پیام تسليت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد و اندوه و تاسف عميق اطلاع حاصل نمودیم که رفيق سترجنرال محمد نبی اعظیمی معاون وزارت دفاع سابق جمهوری افغانستان ، يكي از فعالین جنبش مترقی وعدالتخواه ، کادر علمی اردو و نویسنده توانای کشور در اثرمریضی که عاید حال شان بود دنیای فانی را وداع ،و به ابديت پيوست . روان شان شاد باشد .

شورای کشوری المان مراتب تسلیت عميق خویش را به فامیل محترم شان ، اقارب ، دوستان  و رفقا ابراز داشته ، و برای همه صبر و شكيبایی آرزو مينمايد .

ياد و خاطرات مانده گار شان جاودانه و گرامی باد !

 

بااحترام

عبدالاحد شفيعی

ریيس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۲ـ ۰۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق سترجنرال محمد نبی عظیمی

 

با کمال تاسف از درگذشت سپهسالار نامدار کشور رفیق ستر جنرال محمد نبی عظیمی معاون وزارت قوای مسلح جمهوری افغانستان و آمر گارنیزیون کابل  اطلاع حاصل نمودیم .

یادش گرامی و بهشت برین جایش باد !

رفیق عظیمی مرد شمشیر و قلم ، خبره سیاست و فرهنگ و انسان مردمدوست بود که عمر پُرمایه خود را در راه خدمت به مردم و دفاع از نوامیس وطن سپری نمود و تا آخرین لحظات زنده گی از مبارزه باز نه ایستاد . او به مردمش متهعد بود و در دشوار ترین روزهای نبرد در سنگر مقابله با دشمنان مردم قرار داشت . کارنامه های سیاسی و نظامی اش مانده گار و در آثارش واقعیت های تاریخی کشور فاکت وار بازتاب یافته اند . با نبود فزیکی اش جنبش دموکراتیک و داد خواه کشور یکی از پیشکسوتان میدان رزم را از دست داده است و بدیل اش را نخواهد یافت .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان در گذشت دردناک این رفیق رزم آزموده را به همه منسوبین اردوی پر افتخار کشور ، به همه مبارزین راه مردم و به همه اعضای خانواده محترم شان تسلیت میگوید و روانش را شاد میخواهد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۵ـ ۳۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق سترجنرال ارکان حرب محمد نبی عظیمی

 

با اندوه و تاثرعمیق اطلاع یافتیم  که رفیق مرحوم  ارکان حرب ستر جنرال محمد نبی عظیمی قبلاْ معاون وزارت دفاع جمهوری افغانستان و قوماندان عمومی گارنیزیون ولایت کابل در اثر سکته مغزی در کشور ازبکستان جهان را وداع گفته است.

رفیق مرحوم عظیمی برعلاوه یی که یک نظامی کارکشته در فن حرب بشمار میرفت ، در عرصه ادبیات شناسی و نویسنده گی ید طولا داشته واثار گرانبهایی از خود بجا گذاشته است. او در رزم و پیکارعلیه یوغ استعمار، و درجنگ و مبارزه در برابر افراطیون مذهبی کارنامه هایی را ثبت تاریخ کشور کرده اند .

بدینوسیله مراتب عمیق تسلیت خویش را به فامیل شان ، اقارب و رفقای همرزم ابراز داشته ،  برای اعضای محترم خانواده ، نزدیکان و رفقا صبروشکیبایی آرزو می برم .

یاد کارنامه هایش جاودان و روحش شاد و آرام !

 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۳۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

آگهی فوتی

 انالله و انا الیه راجعون

ملیحه سلام همسر، انجنیر جمیل سلام، لونا سلام تایب، نیلاب سلام فرزندان،‌ عبدالوهاب تایب داماد، قدسیه سلام عروس، جنرال محب علی سابق قوماندان فرقه ی هشت قرغه، پروفیسور محمد حسن رشیق، پوهندوال احمدعلی دهپور، دکتر میرویس موج سابق استادان دانشگاه کابل، غلام علی قادری، الیاس قادری، محمد اسلم صدیقی، خدیجه صدیقی، ثریا صدیقی، یما دهپور، شاه ولی قادری، عبدالخلیل صدیقی، حبیب الله رشیق، فریده قادری، ذکیه گردیزی، نحیب الله رشیق، شکیلا قادری، شکریه قادری برادرزاده ها، دگروال متقاعد محمد صدیق میوند، پروفیسور دکتر عمر میوند،‌ احمدشاه میوند، محمد عثمان استانک، محمد حیدر میوند، محمد قاسم میوند خسربره ها، صفیه قادری و ذکیه رشیدی خواهران همسر، انجنیر محمد کلان سوری و محمد بصیر رشیدی باجه ها و دیگر هموندان خانواده های سلام، صدیقی، قادری و میوند و رفقا سوگوار اند. نسبت درگذشت عبدالسلام خان سابق معین وزارت تجارت به سبب بیماری درازمدت، به آگهی دوستان رسانده میشود که جنازه روز جمعه پنجم مارچ ساعت نه و نیم به خاک سپرده میشود.

از دوستان خواهش به عمل می آید تا بخاطر محدودیتهای مربوط ویروس کرونا پوشیدن ماسک و نگهداری فاصله را در نظر بگیرند.

جای خاکسپاری: آرامگاه مسلمانان

 Friedhof Öjendorf Manchardtstrasse 200

 22119Hamburg

 

برای به دست آوردن آگهی بیشتر میتوانید با رفیق جلیل رشید

۰۱۷۰۴۱۰۲۳۱۱

 ویا رفیق نذیر انگار۰۱۷۶۶۴۹۳۲۹۷۲تماس بگیرید.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۳ـ ۳۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021

 

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق سلام جان

 

با تاسف عمیق خبردرگذشت روانشاد معین صاحب سلام جان ، یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی کشورکه بیش ترازپنجاه سال ازعمراگاهانه و پربارخود را وقف خدمت به حزب و مبارزه در راه ایجاد تغیرهای مترقی بنیادی درافغانستان کرد ، را بدست آوردیم . رفیق سلام جان مبارز پرشور راه پیشرفت ، رفاه و نیک ‌بختی مردم و میهنش بوده و پیوند نزدیک و انکارناپذیری با تاریخ پُرغرور حزب اش داشته و تا آخر زنده گی منحیث انسان خدمتگزار صدیق وطن با اندیشه ها و آرمان دادخواهانه وفادارماند.

به همین مناسبت، همدردی صمیمانه و قلبی اعضا وهیات رهبری حزب آبادی افغانسنان را به رفیق ملیحه جان سلام همسرمهربان ، و فرزندانش هریک رفیق نیلاب موج سلام ، بانو لونا سلام  و جمیل سلام ، همرزمان و دوستان رفیق فقید سلام جان به خصوص رفقای شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان تقدیم می ‌کنم.

مطمین هستم که آرمان‌های شریف رفیق فقید ما برای همیشه زنده خواهد ماند.

یاد کارنامه های درخشانش همیش باد !

 

بادرودهای رفیقانه

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبای افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۱/۱ـ ۰۲۰۳

Copyright ©bamdaad 2021