پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

با دریغ فراوان و تاسف زیاد اگاهی حاصل نمودیم که شخصیت نیکنام، جناب عزیزگل عزیزی پدر مهربان رفیق یاسمین زیارمل به آرامش ابدی پیوسته و دوستان خویش را با نبود فزیکی خود سوگوارساخته اند. درگذشت این مرد فروتن و نیکو خصال نه تنها ضایعه بزرگ برای خانواده محترم شان ؛ بلکه برای همه کسانی است که او را می شناختند و با او معرفت داشتند .

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان یاد شانرا گرامی داشته و با آرزوی سرسلامتی همه بازمانده گان شان، مراتب تسلیت عمیق و غمشریکی خود را به رفیق گرانقدر ولی محمد زیارمل عضو شورای مرکزی ، و کمیته کار شورای انسجام  وهمآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا ، رفیق یاسمین زیارمل و همه وابسته گان شان ابراز می نماید .

روح شان شاد باد !

 

عمر محسن زاده ، عضو شورای انسجام  و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی  مردم افغانستان در اروپا

فاضل دلزاده ، رییس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۲ـ ۱۵۱۱

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

با اندوه فراوان از وفات مرحوم الحاج عزیز گل خان عزیزی ، پدر رفیق گرامی محترمه یاسمین جان  زیارمل عضو شورای کشوری هالند  آگاهی حاصل نمودیم.

رهبری و اعضای شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، عمیق ترین مراتب تسلیت وغم شریکی خویش را به رفیق گرامی محترمه یاسمین جان زیار مل، رفیق محترم ولی محمد زیار مل ، عمر زیارمل، بهیر زیارمل و ادریس زیارمل و تمامی اعضای فامیل مرحومی ابراز می نمایند.

ما برای این رفقای ارجمند شورای کشور هالند صبر جمیل آرزو نموده ؛ برروح مرحوم الحاج عزیز گل خان اتحاف دعای رحمت و طلب آمرزش می نماییم.

روح مرحومی شاد و بهشت برین جایش!

 

از نام شورای کشوری

بصیر دهزاد

رییس شورای کشوری هالند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۵۱۱

پیام غمشریکی شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا

 

رفیق ارجمند  ولی محمد زیارمل،

رفیق گرامی یاسمین زیارمل ،

شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا ، مراتب تسلیت و غمشریکی خود را نسبت  درگذشت شخصیت بزرگوار الحاج عزیز گل عزیزی، قبله گاه محترم یاسمین زیارمل  بشما عزیزان ، و به سایراعضای فامیل سوگوارتان تقدیم نموده؛ برای مرحومی  آجر جزیل ، و به بازمانده گان زنده یاد صبر، استقامت و شکیبایی آرزو می نماید.

باتقدیم احترامات فایقه، 

شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۴۱۱

پیام تسلیت شورای انسجام و همآهنگی حزب م م ت م ا در اروپا

به مناسبت فوت  پدر رفیق یاسمین زیارمل عضو شورای کشوری هالند حزب ،و خسر رفیق ولی محمد زیارمل عضو شورای مرکزی ؛ و شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

با درد و دریغ  پدرگرانقدر رفیق یاسمین زیارمل ، خسر رفیق ولی محمد زیارمل بنا بر بیماری دیده از جهان بست !

روانش شاد وبهشت برین جایگاهش !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به همین مناسبت تسلیت های رفیقانه خود را به رفیق یاسمین زیارمل ، رفیق ولی محمد زیارمل ،  و دیگر اعضای خانواده و دوستان آن مرحومی ابراز می دارد.

به آن شخصیت ارجمند  خفته در خاک بهشت برین؛  و به بازمانده گان صبر وشکیبایی استدعا می دارد.

بادرود 

 

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام  و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی  مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۲ـ ۱۴۱۱

پیام تسلیت دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که شخصیت بزرگوار و عالیقدر،الحاج عزیزگل عزیزی، خسر رفیق ولی محمد زیارمل عضو شورای مرکزی ؛ وعضو کمیته کار شورای انسجام اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، پدر محترمه خانم  یاسمین زیارمل داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوسته اند.

انالله و انا الیه راجعون

دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مراتب تسلیت عمیق خویش؛ و همه اعضای حزب را خدمت رفیق گرامی زیارمل، محترمه خانم شان،اعضای خانواده معززشان و سایر دوستان و اقارب مرحومی ابراز نموده، از بارگاه خداوند بزرگ برای مرحومی مغفرت الهی و بهشت برین؛ و به بازمانده گان شان صبرجمیل استدعا می نماید.

با درودها

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۱۳۱۱