پیام غمشریکی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 به مناسبت فوت شادروان حسین نیکجو برادر رفیق سلیم کارگر وخسربره رفیق گران ارج یاسین صادقی

 

غمنامه ای مرگ اینک بادرد و دریغ در برگه زنده گی حسین نیکجو شخصیت فرهیخته و انسان بردبار فرو نشست و او را با خود برد.

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا مرگ این عزیز خانواده را دردناک پنداشته ؛  و خود را با اندوه وارده با رفیق ها : سلیم کارگر، رفیق فرهیخته و مبارز نستوه یاسین صادقی  شریک می داند.

به آن رفیق فروخفته در خاک بهشت برین ؛ و به خانواده و دوستان شکیبایی وصبر تمنا می دارد.

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۴ـ ۰۷۰۲

پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

  بادرد ودریغ دکتر سید احسان هاشمی پسرخاله رفیق سید عسکر نجم  از اثر بیماری جانگداز سرطان  دیده از جهان بست.

روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد! 

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که مرگ این جوان نامراد را برای خانواده اش بسیار دردناک می داند ، گرمترین تسلیت های خود را به پروفیسیور دکتر احمد لقا نجم ، به  رفیق سید عسکر نجم ، دوستان و خانواده آن مرحومی ابراز می دارد. به آن جوان نامراد بهشت برین ؛ و به بازمانده گان صبر وشکیبایی خواهان است.

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۰۷۰۲

پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب م م ت م ا

در سوگ آن رفته زچشم ها و نشسته در دلها!


به نشانی خانواده مرحومه بانو مستوره بارکزی  و رفیق اسد رهیاب رییس نوبتی شورای کشوری المان !

دوستان گرانقدر ،

در سوگ رفتن بانو مستوره بارکزی ما را شریک بدانید. هر چند آن بانوی فرزانه از چشم ها رفت و خانواده را در مویه و سوگ نشاند، اما جای او برای همیشه در دلهاست. صبر و استقامت بیکران را جانشین این غم بزرگ برایتان آرزو میکنیم. روح آن عزیز رفته از ما شاد و فرودس برین جایش باد!

شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۰۰۱

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۰۴۰۲

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

پیام تسلیت به مناسبت وفات بانو تورپیکی یونس (ماه جان ) از پیشکسوتان و فرزانه گان جنبش زنان افغانستان

 

با درد و دریغ  یک چهره تابناک  ویک ستاره درخشان ازجنبش رهایی بخش زنان افغانستان بانو تورپیکی یونس (ماه جان ) بنا بر بیماری دیده از جهان بست !

بانو ماه جان یونس در راه رهایی زنان افغانستان از زیر سیطره سیاه جهل و پاگیری جنبش رهایی بخش دادخواهی تلاش های ارزنده وستایش برانگیزی انجام داده است .  شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که  فوت  این بانوی گهربار را یک ضایعه بزرگ برای جنبش زنان افغانستان می داند ، تسلیت های خود را به خانواده ، دوستان وبه ویژه دوشیزه گان شان بانوان : پروین یونس ، نسرین یونس ، فتانه یونس و پسر شان مصطفی یونس و به رفیق فرید احمد مزدک سابق معاون رییس و عضو هیات اجراییه حزب وطن و دیگر دوستان اعضای خانواده واقارب شان تقدیم می دارد.

به بانوی گران ارج بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وشکیبایی آرزو می دارد.

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

(تبلیغ و فرهنگ )

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۱۸۰۱