اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۰۴۰۲

پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب م م ت م ا

در سوگ آن رفته زچشم ها و نشسته در دلها!


به نشانی خانواده مرحومه بانو مستوره بارکزی  و رفیق اسد رهیاب رییس نوبتی شورای کشوری المان !

دوستان گرانقدر ،

در سوگ رفتن بانو مستوره بارکزی ما را شریک بدانید. هر چند آن بانوی فرزانه از چشم ها رفت و خانواده را در مویه و سوگ نشاند، اما جای او برای همیشه در دلهاست. صبر و استقامت بیکران را جانشین این غم بزرگ برایتان آرزو میکنیم. روح آن عزیز رفته از ما شاد و فرودس برین جایش باد!

شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۰۰۱

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

پیام تسلیت به مناسبت فوت خشوی رفیق اسد رهیاب عضو شورای انسجام و همآهنگی ؛ و رییس شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 

بادرد ودریغ مادرخانم رفیق اسد رهیاب  بنابر بیماری دیده ازجهان بست.

 روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به این مناسبت تسلیت های خود را به رفیق اسد رهیاب و به بانوی گران ارج شان؛ و به همه اعضای خانواده و دوستان شان تقدیم می دارد.

 به بانوی خفته در خاک بهشت برین ، و به بازمانده گان صبر وشکیبایی تمنا می دارد. 

 

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

(تبلیغ و فرهنگ )

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۸۰۱

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

پیام تسلیت به مناسبت وفات بانو تورپیکی یونس (ماه جان ) از پیشکسوتان و فرزانه گان جنبش زنان افغانستان

 

با درد و دریغ  یک چهره تابناک  ویک ستاره درخشان ازجنبش رهایی بخش زنان افغانستان بانو تورپیکی یونس (ماه جان ) بنا بر بیماری دیده از جهان بست !

بانو ماه جان یونس در راه رهایی زنان افغانستان از زیر سیطره سیاه جهل و پاگیری جنبش رهایی بخش دادخواهی تلاش های ارزنده وستایش برانگیزی انجام داده است .  شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که  فوت  این بانوی گهربار را یک ضایعه بزرگ برای جنبش زنان افغانستان می داند ، تسلیت های خود را به خانواده ، دوستان وبه ویژه دوشیزه گان شان بانوان : پروین یونس ، نسرین یونس ، فتانه یونس و پسر شان مصطفی یونس و به رفیق فرید احمد مزدک سابق معاون رییس و عضو هیات اجراییه حزب وطن و دیگر دوستان اعضای خانواده واقارب شان تقدیم می دارد.

به بانوی گران ارج بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وشکیبایی آرزو می دارد.

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

(تبلیغ و فرهنگ )

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۲ـ ۱۸۰۱

پیام همدردی هیات رهبری شورای کشوری المان حزب م م ت م ا

 

 بنام  آفریدگار جهان

با اندوه فراوان اگاهی حاصل نمودیم ، که بانو مستوره بارکزی ، خشوی رفیق اسد رهیاب مسوول کمیته رهبری شورای کشوری المان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  پدرود زنده گی گفته  و به ابدیت پیوسته است.

هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  به مناسبت این رخداد غم انگیز، همدردی وغمشریکی خود را با رفیق رهیاب ، بانوی گران قدرشان نسیمه جان رهیاب و متباقی اعضای خانواده  و دوستان مرحومی تقدیم داشته ؛ از درگاه آفریده گارجهان برایشان صبر و شکیبایی ، و برای متوفا فرودس برین آرزو می نماید.

بااحترام

هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم فغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۵۰۱