اعلامیه حزب آبادی افغانستان در مورد کنفرانس علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان

 

 ۲۵ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی

 

اخیراْ کنفرانس علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان درعربستان سعودی دایر و درپایان کنفرانس ، قطعنامه کنفرانس نیزبه نشر رسید که از ختم جنگ و تامین صلح درافغانستان حمایت نموده اند.

حزب آبادی افغانستان با درنظرداشت این که درگذشته نیز فتوای علمای دینی وجود داشته ولی دراین برهه حساس به تحقق عملی این فیصله، در مورد کنفرانس و قطعنامه آن موارد ذیل را ابرازمی نماید:

۱ـ  حزب آبادی افغانستان از تدویرکنفرانس علمای دینی افغانستان پاکستان و قطعنامه آن درمورد صلح افغانستان که جنگ جاری را در افغانستان غیرمشروع خوانده اند، حمایت می نماید.

۲ ـ تدویراین کنفرانس و قطعنامه آن که بیانگرتوافق علمای دینی افغانستان وپاکستان درمورد ختم جنگ و تامین صلح درافغانستان می باشد، گام مثبت پنداشته میشود که از یک ارزیابی همه جانبه از وضیعت کنونی در افغانستان بدست آمده و علمای هر دوکشور برادر و همسایه مسوولیت های دینی واجتماعی خود را در زمینه بیان داشته اند.

۳ ـ علمای دینی افغانستان و پاکستان موظف خواهند بود تا درتشریک مساعی با تمام علمای هردو کشور نفرت خود را از ادامه جنگ، خشونت و برادرکشی درافغانستان ابراز، و ازختم جنگ نامشروع و تامین صلح پایدار و سراسری درافغانستان ، ازطریق منابرمساجد و تکایا، حمایت نمایند.

۴ ـ دولت ج.ا.ا ، وزارت ارشاد، حج و اوقا ف در حمایت از قطعنامه این کنفرانس ، کار بسیج مردمی را در دفاع از صلح درکشورسازماندهی نموده ، و زمینه های لازم کار بسیج مردمی را ایجاد و تقویت نمایند.

۵ ـ ازدولت ج.ا.ا و نماینده گان طالبان تقاضا بعمل می آید تا با حضور معنا دار، مذاکرات را دوباره آغاز وروی ختم جنگ ، آتش بس دایمی وتامین صلح پایدار در افغانستان به توافق سیاسی دست یابند و مسوولیت سیاسی ، دینی و اخلاقی شان را در برابر مردم شریف افغانستان، ادا نمایند.

۶ ـ ادامه جنگ و خشونت مردم شریف افغانستان را از رسیدن به صلح و زنده گی پیشرفته که مانند سایر مردمان جهان شایسته و مستحق آن هستند ، بدورنگهداشته وبه قربانی های هرچه بیشتر مردم از جمله علمای دینی ما و افزایش خسارات اقتصادی و مالی کشورمی افزاید و آنهایی که این مصایب را بالای مردم وکشور ما تحمیل می نمایند ، در برابر خداوند بزرگ مسوولیت داشته وبا عذاب بزرگ الهی مواجه خواهند شد.

۷ ـ همان طوریکه ختم جنگ و تامین صلح درافغانستان به نفع مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورما خواهد انجامید ، به همان اندازه به تحکیم صلح ، ثبات و امنیت کشورهای منطقه نیز خواهد بود، در غیر آن از آتش این جنگ هیچ کشور منطقه در امان نخواهد ماند و همه در آتش آن خواهند سوخت. پس ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان و دستیابی طرف های درگیر مسایل جنگ و صلح افغانستان به توافق سیاسی ، به نفع همه مردمان و کشورهای منطقه خواهد بود.

۸ ـ درشرایطی که ادامه جنگ و خشونت درافغانستان با گذشت هرروز افزایش می یابد ، اتحاد ، همبستگی و وحدت ملی مردم کشور در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان یک باردیگر ،‌ اهمیت حیاتی و تاریخی کسب می نماید و از تمام مردم کشور می طلبد تا صادقانه دست بدست هم داده از زنده گی ، نظام جمهوریت و همه دستآورد های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قاطعانه دفاع نمایند ، در غیرآن همه چیز به آسانی در آتش جنگ و خشونت خواهد سوخت و نمی شود که روی خاکستر آن حکومت و زنده گی کرد.

۹ ـ مردم ما هستند که تاریخ و زنده گی امروز و فردای خود و فرزندان خود را می سازند، هیچ کشوری رانمی شود که در ادامه آتش جنگ و خشونت و نا امنی آباد کرد و هر کشوربا کار، تلاش و صداقت مردم آن می تواند آباد و پیشرفته گردد. فقط افغانها هستند که می توانند و باید بتوانند افغانستان را متحدانه از بحران موجود نجات دهند و در برابر آن ادای مسوولیت های اسلامی ، اجتماعی و اخلاقی نمایند.

۱۰ ـ  وزارت های محترم خارجه وحج واوقاف با استفاده از نتایج این نشست، تلاش نمایند تا کنفرانس اسلامی وکشورهای اسلامی را بخاطر قطع جنگ درکشور تشویق و ترغیب نمایند.

۱۱ ـ برای قطعنامه علمای دینی افغانستان وپاکستان، میکانیزم اجرایی درنظرگرفته شود تا صورت تطبیقی داشته باشد وفیصله مذکور روی کاغذ باقی نماند.

 

پروفیسور داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۱ـ ۱۵۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

 پیآمد های روانی- اجتماعی بحران کرونا

 

 

 

داکترسیدفریدشاه رفیعی ، متخصص امراض داخله

 

همه گیری و بحران کروناویروس پیآمدهای پیچیده و چند بعدی در زمینه های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد که ایجاد مشکلات و مسایل روحی و روانی را می توان یکی از مهمترین پیآمد و تبعات آن برشمرد .دلایل این پیآمدها بیشتر ترس، مشکلات اقتصادی و زیان های مالی میباشد. برای این نگرانی و ترس زیاد از کوید ۱۹ ، اصطلاح کرونافوبیا    « Coronaphobia »  به کار برده میشود که متکی بر دریافت های به دست آمده ازمطالعات روانشناسی در جوامع مختلف میباشد.

ترس و تشویش ناشی از مرض با اقداماتی مثل قرنتین و محدودیت های گشت وگذار چند برابر شده و میتواند سبب ایجاد مشکلات و پیآمدهای متعدد و طویل المدت روانی مانند ترس حاد، اضطراب ، افسرده گی، بدگمانی، بی اعتمادی، بهانه گیری ، و تشوشات روانی بعد ازترضیض (ضربه ـ  PTSD)  گردد.تبلیغات واطلاع رسانی های بیجا، غیرعلمی و مبالغه آمیز رسانه ها، بخصوص شبکه های اجتماعی میتواند به شدت این مشکلات بیافزاید.

یکی دیگر از رایج ترین و چالش برانگیزترین فشارهای روانی- اجتماعی که بیماران کوید۱۹ و خانواده هایشان به آن مواجه هستند استیگما میباشد که در زبان ما میشود آن را به عنوان سرخورده گی اجتماعی یا یک ویژه گی شدید  ننگ آور تعریف کرد.که علت این پدیده برخی از رفتارهای نادرست نظیر پرخاشگری و دوری گزینی افرادجامعه از مبتلایان حتا بهبودیافته گان این بیماری و خانواده آنها، داشتن هراس شدید از احتمال ناقل بودن اعضای خانواده ،اتهام زدن به بیمار وخانواده او در باره رعایت نکردن نکات صحی و نپذیرفتن یا تبعیض در قبال بیماران کوید ۱۹ در بخش های خدمات صحی و اجتماعی میباشد که این برخوردها بیمار وخانواده او را در شرایط سخت روانی قرارمیدهد. پدیده ستیگما یا سرخورده گی اجتماعی میتواند سبب عواقبی چون اضطراب، مخفی کردن بیماری از دیگران، گوشه گیری خانواده، احساس بی ارزشی اجتماعی، استرس، کاهش عزت نفس، احساس گناه  و خودملامت گری، کاهش کیفیت زنده گی، احساس خشم و نا امیدی، شکایات جسمی از قبیل اختلال خواب  و حتا عواقب خطرناک دیگراجتماعی چون پرخاشگری، اعتیاد و افراطیت گردد.

افزایش وتشدید اقدامات نژادپرستانه، تبعیض  وبیگانه ستیزی در مقابل گروه های مشخص اجتماعی در جریان این پاندیمی نیز وسیعااْ گزارش شده است.

کارکنان بخش صحی که در معرض خطر بلند ابتلا به این بیماری قراردارند، خطر ایجاد مشکلات روانی نظیر خسته گی و فرسوده گی زیاد، اضطراب، ترس از انتقال مرض به دیگران، عدم تطابق با محیط و زمان کار، افسرده گی ، وابسته گی و عادت به مواد و اقدامات محافظتی ( مثل وسواس زیاد در حفظ الصحه ) و PTSD نزدشان وجود دارد.

ماندن در منزل، بیکاری و شکست های مالی نیزمیتواند زمینه ساز افزایش خطر اعتیاد و خشونت های خانواده گی باشد.

اطفال و کودکان قشر دیگری از جامعه اند که به دلایل متعدد روند زنده گی عادی شان مختل شده و عواملی همچون بسته شدن مکتب ها و از دست دادن امکانات تفریح و نیز فقر و خشونت های خانواده گی ایشان را در معرض آسیب پذیری شدید ناشی ازاین بحران قرار میدهد ومیتواند مشکلات ذهنی عدیده ای نزدشان ایجاد گردد.همچنان افراد مسن که درمعرض خطر شدید ابتلا به مرض قراردارند بنابر عواملی مثل عدم توانایی رسیده گی به خود، بی توجهی و کم مهری دیگران و مشکلات متعدد دیگر بیشتر از سایر اقشار جامعه دچار مشکلات روانی میگردند.

این شکل ازهمه ‌گیری یک بیماری، در واقع یک رخداد بزرگ اجتماعی است که نه تنها در سطح یک منطقه، که در سطح کشور و حتا دنیا مطرح شده و لازم است تا آثار اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. از دیدگاه جامعه شناسی، شیوع بیماری ‌های ساری مانند زمانی است که حوادث و بلایای طبیعی رخ می‌دهند. همه‌ گیری بیماری‌ های خطرناک در سطح جامعه و بروز تلفات انسانی فراوان نیز جزو بلایای طبیعی قلمداد می‌شوند.

برای جلوگیری از پیآمدهای سو روانی – اجتماعی همه گیری کوید ۱۹ باید دولت های ، سازمان های صحی، کارکنان صحی و همه بخش های که به نحوی درامر مبارزه با این آفت دخیل اند اقدامات مناسب، علمی و انسانی را روی دست بگیرند ، که یکی از این اقدامات میتواند استفاده مناسب از رسانه ها و شبکه های اجتماعی در جهت تعلیمات مناسب صحی  و روحیه دادن به افراد و آماده ساختن اذهان جامعه به هرنوع پیآمدهای احتمالی این مرض میتواند باشد. برای آشنایی مردم با بحث کرونا و پیآمدهای آن باید از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی به نحو احسن استفاده کرده و اجازه ندهیم کانال های فضای مجازی غیرموثق با اخبار کذب، رعب و وحشت و نگرانی و تشویش جامعه را رقم بزنند.

دعوت از کارشناسان و مشاوران روانشناسی و اجتماعی در رسانه های ملی و آگاهی بخشی جامعه ضمن ارتقا و افزایش آگاهی مانع آن خواهد بود که جامعه و مردم برای ارتقا اطلاعات خود در رابطه با کرونا به بحث کانال های فضای مجازی غیررسمی پناه ببرند.

نقش دولت و تاجران ملی در حمایت هر چه بیشتر  از کسب و کارهای کوچک و کارگران روزمزد با توجه به بحث کرونا و در خانه ماندن بسیاری از نان آوران خانواده ها خیلی مهم میباشد.خوشبختانه قشر کارمندان و کسانیکه معاش ثابت دارند با در خانه ماندن از نظر اقتصادی چندان دچار آسیب زیادی نخواهند بود اما مشاغل روزمزد، مغازه داران، کارگران و ... دچار مشکلات زیادی میباشند  که انتظار میرود تا دولت و تمام نهادها و افرادیکه که کاری میتوانند دست به کار شده، حمایت لازم و گسترده از اقشار ضعیف و مشاغل کم درآمد جامعه داشته باشند.

ما میتوانیم با  رویکرد مناسب با این بحران ،آن را از چالش به فرصت مبدل سازیم و از پیآمدهای مثبت آن استفاده ببریم. یکی از اهتمامات ایکه جهت پیشگیری از بیماری کوید ۱۹ به آن زیاد توصیه میگردد، «فاصله گیری اجتماعی » است که اصطلاح نادرست بوده و بهتر است به جای آن از واژه  « فاصله گیری فزیکی » استفاده گردد و این فاصله گیری فزیکی در جهت دیگر سبب همبستگی اجتماعی و بلندبردن احساس همدلی و عطوفت و توجه به مسوولیت های اجتماعی انسان ها نسبت به یکدگیر گردد.

توجه بییشتر به فرهنگ رعایت نظافت شخصی و نظافت محیطی، افزایش زمان باهم بودن والدین و کودکان و به ویژه همسران، توجه بیشتر به امور خانواده به علت افزایش زمان باهم بودن اعضای خانواده، ترویج فرهنگ کتاب ­خوانی و سرگرمی­های سالم از دیگر پیآمدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی مثبتی است که می­ توان در جریان پاندیمی به آنها توجه و آنها را تقویه نمود.

به طور کلی به بررسی پیآمدهای اجتماعی – روانی فراوان بحران کرونا نیاز جدی وجود داشته و به این پدیده تنها از دیدگاه بیولوژیکی نگریسته نشود بلکه از دیدگاه علوم رفتاری و اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

برگرفته از « ماهنامه حقیقت زمان »

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

۱ ـ دعوت مصر از سران همه گروه‌های فلسطینی

مصر از سران گروه‌های فلسطینی برای شرکت در نشستی در قاهره با هدف توافق بر سر دیدگاه یکپارچه ملی و پایان ‌دادن به اختلافات دعوت کرد. به گزارش « قدس العربی»، از دبیر‌کل‌های گروه‌ های فلسطینی برای شرکت در این نشست که تحت اشراف عبدالفتاح السیسی ، رییس‌ جمهوری مصر و محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، هفته آینده در قاهره برگزار می ‌شود، دعوت شده است. پایان ‌دادن به اختلافات میان فلسطینیان و اتحاد آنان و طراحی نقشه راه برای مرحله آینده اهداف اصلی این نشست اعلام شده است. دیاب اللوح، سفیرفلسطین در قاهره، اعلام کرد که مصر نشست ‌های سران فلسطینی را از سر خواهد گرفت و این نشست‌ها تا رسیدن به اهداف لازم ادامه خواهد یافت. او گفت که نشست دبیرکل ‌های گروه‌ های فلسطینی به ‌صورت ویدیوکنفرانس برای انجام همه کارهای لازم در راستای پایان ‌دادن به اختلافات و دودسته گی‌ در میان فلسطینیان برگزارخواهد شد. او افزود که رییس ‌جمهورمصربا جدیت پیگیر پایان ‌دادن فوری به اختلافات فلسطینیان نه‌ فقط میان فتح و حماس بلکه میان همه گروه‌ها و اعلام آشتی عمومی با هدف پیشبرد منافع عمومی فلسطینیان است.
خلیل شاهین، مدیر تحقیقات و سیاست‌ها در مرکز مطالعات استراتیژیک فلسطین، می ‌گوید که مصر در تلاش برای متحد ‌کردن گروه‌های فلسطینی و حمایت از مشروعیت محمود عباس با هدف بهره ‌برداری از توجه جامعه جهانی به مساله فلسطین است تا زمینه آغاز یک روند سیاسی که به درگیری‌ها پایان دهد، فراهم شود و در نتیجه، از یک سو، اقدام به بازسازی شود و از سوی دیگر، به عواملی که به ایجاد موج خشونت اخیر منجر شد، پایان داده شود.
با اجرای آتش ‌بس میان حماس و اسراییل در 21 ماه می‌ گذشته که با وساطت مصر به دست آمد، قاهره بر تلاش‌های دیپلوماتیک خود برای تحقق آتش ‌بس دایم و بازسازی غزه و نیز آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینیان و اسراییل افزوده است .

در همین راستا عباس کامل، رییس دستگاه اطلاعات مصر، روز دوشنبه به سرزمین ‌های فلسطینی سفر و با مقامات فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه دیدار کرد. از سوی دیگر، قاهره نیز برای اولین بار در 13 سال گذشته میزبان « گبی اشکنازی »، وزیر خارجه اسراییل، بود.

 ۲ـ کابینه «تغییر» برای عبور از نتانیاهو

حزب « آبی سفید » به رهبری بنی گانتز به عنوان اولین حزب اسراییلی به طور رسمی موافقت خود را با تشکیل کابینه «تغییر» با حزب « یش عتید»  به رهبری یاییر لاپید اعلام کرد تا زمینه عبور از بنیامین نتانیاهو که اکنون برای فساد و جنایت باید محاکمه گردد، فراهم شود.

روزنامه یدیعوت احرونوت اعلام کرد که حزب آبی سفید به رهبری بنی گانتز به عنوان اولین حزب اسراییلی توافق تشکیل کابینه تغییر با حزب یش عتید به رهبری یاییر لاپید را به امضا رساند و موافقت خود را با تشکیل دولت وحدت اعلام کرد.

در همین حال،  بن کسبیت،  روزنامه ‌نگار اسراییلی گفت که یاییر لاپید رهبر حزب « یش عتید» طی ساعات آتی موفقیت خود را در تشکیل کابینه جدید اعلام خواهد کرد.

یوسی میلمن،  نویسنده و تحلیلگر اسراییلی نیز تاکید کرد که تنها یک معجزه می ‌تواند مانع از اعلام تشکیل کابینه تغییر بین یاییر لاپید و نفتالی بنت طی امروز و فردا شود.

میلمن اظهار داشت که به اعتقاد من، احتمال عدم رای اعتماد کنست به دولت جدید بسیار کم است، اما با این حال، بی بی  ( بنیامین نتنیاهو ـ بامداد ) در وضعیت سختی قرار دارد و همچون یک حیوان زخم خورده است.

از سوی دیگر، منابع اسراییلی می ‌گویند که دو حزب رقیب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل برای تشکیل کابینه ایتلافی به توافق رسیده‌اند و  نفتالی بنت ، رییس حزب راست‌گرای « یمینا » موافقت کرده که با یاییر لاپید ، رییس حزب «یش عتید» دولت ایتلافی تشکیل دهد.

بر اساس توافق به عمل آمده بنت تا سال ۲۰۲۳ نخست وزیر خواهد بود و لاپید که تا آن هنگام وزیر خارجه و جانشین نخست وزیر خواهد بود، جای بنت را در سال ۲۰۲۳ خواهد گرفت.

در صورت تشکیل این کابینه، بنیامین نتانیاهو پس از ۱۲ سال قدرت را از دست خواهد داد و از صحنه قدرت سیاسی اسراییل کنار خواهد رفت.

ناتوانی در تشکیل دولت های ایتلافی و اختلاف های عمیق نزد احزاب در طول دو سال و نیم گذشته سبب شده اسراییل با چالش شدید سیاسی مواجه شود و گواه این بحران برگزاری چهار انتخابات پارلمانی در این طول این مدت بوده است.

۳ ـ طرح نبیه بری برای خروج لبنان  از بن ‌بست


با وجود همه نشانه‌ هایی که موجب بدبینی می‌ شود، نیروهای سیاسی لبنان تلاش‌هایی را برای خروج از بن‌ بست تشکیل دولت در لبنان آغاز کرده‌اند که به ‌ویژه با ازسرگیری مشورت ‌های سیاسی رییس مجلس لبنان وارد فاز تازه‌ای شده است.
میدل ایست نیوز، یک منبع نزدیک به نبیه بری ، رییس مجلس لبنان تاکید کرد که تحرکات مثبتی آغازشده و بری به‌ زودی نتایج رایزنی‌‌های خود با نیروهای سیاسی لبنان را به اطلاع رییس‌ جمهوری و بشاره الراعی پاتریارک مارونی « رهبر مسیحیان لبنان » خواهد رساند.
این منبع تاکید کرده که هنوز تحول بنیادینی رخ نداده ، زیرا جبران باسیل، رییس جریان ملی آزاد و داماد رییس‌ جمهور، همچنان بر داشتن دو وزیر مسیحی پافشاری می ‌کند و مساله وزارت عدلیه و داخله هم حل نشده و سعد الحریری هم حاضر نیست دولتی تشکیل دهد که عون و تیم سیاسی او یا هر تیم سیاسی دیگری به او دیکته کنند.
با وجود این اختلافات، این منبع نزدیک به رییس مجلس لبنان گفته که مشکلات رو به حل هستند، چون بری عزم خود را جزم کرده و معتقد است که ایتلاف وقت بیشتر جایز نیست.
درچنین فضایی و در‌حالی‌ که نیروهای سیاسی لبنان نیزبه ایجاد تنش تهدید می‌ کنند، جبران باسیل ، در اظهاراتی از رییس‌ جمهوری خواست که اگر مهلت دو‌هفته ‌ای مطرح‌ شده از جانب نبیه بری هم به نتیجه‌ ای نرسید، «میز‌گرد گفت ‌وگوی سیاسی» تشکیل دهد. او گفت وقتی همه بفهمند که واقعا چه می ‌گذرد، بازار شایعه‌ پردازی کساد می ‌شود و به سمت حل مستقیم مشکل می ‌رویم و افزود که اگر کسی در چنین گفت ‌وگویی حاضر نشود، سراغ طرح‌های دیگر وفشارهای بیشتر برای تشکیل دولت می ‌رویم.
باسیل که ازجانب الحریری به‌ عنوان متهم اصلی مانع‌ تراشی در روند تشکیل دولت معرفی می‌ شود، تاکید کرد که از اقدامات رییس مجلس عراق با همکاری حزب ‌الله لبنان برای تسریع در روند تشکیل دولت کاملا حمایت می ‌کند و بار دیگر نخست ‌وزیر مامور تشکیل کابینه را به « عذرتراشی ‌های واهی» متهم کرد. هم‌ زمان سعد الحریری در جلسه‌ اعضای فراکسیون «المستقبل» تازه‌ ترین تحولات سیاسی لبنان و تلاش‌های انجام‌ شده برای تشکیل دولت را بررسی کرد. یک منبع نزدیک به الحریری تاکید کرد که او آماده همکاری با طرح رییس مجلس لبنان و منتظر موضع ‌گیری رییس‌ جمهوری است که تا اینجای کاربه نظر نمی ‌آید در مواضع اش تغییری پیش آمده باشد.
این منبع گفت که اگر طرح نبیه بری به نتیجه نرسد، الحریری به گزینه‌ های گوناگون ازجمله انصراف از تشکیل کابینه و استعفا از نماینده گی مجلس فکر می ‌کند، هرچند نزدیکان او با این دو گزینه به ‌شدت مخالف‌اند.

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۴۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 داده های آماری در باره بیماران کرونا در منطقه

 

در پاکستان:

براساس گزارش مرکز فرماندهی و مدیریت ملی پاکستان، طی شبانه ‌روز گذشته  ۱۹۲۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده و شمار مبتلایان به ۹۳۰ هزار و ۵۱۱ نفر افزایش یافته است.

طی این مدت ۸۴ بیمار دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان جان باختند و شمار قربانیان به ۲۱ هزار و ۱۸۹ نفر رسید. تا اکنون ۸۶۰ هزار و ۳۸۵ نفر از بیماران کرونایی در این کشور سلامتی خود را بازیافته ‌اند.

در ایران :

براساس اعلام وزارت صحت عامه ایران در شبانه روز گذشته ۶۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و ۱۲۸ بیمار دیگر نیز جان باخته‌ اند.

به گزارش وزارت صحت عامه ایران، از دیروز تا امروز (۵ جون ۲۰۲۱) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۴۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ در این کشور شناسایی و ۹۷۳ نفر از آنها بستری شدند.

به این ترتیب مجموع بیماران کرونا در ایران به ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۷۵۱ نفر رسید.

همچنین طی یک روز گذشته، ۱۲۸ بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست داده و آمار جان باخته گان این بیماری به ۸۰ هزار و ۹۴۱ نفر افزایش یافت.

تا اکنون ۲ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۲ نفر از بیماران در ایران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها رخصت شده‌اند و ۳ هزار و ۸۰۸ نفر در بخش های مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صحت عامه ایران، تا اکنون ۴ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۱۲۵ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۵۷۹ هزار و ۹۳۴ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در این کشور به ۴ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۵۹ دُز رسید.

بنا به اعلام وزارت صحت عامه ایران، تا اکنون ۲۰ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۰۹ آزمایش تشخیص کرونا انجام شده و در حال حاضر ۱۶ شهر این کشور در وضعیت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعیت نارنجی و ۲۳۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

در ترکیه :

شمار قربانیان کرونا در ترکیه روند نزولی یافته و امروز به ۹۲ نفر کاهش پیدا کرد.

بنا به اعلام وزارت صحت عامه ترکیه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ هزار و ۱۶۱ بیمار کرونایی دیگر سلامتی خود را بازیافته یا روند قرنطینه‌ آنها پایان یافته است.

براساس این گزارش، مجموع بهبودیافته گان کرونا در ترکیه به ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۷۱ نفر رسید.

در این بازه زمانی ۲۱۶ هزار و ۱۵۶ تست کرونا در ترکیه انجام شد که از میان آنها ۶ هزار و ۱۲۶ مورد مثبت بوده است.

به این ترتیب، آمار کل مبتلایان به کووید-۱۹ در ترکیه به ۵ میلیون ۲۸۲ هزار و ۵۹۴ نفر رسید. ۱۱۴۷ نفر در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

از سوی دیگر، شمار قربانیان کرونا در ترکیه با فوت ۹۲ بیمار دیگر در یک روز گذشته به ۴۸ هزار و ۶۸ نفر رسید.

تاکنون در سراسر ترکیه ۵۵ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۶۲۵ آزمایش کرونا انجام شده است.

بر اساس آمار هفتگی، میزان ذات‌الریه بیماران ۲،۸ درصد، تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی ۴۹،۹ درصد و بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها نیز ۶۲،۸ درصد بوده است

دراندونزیا:

وزارت صحت عامه اندونزیا از شناسایی ۶۵۹۴ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داده و اعلام کرد شمار کل مبتلایان به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۰۶ نفر رسید.

تعداد بهبودیافته گان در اندونزیا با اتمام روند درمان ۴ هزار و ۲۴۱ بیمار دیگر به ۱ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۷۸۴ نفر و شمار قربانیان نیز با فوت ۱۵۳ تن دیگر به ۵۱ هزار و ۴۴۹ نفر افزایش یافت.

در مالزیا:

وزارت صحت عامه مالزیا اعلام کرد که ۷ هزار و ۴۵۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده و شمار مبتلایان به ۶۱۰ هزار و ۵۷۴ نفر رسیده است.

شمار بهبود یافته گان نیز با ترخیص ۶۱۰۵ نفر دیگر طی شبانه‌ روز گذشته به ۵۲۱ هزار و ۶۷۶ تن افزایش یافته است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته با فوت ۱۰۹ بیمار کرونایی دیگر در مالزیا شمار جان باخته گان به ۳ هزار و ۲۹۱ نفر رسید.

( ارقام بالایی مربوط به ۶ جون  ۲۰۲۱ میباشد ـ بامداد  )

منبع : تارنمای اناتولی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۶۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021

 

دنمارک چگونه به « لانه ‌جاسوسی » و شنود سایبری امریکا در اروپا تبدیل شد؟

 

بر اساس یک تحقیق رسانه ‌ای که روز یکشنبه ۳۰ می منتشر شد دنمارک به یک سازمان اطلاعاتی کشوری در ایالات متحده برای جاسوسی از رهبران اروپایی کمک کرده و به محل اصلی شنود و جمع ‌آوری اطلاعات اروپایی به نفع سازمان ‌های اطلاعاتی امریکا تبدیل شده است.

فرانس۲۴ با انتشار گزارشی در این خصوص به قلم خبرنگار خود سباتین سیبت که متن آن در وبسابت این شبکه خبری منتشر شده به سابقه و نقش محوری دنمارک در این همکاری پرداخته است.نویسنده در ابتدای گزارش خود تاکید می‌ کند که کمک جاسوسان دنمارکی به آژانس امنیت ملی ایالات متحده برای جمع‌‌آوری اطلاعات از رهبران اروپایی امری تازه نیست و این کشور اسکاندیناوی مدت‌ها است نقشی اساسی در این زمینه ایفا می‌ کند.دراین گزارش تاکید شده است که همکاری میان سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دنمارک و ایالات متحده امریکا طی سال‌های گذشته با مرور زمان تقویت شده است.

نویسنده می‌‌ افزاید که دنمارک پیش ‌تر دست کم طی سال‌ های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ ترسایی به پایگاه اطلاعاتی آژانس امنیت ملی ایالات متحده برای جاسوسی از انگلا میرکل، صدراعظم المان و دیگر سیاستمداران و شخصیت‌های المانی، فرانسوی،‌ نروژی و سویدنی تبدیل شده بود.این موضوع حاصل یک تحقیق رسانه‌ ای از سوی یک شبکه تلویزیونی دنمارک با همکاری چند رسانه‌ اروپایی از جمله روزنامه لوموند است که روز یکشنبه ۳۰ می رسانه‌ ای و افشا شد.

نویسنده سپس می‌ نویسد که « جاه‌ طلبی جاسوسان سایبری ایالات متحده برای شنود و جمع‌ آوری از کل جهان از جمله از متحدانشان مسبوق به سابقه است و امری تازه محسوب نمی ‌شود.»وی در این خصوص به افشاگری‌های ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۲ ترسایی اشاره می‌ کند که به اعتقاد وی امکان روشنگری در باره مقیاس واقعی برنامه جاسوسی سایبری گسترده از سوی آژانس امنیت ملی ایالات متحده را فراهم کرد.

تحقیق تلویزیون دولتی دنمارک براساس گزارش داخلی سرویس‌های اطلاعاتی این کشور انجام شده که سال ۲۰۱۳ پس از رسوایی مرتبط با ماجرای سنودن سفارش داده شده بود.هدف از انجام تحقیق یاد شده که به افشاگری جنجالی در باره جاسوسی امریکا از رهبران اروپایی منجرشد این بود که مشخض شود گوش‌های بزرگ ایالات متحده تا چه میزان از اطلاعات جمع‌آوری شده در خاک دنمارک پر شده است.

عضو غیررسمی « باشگاهِ فایو آیز »

همکاری سرویس اطلاعات نظامی خارجی دنمارک با آژانس امنیت ملی ایالات متحده که تحقیق رسانه‌ ای یاد شده برآن تاکید دارد و نیز انتخاب این کشور اسکاندیناوی شمال اروپا به عنوان پایگاهی برای فرود جاسوسان امریکایی و جمع ‌آوری اطلاعات از متحدان امریکا در قاره کهن شاید با نکات اعجاب ‌آور دیگری نیز همراه باشد.

فرانس۲۴ در این گزارش به نقل از فلمینگ اسپلیدزبول هانسن، کارشناس امنیت بین‌المللی در انستیتوت روابط بین‌المللی دنمارک می‌ گوید: « در واقع این ماجرا چندان تعجب‌آور نیست و افشاگری‌‌های تازه تنها جزییاتی را به یک رسوایی که سال گذشته در دنمارک برملا شد، اضافه می‌کند.»نویسنده گزارش می‌افزاید: سرویس اطلاعات نظامی خارجی دنمارک همچنین از بهار سال ۲۰۲۰ همکاری نزدیک با آژانس امنیت ملی ایالات متحده برای شنود شخصیت‌ها و گروه‌های صنعتی دنمارک را برای دستیابی به اهداف تعیین شده آغاز کرده است.

فلمینگ هانسن که خود برای سرویس اطلاعات خارجی دنمارک کار کرده، می‌ گوید: مقامات در آن زمان اغلب دست به پنهان ‌کاری می ‌زدند و تنها نسبت به این امر که سرویس اطلاعات نظامی خارجی دنمارک برای ممانعت از جاسوسی یک قدرت خارجی در خاک دنمارک مداخله نکرده ابراز تاسف می ‌کردند.

این کارشناس امنیتی سپس با اشاره به نقش رسانه‌ها در برملا کردن آنچه امریکایی ‌ها در خاک دنمارک انجام می ‌دهند، می ‌گوید: « دنمارک احتمالا تنها کشوری است که بدون ترس از عواقب این کار اجازه داده تا چنین اقداماتی درخاک خود انجام شود.»

اگرچنین به نظر می ‌رسد که آژانس امنیت ملی ایالات متحده مامریکا ی‌تواند در مصوونیت کامل از خاک دنمارک برای جاسوسی از کل اروپا استفاده کند، دلیل عمده آن سنت دیرین همکاری بین سرویس‌های اطلااتی دو کشور است.

هفته‌ نامه دنمارکی ویکنداویزن «Weekendavisen  » ضمن انتشار مطلبی با اشاره به این همکاری می ‌نویسد که دنمارک به نوعی عملا به عضو دی فاکتو و غیررسمی باشگاه فایو آیز (گروه سرویس های اطلاعتی پنج کشور اصلی انگلیسی زبان) تبدیل شده است.

کیبل‌ها و جنگ‌ها

این رابطه نزدیک بین یک کشور شمال اروپا و ابرقدرت امریکا به اوایل دهه ۱۹۹۰ترسایی باز می گردد. کوپنهاگن در آن زمان متوجه شد که روی یک معدن طلای جاسوسی نشسته است: کیبل ‌های زیردریایی که ارتباطات الکترونیکی بین ایالات متحده و اروپا را برقرار می‌کرد از آبهای سرزمینی این کشورعبور می‌ کرد.سرویس اطلاعات نظامی خارجی دنمارک به طور مخفیانه موفق به دسترسی و استفاده از این کیبل‌ ها می شود و به دنبال آن تلاش می‌ کند تا از این راه نزد سرویس اطلاعاتی امریکا کسب درآمد کند.

زوددویچه سایتونگ، روزنامه نزدیک به جریان چپ میانه المان در این خصوص می ‌نویسد که آژانس امنیت ملی ایالات متحده موسوم به «اِن‌اس‌اِی ـ  NSA » این پیشنهاد همکاری را دو دستی قاپید و از آن استقبال کرد.همزمان دنمارک سیاست حمایت نظامی از ایالات متحده را در پیش گرفت به نحوی که بریتانیا از این حیث به یک متحد درجه دو امریکا تبدیل شد.فلمینگ هانسن در این خصوص می ‌گوید: « ...ما در کنار امریکایی‌ها در لیبیا، سوریه یا حتا در افغانستان جنگیدیم. می ‌توان گفت که ما کشوری درگیر جنگ هستیم و این ماجرا تقریبا سی سال است که ادامه دارد. »

این متخصص مسایل امنیتی در موسسه روابط بین المللی دنمارک سپس می‌افزاید: یک همکاری نظامی که بنا به ماهیت خود افزایش تبادل اطلاعات نیز به دنبال دارد.وقتی آژانس امنیت ملی ایالات متحده در اواخر دهه ۲۰۰۰ به فکر راه‌اندازی مرکزی در شمال اروپا برای پردازش اطلاعات جمع‌ آوری شده از قاره کهن افتاد، دنمارک به نظر یک گزینه مناسب و قابل پیش‌بینی برای این طرح بود.سرویس اطلاعات نظامی خارجی دنمارک بر این اساس با کمک امریکا یک مرکز بزرگ پردازش داده‌ را در جزیره آماگر واقع در شرق کوپنهاگن بنا کرد تا به سرویس‌های اطلاعاتی امکان دهد از هرگونه ارتباطات راه گیری شده به کمک ابزارهای نظارت الکترونیکی جاسوسان سایبری امریکا بهره برداری کنند.

دنمارک در عوض چه چیزی بدست می‌آورد؟

واشنگتن از آنجا که دنمارک در مکانی استراتیژیک در کناره دریای شمال و نه چندان دور از اقیانوس منجمد شمالی واقع شده و این اهمیت موقعیت استراتیژیک احتمالا در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد به متحد اروپایی خود وابسته گی زیادی پیدا کرده است.

فلمینگ هانسن در این خصوص تاکید می‌ کند که به اعتقاد وی این همکاری حتا به دلیل مسائل حساس مرتبط با قطب شمال قوی ‌ترهم خواهد شد.این همکاری میان جاسوسان دو کشور متحد یک طرفه نیست. کارشناس دنمارکی مسایل امنیتی در این زمینه می‌ گوید: « همکاری میان دو کشور به دنمارک امکان داده تا به اطلاعات سرویس‌های امریکایی که به عنوان مثال ازحیث کیفی از اطلاعات سرویس‌ های المانی بهتر هستند دسترسی داشته باشد.وی در ادامه تصریح می‌کند که این همکاری همچنین راهی برای کسب اعتبار سیاسی نزد واشنگتن است که دنمارک از راه دیگر شاید نتواند تا این حد به آن دست پیدا کند.این کارشناس مسائل امنیتی می ‌گوید که بازی هم اکنون برای مقامات دنمارکی ارزش شمع را دارد. به گفته فلمینگ هانسن « آنچه برای رهبران مهم است تاثیر بر افکار عمومی ملی است و در حال حاضر عواقب آن محدود است.»

اما این کارشناس پیش ‌بینی می ‌کند که اگر شیردهان اطلاعات حساس و افشاگری‌ ها بیش از این باز شود، فشارها بر مقامات دنمارکی برای آنکه ثابت کنند کشورشان به بهای ارزانی به لانه جاسوسان سایبری امریکا تبدیل نشده، افزایش خواهد یافت./ صدای مردم

 

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021