پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

با درد واندوه فراوان اگاهی حاصل نمودیم که رفیق بزرگوار، مبارز روزهای دشوارکار و پیکار انقلابی، انسان نیک خصال ، رووف و مهربان رفیق سلطان عزیز کاکر، ماما و شوهرعمه رفیق عبدالاحد شفیعی مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان  داعی اجل را لبیک گفته به جاویدانگی پیوست.

به نماینده گی از کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان درعالم اندوه ،عمیقترین تسلیت خود و رفقای کمیته حزبی کشور ی المان را به رفیق  شفیعی عزیز ، خانواده  های سوگوار، دوستان وعزیزان شان تقدیم نموده، برای رفیق مان خلد برین و برای تمامی مربوطین، رفقا و دوستان شان صبر وشکیبایی آرزومند هستیم.

نبود ایشان برای جنبش روشنگری کشوریک ضایعه بزرگ میباشد.

روان شان شاد وخاطرات شان جاودانه باد !

 با تقدیم احترام ،

حکیم کرنزی 

معاون کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۲ـ ۳۰۰۹

Copyright ©bamdaad 2023