جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزار گردید

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاریخ ۲۸ دسمبر ۲۰۲۳ در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ ـ بحث و تبادل نظ پیرامون طرح طرزالعمل سازمان اروپایی  ح آ ا ،

۲ ـ اتخاذ تدابیر پیرامون تدویر جلسه شورای اروپایی ح آ ا ،

۳ ـ پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفقا زیارمل ،عملیار ، ضرابی ،شفیعی و مصدق به بحث پیرامون طرح طرزالعمل پرداخته پیشنهادات، سوالات و نظريات خویشرا جهت تقویت امورمربوط ارایه نمودند.

در اخیرتوافق بعمل آ مد تا طرح مذکور جهت تصویب به اجلاس پیشروی شورای اروپایی راجع گردد.

در بخش ماده دوم اجندا رفقا زیارمل ،عملیار،ضرابی ،شفیعی و مصدق نکات نظر خویشرا حول برگزاری اجلاس شورای اروپایی بیان نمودند که در نتیجه اجندا و تاریخ تدویر این نشست به اتفاق آرا تصویب گردید.

در بخش ماده سوم اجندا پیشنهادات مطرح و به آنها رسیده گی صورت گرفت .

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا ازتلاش رفقا بخاطر تهیه وهمچنان سهمگیری فعال آن ها در امر غنی سازی طرح طرزالعمل سازمان اروپایی ح آ ا به نیکویی یاد نموده  آنرا سازند خواند. ضمنن یاد آور شدند که نیاز است تا جوانب مختلف این طرح الی تصویب آن در اجلاس شورای اروپایی بیشتر مورد مطالعه قرارگیرد.

رفیق رزمیارتدویر اجلاس شورای اروپایی را روند با اهمیت خوانده ابراز نمودند که لازم است تا فعالیت یکساله کمیته های حزبی و دیگر ساختارهای این شورا با ذکر ضعف ها و دست آوردها انعکاس یابد تا شاهد نتایج شایانی باشیم .

در فرجام رفیق رزمیار برای رفقا موفقیت بخاطر اجرای وظایف سنگین پیش رو آرزو نموده ختم جلسه را اعلان نمود.

 

با درودهای رفیقانه،

 

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۳۰۱۲

 

 Copyright ©bamdaad 2023