست . اما نتیجه بحث ها نشان میدهد که نواقص و کمبودات هم وجود داشته که آنها را باید جدی گرفت درغیرآن مشکلات تراکم نموده سبب سنگینی وظایف بالای سازمان میگردد.

در بخش ماده سوم آجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان طی نتیجه گیری ختم کار جلسه را اعلان نمود.

 

با درود های رفیقانه،

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2023

 

سازمان ولایتی نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 
جلسه نوبتی واحد اولیه نوردبرابانت کمیته حزبی هالند ح.آ.ا با برنامه کاری ذیل دایرگردید:


۱ ـ  گزارش اساسی بین دوجلسه توسط رفیق روستایی منشی سازمان ،  
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه.
سوالات وابراز نظر رفقا پیرامون گزارش اساسی در مجموع الی ۱۰ دقیقه .
۲ ـ  توضیحات و ارایه معلومات بیشتر راجع به جلسه‌ آخر شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ومصوبه آن.

صحبت کننده رفیق حفیظ مصدق .
وقت : از ۷ الی ۱۰ دقیقه
سوالات وابراز نظر رفقا ، درمجموع الی ۱۰ دقیقه.
۳ - مسایل تشکیلاتی
۴ ـ  تصفيه و تادیه حق العضویت ها واعانه.

در جلسه اکثریت اعضا حاضر بوده  و اجندا پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و جلسه بکار خویش آغاز نمود.
نخست رفیق روستایی منشی جلسه قبل از تطبیق اجندا دو رفیق را هریک رفیق مسجون و رفیق نصیر که گذشته عضویت در حزب .د.خ.ا را داشتند و ارتباط شان قبلْا در حزب آبادی افغانستان در مرکز تامین بود و در شورای اروپا یی بی ارتباط بودند واکنون توسط رفیق مصدق معرفی شدند به اعضای جلسه معرفی نمود ه و پیوستن مجدد شان را در حزب آبادی افغانستان و حضور شان را در جلسه خوش آمدید گفت و رفقای مذکور نیز خود را مفصل با سابقه کار حزبی و دولتی خویش معرفی نمودند .
در ادامه مطابق بند اول اجندأ رفیق روستایی گزارش مختصرازفعالیت واحد اولیه نورد برابانت ارایه نموده ، نکات مثبت و کمبودی ها درفعالیت های حزبی و اجتماعی را برشمرد که به صورت مفصل درج پرتوکول گردید متعاقباْ رفقا هریک طلوع ، مصدق،  شعیب اسحاق زی و مسجون پیرامون گزارش رفیق روستایی صحبت نمودند و آنرا مورد تایید قرار دادند .
مطابق بند دوم اجندا رفیق مصدق در رابطه به جلسه شورای اروپایی مورخ ۱۸ فیبروری صحبت مختصری نموده گفتند که از اینکه درجلسه شورای اروپایی همه اعضای کمیته حزبی هالند شرکت نداشتند ضرورت دانستم تا در جلسات واحد های اولیه منجمله جلسه حاضر رفقای مسوول ‌یا یکی از اعضای شورای اروپایی به صورت فشرده درمورد محتوا جلسه و گزارش اساسی آن صحبت نموده و رفقا را در روشنای قراردهند .
روی همین اساس رفیق مصدق گزارش فشرده گرفته شده از گزارش تحریری جلسه و صحبت های شفاهی رفیق رزمیار گرامی شامل همه کار و فعالیت های مثبت و نواقص و کمبودی های شعبات شورای اروپایی و شورای های کشوری، ( شامل مسایل تشکیلاتی، مالی ، تبلیغاتی ، تفاهم ونهادهای اجتماعی ) بود ارایه نمودند.
همچنان پیرامون گزارش اساسی تعدادی از اعضای شورای اروپایی صحبت های تاییدی و ‌تکمیلی نمودند ‌که در کل گزارش اساسی مورد تایید قرارگرفت.
پیرامون صحبت رفیق مصدق در رابطه جلسه شورای اروپایی تعدادی از رفقا در زمینه تصویب طرزالعمل تشکیلاتی ، طرزالعمل مالی سوالاتی را مطرح نمودند که از جانب رفیق مصدق جواب قناعت بخش داده شد و اضافه نمود که قطعنامه جلسه شورای اروپایی به همه واحد های اولیه ارسال شده،  رفقا مکلف به مطالعه دقیق آن می ‌باشند و در صورت امکان فشرده از گزارش اساسی به شکل تحریری به اختیار رفقا قرارخواهد گرفت.
براساس بند چهارم اجندا رفیق روستایی پیشنهاد نمود که :
اینجانب نسبت اینکه محل بود ‌باشم در بلجیم است باید دریکی از سازمانهای بلجیم تنظیم شوم  بناْ پیشنهاد مینمایم که رفیق شعیب اسحاق زی به حیث منشی واحد اولیه نورد برابانت تعیین شود.

پیشنهاد رفیق روستایی مورد رای پرسی قرار گرفته در نتیجه به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت.

شرکت کننده گان جلسه این مسوولیت را به رفیق اسحاق زی گرانقدر تبریکه گفته درپیشبرد امورحزبی برایش آرزوی موفقیت نمودند.  
دربخش پایانی جلسه پیشنهادات ، نظریات و انتقادات رفقا استماع و درج پروتوکول شده و به سوالات شان جواب ارایه گردید.
جلسه که ساعت هفت شام آغاز شده بود به ساعت ۱۰ شب با آرزوی موفقیت های  بیشترحزب آبادی آفغانستان و شورای اروپایی آن خاتمه یافت.

محمد فاروق روستایی


مسوول سازمان نوردبرابانت ـ کمیته حزبی هالند حزب آبادی آفغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۴۰۴ 

Copyright ©bamdaad 2023