پیام همدردی شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

با کمال تاسف از درگذشت نا به هنگام رفیق محمد عظیم ، برادر رفیق حکیمی رییس شورای کشوری بلجیم حزب م م ت م ا اگاهی یافتیم که مایه اندوه و درد فراوان ما گردید. در حالیکه خود را در این غم شریک می دانیم ؛ مراتب تسلیت خود را به رفیق گران ارج حکیمی و همه وابسته گان شان ابراز نموده ؛ و برای آن درگذشته عزیز بهشت برین آرزو می نمایم .

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش ، حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۳۰۲

همدردی وغمشریکی شورای کشوری حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

دردا و دریغا که کاروان مرگ را درنگی نیست و این بار به سراغ بانوی گرانقدر، عارفه  شاه جان« خالقی» شتافته است . او انسان مهذب، نیکوخصال و مهربانی بود که به کانون خانواده گرمی بخشیده ودوستان وعزیزان را با رشته های معرفت و دوستی باهم نزدیک ساخته بود .بانوخالقی به انسان و جامعه با مهر و خوشبینی می نگریست و هرآنچه می توانست در خدمت هر دو انجام می داد. افسوس که مهلت عمرش در رسید و او دیگردرمیان ما نیست . نبود فزیکی او مایه درد و رنج فراوان و ضایعه عظیم است .

روح شان شاد باد !

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان خود را در اندوه نبود شان شریک دانسته ؛ بدینوسیله مراتب تسلیت خود را به رفیق گرامی حنیف ضرابی عضو شورای مرکزی و عضو شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  در اروپا ، خانواده و وابسته گان شان ابراز می دارد .

یاد شان گرامی باد !

هیات رهبری شورای کشوری اتریش حزب م م ت م ا

ویانا ، اتریش

 اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۱۰۲

پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب م م ت م ا

 

با اندوه فراوان خبر مرگ بانوی گرانقدر عارفه  شاه جان « خالقی » ، خواهر بزرگوار رفیق حنیف ضرابی عضو شورای مرکزی  و عضوشورای انسجام  و هماهنگی حزب متحد مردم افغانستان دراروپا را بدست آوردم.

غم وارده را به رفیق ارجمند حنیف ضرابی ، خانواده سوگوار و دوستان شان تسلیت گفته ؛ برای بازمانده گان صبر و شکیبایی آرزو نموده ، روح این بانوی برتلاش و اگاه را قرین آرامش ؛ و یادش را گرامی می خواهم.

 

بادرود

 کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۵۰۲

پیام تسلیت  شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

به مناسبت فوت رفیق محمد عظیم ، برادر رفیق حکیمی رییس شورای کشوری بلجیم حزب

 

بادرد ودریغ رفیق عظیم برادر رفیق حکیمی رییس شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بنا بر بیماری در کشور هندوستان دیده از جهان بست و پیکر شان در کابل به خاک سپرده شد.

شورای انسجام  وهماهنگی حزب م م ت م ا در اروپا  درحالی که این مرگ نابهنگام را یک ضایعه  بزرگ به خانواده گرامی و دوستان شان می داند ، به اینوسیله تسلیت های خود را به رفیق حکیمی ، خانواده و دوستان آن مرحومی ابراز می دارد. 

به آن مرحومی بهشت برین و به بازمانده گان صبر وشکیبایی  آرزو می دارد.

بادرود و مهر

کاوه کارمل

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۲۰۰۲

پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 بمناسبت مرگ نابهنگام محترم دكتور سید احسان هاشمی، به بازمانده گان و اقارب مرحومی، به خصوص رفـیق صفی ظهوری ، قبله گاه صاحب و خانواده محترم شان ؛ رفـیق سید عسكر نجم و خانواده  محترم شان تسلیت عرض نموده  ؛ روح آن مرحومی را شاد ، و فردوس برایشان آرزو داریم.

شورای هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۱۰۰۲