رفقا و دوستان گرانقدر،

برای من به نماینده گی از نهضت آینده افغانستان، جای افتخار بزرگ است که امروز سمت ریاست ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان را احراز می کنم. در جریان نه ماه که از اساسگذاری ایتلاف ما می گذرد، دستاوردهای قابل ملاحظه یی داشته ایم که آخرین آنها در گزارش محترم زاحل، بازتاب یافته اند. من امروز میخواهم روی وضعیت کنونی ایتلاف، چشم انداز نزدیک انکشاف آن و وظایف سترگی که فرا راه جنبش متشکل دموکراتیک کشور قرار دارند، درنگ کنم.

 

جای مسرت است که امروز هفت سازمان مطرح چپ و مترقی کشور با پذیریش پلاتفورم سیاسی واصول تشکیلاتی ایتلاف، نهاد سیاسیی را به وجود آورده اند که افزون بر تعهد در قبال دفاع از منافع مردم زحمتکش افغانستان و ارایه یک برنامه مترقی و دموکراتیک برای برون کشیدن کشور از وضع فاجعه بارِ ناشی از حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی، تشکل دریک حزب واحد سراسری را نیزبه حیث هدف اساسی خود قرار داده اند. جلسات منظم و سازنده هئیت رییسه ایتلاف و شورای عالی در جریان نُه ماه گذشته، فضای جدیدی را برای رفع سو تفاهمها، نزدیکی مواضع، تحکیم روحیه همبسته گی، پرورش صراحت در موضعگیری های اندیشه یی و سیاسی و تلاش دسته جمعی برای تحقق اهداف پلاتفورم ایتلاف، به وجود آورده است. جا دارد در زمینه از کار و تلاش مسوولان سازمانهای مشمول ایتلاف به قدردانی یاد کرد. به یقین حزب واحد آینده ما و جنبش مترقی کشور، تلاشهای تاریخی آنها را فراموش نخواهند کرد.

 

رفقای عزیز،

هفت حزب و سازمان متشکل در ایتلاف جداً مصمم اند که در آینده نزدیک مرحله دوم انکشاف ایتلاف را مبنی بر فراهم آوری شرایط لازم برای راه اندازی کنگره اساسگذار حزب واحد سراسری دموکراتیک، آغاز نمایند. شما واقفید که از چند ماه بدین سو، بحث در باره ایجاد حزب در تمام جلسات هیئت رییسه به حیث یکی از مواد دایمی اجندا، جریان دارد. یک ماه پیش تصمیم گرفته شد تا سمیناری در باره " حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک "  دایر گردد که به دنبال آن ورکشاپی برای اشاعه دستآوردهای تیوریک و شناختی آن با شرکت تعدادِ قابل ملاحظه یی از اعضای سازمانهای مشمول ایتلاف در کابل سازماندهی خواهد شد.

 

این اقدامات به منظور آن روی دست گرفته می شوند تا روند اساسگذاری حزب سراسری بر بنیاد یک نگرش علمی و شناخت  دقیق وضعیت عینی و مشخص جامعه و جنبش دموکراتیک و دادخواه افغانی، متکی گردد. حزبی باید در فرایند تکامل ایتلاف پدیدار گردد که از یک سو با زنده گی توده های مردم پیوند ارگانیک داشته باشد، نیازها و منافع مادی و معنوی آنها را در وضعیت سیاسی تمثیل کند و مطالبات برحق آنها را به تحقق برساند و از سوی دیگر دارای چنان ساختار و اصول زنده گی درونی باشد که دموکراسی واقعی، شفافیت، صراحت، صداقت، وفاداری و روحیه عالی وقف و از خودگذری را در پراتیک روزمره خود به کار بندد. حزبی که در چشم انداز پویه بالنده گی ایتلاف قرار دارد نیازمند جهانبینیی خواهد بود که بتواند از فراسوی ایدیالوژیهای دیرینه یا معاصر، کلید فهم علمی جامعه افغانی را در همه ابعاد آن، عرضه کند. در این زمینه  دو گرایش افراطی در جریان دو دهه اخیر در جُنبش دموکراتیک کشور شکل گرفته اند، یکی آن که با هراس از فروغلتیدنِ دوبارۀ حزب بعدی به پرتگاه خشک اندیشی، باورمندی مذهبی وار و دگماتیزم ایدیالوژیکِ ویرانگر، مراجعه به هر گونه دستگاه منسجم فکری را مردود میشمرد و ضرورت داشتن آن را برای یک حزب ـ ولو حزب آینده ساز باشد ـ نفی می کند.

دودیگرآنکه ایدیالوژی را پایه و اساس تشکل در یک حزب پنداشته، یکسانینظر، داوری و اسلوب تفکر را اصل عدول ناپذیر تعلق به حزب می داند. اما گرایش سومی، که فراتر از این دو تمایل مساله نقش اندیشه و تیوری علمی را در زمینه تحلیل های حزب تدوین برنامه های دورنمایی و مقطعی آن، رهنمایی حرکتهای اجتماعی و سازماندهی پراتیک سیاسی حزب دروضعیت سیاسی کشور، مورد بحث قرار می دهد، خود این تیوری را نیز در مقام یک پدیده اجتماعی ـ تاریخیِ عصر ما قرار می دهد، یعنی نسبی بودن و گذرا بودن آن را در پهنه تاریخ می پذیرد و آن را پیوسته در پیشرفت و دگرگونی می بیند. مشهور است که این تیوری در خدمت چنان حرکت اجتماعیی قرار دارد که با رسیدنش به آماجِ فرجامین، یعنی جامعه داد بُنیاد، ضرورت وجود این تیوری را منتفی می سازد. در جامعه  فاقد تضادهای طبقاتی، ضرورت تیوری مبارزه طبقاتی خاموش می گردد.

این گرایش، تحلیل واقعیت جامعه افغانی را هرگز فدای قالبهایی از پیش ساخته دستگاه های جزمی اندیشه یی نخواهد ساخت. استراتیژی و تاکتیکهای حزب پیوسته بر واقعیت افغانی و اوضاع مشخص منطقه و جهان تکیه خواهد داشت، نی بر کدام الگوی از پیش ساخته ذهنی!

از نگاه پیوندهای اجتماعی، حزب صرف شعار طبقه کارگر را عنوان نخواهد کرد، بل، مجموع زحمتکشان افغانستان، یعنی همه طبقات و اقشاری را که در اثر سلطۀ مناسبات استثمارگرانه سده های متوالی و حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی زیر پوشش ناتو در بستر بینوایی، فقر، بیسوادی، بیماری و ده ها فاجعه دیگر به سر می برند ،تکیه گاه اجتماعی خود تلقی می کند و از آنها نماینده گی و حمایت می کند.

چنین است رفقای عزیز راستاهای فکریی که رهبری ایتلاف برای پایه گذاری حزب بعدی در معرض تفکر جُنبش دموکراتیک کشور قرار می دهد. ما جداٌ مصمم هستیم که نوزایی جُنبش متشکل دموکراتیک کشور را در گسست قانونمند از جنبه های تاریک و عناصر منفی چپ دیروزیِ افغانی به سر رسانیم. همه پرسی از اعضای سازمانهای مشمول ایتلاف و مبارزان تشکل نیافته جُنبش در باره ویژه گیهای حزب واحدِ فردای ما جریان دارد. بار نخست است که به صفوف جنبش مراجعه می شود تا خود، وضع را تحلیل کرده، نظریات و پیشنهادهای خود را در باره حزبی که فردا عضویت آن را کسب می کنند، ارایه بدارند. دموکراسیِ مستقیم چنین است که مبارزان صف سرنوشت سازمان شان را تعیین کنند و ما به این اصل همیشه  وفادار خواهیم ماند. تجربه تلخ احزاب چپ دیروزی گواهی می دهند که غصب حقوق و صلاحیتهای صفوف توسط ارگانهای مرکزی حزب، باعث بروز دیکتاتوری مقامات و ارکان بیروکراتیک حزب می گردد. با چنین روشنبینیی است که ما گامهای اول تدارک کنگره اساسگذار را خواهیم برداشت و از شما و همه اعضای سازمانهای ایتلاف و مجموع رهروان جنبش دموکراتیک و مترقی کشور دعوت می کنیم تا ما را در این راه سترگ تاریخی یاری رسانید.

 

رفقا و همرزمان عزیز،

تحقق آرمان بزرگ و شریفانه ما در شرایطی مطرح است که سرزمین ما در مرحله پیچیده و دشوار تاریخ خود قرار می گیرد. خروج اعلان شده قوای ناتو و کاهش نیروهای مسلح امریکایی ناگزیر برای مدت زمانی بی ثباتی و بی امنیتی بیشتر را از پی خواهند داشت و زمینه مساعدتر را برای تحقق اهداف استراتیژیک پاکستان، ایران، روسیه چین و شماری از کشور های عربی فراهم خواهد ساخت.

گسترش مداخلات بیرون از یک سو و تزلزل حاکمیت از سوی دیگر، به تشدید تضاد ها، اختلافات و رقابتها بین ارکان مختلف ارتجاع قرون وسطاییِ برخاسته از جهاد دیروزی در پیوند با مافیای مواد مخدر، خواهد انجامید. توسل به اقدامات مسلحانه جهت حل این تناقضات از بستر های مساعد برخوردار خواهد شد.

از همین اکنون کشمکش بین ارتجاع حاکم و ارتجاع مخالفِ حاکمیت برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 به شدت ادامه دارد. اگر امروز در حضور قوتهای ناتو، این کشمکشها شکل مسالمت آمیز را دارند، در وضع بی ثبات تر آینده، به گونه های دیگری ادامه خواهند یافت. مجموع حرکتهای داخلی ارتجاع به تضعیف بیشتر آن و کاهش روز افزون اعتبار آن در مقیاس ملی وجهانی خواهد انجامید. با چنین چشم انداز تیره یی که بر فردای کشور سایه افگنده است، ابعاد مسوولیتهای تاریخیِ جنبش دموکراتیکِ مردمی رقم زده می شوند. تنها تشکل نیروهای مترقی دریک سازمان بزرگ سیاسی،خواهد توانست پاسخی درخور برای آن وضعیت پیش کشد.

روند تضعیفِ درونی ارتجاع، تشدید مداخلات ویرانگر بیرون، خود حضور یک نیروی سیاسیِ مردمی را در وضعیت سیاسی جهت تضمین بقای کشور مطالبه می کند. حزبی که ساخته خواهد شد باید چنان نیرومند، مصمم، هشیار و مدبر باشد که بتواند به حیث الترناتیفِ ارتجاع جهت حل مسایل بزرگ کشوری و مردمی در یکی از پیچیده ترین و نا معلوم ترین مقطع های تاریخ افغانستان، در پهنه سیاست کشور مطرح گردد. رفقا به یقین دشواری کارهای بعدی ما را تصور کرده می توانند.

 

برخی از دوستان انتظار دارند تا ایتلاف همین اکنون در "بازی قدرت" که بین ارتجاعِ حاکم و ارتجاع مخالف جریان دارد، شرکت کند. به این دوستان باید یادآور شوم که تناسب قوا در این بازی چنان است که ایتلاف در همه حالتهای ممکن، ابزاری در دست ارتجاع خواهد بود. ما باید روی استقلال اندیشه یی، سیاسی وسازمانیِ ایتلاف امروزی وحزب فردای ما تاکید ورزیم ودرمقام یک نیروی سیاسیِ خارج ازدایره عملکرد ارتجاع در وضعیت سیاسی،درپهنه تاریخ عروج کنیم . زحمتکشان افغانستان باید سیمای شفاف، متعهد و پاکیزه سرشت این نیرو را ببینند، به حقانیتِ راه و پراتیک آن باور حاصل کنند و در نهایت به آن به حیث نماینده سیاسی و آیینه آرمانهای شان اعتماد کنند. هرگونه پیوند نا موجه و هرگونه معامله گریِ سود جویانه با ارتجاع، از اعتبار سیاسی ایتلاف خواهد کاست. ما جداً متوجه هستیم که در دام چنین وسوسه ها نیفتیم.

 

رفقا و همرهان عزیز،

شورای خارج کشور ایتلاف در نظر دارد تا در آینده نزدیک گِردهمآیی بزرگی را از کادرها و فعالان سازمانهای ایتلاف و شخصیتهای جنبش مترقی کشور که در مهاجرتِ ناگزیر به سر می برند، در اروپا برپا دارد. این گِردهمآیی فُرصت و زمینه یی خواهد بود تا فرقه گرایی سازمانی، اقتدا گری مذهبی وار، اختلافات سلیقه یی و ذات البینی و رقابتهای ویرانگر کنار گذاشته شوند و اهداف و آرمانهای پلاتفورم ایتلاف که محور برنامه حزب فردای ما را تشکیل می دهند، همراه با چه گونه گی راه اندازی امور مقدماتی کنگره اساسگذار این حزب، در محراق توجه قرار گیرند.

 

اعضای شورای خارج کشور ایتلاف با چنین احساس مسوولیت مصروف سازماندهی گردهمایی نامبرده اند. جا دارد از تلاش رفقای هیئت حزب مردم افغانستان که ریاست دوره یی آن شورا را اکنون به عهده دارند به قدر دانی یاد کنم که روحیه رفیقانه را فراتر از برخوردهای گذشته قرار می دهند و فضای کار سازنده مشترک را ارج می گذارند.

 

در رابطه با گسترش ایتلاف باید یادآور شوم که تماسها و گفتگوها با رفقای رهبری و کادرهای "حزب ملیِ ترقی وطن"  از دیر زمانی بدین سو ادامه دارد. با وجود گرایش مسلط برای پیوستن به ایتلاف و به دنبال آن ایجاد حزب سراسری فردا، هنوز تصمیم صریحی از رفقای رهبری این حزب در اختیار نداریم. با استفاده از فرصت، به حیث رییس دوره یی ایتلاف، از همه نهاد های سیاسیِ ترقیخواه کشور بخصوص از رفقای « حزب ملی ترقی وطن » صمیمانه دعوت می کنم تا منافع علیای جنبش دموکراتیک را فراتر از اختلافات جزیی قرار دهند و به ایتلاف بپیوندند تا با هم یکجا کار تدارک کنگره حزب واحد سراسری را آغاز کنیم. این رفقا به یقین می دانند که ما در وضعیت کنونی فرصت زیادی در اختیار نداریم تا موضوع اساسگذاری حزب سراسری را به فردا های دور حواله کنیم.

وجود اختلافات فرعی و حتا تاکتیکی در دورن احزاب بزرگ، امرعادی است. من گمان نمی کنم  و از صحبتهایی که با رفقای حزب ملی ترقی وطن داشته ام، نیز چنین استنباط نمی شود که آنان با ایتلاف اختلافات استراتیژیک داشته باشند. پس مشکل در کجاست؟   من رفقای رهبری حزب ملی ترقیِ وطن را صمیمانه و با احساس مسوولیت به اتخاذ تصمیم شجاعانه برای پیوستن به ایتلاف ترغیب می کنم.

 

رفقا و دوستان گرانقدر،

من در دوران ریاستم تلاش خواهم کرد تا روحیه همبسته گی را در هیئت رییسه و دیگر ارگانهای ایتلاف تقویت کنم، با رهبریها و فعالان سازمانهای عضو ایتلاف در مورد انکشاف ایتلاف و وضعیت کشور تبادل نظر نمایم و تدارک کنگره اساسگذار حزب فردای ما را مشمول برنامه کوتاه مدت آنان سازم.

 

در آغاز ماه فبروری 2013 ، بنا به دعوت حزب کمونیست فرانسه، هیئت رهبری ایتلاف در سی و ششمین کنگره آن حزب در پاریس اشتراک خواهد کرد. من به حیث رییس دوره یی تلاش خواهم کرد تا از تریبیون پراعتبار آن کنگره، هویت و اهداف ایتلاف ما را معرفی بدارم و با استفاده از فُرصت، با نماینده گان احزاب مترقی جهان گفتگو کنم.

 

چنین اند رفقای عزیز وظایفی که در آینده نزدیک فرا راه ما قرار دارند. من باور دارم که با اتکا به نیروی فکری و عملی شما و همه فعالان سازمانهای عضو ایتلاف، خواهیم توانست وظایف نامبرده را به سر رسانیم.

 

-  زنده باد مردم زحمتکش افغانستان ؛

 ـ  پیروز باد داعیه برحق رزمنده گان جُنبش دادخواه و دموکراتیک افغانستان !

 

کابل 16 جدی 1391 برابر 5 جنوری 2013


 

 

 

بنام خداوند بخشنده مهربان!

به اجازه مهمانان معزز و گرامی،

اعضای شورای عالی و هیت رییسه ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان و برخی از اعضای رهبری احزاب و سازمانهای شامل ایتلاف، اشتراک شما عزیزان را در اجلاس نوبتی شورای عالی ایتلاف خیر مقدم میگویم.

 

رفقای عزیز ، برای مزید آگاهی شما، احترامانه یاد آور میشوم که به منظور التیام زخم های چند پارچه گی جنبش پیشرو دهه های اخیر کشور، بنا بر عوامل گونه گون، در نتیجه مذاکرات و تفاهم عده از احزاب و نهاد های سیاسی، که منسوبان آنها در داخل و خارج کشوراقامت دارند، نخستین اجلاس مجمع همسویی خویش را در ماه میزان 1389 خورشیدی تدویرنمود و بتاریخ ششم ماه حمل 1391 بنام « ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه  افغانستان »  وارد فاز دوم فعالیت سیاسی خود گردید.

ایتلاف فیصله نمود که هر سه ماه ریاست دوره یی ایتلاف را روسای احزاب و سازمانهای عضوایتلاف به عهده داشته باشد و بعد از ارایه گزارش فعالیت های هر دوره به شورای عالی، رسماً به حزب و یا سازمان دیگر صلاحیت ریاست هیئت رییسه از ایتلاف تفویض گردد.

به همین مناسبت امروز شورای عالی تدویر یافته است که نه تنها اعضای شورای عالی، بلکه برخی از شخصیت های سابقه دار و بزرگوار جنبش ترقیخواه کشور که در کابل اقامت گزین هستند و برخی از اعضای هیئت اجراییه احزاب و سازمانهای عضو ایتلاف نیز در این اجلاس حضور به هم رسانیده اند.

 

دوستان گرامی:

 

ایتلاف ، فعالیت های دوره یی سه ماهه خویش را تحت ریاست رییس حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان محترم احمد شاهین پشت سر گذاشت که بنا بر هدایت ایشان، گذارش کاری ایندوره را اینجانب طاهر      ( زاهل  ) معاون این حزب به محضر شما تقدیم میدارم.

 

بخش نخست  امور تشکیلاتی:

 

الف:  ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان که دارای ساختار مجمع عمومی، شورای عالی، هیئت ریسه و پنج کمیته کاری میباشد جهت بسیج اعضای خویش در ولایات به ایجاد هفت زون مبادرت ورزیده که عنقریب پروسه معرفی مسوولین زون ها تکمیل میگردد.

 

ب:  تعمیق هر چه بیشتر فعالیت های مشترک ایتلاف با شورای ایتلاف خارج از کشور و تامین جلسات از طریق پالتاک که موجبات حضور رفقای بیرون را در اجلاس مشترک فراهم ساخته است و نیز تبادل مواد نشراتی را بین ما تسهیل نموده است و همچنان رسانیدن اخبار جلسات و پیشرفت های عمومی کاری بین رهبری و اعضای ایتلاف را بدون ضیاع وقت قابل دسترس ساخته است.

و هکذا به منظور انسجام دیدگاه ها ملاقات ها و تبادل نظر رهبری احزاب و سازمانهای شامل ایتلاف با فعالین و اعضای غیر از ساختار خویش که با هم دیدار و مباحثات داشته باشند تنظیم گردیده است.

 

ج : بتاریخ  20 ـ 8 ـ1391 خورشیدی، کمسیون انسجام حزب وطن با درک ضرورت تقویت جنبش و ایجاد حزب واحد سراسری افغانستان تصمیم گرفت تا به ایتلاف بپیوندد این حرکت به موقع ایشان را کلیه اعضای ایتلاف در داخل و خارج کشور استقبال گسترده نمودند.

 

د:  از مدتی بدینسو مذاکرات تفاهمی جهت پیوستن حزب آزادگان به ایتلاف ادامه داشت که خوشبختانه امروز در همین جلسه شورای عالی پیوستن شانرا به ایتلاف شما شاهد هستید،

یقین کامل داریم که پخش این خبر در داخل و خارج کشور مورد استقبال قرار میگیرد، که اینجاب به نماینده گی از حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان پیوستن شانرا به ایتلاف خیر

مقدم گفته مراتب تبریکات خود را تک تک اعضای ایتلاف تقدیم میدارم.

 

ه: همچنان تداوم مذاکرات با حزب نهضت آزادی و دموکراسی اقفانستان تعقیب گردیده که امیدواریم مرحله پیوستن ایشان به ایتلاف را همه ما شاهد باشیم.

 

و:  وبه همین گونه پیوستن حزب ملی ترقی وطن را نیز دوستان ما در آتیه نه چندان دورآگاهی خواهند یافت که بدون شک مسرت دیگری نصیب هواخواهان جنبش کشور خواهد

گردید.

 

بخش دوم  مذاکرات و دید و بازدید های سیاسی:

 

الف: بنا بر تقاضای یک دیپلومات ارشد سازمان ملل متحد محترم احمد شاهین رییس کمیته روابط بین المللی ملاقات کاری پیرامون ده سال حکومتداری در افغانستان در فضای دوستانه صورت گرفت در جریان این ملاقات دست آورد ها اندک خوانده شده و آنرا یک روند پرادوکس خلاف انتظار بیان داشته اند، شکل گیری هلال بنیادگرایان اسلامی در منطقه و بهار عربی که نیرو های های دموکرات را به چالش کشیده موجب نگرانی جامعه جهانی و دموکرات ها را فراهم ساخته محور مذاکرات را تشکیل میداد و در اخیر با تاسف از عدم مقاومت حزب وطن درآخرین مراحل زمامداری اش یاد آوری گردید که البته در صورت مقاومت در تصمیم گیری های بعدی سازمان ملل متحد تغییرات لازم بمیان می آمد.

 

ب: به اساس تقاضا و دعوت محترم قانونی باب مذاکرات پیرامون اوضاع جاری کشور و اوضاع بعد از 2014  با آقای قانونی و داکتر عبدالله باز گردیده است که محور مذاکرات شانرا ایجاد یک بلاک بزرگ بمنظور تدویر انتخابات شفاف که از کانال سازمان ملل متحد بگذرد و الترناتیفی باشد در برابر زورگوییها و جعلکاری ها تشکیل میداد.

 

ج: سهمگیری فعال ایتلاف در روند اصول پیشنهادی احزاب و نهاد های مدنی در رابطه به قانون انتخابات و تاکید برتغییر سیستم انتخاباتی از سیستم اکثریتی به سیستم تناسبی.

 

د: دعوت از هیئت رییسه ایتلاف غرض اشتراک به ۸۳ مین کنگره حزب کمونیست فرانسه.

 

سوم: در باره تاسیس حزب واحد:

 

فرایند شکل گیری حزب مدرن سراسری، روند پیچیده و دشوار است که نیاز به تلاش مستمرهمه مبارزان دادخواه و دموکرات دارد، در این راستا رسیدن به توافق اندیشه یی ، باید از کانال های عبور گردد تا این فرایند را بستر سازی نماید.

 

1ـ  در قدم نخست در این رابطه پرسشنامه ترتیب گردید. تا نظریات فرد فرد اعضای

شامل ایتلاف جمع آوری گردد.

2 ـ  تدویر سمینارها، ورکشاپها جهت توضیح و توحید نظریات در رابطه به ایجاد حزب واحد سراسری.

 3 ـ استفاده از تجارب ساختار های احزاب مترقی جهان و جنبش های دادخواهانه در سراسرجهان.

 

چهارم امور مالی و مصارفاتی:

 

با افتخار باید به آگاهی رسانیده شود که ایتلاف مانند گذشته از هیچ مرجع داخلی و خارجی

طالب مساعدت مالی نبوده و در این دور سه ماهه نیز به حق العضویت های جمعی واعانه های احزاب و سازمانهای عضو ایتلاف تکیه داشته ایم، که بدون شک در پی عواید تجارتی و تولیدی نیز خواهیم بود تا از یک طریقی به پای خود ایستاده و راه خویش را دنبال نماییم نه به پای کس دیگری که در برابر آن قیمت گزاف، کمر شکن برای وطن و مردم خود را غیر عادلانه بپردازیم.

 

از توجه تان سپاسگذارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : سرژه حلیمی

« هیچ کشوری نمی پذیرد که موشک هایی که از خارج مرزهای آن شلیک می شوند همچون رگبار بر سر شهروندانش فرود آیند » . رییس جمهور ایالات متحده هنگام ابراز چنین جمله عاقلانه ای به فلسطینی های غزه نمی اندیشید که درمانده  شاهد بارش بمب ها و موشک های اسراییلی اند که گاه توسط جنگنده های 16 Fو یا بالگردهای Apache  ساخت امریکا شلیک می شوند.

 

 

از سالها پیش، با قانونمندی دردناک، همان جعلیات درمورد وقایع فلسطین بازگو می شود. در درجه اول، داستان تکراری که براساس آن « تروریسم» محاصره شدگان لزوماً توجیه کننده « پاسخ » محاصره کنندگان است. سپس نوبت پذیرش مصونیت متخاصمی می رسد که از برتری نظامی خرد کننده ای برخوردار است و همواره پیش از یک یورش جدید نطامی خود را قربانی جلوه می دهد. و نهایتاً حکایت طبیعت دمکراتیک اسراییل از سر گرفته می شود، کشوری که در دولت آن یک نماینده جریان راست افراطی مسوولیت وزارت امور خارجه را بعهده دارد.

 

آیا «بهار عرب» آنچنان در خاورمیانه کم تاثیر بوده که همان سناریوی چهار سال پیش عملیات « سرب گداخته » بتواند مجدداً در غزه تکرار شود ؟ (۱) رابرت مالی و حسین آقا اخیرا در مقاله ای سستی قرایت های معمول از منطقه را نمایانده اند:

« ایالات متحده همپیمان عراق است. عراق متحد ایران و ایران مدافع رژیم سوریه است که ایالات متحده قصد سرنگون آنرا دارد. ایالات متحده هم چنین همپیمان قطر است که از حماس حمایت مالی می کند. متحد دیگر امریکا عربستان سعودی است که تامین کننده نیازهای مالی سلفیست ها ست، یعنی همان کسانی که از لحاظ فکری جهادگرایانی را تغذیه می کنند که هدفشان کشتن امریکائی هاست»(۲). لااقل در غزه مسایل از اول روشن تر بنظر می رسیدند....آقای بنیامین نتانیاهو که شرط بندی اش برروی پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه آقای میت رامنی با شکست روبرو شد، برآن بود که به هزینه فلسطینی ها بر اعتبار انتخاباتی اش بیفزاید. او ارزیابی می کرد که شلیک موشک های حماس به سوی شهرهای اسراییل امکان تنبیه کردن مجدد این سازمان را برای وی فراهم می آورد، سازمانی که به نظر او امکان جلوگیری از این امر را نداشت. آقای نتانیاهو به راحتی « فراموش» کرده بود که حمله موشکی حماس در ۱۰ فبروری ۲۰۰۲ آغاز شده بود ، یعنی زمانی که ارتش اسراییل غزه را در تسخیر کامل خود داشت.

 

در این ماجرا، اروپا مانند آنتن دیپلماتیک تل آویو عمل کرده و فرانسه به این تعهد یاری رسانده است. در آغاز ماه نوامبر، در حضور نخست وزیر اسراییل، ریس جمهور فرانسه ، آقای فرانسوا هولاند حکومت خودگردان فلسطین را سزاوار سرزنش دانست چرا که بنظر وی « در سازمان ملل متحد بدنبال آن چیزی می گردد که در مذاکره بدست نمی آورد.»(۳) بحث از کدام مذاکرات است ؟ چند روز بعد، وزیر امور خارجه ، آقای لوران فابیوس دلایل بحران غزه را این چنین خلاصه می کند:

« حملات موشکی در تمام طول تعطیلات هفته برروی اسراییل ادامه یافت و در نتیجه این کشور به آنها پاسخ داد»(۴). آنهایی که از اعلامیه های رسمی امریکا شاکی اند از سرنوشت سیاست خارجی فرانسه بی خبرند.

دسامبر ٢٠١٢  ـ ل.د

 

 

۱-  مقاله « خلقی به حال خود رها شده » ، لوموند دیپلماتیک فبروری ۲۰۰۹ http://ir.mondediplo.com/article138...

۲ « This is not a revolution », The New York Review of Books, 8 novembre 2012.-

۳Lire Alain Gresh, « Palestine : Hollande en recul par rapport à Sarkozy »,- Nouvelles d’Orient, 2 novembre 2012. Lire aussi l’article de Leila Farsakh, « Quand la Palestine refuse de disparaître ».

۴ RTL, 15 novembre 2012. -

 

 

 

 

جلسه شورای عالی ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان به اشتراک اعضای شورای عالی، برخی اعضای رهبری احزاب و سازمانهای شامل در ایتلاف با حضور رسانه های خبری، قبل از ظهر امروز 16 جدی1391 در تالار هوتل ستاره، در شهر نو کابل برگزار شد.

 

این جلسه که با سخنان مقدماتی محترم رزاق اسمر رییس کمیسیون انسجام حزب وطن آغاز یافت، نخست، عضویت حزب آزاده گان افغانستان به ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات وترقیخواه که از سوی رهبری آن حزب تقاضا گردیده بود، به رای گیری گذاشته شد که به اتفاق آرا، مورد پذیرش قرار گرفت. متعاقباً محترم داکتر ندایی رییس سرپرست حزبِ نوپیوسته به ایتلاف، در مورد چگونگی پیوستن حزب آزاده گان به عنوان هفتمین حزب شامل در ایتلاف و ضرورت ونیاز همچو حرکتی در مقطع زمانیی که حالِ فاجعه بار و آینده کشور بعد از خروج نیروهای ناتو تحت پرسش است، سخنانی چند ایراد نمود.

 

جلسه، با ارایه گزارش از فعالیت های سه ماهه ایتلاف تحت ریاست محترم احمد شاهین رییس حزب تفاهم، که توسط محترم ظاهر زاهل معاون این حزب، قرایت گردید، ادامه یافت. سپس محترم داکتر عبدالله نایبی رییس نهضت آینده افغانستان و رییس دوره یی جدید ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات و ترقیخواه سخنرانی نموده، تحلیل مشخصی از وضع سیاسی کشور و چگونه گی انکشاف روند تکامل ایتلاف به سوی اساسگذاری یک حزب بزرگ مردمی ارایه کرده، مبرم ترین وظایف دوره ریاست خود را برشمرد.

 

 

 

در اجلاس شورای عالی شماری از پیشکسوتان جنبش چپ کشور از جمله رفقا ظاهر افق ،عبدالرشید آرین ، دگرجنرال عبدالقادر ، دگر جنرال علاالدین نیز شرکت کرده بودند .

کار اجلاس در فضای همبسته گی رفیقانه پایان یافت.

 

 ( ارسالی دفتر مطبوعاتی ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان )

به مناسبت تشریف آوری لغضر براهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و جامعه کشور های عربی به سوریه، مخالفین مسلح این کشور چندین حملات تروریستی را انجام دادند که در نتیجه ده ها تن اتباع بیگناه در شهر های تحت کنترول دولت به قتل رسیدند. این حملات تروریستی را سازمان «جبهه النصره » وسایر شبکه های  نزدیک به القاعده انجام داده اند.

 

قسمیکه انتظار میرفت، غرب به این حملات هیچ نوع عکس العملی از خود نشان نداد. در این مورد اندری گروزین کارشناس روسی میگوید:

 

« ...القاعده اعصا چوب جادوی برای طبقه سیاسی امریکا بود واست. با در نظر داشت سطح تهدیدات آن ، امریکا میتواند هر نوع فعالیت آنها را تایید نماید. برای مبارزه با القاعده امریکا ومتحدین اش به عراق و افغانستان نیروهای نظامی فرستادند. برای القاعده ، صدام حسین و حزب بعث دشمن سرسخت بود وحین قیادت اوهیچ نوع سازمان تروریستی در عراق وجود نداشت،  اما امریکا صدام حسین را دوست القاعده اعلان کرده و قوای خود را داخل این کشور نمود. بعد ها صدام را اعدام کرد.

 

در افغانستان برعکس بود. القاعده و سازمان های دیگر تروریستی وجود داشت و حتا به رضایت امریکا داخل قدرت شدند. بعد ها به امریکا مفید تمام نشدند  و امریکا تصمیم گرفت علیه آنها مبارزه کند. گمان میرود که فعلاً امریکا چنین سناریو را در سوریه نیز در نظر دارد.»

 

 

افگینی ارمولایف در این ارتباط میگوید:

 

« ...چندی قبل لیون پانیتا وزیر دفاع امریکا اظهار داشت که مبارزه با القاعده یکی از وظایف اساسی طویل المدت امریکا میباشد. جنرال جون آلن قوماندان قوای امریکا وناتو در افغانستان در این ارتباط گفت که با وصف ازبین بردن بن لادن، سازمان القاعده دوباره داخل افغانستان شده است. با وجود که نیرو های ایتلاف افغانستان را در سال 2014 ترک میکنند، اما با آن هم اکثرافغانها به این عقیده اند که این نیرو ها کاملاً از افغانستان خارج نمیشوند. گمان میرود که در سوریه نیز این سناریوعملی گردد. اکنون امریکا و متحدین اش از افراطی ها سوریه  در جنگ علیه دولت پشتیبانی میکند وغرب به اعمال تروریستی آنها چشم پوشی میکند. اگر شورشیان به قدرت برسند، غرب علیه آنها پیروز خواهد شد.»

 

بنا بر این در قدم اول تکتیک های امروزی امریکا در مورد سوریه غیر منطقی به نظر میرسد. زیرا امریکا «جبهه النصره » را درج لست سیاه خود کرده است. اما در مقابل آن هیچنوع اقدام نمیکند و به اعمال غیر انسانی آنها هیچنوع عکس العمل نشان نمیدهد. در حقیقت سازمان جبهه النصره  از سایر سازمانهای تند وافراطی فرق ندارد وتمام آنها با اشکال مختلف به نفع غرب کار میکنند

25  دسامبر 2012 ترسایی 

ص .ر