پیرامون نام حزب آبادی افغانستان

 

نام فـروردین نیــارد گل به  باغ

شب نگردد روشن ازذکر چراغ

«مولوی »

 

درباره نام ونام گرایان باید گفت که ده قرن مبارزه نومنالیست ها وریالیست ها درقرون وسطا ادامه یافت. نومینالیزم وریالسیزم هردو مکاتب ایدیالستی آن دوران بودند که در دوره ظلمت ، افکار قرون میانه را فراگرفته بود ومکتب های فکری اثرگذاری در تاریخ تفکر به شمارنمی آیند. ولی از آنجای که عده ای به معنی اصلی تفکر که پرداخت ژرف به ماهیت واژه هاست توجه نفرموده اند. لازم به تبیین واژه آبادی پیش آمد. آبادی درلغت نامه دهخدا ، معین وعمید علاوه برمعانی، عمارت آبادانی، سازندگی ومعمور بودن دربرابر ویرانی ویرانه وبربادی ،آمده است. هم چنان به معنی سعادت، زنده گی ، تمدن ، فرهنگ ، توسعه ، رونق وشهر نیز بکار برده شده ومعناهای آبادی شمرده می شوند . درتمدن فرهنگ، توسعه و رونق همه اقشار جامعه سهیم بوده وحزب آبادی حزب تمدن ، فرهنگ، توسعه و رونق که بادستان انسان وانسان زحمتکش ساخته می شود، است. درآبادی و توسعه همۀ وسایل کار از داس وچکش گرفته تافابریک وماشین ، آموزگار وروشنفکر، کاگرودهقان ، پیشه ور وکار فرما شامل اند. ماکه از طرفداران افغانستان آزاد، آباد، مستقل وسربلند هستیم واژه آبادی رابه مفهوم وسیع کلمه درنظر داریم، نه صرف به مفهوم جرثقیل ساختمانی، انسان وانسان زحمتکش محور آبادی است وسعادت انسان نیز درآبادی مادی ومعنوی آن است وسعادت انسان محور مبارزه ما می باشد. آبادی می خانه زویرانی ماست جمعیت کفراز پریشانی ماست خیام کلمه آبادی از متن گویش های مردمی ، مردم ما گرفته شده وبرای همه گان مفهوم است وکاربردارد . پیروبرنا باسواد وکم سواد وحتا بی سواد آن را می داند وخوب استفاده می کند.از ژرفای برداشت هاودریافت ها وفهم توده یی برخاسته وکاملا بجا نامگذاری گردیده است، در زبان های ملی ما کاربرد یکسان دارد وهر وطندار پشتون ، تاجک ، ازبیک ، هزاره ، بلوچ، پشه ای،ایماق ترکمن ودیگران آنرا می دانند. شاید درنگاه نظری ومجرد مفهوم آبادی را ساختمان ترجمه کنیم .ولی مساله طور دیگری است!

آن گاهی که دهخدا آن را مترادف سعادت می داند، از صلاحیت ما بدور خواهد بود که همردیف بودن سعادتش را حذف کنیم وآن را صرف ساختمان ترجمه نماییم . ازجانب دیگر برنامه حزب ما ، نشان آن ورنگ بیرق (پرچم) حزب با نام حزب تطابق کامل داشته وبمثابه جریان ملی ، دیموکرات وترقی خواه عمل مبارزه ما، ملاک حقیقت مبارزه ماست . حزب آبادی افغانستان حزب برنامه محور است که محور مبارزه حزب سعادت انسان است وسعادت درکلمه آبادی مضمراست. بزرگان ما که می گفتند افغانستان آباد ، نشاید که منظور شان افغانستان ساختمان بوده باشد که نبوده ، به معنی افغانستان معمور، باسعادت مرفه با توسعه ،تمدن ، فرهنگ وپیشرفت بوده است. ویک تذکار جزیی که شاید خیلی مهم نباشد وآن این که در ردیف نام احزاب که خیلی ها متعدد اند جایگاه نخست به ترتیب الفبای می یابد، که دربسا موارد حرف (م ) دراخیر می آمد و ارایه طرح وصحبت وابراز نظر محدود می گردید. به هرصورت آنانی که به تحلیل تاریخی منطقی آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها بار معنای خود را با زمینه وزمانه خودشان در می یابند. واژه آبادی از غنا مند ترین واژه های مورد کاربرد در زبان های ملی ماست ، واگر کاری به ترجمه آن در زبان های دیگر داشته باشیم، نیز با این واژه درآن زبان ها باید برخورد تاریخی منطقی وزبان شناسانه نماییم تا از ابهام رها شویم .

ای هیواده ، ای هیواده، دافغان خوږه هیواده     زمونږ پته ، زمونږ عزته ، تل آباد اوسی آباده  

ازسروده زنده یاد محسور جمال دراین جا نیز آباد اوسی به معنی ساختمان یاودانول، یاودانی ، یا ودان اوسی نیامده . باید دریافت که کلمات درمتن فرهنگ وفلکلور وادبیات واشعار غنای چه بار معنای رابه خود گرفته ودارند.آنانی که هویت خود را دراین نام، به اصطلاح نمی یابند ، باید بدانند که از داس وچکش تا گراری خوشه گندم طوریکه اشاره شد، درآبادی شامل است، علاوه برسعادت و رفاه انسان که سخت به آن ابراز احساسات می کنند، نمی نگاریم که این جمع دوستان به مثابه مغزهای متفکر به تحلیل ، ارزیابی وصلاحیت ارگانهای حزب محبوب شان حزب آبادی افغانستان به دیده خدای نکرده اندک بی باوری می نگرند. اینجا در رهبری حزب خرد جمعی حاکم بوده وهست. وبدینگونه نام آبادی با درنظرداشت غنامندی آن گذاشته است .مصوبه آن که ازطرف کنگره به بیروی اجراییه تفویض صلاحیت گردیده بود به شوراها فرستاده شده است .

 

با درود

 

شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب آبادی افغانستان

  

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 
 

 

پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر

شهرکابل ، جوزای ۱۳۹۸ خورشیدی

 

 هم میهنان مسلمان و زحمتکش ،

اعضای پرافتخار حزب آبادی افغانستان ،

اعضا و هواداران ایتلاف احزاب و سازمانهای ملی، دموکرات و ترقی خواه افغانستان ،

روحانیون و ملا امامان شریف ومردم دوست وطن !

 

فرارسیدن عید سعید فطر، این عید پاکیزه گی ، همدلی، رفع کدورت و دشمنی ؛ وعید صلح و صفا را به کافه ملت غیور و زحمتکش افغانستان تبریک گفته، تمنا داریم به میمنت این روزهای نیکو دلها و خانه های هموطنان ما پر ازصلح، خیر، خوشی و خوشبختی بوده ، صلح  و آرامی  نصیب جهانیان گردد.

عید فطراین عید پاکیزه گی روزی است که مسلمانان جهان در کنار یکدیگر به نماز می ایستند ومنحیث نمادی از وحدت ، صلح و صفا به عبادت خداوند متعال می پردازند تا حیات وکرامت انسانی محفوظ ، و نیل به خوشبختی برای همه، خصوصاْ به مردم متدین و صلحدوست افغانستان درهرکجایی که هستند در عزت و سرفرازی میسرگردد.

امید دراین روزهای خوشی و اخوت درمطابقت به فرمان ایزدی صدای انفجار و مرمی  و بوی آتش و باروت در سراسر کشور خاموش بود، و مسلمانی بدست برادرمسلمانش به قتل نرسد.

حزب ما مطابق برنامه انساندوستانه خود صادقانه «...خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر، و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از حل مشکلات موجود با مخالفین مسلح داخلی دولت از طریق سیاسی حمایت نموده ، و جلب و مشارکت آنها درپروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات  نهادهای دولتی با ضمانت های حقوقی و برگشتاندن افراد مسلح به زنده گی عادی پشتیبانی می نماییم ـ برنامه حزب آبادی افغانستان .»

امید به حرمت این روزهای نیک ، طرف های درگیرجنگ به توافقی برای آتش بس و صلح دوامدار، این آرزوی شریفانه و قلبی میلیونها مسلمان داغدیده وخسته ازجنگ درکشوربرسند.

ما به این باوریم که راه نجات مردم درصلح وهمزیستی نهفته، وتنها در صورت پایان بخشیدن به جنگ و زورمی توانیم به تحقق دموکراسی، عدالت ، پیشرفت و اخوت نایل آییم. برای رسیدن به رفاه و آسایش مردم مسلمان و متدین کشور ایستاده گی وهمکاری جانبازانه تمام نیروهای ملی ، صلحدوست و وطنپرست در برابرتوطيه ها ومداخلات  بی شرمانه دشمنان خارجی و داخلی کشور ضرور و لازم میباشد .

هموطنان زحمتکش و متدین ،

حزب آبادی افغانستان  که به مردم شریف، پرتلاش و زحمتکش افغانستان تعلق دارد، همواره بخاطرسعادت و بهروزی مردم  و اعتلا و سرفرازی میهن  تلاش نموده و در این راه قربانی های فراوانی را متقبل شده است.

ما با اغتنام از فرصت عید سعید فطر را به همه زحمتکشان کشور، خانواده ها و بازمانده گان شهدای راه آزادی و سربلندی افغانستان، به روحانیون وطنپرست و صلحدوست کشور، ومنسوبین دلیر قوای مسلح کشور تبریک گفته ، آرزومندیم تا صلح ، خوشبختی و سرفرازی نصیب هرهموطن باشهامت ومردمدوست ما گردد.

 آرزو داریم به برکت عید سعید فطر، مخاصمت و تیره گی  جایش را به محبت، صمیمیت، همدیگرپذیری، همدلی و تحکیم پیوندهای عمیق ملی ، صلح و امنیت سرتاسری ، رفع کدورت ها واگذار شود ، و مردم مسلمان و متدین ما که دشواری جنگ های متمادی را متحمل شده اند، به صفحه جدیدی از زنده گی درصلح  و باهمی قدم بگذارند.

 

با حرمت فراوان

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

برگزاری اجلاس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

اجلاس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان ساعت دو بعد از ظهر مورخ ۲۵-۵-۲۰۱۹ در شهر آتن برگزار شد.

نخست نصاب اجلاس به ‌وسیله رفیق حیات الله غزنوی مسوول شعبه تشکیلات ابلاغ گردیده و خاطر نشان گردید که از جمله ۳۵ تن اعضای در کشور یونان به تعداد ۲۸ تن در جلسه امروزی اشتراک داشته و ۳ رفیق بنا بر معاذیری موجه در کار جلسه اشتراک نکرده‌اند. اجلاس شورای کشوری یونان به ‌اتفاق آرای جلسه به کار رسمی خویش آغاز کرد.

سپس رفیق ابوبکر فیض رییس شورای کشوری یونان هدف برگزاری نشست را توضیح نموده و اجندای جلسه را غرض نظرخواهی به حاضران جلسه پیشکش گردید که به‌اتفاق آرا دو ماده آتی تصویب گردید:

۱ ـ گزارش فشرده رییس کشوری یونان.

۲ ـ انتخاب ۱۲ تن نماینده برای اجلاس اروپایی حزب آبادی افغانستان

سپس رفیق ابوبکر فیض ضم گزارش فشرده از کارکردهای شورای کشوری یونان اظهار داشت که برگزاری اجلاس اروپایی حزب آبادی افغانستان در شرایطی که کشور ما دچار بحران‌های شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و فساد گسترده در همه عرصه‌ های زنده گی مردم بیداد می ‌کند از اهمیت بسزای برخوردار است. این اجلاس باید با روحیه رفیقانه و همدلی و همسویی با وحدت و یک پارچه گی کامل برگزار شود. نماینده‌های اجلاس باید بتوانند فضای همخوانی و همگرایی را با اتخاذ تصامیم شفاف و مستقل تحکیم بخشند. اجلاس باید بتواند زمینه انتخاب کادرها و چهره‌های خوشنام و باتجربه را محیا سازد تا از مظاهر و پدیده‌های منفی‌ای که در حزب نفوذ کرده است جلوگیری گردد، بدون شک انتخاب کادرهای صادق به آرمان حزب می‌ تواند تکانه‌ ای نیرومندی برای بسیج رفقای که نه‌چندان دور با ما در یک صف و حزب واحد می ‌رزمیدند و امروز از ما و حزب فاصله گرفته ‌اند، باشد. بسیج و تشکل دوباره این رفقا به اعتبار حزب افزوده و شورای اروپایی آینده ما توان انجام وظایف بهتر و بزرگ ‌تر کسب کرده و به بهترین ممد و کمک کننده به خاطر تحقق آرمان‌های حزب برای رفقای مرکز در مبدل می ‌گردد.

بعداً رفقا هر یک رضا غلامی، خادم حسن مرزا و رفیق حیات غزنوی پیرامون اجندای مطروحه ابرازنظر نمودند. صحبت کننده گان اجلاس برای کمسیون محترم تدارک اجلاس و شورای موقت اروپایی روی پیشنهاد قبلی ‌شان تأکید ورزیدند. همچنان خاطرنشان گردید که زمینه‌های اشتراک فعال نماینده گان یونان را جداً مورد توجه قرار گیرد و گزینه‌ های اعطای اعتبارنامه‌ها از جانب نماینده‌های اجلاس از کشور یونان را برای نماینده‌ های باصلاحیت شان غرض رعایت اصول رأی دهی مطالعه گردد.

در بخش بعدی اجندای جلسه به تعداد ۱۲ رفیق به حیث نماینده به اجلاس اروپایی به ‌اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

با درود

ابوبکر فیض

رییس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

 

 

 

تدویر پنجمین اجلاس کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۷ می ۲۰۱۹

 

اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدراک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایر گردید.

برای پیشبرد وتداوم کاری اجلاس وتعین خطوط کاری آن اجندای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

-  گزارش مختصرپیرامون تدویرکنفرانس ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری جهت انتخاب نماینده گان برای کنفرانس   .
-  بررسی پیشنهادات ویژه شوراهای کشوری هالند والمان برمصداق نورم نماینده گی درخصوص انتخاب نماینده گان سازمانهای مربوط.

در آغازکلام رفیق صفت الله عملیار تصویر کلی و واقعی جریان کنفرانس ها در شوراهای کشوری اروپایی را به نمایش کشیده و از انجام موفقانه پروسه انتخابات در شوراهای کشوری که مبتنی بر فضای دموکراتیک وبرحسب نورم های پذیرفته شده براه افتید،گزارش مختصر ارایه نموده و آنرا به مثابه موفقیت درخشان و دست آورد سترگ برای شورای موقت اروپایی حزب ارزیابی کرد.رفیق عملیار همچنان از بازتاب وسیع و گسترده کار جلسات در رسانه های حزبی یاد آوری نموده وازسطح استقبال بی پیشینه اعضا و هواداران حزب از پروسه تدویر کنفرانس ها در شوراهای کشوری سخن گفت.

سپس رفقا: داود کرنزی ،احد شفیعی ،بصیر دهزاد وعارف عرفان به سخنرانی پرداخته وبلنوبه هریک بطور فشرده ومختصر از سازمان های تحت قیم کاری واجلاس سازمان های مربوط گزارش ارایه نموده وبرنکات کلیدی وکاربست تجارب مثبت و زوایای ضعیف پروسه تدویر کنفرانس ها دیدگاه های شانرا ارایه داشتند.

در اجلاس تذکر بعمل آمد که تدویر کنفرانس‌های حزبی پس از ایجاد خلای تشکیلاتی وسازمانی در شورای اروپایی که در پروسه وحدت ها ایجاد شد، به مثابه تکانه قوی ونیرومند بربدنه شورای اروپایی محاسبه شده وخون های تازه را داخل شریان سازمانی شورای اروپایی نموده و بر تشکل،بسیح ،اتحاد وهمبسته گی سازمان اروپایی اثرات حیاتی برجاگذاشت.دراین نشست تذکر بعمل آمد که سطح مشارکت اعضای حزب  در کار کنفرانس بسیار بالا بود و کنفرانس توانست تا با یک جهش اثرگذار بخشی اعظم سازمانهای حزبی را شامل کارزار مبارزه سیاسی سازد.

شاملین اجلاس  ابراز امید واری نمودند تااتمسفیر وشرایط لازم ورفیقانه را برای تدویر کنفرانس شورای اروپایی تامین نموده  و تداراکات اساسی را دراین خط پیریزی نمایند. همچنان اجلاس موضوع نماینده گی رفقای یونان را در کنفرانس شورای اروپایی مورد گفتمان قرار داده ،برحق نماینده گی رفقای یونان تاکید نموده و گزینه های اساسی را جهت نماینده گی رفقا در کنفرانس شورای اروپایی مورد بحث قرارداد.

اجلاس تدارک کنفرانس، برخی تجویزات لازم را برای تهیه اسناد کنفرانس شورای اروپایی اتخاذ نموده وموضوع زمانبدی کنفرانس ومحل تدویر کنفرانس را مورد بحث قرار داده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ نمود.

در اخیر برخی دیدگاه ها ونظریات پیشنهادی برای  اجلاس مطرح گردید که برغنامندی کار اجلاس تاثیر گذار بود.

پس از مباحثات معین در فضای کاملا رفیقانه اجلاس کمسیون تدارک با حصول دست آوردهای معین پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019

گزارش جلسات در شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

درمطابقت با خطوط رهنمودی کمیسیون محترم تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ، شوراهای ایالتی ویانا ، اوبراوسترایش و فرالبیرگ حزب آبادی افغانستان در اتریش طی نشست های جداگانه (۱۲ تا ۱۹ ماه می ۲۰۱۹ میلادی ) فعالیت های  شوراهای مربوطه را مورد بحث و ارزیابی قرارداده و متکی بر اصول و رهنمود های تعین شده در فضای آزاد ، رفیقانه  و دموکراتیک نماینده گان شانرا برای کنفرانس اروپایی حزب انتخاب نمودند.

در اجلاس شورای  ایالتی اوبراوسترایش که تحت ریاست رفیق فقیرکارمند ، معاون شورای کشوری اتریش بروز دوازدهم ماه می ۲۰۱۹ میلادی دایرگردید، رفیق کارمند فعالیت های سازمان را درسال گذشته میلادی با دید انتقادی بررسی، و برای بهبودی امور سازمانی پیشنهاد نمود تا در اجلاس آینده  درباره تجدید ساختار و تدوین برنامه کاری تصمیم گرفته شود. دراین نشست یک رفیق جدید به شورای ایالتی جذب گردید که موصوف  درکار جلسه شرکت نمود .

دربخش دوم کارنشست به مساله انتخاب نماینده  برای کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان پرداخته شده و درنتیجه رفیق فقیر کارمند به حیث نماینده برای کنفرانس اروپایی انتخاب گردید.

علاوتاً جلسه شورای ایالتی فورالبرگ حزب آبادی افغانستان دراتریش بروز ۱۸ ماه می تحت ریاست رفیق جنرال سید رسول تشکیل جلسه داد.درنخست گزارشی از فعالیت های انجام شده و جمع آوری حق العضویت های یکنیم ساله توسط رییس شورا ارایه شد.

گزارش ارایه شده از کارکردهای شورا مورد تایید شرکت کننده گان  سازمان قرارگرفت.

دربخش بعدی جلسه مطابق برنامه کاری نشست موضوع انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب مورد بحث قرارگرفت که درنتیجه رفیق سید رسول با رعایت نورم نماینده گی از سوی آن شورا به صفت نماینده انتخاب گردید .

بتاریخ ۱۹ می ۲۰۱۹ میلادی جلسه شورای ایالتی ویانای حزب  دایر شد. درآغاز نشست پس از اعلام نصاب  توسط رییس شورا ، جلسه تصمیم گرفته شد تا اجندای نشست روی تدویرکنفرانس اروپایی و برگزاری انتخابات اختصاص داده شود، زیرا شورا دراجلاس مورخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی خود به ارزیابی فعالیت های سال گذشته وبرنامه کاری نوین به گونه مفصل بحث نموده بود .

جلسه در فضای دموکراتیک و تکیه بر اصول زرین زنده گی حزب ما پس از رایزنی  درباره اجندا ، با ده رای موافق  و یک رای مخالف به کارآغاز نمود .

رییس شورای کشوری اتریش فراخوانی کنفرانس اروپایی و انتخاب شورای جدید اروپایی را رویداد بس مهمی دانسته  و از اعضای سازمان تقاضا نمود تا درفضای همدلی و وحدت اندیشه وعمل برای برگزاری موفقانه وتصمیم گیری های استقامت دهنده این کنفرانس با شکوه تلاش نمایند .

درگفتمان و مباحثه پیرامون درونمایه کاری ، شیوه های عملکرد و چگونگی شرکت در کنفرانس اروپایی حزب همه شاملین نشست سهم گرفته و دیدگاه های خویش را بیان نمودند .

پس از ابراز نظر و رایزنی های رفیقانه پیشنهاد گردید تا همه کسانی که علاقمند کاندید شدن برای انتخابات کنفرانس اروپایی باشند به طور آزاد و دموکراتیک در این پروسه سهم بگیرند. درنتیجه انتخابات شفاف ، آزاد و دموکراتیک به تعداد  ۵ رفیق به اتفاق آرا به حیث نماینده شورای ایالتی ویانا حزب انتخاب شدند.

در پایان این نشست حق العضویت چهار ماه اول سال روان میلادی جمع آوری گردید.

شورای کشوری اتریش با آماده گی بسوی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان گام گذاشته ، آرزومند است  تا کنفرانس سازمان اروپایی حزب ما در فضای صمیمت رفیقانه هرچه با شکوه تر برگزارشده  و با کارخلاق و سرچشمه گرفته ازخردجمعی ، دورنماهای امید بخشی برای فعالیت های پیروزمندانه  سیاسی  و سازمانی در راه تحقق اصول  و آرمان های دموکراتیک ، عدالت پسندانه  و ترقی خواهانه حزب محبوب ما  گشوده شود .

بادرودهای رفیقانه

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

ویانا ، اتریش

مورخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۹ میلادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019