صلح افغانستان در آیینه استراتیژی امریکاعارف عرفان
همطراز با برپایی کنفرانس صلح مسکو ،تجلی نقش کرملین دربرگزاری کنفرانس منطقه وی حول بحران افغانستان، وبزرگ نمایی طالبان دراین کنفرانس،کاخ سفید بوسیله نماینده کهنه کار خویش زلمی خلیلزاد، در یک رفتار سبقت جویانه وسخاوت امتیازات بزرگ برای طالبان،نفی ساختن انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل حکومت موقت برای هموار سازی جاده برای مشارکت طالبان در سکوی اقتدار سیاسی افغانستان، قطعه بازی با کارت طالبان را به میدان درآورد وبا پیش کشیدن طرح قربانی ساختن حاکمیت افغانستان درقمار سیاسی موجود،آهنگ صلح ریایی را به صدا درآورد.
در واقع وبا توجه به شگردهای اخیر، زلمی خلیلزاد مامور ساخته شده است تا در بازی جدید وسناریوی موجود،آخرین میخ را برتابوت جامعه افغانستان بکوبد.
هردو ،هم مسکو وهم واشنگتن بدرستی میدانند که طالبان در افغانستان نه فرمانده جنگ اند،ونه بازیگر صلح.اما هردو قدرت جهانی در یک نمایشنامه مضحکه ترجیح میدهند تا بطرز غیر مستقیم کارت بازی طالبان را به نمایش کشیده ودر میدان پهلوانی افغانستان دست وپنجه نرم نمایند.امادرین ترفند امریکا میخواهد تا درعقب" بازی صلح" پنهان شده و به تحقق اهداف بزرگ ودرازمدت خویش بپردازد.
بی نیاز از گفتار است که با توجه به پیچیده گی بحران سیاسی افغانستان ،جای تامین صلح واقعی برپایی« کنفرانس منطقه وی»  است که امریکا از آن عدول مینماید.
نقش روسیه به مثابه مشعلدار ضد تروریزم در کاربرد کارت طالبان دربازی افغانستان نقش بازدارنده در ماورای اهداف تهاجمی بیرون مرزی امریکا در افغانستان بوده اما اهداف امریکا دراین بازی تحقق برنامه های راهبردی ودرازمدت آنکشوردر افغانستان می ‌باشد.
دراین چشم انداز امریکا حاضر است تا حاکمیت، تمامیت ارضی وصلح وامنیت وهمه ارزش های سیاسی و مدنی افغانستان را سخاوتمندانه  درپای طالبان فدا نماید.
گفتنیست که در میان کشور های بزرگ منطقه وی، روسیه، چین وهند منافع شانرا در فضای صلح آمیز افغانستان وایجاد سرمایه گذاری درکشورجست و جو میدارند.
برای واکاوی مولفه های استقرار صلح در یک جامعه، باید نخست به انگیره ها، عوامل اصلی ودرونمایه جنگ نگاه کرد. دراین چشم انداز میتوان بخوبی دریافت که دراصل هیچگونه منازعه سیاسی وبنیادی میان دولت وطالبان موجود نیست.دولت وطالب هردو نیروهای نیابتی ومجری اهداف بیگانه بوده وهردو از استقرار صلح وصدور فرمان جنگ عاجز اند.
لذا سرنوشت صلح در افغانستان کف دست نیروهای بزرگ جهانی ومنطقه وی خوابیده است وهنوز کدام چشم انداز روشنی از توافق نیروهای درگیر ومطرح در افغانستان به مشاهده نمی رسد تا پیام آور صلح واقعی در افغانستان باشد.
درنتیجه سیاست گذاری های عوام ‌فریبانه امریکا درافغانستان و حضور ۱۴۰ هزار ارتش ناتو در کشورطالبان تجدید حیات سیاسی یافته و به یک نیروی بزرگ تهاجمی در کشور مبدل شده و آنها میخواهند تا یا از دهلیزگاه  « معاملات»  صلح ویا از راهرو جنگ ، درب اقتدار سیاسی را باز نمایند.جاده که طی دوران طولانی توسط امریکا برای شان هموار گردیده است.
از قراین چنین استنتاج به عمل می آید که امریکا میخواهد تا حضورش را  در کسوت جدید آرایش داده وآنکشوردر قالب نوین اهداف راهبردی خویش را در افغانستان دنبال نماید.
نیروهای تازه نفس داعش و پروژه های طالب تحت هدایات امریکا دریک بازی دو پهلو در تبانی با پاکستان مسوول پیشبرد این پروژه کلان خواهد بود.
جایگاه امریکا درصلح افغانستان
اساساًماشین جنگی امریکا که لوکوموتیف نظام سرمایه است، در اتمسفیر صلح از کار می افتد.بدین ملحوظ ۹۳ درصد دوران حیات امریکا درمیدان جنگ سپری شده ونیم قرن اخیر امریکا بطرز بلاوقفه درجبهه داغ جنگ و تجاوز حضورداشته است.
 امریکا درست پس از یازدهم سپتامبر « استراتیژی جنگ باترور» را برگزید ودراین راستا تاکنون 6.6 تریلیون دالر را هزینه ساخته است.تروریزم یکی از افزار های مهم تاکتیکی برای مقاصد راهبردی ‌امریکا به شمار میرود.
به دلایل متعدد اشغال افغانستان یکی از قدیمی ‌ترین آرمان کاخ سفید بود و مبتنی بر اعترافات بریژنسکی مشاوامنیت کاخ سفید،مقدمات آن در سوم جولای ۱۹۷۹ ترسایی در زمان کارتر اتخاذ گردید.۱
واشنگتن ماه ها قبل از حادثه یازدهم سپتامبر مصمم بود تا افغانستان را اشغال نماید.دراین مورد جوز اونیل مینگارد: « تصمیم حمله به افغانستان در واقع در جولای ۲۰۰۱  زمانی که طالبان ازعقد قرارداد یک خط لوله گاز از طریق افغانستان با یک شرکت امریکایی اجتناب نمود وبجای آن با شرکت آرژانتینی قرار داد بست،صورت گرفت. »۲

 اما یکی از انگیزه های دیگری که این تهاجم را تسریع بخشید، صدور فرمان رهبر طالبان در مورد قطع کشت خشخاش در افغانستان بود که سپس تحت سایه ناتو تولید تریاک از۱۸۰ تن سالانه به بیش از ۹۰۰۰ تن افزایش یافت. 
افغانستان از لحاظ ژیوپولتیک ،ژیواستراتیژیک وژیواکونومیک برای امریکا ارزش حیاتی داشته،تصادفی نیست که امریکا در راستای تحقق اهداف راهبردی اش تاکنون بیش از 1.3 تریلیون دالر در«  جنگ باتروریزم » در افغانستان هزینه نموده است .اما این جنگ نمایشی در اصل ریشه های خشکیده تروریزم را آبیاری نمود و آنرا به هیولای بزرگی درآورد.
حتا دونالد ترامپ « استراتیژی امریکا  در جنوب آسیا» را براساس محوریت افغانستان تدوین کرد.درین باره کریستوفربلک مینویسد:"دراگت۲۰۱۷، رییس جمهور ترامپ،استراتیژی خویش رابنام "استراتژی جنوب شرقی آسیا" در  "تمرکز" بر افغانستان پایه گذاری کرد.با این ترفند ترامپ سعی نمود تا مجموعه اهداف راهبردی منطقه وی خویش را درشعله های آتش جنگ افغانستان مشروعیت بخشد.۳
اهداف امریکا در افغانستان،اهداف بلند مدت بوده واین اهداف باید درلای بحران امنیتی افغانستان پنهان شده واز دهلیزگاه جنگ ، منزلگاه خود را بپیماید.چنانچه سرمنشی ناتو آشکارا اشغال افغانستان را از برنامه های دایمی ناتو میداند.
 ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو به تاریخ ۱۴سپتامبر ۲۰۱۸ ترسایی در یک سخنرانی خویش دریک سازمان دست راستی امریکا بنام « بنیاد میراث » به پرسشی اظهار داشت :  «  ایالات متحده و متحدان آن قصد دارند تا افغانستان را برای همیشه اشغال کنند» ۴
درهمین حال استیفن لیدمن اهداف استراتیژی امریکا در افغانستان را مورد تحلیل قرار داده مینگارد: «  واشنگتن بخاطر این منظور به افغانستان حمله نکرد، تا آنرا اشغال نموده و آن کشور را ترک گوید.برنامه ریزی های امریکاشامل اشغال دایمی افغانستان است.»
این نویسنده ادامه داده مینگارد: «  افغانستان به حیث جایزه ژیوپلتیکی[امریکا] تلقی میگردد.برنامه اصلی حضور دایمی امریکا است.جنگ هرگز ختم نخواهد شد. » ۵
حال در آیینه تمامنمای این چشم انداز،اهداف استراتیژی امریکا در افغانستان و رهبری جنگ نیابتی درکشور وبرنامه آنکشور در خصوص برقراری صلح ریایی وامنیت کاذب درکشورمشخص گردید.هکذا افغانستان به حیث سرزمین بی صاحب،جامعه مرده ، ومردمان فلک زده درگرو اهداف استراتیژی امریکا اسیر گردیده اند وباید هوشمندانه در جستجوی رهایی بود.
چالش ها ومعاملات امریکا در افغانستان
بازی موجود در افغانستان یکی از پیچیده ترین بازی های سیاسی جهان است.جمع کثیری از بازیگران جهانی ومنطقه وی درین بازی شطرنج وبارویکرد جنگ « نیابتی » سرگرم بازی اند.

سران پنتاگون به شکست خویش در افغانستان اعتراف نموده اما معلوم است که در آغاز،برنامه امریکا بارویکرد سیاست گذاری های ناکام و فربه ساختن تروریزم در افغانستان عبارت از دولت سازی ،ملت سازی واستقرار دموکراسی وجامعه مدنی درافغانستان نبود .پایه های دولت افغانستان بر شانه های مافیای قدرت وثروت وبرگلوی مردم افغانستان گذاشته شد.
امریکا درخط اصلی راهبردی خویش از استقرار ارتش ودولت نیرومند ملی اجتناب نمود واز همان آغاز میدان را برای جولانگاه بزرگ طالب وتروریزم در افغانستان هموار ساخت.سیطره طالبان برشصت فیصد خاک افغانستان تصادفی نیست وریشه های آنها به حد کافی با دالر های امریکایی آبیاری شده است.
عمده ترین چالش امریکا در افغانستان حضور پرقدرت روسیه چین،ایران،پاکستان در افغانستان وزمینگیر ساختن پروژه های  امریکا درین کشور است.
پیچیدگی اصلی جنگ نیابتی افغانستان حضور طالبان ومهارت حیرت انگیز استخبارات پاکستان است.در وضع موجود همه قدرت های درگیر باکارت طالب بازی مینمایند.طالبی که اصلی ترین افسار آنها بدست آی اس آی پاکستان گره خورده است ومانور اصلی جنگ افغانستان مانند دهه هشتاد در اسلام آباد گرداننده گی میگردد.پاکستان مستدام از زاویه ایده«  عمق استراتیژیک»  به افغانستان نگاه میکند، امریکا آماده است تا این آرزوی همیشه گی اسلام آباد را تحت گفتمان صلح در وجود استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان تحقق بخشد.
حالا امریکا در تحت فشار روسیه ومتحدین با راه اندازی درامه صلح خواهی ودر غیاب مردم افغانستان، در نظر دارد تا حاکمیت افغانستان وتمامیت ارضی کشور را روی یک کفه ترازو گذاشته و منافع استراتیژیک خویش را روی دیگر کفه قرار داده ودر عقب پرده میخواهد تابا حفظ تنش های مصنوعی باپاکستان به معامله دوجانبه پرداخته وبا استقرار نظام استبدادی فوندمنتالیستی طالب و داعش،نظام بربریت را در افغانستان استقرار بخشیده ،کشور را در سیاهچاله خونین غرق نموده و اهداف استراتژیک خویش را برای سالهای طولانی دنبال نموده وتمام منابع افغانستان را تاراج نماید.
با این تصویر میتوان استنتاج نمود که افغانستان در دام اسارت بسربرده ودر بدترین گذرگاه تاریخی خویش قرار دارد. باید فریاد وطن را شنید ودرچوکات اتحاد وهمبسته گی ملی وبا بسیج سراسری کلیه مردم افغانستان وبه یاری همه نیروهای ملی ، مترقی و وطندوست به نجات آن برخاست.
پرواضح است که مردم افغانستان نسبت به هرزمانی در بیابان داغ ، در جست وجوی قطره آبی از چشمه زار صلح اند،اما این « صلح » نباید برای مردم افغانستان تناب دار وبرای جهان‌گشایان مخازن جواهرات بیافریند.

منابع:

[1]globalreaserch,The CIA’s Intervention in Afghanistan. U.S. Recruitment of “Islamic Terrorists” Started in 1979. Zbigniew Brzezinski
By Dr. Zbigniew Brzezinski and Le Nouvel Observateu
15 November 2018
[2]Globalreaserch,Why the United States Will Not Leave Afghanistan Voluntarily
By James ONeill,25 August 2018
[3]On Capitalism and Eternal War. NATO as a “World Government”?
By Christopher Black،4 October 2018
[4]Globalreaserch,On Capitalism and Eternal War. NATO as a “World Government”?
By Christopher Black،4 October 2018
[5]globalreaserch,Permanent US Afghanistan Occupation to Control Oil, Gas and the World’s Largest Opium Supply
By Stephen Lendman،22november 201

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۹۱۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018

 

 

آیا طالبان صلاحیت مذاکره را دارند ؟

 

عبدالوکیل کوچی

پاسخ این سوال بزمانی بر میگردد که مردم آزاده افغانستان در راستای مبارزات آزادی خواهانه شان ، چهل سال قبل پرچم مبارزه را بخاطر دفاع از استقلال ،تمامیت ارضی وحاکمیت ملی تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و زعامت زنده یاد ببرک کارمل بزرگ بهدف تامین صلح و ترقی وعدالت اجتماعی ، وحدت ملی ،رشد اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی کشور بر افراشتند که بتاسی از آن دموکراتیزه ساختن حیات سیاسی واجتماعی جامعه ومشارکت گسترده مردم در اداره دولتی وقدرت سیاسی کشوردریک جبهه واحد ملی ، مردمی ومترقی با اقدامات سازنده وهمه جانبه حزبی ودولتی رویدست گرفته شد که مایه ی نگرانی دشمنان افغانستان گردید وسر انجام غضب ارتجاع ، استبداد واستعمار را برانگیخت و آنها با سربازگیری از داخل وخارج کشورما ، جنگ تمام عیار نیابتی وتجاوز کارانه را از سرزمین های دور و نزدیک ، علیه تمامیت ارضی، استقلال وحاکمیت ملی افغانستان براه اندختند .

 دولت دموکراتیک ومردمی افغانستان مطابق به اهداف صلح خواهانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان با موضعگیری صلح جویانه خویش سیاست مصالحه را در داخل کشور وهم در سطح بین المللی وجامعه جهانی بشکل پیگیر ومسوولانه رویدست گرفته با مخالفین دولت و کشور های ذیدخل در قضایای افغانستان ، موضوع مذاکره مفاهمه وآشتی را با همصدایی خلق کشور و تاکید مقامات عالی حزبی ودولتی مطرح ساخت که درمصوبات حزبی وبخصوص شانزدهمین پلینوم کمیته مرکزی حزب وتیزس های دهگانه زنده یاد ببرک کارمل وخطوط اساسی وظایف دولت  مسجل گردید  .

یکی از رهکارهای بزرگ سیاسی آن دوران تدویر لویه جرگه بزرگ کابل بود که بمنظور ختم جنگ وتامین صلح در سال ۱۳۶۴ خورشیدی به دعوت مقامات حزبی و دولتی وقت ، به اشتراک سرآن اقوام وقبایل ،شخصیت های با اعتبار ملی ،علما و روحانیون پاکنهاد کشور وسایر اقشار زحمتکش وروشنفکران منور، آگاه وصاحب نظر از سرتاسر کشور وحتا از آنسوی مرزها حضور بهم رسانیده بودند تدویر یافت و بنده نگارنده نیز در همین لویه جرگه منحیث سپاهی حزب دربخش تنظیم و امورسازماندهی آن افتخارخدمت داشتم .

بیاد دارم در جریان سخنرانی زنده یاد ببرک کارمل که به لسان های پشتو و دری طنین انداز بود ، گروهی از نماینده گان اقوام افریدی وختک داخل تالار گردیده ، کارمل بزرگ با صدای رسا از آنها استقبال نموده فرمودند که این دلاوران آزاده از آنسوی خط ، زنجیرها ی مرزاستعماری را شکستانده خود را در کنار مردم افغانستان به لویه جرگه صلح رسانده اند .

 زنده یاد ببرک کارمل در بیانیه ی تاریخی شان ضمن سخنرانی با ارایه ی پیشنهادات  صلحجویانه وتوضیح راه ها ووسایل نیل به صلح پایدار وطرح همه جانبه روی یک میکانیزم عملی ختم جنگ در کشور همچمان در رابطه به عودت قطعات نظامی اتحاد شوروی بکشور آبایی شان تاکید نموده از آماده گی های لازم  برای دفاع مستقلانه قوای مسلح افغانستان بصراحت یاد آوری کرد که این صدای رسا وتاریخی شان از همان لحظات اول، خواب غربی ها وهمسایه گان افغانستان را پریشان ساخت .

چند سالی بعد از آن  داکتر نجیب الله در وقت و زمانش با اعلان سیاست مصالحه ملی در جریان سخنرانی با سران مردم وشخصیت های ملی از مخالفین دولت دعوت بعمل آورده با  گذشت بی حد واندازه  آتش بس یک جانبه وآشتی را پیشنهاد نمودند ولی با نتیجه گیری ازعکس العمل های مخالفین دولت با فریاد بلند گفتند که مخالفین دولت صلاحیت و استقلال مذاکره در انتخاب صلح را ندارند واگر میداشتند با رفتن قطعات نظامی شوروی از افغانستان به روند صلح می شتافتند.

پس از انتقال قدرت بدست مجاهدین در شرایطی که هنوز جنگ ادامه داشت و آقای ربانی طالبان را فرشته گان صلح نامیده بودند ولی نتیجه این شد که در اثر مداخله قدرتهای بزرگ وتجاوزات مستدام خارجی و دسایس آی اس آی و معاملات غرب با گرباچف ، زنده یاد ببرک کارمل در سال ۱۳۶۵ ازقدرت کنار زده شد ، وبا هجوم طالبان  بشهر کابل در سال ۱۹۹۶ داکتر نجیب الله در اثر دسایس دشمنان افغانستان بشهادت رسانده شد و در سال ۱۳۹۰ خورشیدی آقای ربانی که ریاست کمیسیون عالی صلح را بعهده داشت جان خود را از دست داد .

به این ترتیب تمام اقدامات سرآن درامر صلح بخاک وخون یکسان شد . بدلیل اینکه مخالفین دولت بنا به گفته مشهور، صلاحیت مذاکره وتصمیم گیری جنگ وصلح را نداشتند . زیرا که آنها به مثابه ابزار جنگی و معاش خوارانی بودند که به جز اسلحه وپول چیزی بدست آنها نبوده وکلید اساسی حل قضایای افغانستان فقط در دستان قدرت های بزرگ قرارداشت  .

بنا برآن با یک نتیجه گیری ساده ،اسرار و دلیل طولانی شدن جنگ درافغانستان وتمرکز قدرت های جهانی به قضایای جنگ وصلح افغانستان را می توان دردو نقطه خلاصه کرد.موقعیت جیوپولیتیک وجیواکونومیک کشورکه اهداف ومنافع کشورها وقدرت های ذیدخل را از نگاه منابع وموقعیت مشخص میسازد.

دوم موقعیت جیواستراتیژیک که میزان کاربری واهداف کلان کشورهای منطقه و قدرت های جهانی روی منافع شان را در منطفه وجهان تشکیل میدهد. که هردو عوامل بر سرنوشت جنگ وصلح در افغانستان نقش اساسی و تعین کننده دارد .

بنا بر آن با توجه به سیاست های چند جانبه و پالیسی جهانی قدرت های ذیدخل در راستای حل سیاسی قضایای افغانستان ، مذاکراتی در ماسکو ، قطر ونهاد های بین المللی اینجا وآنجا بعمل می آید که نتایج آن برای مردم غیر ملموس بوده وراهبردی چندانی نداشته است .

بآنکه صلح عادلانه ومذاکره بخاطر ختم جنگ آرزو وآرمان هر انسان وطندوست وصلح خواه بوده وبرای تمام هموطنان عزیز وشرافتمند قابل تایید و پشتیبانی میباشد ولی دلایل بنبست این راه دراز بیشتر به اراده ونیت خارجی هایی که در قضایای کشور دخالت دارند متمرکز است .

بنا برآن دلایل عدم دسترسی به ختم جنگ وایجاد صلح در کشورما در بعد خارجی مساله ، همانا موضع کلیدی قضا یایست که در دستان قدرت های بزرگ وهمسایه گان افغانستان قرارداشته که دراین جنگ نیابتی و تحمیلی، میزان منافع آزمندانه ومستدام قدرت های بزرگ وهمسایه ، زمان و امکان جنگ واستراتیژی صلح را در افغانستان مشخص میسازد .

طوریکه گفته آمدیم بر طبق گمانه زنی ها شاید مذاکراتی پشت پرده در سطح داخل و خارج کشور در جریان باشد ولی ظاهراً مذاکرات نمایشی با طالبان در گوشه ونقاط جهان بجزوقت کشی و مصروف ساختن اذهان مردم به توافقات خیالی و چانه زنی ها چیزی بیش نخواهد بود .

دراخیر طوریکه گفته آمدیم تا وقتی که قدرت های ذیدخل درافغانستان روی حصول منافع خود درافغانستان ومنطقه به نتایج مطلوب خود نرسند ، در چشم اندازآینده کشورصلح بسیار بعید به نظر میرسد.موُکداً خاطر نشان میگردد که افغانستان بنا به موقعیت جغرافیایی که دارد صلح دراین کشور حداکثر به چگونگی راهبردی استراتیژی سیاسی واقتصادی قدرت های شامل در قضایای افغانستان بسته گی داشته و در دستان آنها ست .

لذا با توجه به ابعاد خارجی قضایا و اوضاع افغانستان، مذاکره بخاطرصلح درنهادهای با صلاحیت بین المللی وجامعه جهانی بخصوص بین کشورهای امریکا ، روسیه ، چین وهمسایه گان آن درخورتوجه جدی میباشد.

 

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۵۱۱

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

  Copyright ©bamdaad 2018

 

 

 افول حاکمیت صد ساله سوسیال دموکرات ها درالمان

علی رستمی


همانسانی که انقلاب اکتوبر تغیرات بنیادییی را درچهره جهان بوجود آورد که تاثیر آن ازلحاظ سیاسی اقتصادی واجتماعی درعده یی از کشورهای جهان ازجمله الما ن ویا «پروس» وقت ،روشن ومانده گار است . مارکس این شخصیت پرنبوغ تاریخ مدرن یکی از پیشقرولان ایده سوسیالیزم مدرن ومبارز پیکیر وخلاق انقلابی ،برای رسیدن طبقه کارگربه قدرت در جهان آرزو داشت که انقلاب ازالمان شروع وبه سایرکشورهای اروپایی همزمان ادامه یابد. اما متاسفانه نظر به روحیه راستگرانه در حزب سوسیال دموکرات  واتحادیه های صنفی و تعقیب سیاست های ضد کارگری وکمونیستی ، آنهابه مثابه نیروی ارتجاعی به بازوی بزرگ نظام سرمایداری تبدیل شدند،شوربختانه این آرمان مارکس عملی نشد.این امربا خیانت بزرگ در انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ ترسایی با سرکوب جنبش شورای برآمده ازآن درالمان آغاز گردید است..
بعد از یکسال با پیروزی انقلاب اکتوبر روسیه ، سلطنت قیصرکشور پروس با براه اندازی انقلاب نوامبر ۱۹۱۸ ترسایی زوال یافت.
حالا که صد سال ازپیروزی انقلاب نومبر ۱۹۱۸ می گذرد سوسیال دموکراتها ،تقریبأ بیست سال درالمان حکومت داری کرده و به یک حزب قوی توده یی مشهور بود. اما نسبت سیاست های محافظه گرانه وبر ضد آرمانهای مردمی اعتماد خود را درمیان توده ها ازدست داده و رو به افول استند . طوریکه انتخابات ایالتی ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸  ترسایی د رابالات بایرن  وهسن، سوسیال دموکراتها بین ۱۵ الی ۲۰ فیصد ارایی مردم را ازخود کرده اند. که این رقم بسیارناچیز و دلخراش ،تراژیدی بار و اسفناک در طول صد سال برایشان میباشد.. 
سوسیال دموکراتها در سال ۱۹۱۴ ترسایی نخستین بار برای هزینه جنگ در پارلمان المان رایی مثبت دادند، که این امر خلاف روحیه انترناسیونال دوم و اصول شعار اتحاد همه کارگران جهان علیه جنگ درکشورهای خویش متحد و بر خیزند ، بوده است. رای سوسیال دموکرات ها برای تامین هزینه جنگ از ۱۹۱۴ الی ۱۹۱۸ خلاف موضع وطنپرستانه مخالف جنگ ناشی میشد، انشعاب رخ داد و سوسیال دموکرات ها نقش رهبری سالهای قبلی خود را درمیان مردم ازدست داده وبرعکس عمل شان درنزد حاکمان طرفدارجنگ شایسته ومعقول محسوب میشد وچراغ سبز سازشکارانه خود را از آن سال ببعد به آنها نشان دادند. اکثریت سوسیال دموکرات ها براین اساس ازهم جداشدند. وازجمله تحت رهبری روزا لوکزامبور ک گروه بنام اتحادیه سپارتاکوس را تشکیل داداند، که نقش مرکزی حزب کمونیست المان را بازی میکردند. با اشاعه ارمانهای انقلاب اکتوبر درالمان جنبش های کارگری اعتصاباتعظیم را علیه دولت راه اندازی کردند، که این نارامی ها درمیان سربازان وافسران نیز سرایت کرد که با جنبش انقلابی مردم پیوستند. این وضع حاکمان وقت را متزلزل وپریشان ساخته و دست به دامن سوسیال دموکرات ها  دراز و آنها را درجهت تحقق سیاست های خویش همنوا ساخته واز نفوذ شان درمیان کارگران ومردم برای خاموشی و سرکوب انقلاب استفاده کردند، تا از پیروز ی انقلاب که در روسیه صورت گرفته بود درالمان جلوگیری نمایند.

رهبران سوسیال دمکرات مانند فرید ریش ابرت که درانقلاب ۱۹۱۸ رهبر حزب بود ومسوولیت ریاست فراکسیون پارلمانی را فیلپ شایدمان به عهده داشت . نفر سومی گوستاو نوسکه نیز ازجمله سیاستمدارن دوران انقلاب ۱۹۱۸ و۱۹۱۹   ترسایی بود که قیام ملوانها را دربندر کیل موقتأ آرام ساخت. با بوجود آمدن چنین فضای انقلابی وگسترش این بحران سبب شد، تا شاهزاده ماکس فن بادن در اکتوبر۱۹۱۸ به عنوان نخست وزیر تعین و ،نماینده گان   سوسیال دموکرات ها را درقدرت شامل سازند..
ویلهم دوم قیصر دیوانه حال المان که طرفدار جنگ بود در اکتوبر ۱۹۱۸ همزمان با تغیرات فرمانده ارتش وتعین شهزاده ماکس فون بادن به حیث صدراعظم جدید، بعد از رایزنی با اطرفیان خود به بلجیم رفت واز سلطنت خلع گردید. ابرت رهبر حزب سوسیال دموکراتها اشتیاق آنرا داشت تا او صدراعظم وی شود ودر ضمن طرفدار حفظ سلطنت بود. شایدمان رییس فراکسیون پارلمانی سوسیال دموکرات ها درعمارت رایشتاگ به حاضرین پایان سلطنت وبرقراری جمهوری را اعلام کرد. قیام ملوانها وکارگران کیل به سایر نقاط المان سرایت کرده بود و درمونشین وبرلین وبرخی دیگر شهرها کارگران به رهبر ی چپ حزب مستقل سوسیال دموکرات با اسپارتاکیست ها قدرت را کسب کرده دراین شهرها اداره امور شورها را گرفتند. متاسفانه به زودی با توطیه نیروهای راستگرایان سوسیال دموکراتهاو سلطنت طلبان رهبران انها به قتل رسیدند و جنبش انقلابی خاموش کردید. جناح راستگران سوسیال دموکرات ها خواهان تدویر مجلس موسسان بودند، که ازترس فعالیت شورا ها وپایگاهی اصلی نیروهای چپ دربرلین پایتخت المان دایر شده نه توانست ودرشهر کوچک « وایمار»تشکیل شد این نام جمهوری وایمار الی تا روی کار امدن نازیزم بر نظام سیاسی المان اطلاق میشد. فریدریش ابرت به حیث نخستین ریس جمهور کشورالمان بعد از سقوط سلطنت تعین شد . ابرت درسال ۱۹۲۵ ترسایی درگذشت . سوسیال دموکرات ها با انقلاب ۱۹۱۸ با سرکوب جنبش شورایی برآمده ازآن « قرن سوسیال دموکراسی» درالمان آغاز شد وتا حالا پایه مستحکم واساسی دموکراسی بورژوازی المان بوده است. تنها در مدت بیست سال بعد از جنگ دوم جهانی دوم سوسیال دموکراتها در دولت فدرال المان سهم نداشتند. پس از جنبش رادیکال ۱۹۶۸ ترسایی بود که در دوره های مختلقی تا الحال روی کار آمد ه اند وبا ایتلاف های گوناگون  با سایر احزاب حکومت کرده  اند.

انقلاب المان جمهوری « ایمار» را بنیان گذاشت ، بالاخره نازی ها ازهمین جمهوری سربلند نمودند.

بامداد ـ دیدگاه ـ ۳/ ۱۸ـ ۱۶۱۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2018

 

 

دلخوشی حیران کننده!

 

داود کرنزی

 آقای رییس جمهور افغانستان در صحبت اخیرش گفت : نیروهای دفاعی کشور درمدت ریاست جمهوری من دفاع مستقلانه از کشورمی نمایند. که تلفات ما بیست وهشت هزار سرباز وافسر است، درحالی که تلفات نیروهای خارجی به پنجاه وهفت نفر تقلیل یافته است.

درخوردرنگ است که جناب رییس جمهور این مساله ‌را از جمله ‌دست آوردهای خود بشمار می آورد.

آقای رییس جمهور آیا میدانید چرا تلفات ‌ما بلند است ؟

ـ اردوی ملی ما با سلاح ها مدرن مجهز نیست ،

ـ قوای هوایی  مدرن و امروزی مجهز با سلاح و تکنالوژی لازم نداریم،

ـ صاحب منصبان مسلکی و تحصیل کرده درصفوف قوای مسلح  ما هنوزکم است .

چنانکه رسانه های داخلی و بین المللی گزارش می کنند ، سلاح های انبار شده و تکنالوژی جنگی ما بیشتر از انبارکهنه کشورهای اروپای شرقی چون چک ، ‌بلغاریا ، اوکرایین و سایر کشوری هایی که سلاح ها و تجیهزات  قدیمی وغیرقابل استفاده را با سلاح های مدرن تعویض نمودند تشکیل شده است.

آقای ضمیرکابلوف‌ در اظهارات خود میگوید که از زراد خانه جنگی ما هزاران قبضه سلاح امریکایی با کیفیت ، وهزاران تن مرمی و مهمات و تجهیزات ارتش افغانستان  افغانستان لادرک میباشد.

آیا این اشاره و برداشت کابلوف  بدین معنا نیست که این سلاح ومهمات بدست طالبان رسیده ، و آنها با این سلاح ها تجهیز می شوند؟

آیا جناب شان میدانند که چه تعداد مردم بی دفاع ملکی دراین جنگ ها کشته شده اند ؟

امروز درنتیجه سیاست های اقتصادی و اجتماعی ناکارا و بی برنامه گی دولت صد ها جوانان بیکار و غیرمسلح بخاطر ادامه  زنده گی  خود و خانواده های شان  در بدل صد یا‌ دوصد ‌دالر به صفوف مخالفین پیوسته ، دربرابر نیروی مسلح  ما آماده جنگ شده،  و زمینه ساز تلفات بیشتر به نیروهای  دفاعی ملی ما میگردند.

آقای رییس جمهور از دید شما  آبا این ها همه افتخاراند یا ناتوانی ، ضعف و ناکارایی درمدیریت؟

خلاصه اینکه این نظام ومتحدین جهانی آن مسبب هزاران‌ شهید، معیوب، معلول، بیوه  و یتیم در کشورشده ، و این ها همه روزه ‌جوخه جوخه جوانان ما را به کام مرگ می فرستند.

نگارنده به ین باور است که: حالا کورهم میداند که تمویل کننده ای هردو طرف جنگ امریکا ، یاران ناتوی آن ‌و ارتجاع عرب میباشند. این ها طالب ها را که نیروی مضمحل شده یه شمار میرفتند دوباره‌‌ قوی وآماده سهمگیری در حاکمیت نمودند. همین ها اختلافات ملی ، مذهبی ، قومی و زبانی را درکشور به اوج رسانیده اند. امروز قریب است که  شعله های خصومت و جنگ‌ های قومی  و مذهبی  آتش جنگ را فروزان تر سازد.

 سیاست های اجتماعی و اقتصادی ناکارا و ضدمردمی دولت  زمینه ساز گسترش دامنه فقر در سراسر کشورشده است . فقرساختاری درافغانستان به بلند ترین حد آن رسیده ، چنانکه امروز نزدیک به ۸۸  در صد مردم زیرخط  فقر زیست می نمایند.

مردم دیگر به دولت و حامیان و متحدان امریکا و ناتوی آن و سایر خارجی ها اعتماد ندارند.

امروز فرزندان افغان درهردو طرف جنگ کشته میشوند و تمویل کننده گان خوشحال اند که خود را از آفت جنگ درافغانستان نجات می دهند. اینها هنوزهم به فکر تاراج  منابع زیرزمین و سایر ثروت های ملی ما بوده،  و درپناه آتش و دود جنگ و برادرکشی مصورف استخراج و برون نمودن سنگهای قیمتی و دارایی مردم میباشند.

در چنین وضع دردباریگانه گزینه برای برون رفت از این حالت غمبار ، بسیج نیروهای دموکرات و هوادارمردم،  بدورآرمانها و برنامه صلح خواهانه و ترقی پسندانه در راه بهبود شرایط زنده گی توده های مردم میباشد و بس !

با دست بدست شدن این نیروها زمینه ایجاد یک دولت ملی و دموکراتیک که ‌تطبیق کننده قانون اساسی و دست آوردهای مدنی ، برنامه های  رشد اجتماعی ـ اقتصادی باشد ، میسر میگردد.

چنین دولتی می تواند زمینه ساز پیروزی برجنایت ، جهل ، رشوت ، کشت و ترافیک مواد مخدر ، وطن فروشی ...و حاکمیت مافیایی از یکسو ، و رشد ، پیشرفت  و سرفرازی میهن و مردم  از سوی دگر گردد.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۴/ ۱۸ـ ۱۶۱۱

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

  Copyright ©bamdaad 2018

 

 

رسالت مانرا نباید فراموش نماییم !

 

به بهانه مرگ فعالین و کدرهای ملکی و نظامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان « وطن»

 

چهاردیوال

 مرگ جز زنده گی است که هیچ موجود زنده ای را از آن گریز نیست. اما مرگ مبارزین وطنپرست و متعهد به آرمانهای والایی چون رهایی انسان رنجدیده از یوغ اسارت و بنده گی ، ترقی و آبادانی کشور، واقعاً سخت درد آوار وناراحت کننده می باشد. با درد و دریغ همه شاهدیم که  دراین اواخر چه دردیارغربت، و چه در داخل وطن، هیولای مرگ بر دادخواهان و هوداران مردم ناجوانمردانه هجوم آورده است. شماری از رفقا به دلیل سن پیشرفته ، و برخی هم  بالاثر نا ملایماتی زنده گی یکی پی دیگری مانند برگ های خزانی ازدرخت تنومند زنده گی سقوط  و به ابدیت می پیوندند. بیشتر این رفقا شجاعانه پرچم مبارزه حق را در دست داشتند.  

همین واقعیت دردناک درسی برای آنهایی است  که هنوز درقید حیات بوده ولی  انزوا ،  گوشه گیری  و سکوت را اختیار کرده اند.

به نظر من باید درفش مبارزه  حق  و دادخواهی به نسل آینده انتقال داده شود تا که ادامه دهنده گان راه پرافتخارمان باشند.

پیشنهاد شخصی من به آنعده فعالین و کادرهای محترم حزبی که تا فعلا از توانایی جسمی و روحی درامر مقدس مبارزه برخوردار اند، ( تمام جناح های حزب دیروز ، خلقی و پرچمی  ) اینست که درامر وحدت و بسیج اعضای حزب اختلافات و خاطر رنجی های خود را کنار بگذارند، تا باشد میراث  دیروز حزب قهرمان ما  بطور امانت به نسل فردا انتقال داده شود ، این خود یک نام نیکی برای پیشتازان جنبش میباشد. درغیرآن مرگ یک مساله و واقعیت برگشت ناپذیر است. بنابراین رسالت خود را در برابر آرمان های مقدس خویش فراموش نکنید ،که پشیمانی سودی نخواهد داشت. و درغیرآن زمانی که از خبر فوت تان از طریق شبکه های اجتماعی، رفقا اطلاع می یابند، یک تسلیت سرد واستاندارد نثارتان می نمایند و مطمین باشید بعد از دو سه روز فراموش خواهید شدید.

رفقا ،اگر زنده گی جاودان و نام نیک می خواهید  تا دیر نشده درامراحیای جنبش دیروز کار مثمر نمایید.

 

بامداد ـ دیدگاه ـ ۱/ ۱۸ـ ۱۳۱۱

 

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب ملی ترقی مردم افغانستان در اسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است .

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018