زنان سرشناس افغانستان :

گفت و گو با بانو سیده طلوع

شیرین نظیری

 

بانوسیده طلوع درود برشما!
سپاسگزارم که به پرسش ما درزمینه این گفت وگو پاسخ مثبت داده ووقت گذاشتید تا سخنان چند پیرامون شخص شما ، فعالیت های انجمن همبستگی وخشونت دربرابر زنان افغانستان که هرروزبه نوع ازانحأ رو به گسترش است، گفت وگویی داشته باشیم.  

بانو شیرین نظیری نخست ازهمه میخواهم از فعالیت های شما درعرصه کار بازنان افغانستان که در دیارغربت و دورازمیهن،ایفا مینمایید. قلبا اظهارسپاس وخورسندی نموده وخواهان موفقیت های هرچه بیشترتان میباشم .
خدمت شما وخواننده گان ارجمند،سلام ها و تمنیات نیک خویش را تقدیم داشته و ازلطف و توجه تان که گویا مرا در زمره زنان سرشناس افغانستان محسوب نموده اید .اظهارقدردانی می نمایم.

اسم من سیده و طلوع تخلص میکنم  در یک فامیل روشنفکر درکابل در کوچه بنام ریکاخانه چشم  به جهان گشوده ام .ازتحصیلات متوسطه مسلکی طبی درعرصه خدمات صحی رشته قابلگی فارغ التحصیل شدم ومدت۱۴سال درین رشته مهم وحیاتی مصدرخدمت به هم میهنان عزیزم درشهرهای کابل ،پلخمری وحیرتان گردیدم.افزون برآن مدتی را هم درمتوسطه مسلکی طبی به صفت آموزگارایفای وظیفه نموده ام.   

باید گفت: ازآوان نوجوانی به اشتراک و سهم گیری در فعالیت های اجتماعی و سیاسی علاقه فراوان  داشتم و درین زمینه فعالیت هایی را نیزانجام داده ام. موازی با پیشبرد وظایف مسلکی، فعالیت های اجتماعی درعرصه حقوق و آزادی های زنان ، مبارزه با بیسوادی درمیان زنان و تشویق و جذب زنان درامور تولیدی وصنعتی فعالیت های قابل توجه را انجام داده ام که یاد آن همیشه بحیث ثروت معنوی درذهنم ماندگاراست.

درشوراهای رهبری زنان درولایات، شهرها و نواحی( جاهای که مکلفیت شغلی را انجام داده ام) در پست های متفاوت کارنموده ودربرخی ازشورا های زنان نقش رهبری کننده را نیزبدوش داشتم. دارای چهار فرزند میباشیم وباخانواده خویش در شهر اندهوفن کشورهالند زیست دارم.

پرسش:  ازهشتم مارچ سال پارتاکنون آمارخشونت ها، به شکل بیسابقه ترین و فجیع ترین نوع آن ؛ روبه افزایش بوده متاسفانه هرهفته قربانی تازه یی میگیرد. شما منحیث یکتن اززنان فعال چه پیشنهاد می نمایید که ازهشتم مارچ سال آینده تحت چه شعاری تجلیل بعمل آید؟

پاسخ : باید عرض نمایم که از هشتم مارچ سال گذشته  تحت عناوین مختلف از جمله مبارزه برعلیه خشونت ، بوسیله سازمان های فعال حقوق زنان ، نهاد های مدنی، انجمنهای زنان و سایرارگانهای مسوول وآزاد در افغانستان و خارج ازکشوردرمیان جمعیت های زنان تجلیل بعمل آمد، که طبعاً باواکنش های مثبت مواجه گردید ومسولین وزمامداران حاکم را کم وبیش متوجه ساخت وتا حدی به نتایج قابل لمس هم منتج شد. اما آنچه که توقع میرفت. برعکس دربسیاری محلات ومناطق افغانستان با اشکال فجیع تر آن خشونت در برابر زنان افزایش یافت. این موضوع قابل اندیشه وژرف نگری است که فعالین حقوق زنان ، نهاد ها ، انجوهای حقوق زنان ، وزارت امور زنان افغانستان ، فعالان زنان در داخل و خارج از دولت ،کمسیون زنان درپارلمان وسازمانهای مدافع آن ؛ باید بسیج ومتشکل شده و درین پروسه سهم مشترک بگیرند. تا خشونت علیه زنان کمتر وکم رنگ ترشده و مبارزه با آن بحیث یک پروسه منطقی و طبیعی و دوامدار به پیش حرکت نماید.
پیشنهاد می نمایم که روز جهانی زنان امسال تحت شعار: "مبارزه برعلیه خشونت وفقرزدایی" برگزارگردد.

پرسش:  امروزعوامل این پدیده شوم ،ننگین ومرگ آور" خشونت علیه زنان " را هرفرد بیسواد وکم سواد کشور بخوبی درک نموده اند. زیرا همه روزه زجه ها وفریاد های زنان آسیب دیده؛ بوسیله رسانه ها بدست نشرسپرده می شود.پس چرا حاکمان امورونهاد های حقوقی زنان ؛ این همه داد وبیداد ها را نادیده ونا شنیده می گیرند؟

پاسخ : این که زمام داران امور افغانستان و نهاد های حقوقی داد و بیداد ها  بارتباط خشونت علیه زنان را نمیشنوند دلایل معینی باخود دارد. یکی از این عوامل موجودیت یک ترکیب غیر متجانس ارگان های دولتی از لحاظ فکری و طرز تفکر، و موضع گیری های مختلف و متضاد میباشد، در قانون اساسی و سایر قوانین درعرصه های حقوقی و مدنی، درقوانین سازمان های حقوق بشرقواعد واحکام دموکراتیک ومطابق به اصول عدالت اجتماعی تسجیل و صراحت دارد، اما هستند مجریان و آنانیکه امر و نهی مینمایند ومکلفیت تحقق احکام واوامر را دارا میباشند، درماهیت ضد و مخالف آن میباشند ، آنا نیکه خود به قانون واحکام آن معتقد و پابند نباشند پس اجرای قانون را از آنها نمیتوان توقع داشت. مسولین وحکام ارگانهای دولتی و حکومتی که به زنان حقوق قانونی قایل نباشند پس چگونه میتوان متوقع بود که اینها مرتکبین خشونت علیه زنان را مورد بازپرس قانونی قرار دهند ، چه رسد به اینکه از آنها توقع مبارزه علیه خشونت و تامین قوانین عدلی را نمایند. درینجا در اداره مسوولیت وجدانی و اخلاقی در درجه اول متوجه روشنگران و عناصر طرفدار دموکراسی و مدنیت جدید میباشد که از امکانات خویش استفاده موثر نموده برضد اعمال نا جایز مبارزه جدی نمایند.

برای اجرای قوانین دموکراتیک ، قوانین حقوق بشر، حقوق زنان و قوانین مبارزه علیه خشونت برزنان به یک تیم دولتی سالم، با تقوی و خدمتگذار ضروراست که با تمام انرژی و توان بخاطر ترقی و تعالی افغانستان، برای دموکراسی و عدالت مجاهدت نماید، تدابیر مقدماتی را اتخاذ نماید که خلاف رفتاری ، بی عدالتی، بی قانونی را مانع و محدود نماید، و درصورتیکه اعمال خلاف قانون و خلاف حقوق تثبیت شده اتباع کشور سرزد مسببین را مورد بازپرس و مجازات قانونی قرار دهند،قانونیت در جامعه حاکم شود و جامعه سیر اصولی پیشرفت و تکامل خویش را طی نماید، در آنصورت خشونت علیه زنان و سایر خشونت ها بطرف حد اقل خویش خواهد رسید.

کار تربیوی، اقناعی و آموزشی در میان اتباع کشور اعم از مردان و زنان بخاطر جلوگیری از خشونت چه در مقابل زنان و چه در جامعه با ید در صدر وظایف حکومات و سازمانها قرار داده شود.

پرسش:  آیا به نگرشما؛ آماده ساختن اذهان مردم، درترویج محو خشونت علیه زنان تنها وظیفه دولت، نهادهای زنان وجامع مدنی است؟

پاسخ : دولت یک اداره رهبری کننده و سمت دهنده جامعه و مرجع قانونگذار و اجرا کننده قوانین تثبیت شده میباشد. نقش و رول عمده را در بمیان آوردن و توسعه وتکامل طرز تفکر و ترویج افکار وآماده ساختن افکار بخاطر تحقق اهداف و اندیشه ها راد ارا میباشد. طبعآ در محو خشونت علیه زنان و سایر خشونت ها رول و مسولیت در جه اول را دولت دارا میباشد تا همه نیرو ها و سازمان هارا بسیج و سمت دهی ، رهبری و کنترول نماید تا در مبارزه مشترک علیه پدیده های منفی، مخرب و خلاف منافع جامعه و بشریت سهم فعال و مسولانه گیرند. این یک حقیقت مسلم است که دول و قدرت های حاکم بدون همکاری مردم و شرکت فعال همه نهاد ها که در جامعه فعالیت میکنند و خودرا وظیفتآ و یا اخلاقآ مسول میدانند موفق به رهبری کشور شده نمیتوانند.

مکررآ یادهانی مینمایم که در پروسه مبارزه بخاطر محو خشونت علیه زنان نه تنها دولت و ارگانهای مدافع حقوق زنان رول و مسوولیت دارند بلکه سایرسازمانها ادارات و ارگانهای که به حیات وممات جامعه سر وکار دارند نیز مکلفیت دا رند تا در پروسه ترویج اذهان بارتباط محو خشونت علیه زنان سهم فعال گیرند،

نا گفته نباید گذاشت که این پروسه( پروسه محو خشونت علیه زنان) پروسه طولانی بوده و ایجاب تحمل و حوصله بیشتر را مینماید. آنچه را ما در جامعه بیشرفته مدنی می بینیم و آن امتیازات و شرایطی و حقوق که برای زنان وجود دارد، در کشور های عقب مانده از جمله در کشور ماکه یک کشور عنعنوی و محکم با سنت های مذهبی است ، زمان نسبتآ طولانی را در برخواهد گرفت تا برین پدیده منفی غلبه کامل حاصل شود. اما باید سعی و مجاهد ت بیشتر،  و با تدابیر موثرتر صورت پذیرد که در همین شرایط زندگی به زنان حقوقی  را که قوانین داده است، رعایت، اجراو عملی گردد،و آنانیکه مانع و حایل میگردند و یا آنانیکه مرتکب خشونت میشوند، مورد بازخواست قانونی و مجارات قرار گیرند.

در محلات و روستاها جاییکه سنت ها ی عنعنوی سرسخت و حاکم است، بایست در مسله حقوق زنان به هوشیاری و محتاطانه برخورد صورت گیرد، باید شیوه های اقناعی و دلایل قانونی و اسلامی در میان خانواده ها ارایه شود. هکذا نباید یکدم سطح مطالبات و خواست ها به حدی بلند طرح شود که امکان تحقق آن در زمان کوتاه میسر نباشد و بدا که باعث خشونت بیشتر واز هم پاشیدگی خانواده ها گردد و زیان بزرگ برای کودکان و جمع اعضای خانواده ببار آید

خشونت علیه زنان بدوا باید در سطح قوانین ممنوع شوند. اگر در سطح قوانین و دولت ها وظیفه ای برای محو خشونت علیه زنان تعیین نشود هرچقدر هم که کار فرهنگی انجام نشود باز دستگاه و ماشین تولید خشونت کار کرده و مدام خشونت را بازتولید میکند. بنابراین نخستین وظیفه محو خشونت وظیفه دولت و ایجاد موازین دقیق حقوقی و قانونی است.

بانوسیده عزیز؛ اگرلطف نموده منحیث مسوول انجمن همبستگی درباره نحوه فعالیت ها وچگونگی عملکرد های تان روشنی بیندازید ودستاورد های عمده سال گذشته تان را ؛ برشمارید، ممنون می شوم.

بلی! بانو شیرین نظیری،به همکاری عده از زنان  باشهامت،دلسوز وبااحساس افغان که درنگهداشت کلتور وعنعنات پسندیده افغانان توجه داشتند وخود را مسوول ومکلف در این امر حساب میکردند انجمن را بنام همبسته گی زنان تاسیس نمودیم ؛ نظر به لزوم دید بانوان مسوولیت این انجمن را بدوش من واگذار نمودند، انجمن همبستگی  قسمیکه از نام آن پیداست همبسته به تمامآ افغانها بدون درنظرداشت ملیت ،نژاد ،زبان،   قوم، محل ومنطقه، مذهب می باشد. 

فعالیت های را که انجمن همبستگی انجام داده ویا هم دردست اجرا قراردارد:

  ۱- دایرنمودن کورس ها بخاطر بلند بردن سطح آگاهی وکیفیت زنده گی بانوانی که تحت فشار های روحی وروانی وسترس قرار دارند.

۲- جلسات آموزشی با نهادهای هالندی  در مورد رفع بحران خانواده گی در ارتباط به کشمکش ها در برابر اختلا ط فرهنگی واجتماعی  چناچه در سالها ۲۰۱۱ صرف برای بانوان ودرسال ۲۰۱۲ برای والدین " زنان ومردان " آموزش داده شد.

۳ - برای اولین بار در سطح کشور هالند  سازمان مراقبت جوانان ونو جوانان هالند بخاطر تربیت کودکان افغان بین دوکلتور به همکاری مستقیم انجمن همبستگی  کتاب را تهیه نمود ؛ که به ارتباط این کتاب شش مراتبه برای یک گروپ از والدین از جانب سازمان مذکور به کمک انجمن همبسته گی کورس آموزشی تدویر گردید بعد ازختم کورس گواهی نامه به والدین توزیع شد که در بین خانواده های افغانان مورد استقبال قرارگرفت ،

۴ - پروگرامهای  درمورد صحت وسلامتی اشخاص مسن  درارتباط تغذی سالم ، مرض شکر (دیابت )  فشار خون بلند ، ارتروز  (نرمی استخوانها )  دوره نقاهت ( مونوپوز  ) وبعضی ازورزش های ایکه ضرورت کهنسالان میباشد. درسال های ۲۰۱۱-۲۰۱۳ معلومات مفید وموثر بوسیله دوکتور نثاراحمد صدیقی پروفیسور جراحی عمومی وارتوپیدی ارایه گردیده است.

۵ - در مورد اینکه چطور زنان متکی به خود شوند  سیمنار چند مرتبه ای داشتیم که در این سیمینار برای هشت تن ازدوشیزه گان وزنان که ازخود تبارز وشایسته گی  نشان دادند تصدیق نامه اهدا شد.

۶- پروگرامهای معرفی افغانستان از لحاظ کلتوری وفرهنگی ومعرفتی به مکاتب متوسط هالندصورت گرفته است.

۷- از روزهای ملی وبین المللی تجلیل بعمل آمده است.

پرسش:  اهداف انجمن همبستگی چیست؟ آیا دارای اساسنامه ویا برنامه عمل مشخص هستید واجرات تان به اساس یک پلان منظم درازمدت تحقق میپذیرد ویا اینکه بشکل پراگنده هرزمانیکه ضرورت محسوس شد. فوراً اقدام به ترتیب پلان های؛ کوتاه مدت می نماید؟

بلی! بانو شرین نظیری  انجمن همبسته گی دارای اساسنامه وبرنامه مشخص میباشد وبه طور رسمی در دولت هالند ازماه مارچ سال ۲۰۱۰  ثبت وراجستر است . یک انجمن غیر وابسته وغیرسیاسی میباشد .

 اهداف آن تشکل وتجمع زنان افغان مسکون در ایندوفن واطراف آن به منظور هماهنگی بیشتر در زنده گی با همی کشور هالند از لحاظ زنده گی محلی ،مناسبا ت وروابط متقابل کاری ومنطقوی ، تبادل تجارب از لحاظ تربیت ومراقبت کودکان ، رعایت محیط زیست، تشویق به آموزش لسان وکاریابی و... پدیده هاییکه در محیط نو در مقابل افغانها تبارز میکند . چون شرایط افغانستان از لحاظ روش وشیوه های زندگی ، وضع اجتماعی، اقتصادی آن در تفاوت های معین وعمیق با شرایط کشور میزبان قرار دارد رعایت وآموزش این فکتور ها ایجاب مینمایید ،که همکاریها متقابل وتبادل تجارب درزمینه صورت پذیرد .درقسمت پلان باید خاطر نشان ساخت انجمن یک پلان کار منظم سالانه دارد که به طور مشخص ومنظم پیش میرود.همچنین هرزمان که ضرورت محسوس شد ، اقدام به پلان کوتاه مدت نیزمی نماییم.

پرسش: مهمترین اهداف و فعالیت های سال جدید " سالجاری "  تان چه خواهد بود؟

پاسخ : مهمترین  اهداف سال ۲۰۱۳  انجمن تجلیل از روز جهانی زن « تحت عنوان زنان وبحران اقتصادی وتاثیرات ناگوارآن بالای کودکان »

شاید سوال به میان آید که چرا بحران اقتصادی را معیار گذاشته ایم؟  زیراکه بد ترین بحران اقتصادی درهالند درسال جاری می باشد. بحران اقتصادی موجود ،اصل رفاهیت همگانی مردم هالند  به خصوص مهاجرین را عمیقآ صد مه زده وتوده های مردم بارسنگین این بحران را بدوش می کشند .

رشد فزایینده بیکاری ، کاهش قابل ملا حظه تامینات وخدمات  اجتماعی، اتخاذ سیاست ارایه خد مات صحی بربنیاد مارکتینگ ؛ بیشترازهروقت دیگراطمینان مردم را به زندگی آینده شان شدیدآ خدشه دار ساخته است .که خود خشونت را در بین مردم ،خانواده ها  بخصوص خانواده های مهاجرین ببارمی اورد.  احزاب راست خواسته و میخواهند با صرفه جویی در بخش صحت عامه ،تعلیم وتربیه وکاهش تا مینات  اجتماعی برای فقرا ، بحران موجود را مهارنموده ومینماییند بنآ زنان وکودکان بویژه مهاجرین قربانی درجه اول این تصامیم میباشند.

انجمن همبسته گی از احزاب سیاسی بنام حزب کارگر ، حزب سبزها ، حزب سوسیالیست ، حزب آزادی بخاطردیموکراسی  وحزب دیموکرات مسیح  دعوت نموده  است . تا در پروگرام روز زن شرکت نموده به پرسش های اشتراک کننده ها پاسخ ارایه نمایید آنها دعوت را پذیرفته اند.  جروبحث ها «  گفت وشنود  » خواهد بود. بتاریخ ۹ مارچ از ساعت ۲ الی ۱۲شب پروگرام ادامه خواهد داشت.
درپلان کار ۲۰۱۳ برای نوجوانان وجوانان درسهای زبان مادری یعنی «دری وپشتو » را داریم که امیدوارم  به کمک والین بتوانیم این پلان را تطبیق وعملی نمایم.
 سیمنار چهارمرتبه ای درمورد محوخشونت علیه زنان را در بین خانواده  ها را داریم  که اکثرآ  خشونت ازبین خانواده بروز می نمایید  . آگاهی داده می شود که چگونه می توانیم ریشه خشونت را که سبب تباهی وفروپاشی خانواده ها می شود دریابیم وعلیه آن مبارزه نمایم.

تجلیل از روزهای ملی و بین المللی وتاریخی وکلتوری مانند هشتم مارچ روزآزادی زنان، روز مادر، نوروزباستانی ، روزکودک ،عید ، روز استراد واستقلال کشور و... به اشتراک سایر ملیت ها مقیم هالند ازجمله پلان وفعالیت های سال ۲۰۱۳ نیز می باشد.

پرسش:  آیا زنان افغانستانی مقیم هالند دربرنامه های انجمن همبستگی سهم فعال می گیرند؟

پاسخ : بلی نه تنها اعضای انجمن همبستگی زنان بلکه سایر زنان که عضویت انجمن همبستگی را ندارند نیز در اجرای فعالیت ها و پلان های انجمن سهم میگیرند، یعنی که انجمن همبستگی ازهمکاری و کمک زنان افغان نه تنها شهر اندهوفن بلکه ازسایرشهرهای هالند برخوردارمی باشد.بیجا نخواهد بود که یکبار دیگرازهمکاری های آنها درین جا سپاسگذاری نمایم.
پرسش:  آیا انجمن شما با دیگرانجمن ها ونهاد های زنان افغانستان درسطح اتحادیه اروپا و افغانستان رابطه نزدیک دارد؟ این پیوست ها و پیوند ها درچه سطحی بوده می تواند.

پاسخ: در برنامه انجمن همکاری و کارهای مشترک با سایرانجمن های افغانی وغیر افغانی بحیث یکی از و ظایف انجمن صراحت دارد. انجمن همبستگی عضویت اتحادیه انجمن های مهاجرین افغان در هالند را دارا بوده همیشه در اجرای پلان ها و پروگرام های آنها سهم فعال خویش را اخذ نموده، همچنان فعالیت های مشترک را نیزسازماندهی می نمایم.که نتایجی خوبی را به همراه داشته است.

انجمن همبستگی از جمله فعالترین عضو اتحادیه انجمن های افغان های مقیم هالند بوده که از سال ۲۰۱۰ عضویت این اتحادیه را دارا میباشد. انجمن ما طی این مدت دوجایزه را از اتحادیه متذکره بنام های     « نخستین برنامه شام آشنایی با آفریده های برون مرزی و رسانه های درون مرزی اتحادیه انجمن های افغانی» و «دهمین سالگرد اتحادیه» بدست آورده است.                                                همچنین از اتحادیه صلح و همبستگی اروپا که یک نهاد افغانی درهالند بوده و فعالیت های عمرانی را برای نیازمندان در داخل افغانستان انجام میدهد، یک جایزه بمناسبت کنفرانس صلح(۱۱ سپتمبر ۲۰۱۱) مستحق شناخته شدیم . افزود برآن با همایش اروپایی زنان ، شورای سراسری زنان افغان درهالند رابطه نزدیک کاری و کارمشترک با داشته ومعاونیت شورای سراسری زنان را نیزعهده دارمیباشم.
باسازمان های زنان داخل کشور تماس های معرفتی تامین شده ولی هنوز همکاری و یا کارهای مشترک صورت نگرفته ، البته توافقات کلی بین جانبین صورت گرفته که امید واریم در وقت معین بتوانیم به همکاری یکدیګر فعالیت های مشترک و مثمر را برای زنان انجام دهیم.

پرسش: سالی که گذشت ما شاهد زشت ترین نوع خشونت ها دربرابرزنان درافغانستان بودیم.خشونت های که مردم افغانستان آنرا ؛هیچ گاهی دردرازنای تاریخ خود تجربه ننموده بودند.
مانند: " بریدن گردن زنان ، کوبیدن میخ درفرق زنان ، سوزانیدن زنان ، حلق آویززنان ،بریدن دست ،پا گوش وزبان ، غرق نمودن زنان درچاه های آب ودریا ها و...." اگر لطف نموده بگوئید که انجمن شما چه واکنش های دربرابراین اعمال وحشیانه قرن ازخود تبارز دادند؟

واقعآ محترمه شرین نظیری سال گذشته از جمله فجیع ترین سا لها  برای زنان بیچاره ودرد کشیده افغانستان بود که غم ، درد، رنج وتکلیف آنها را با پوست، رگ واستخوانم احساس میکنم  آرام ننشسته  در پروگرامهای هالندی وافغانی به شکل سمعی وبصری  واقعات را به سمع مردم رسانید ه واعمال زشت وبد وخشونت را در برابر زنان بلاکشیده سرزمینم افشا میسازیم  ،  بخاطرمحو خشونت علیه زنان  در سازمان دهی با همایش اروپایی زنان درمظاهرات سهیم بوده شعارهای را ترتیب وبه گوش جهاینان رسانیدیم درجهت جلوگیری و محدود ساختن خشونت علیه زنان باید هر افغانستانی مسولیت خود را ادا نمایید .هرفرد روشنفکرمبارزه علیه خشونت را در برابرزنان یکی از بخش های اساسی فعالیت های روزمره خویش قرار دهد.

تجارب مثبت وثمربخش کارتان...

پیوستن اجتماعی و خوب ما با خانواده های مهاجر افغان ، شرکت نمودن در مراسم غم وشادی مردم ، کمک به موقع برای نیازمندان ،کمک اجرای به موقع فعالیت های  انجمن وحوصله وبرده باری درهنگام تبارز پروابلم ها ومشکلات، باعث شده که انجمن همبستگی در بین مردم محبوب باشد تصورمی نمایم که تا حدودی یک تجربه مثبت وآموزنده باشد.

  

هشتم مارچ:

 

از روزجهانی زن در شهر فرانکفورت جمهوری فدرال المان تجلیل بعمل آمد

 

 

از هشتم مارچ روز پیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق حقه شان، روزفریاد برابری حقوق زنان با مردان، روز مبارزه جهانی بخاطر صلح و ستیز در برابر بیعدالتی وخشونت با مساعی مشترک شورای زنان وسازمان ایالت هسن حزب مردم افغانستان طی همایش با شکوهی بتاریخ نهم مارچ سال جاری در شهر فرانکفورت المان تجلیل بعمل امد. جهت بزرگداشت از این روز با اهمیت و تاریخی رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان، عده ای ازهموندان شورای زنان و اعضای سازمان حزب مردم درایالت هسن ، فعالین جنبش زنان ، شماری از زنان مبارز و پیشتاز و خانواده های افغان مقیم شهرفرانکفورت واطراف ان حضور بهم رسانیده بودند.

محفل را بانوسیما سما چهره شناخته شده فرهنگی، شاعر و گوینده با استعداد رسمأ آغاز وبا معرفی برنامه  پیش بینی شده وطرز پیشبرد آن ، اشتراک کنندگان محفل را در روشنی قرارداد.

سالن برگزاری محفل با شعارها وپوسترهای پرمحتوا درباره هشتم مارچ ، روز جهانی زن ونقش زنان کشوردراعمار وپیشرفت جامعه مزین شده بود. محفل دربخشهای جداگانه تنظیم شده وگرداننده گی آن توسط بانو سیما سما، با دکلمه اشعار زیبا و نکته های دلنشین  در رابطه به زن به پیش برده میشد.

در بخش دیگر برنامه ، محترمه پروین هاشم منصور نطاق  ورزیده رادیو تلویزیون کشور ویکی از زنان اگاه ، مبارز و فعال جنبش زنان ، رشته سخن را دردست گرفته چنین یاد آور گردید که: « مبارزات افتخارآمیز زنان آزادیخواه کشور بمنظور رهایی از ستم قرون وسطایی وقیدوبست مناسبات فیودالی، ازدوران نهضت امانی آغاز گردید، اما این مبارزه حق طلبانه زنان میهن مان با تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان درسال 1343 وپایه گذاری سازمان دموکراتیک زنان افغانستان تحت رهبری داهیانه دکتوراناهیتا راتب زاد بنیاد گذار آن  سازمان  ، وارد مرحله نوینی از تکامل خود گردید وطی مدت زمانی نسبتأ کوتاهی به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.»

سخنران بعدی نشست محترمه زرغونه ژواک نطاقه ورزیده رادیو تلویزیون و یکی از زنان اگاه، مبارز وپیشتاز جامعه افغانی بود که ضمن سرودن قطعه شعری در وصف زن، با سخنرانی کوتاه بزرگداشت شایسته ازاین روز تاریخی وحماسه آفرین رابا محتوا روشنگرانه آن دردفاع از مقام والا  زن؛ خاصتأ در کشورما که درآن اعمال غیر انسانی جباران زن ستیز ، تاریک اندیش وجهالت پیشه بیداد میکند، منحیث یک ضرورت مبرم اجتماعی واساسی مطرح نمود. موصوف یاد آور گردید که هشتم مارچ امسال نیز در شرایط برگزار میگردد که زنان وطن ما زیر سیطره نظام فاسد، گندیده ومافیایی که اکثریت گرداننده گان  ومهره های اصلی وصاحب امتیاز آن درتفکرزن ستیزی، تعصب پروری، وتحجراندیشی  بسر میبرند ، قراردارند. آنها همه روزه  با رنج ودرد استخوان سوز وفشار های روانی وجسمانی دست وپنجه نرم میکنند.

دربخش بعدی برنامه، هنرمند خوش آواز وبا استعداد کشورمحترم بشیرشمس، با همراهی شیرازشمس واحمد مسعود اعظمی که با نواختن کیبورد وتبله وی را همراهی مینمودند، با اجرا آهنگهای شاد ودلنشین محفل را گرمی وسرور بیشتربخشید.

متعاقبأ محترمه ناهید واسعی،  یکی از اعضای فعال شورای زنان شهر فرانکفورت که در راه اندازی همچو محافل اجتماعی همواره سهم ونقش فعالانه ای ایفا نموده اند ، این بار نیز با سرودن قطعه شعر و اجرا چند پارچه اهنگ زیبا، زینت بخش محفل گردیدند.

 

 

محفل که حوالی ساعت هفت شام آغاز گردیده بود، ساعت دوازده شب پس ازنمایش لباسهای زیبا ازمحلات مختلف کشور واجرا اتن ملی توسط گروهی از جوانان با اظهار سپاسگذاری  وصحبت کوتاه  بانو فرشته سیغانی به نماینده گی از سازمان حزب مردم  در ایالت هسن در فضای همبسته گی و صمیمیت به پایان رسید.

گرامیداشت ازروزهشتم مارچ درلندن

مورخ دهم مارچ 2013

 

به همت وابتکار"بخش کارامورزنان" شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان وبه یاری "انجمن پیوند" بخاطر بزرگداشت از روزهشتم مارچ ،روزهمبستگی جهانی زن،همایش با شکوهی،به اشتراک جمع کثیری اززنان،مادران ودوشیزه گان جامعه افغانی درشهرلندن برگزار گردید.

درآغازاین محفل، رفیق وحیده زلمی مسوول شعبه امور زنان ، حضورگسترده زنان را درین محفل خیرمقدم گفته، وهشتم مارچ روزهمبستگی جهانی زنان را شاد باش گفته ، راجع به تاریخچه هشتم مارچ ورزم وپیکارعا دلانه زنان درپهنای جهان وتاریخ حماسه سازاین نبرد دادخواهانه وعدالتجویانه بخاطر حقوق ،آزادی ورهای زنان، جهانی شدن این جنبش وضرورت های مبارزه بخاطرآزادی ورهایی زنان وهمچنان وضع اسفبار وفلاکتبارزنان درجامعه افغانی،چالش های موجود وچگونگی رهایی زنان افغان ازمنجلاب ستم ،تبعیض ونابرابری های مضاعف جنسی وطبقاتی، بصورت همه جانبه روشنی انداخت که صحبت های شان مورد استقبال پرشورشرکت کنندگان واقع گردید.

دربخش دوم این محفل ، تداوم این همایش با راه اندازی" ورکشاپ های آموزشی "به جریان افتیده واین ورکشاپ ها با مشارکت وسردبیری زنان کارشناس و"پروفیشنل" راه اندازی شد:

ورکشاپ اول ، که کارآن توسط یکتن ازنماینده گان موسسات جامعه بریتانیا،مدریت شد، راجع به نقش فامیل ها بویژه زنان،در خصوص تعلیم وتربیه اطفال،ومکلفیت های فامیلی واجتماعی وبلند بردن سطح رسالت والدین در قبال موضوعات آموزشی وپرورشی درمیان نوجونان واطفال،اختصاص یافته بود ودراینجا گفته شد که لااقل فامیل ها بویژه مادران بیش از 40 فیصد ،درخصوص تربیت وپرورش اطفال نقش سازنده داشته،اما افسوس که برخی والدین با اغماض براین نقش اساسی،اززیرباراین مسوولیت بزرگ وحیاتی طفره رفته ونقش تعلیمی وتربیتی اطفال خودرا بصورت کل بدوش موسسات تعلیمی مربوط  محول ساخته وبدینسان ، با محروم ساختن کودکان خویش ازچنین نقش،ضربات جبران ناپذیری برپیکر اطفال خویش درعرصه آموزش وپرورش فرود می آورند.

در ورکشاپ دوم که بوسیله رفیق وحیده زلمی گرداننده گی شد ، روی خشونت های فامیلی وتا ثیرات ناگوار آن برجامعه وپروسه آزادی واحیای حقوق زنان، روشنی انداخته شده وبر، راهکارهای اساسی ، وهمبستگی اجتماعی زنان، برای پایان بخشیدن این پدیده ناهنجار اجتماعی، تبادل نظرصورت گرفته وزنان شرکت کننده نظریات ،افکاروتجارب خویش را درین خصوص مطرح ساختند.

درورکشاپ سوم که بوسیله یکتن از نماینده گان موسسات مربوط جامعه بریتانیا براه افتید،روی ازدواج های اجباری دراروپا درمیان جوامع افغانی بحث وتبادل نظرصورت گرفته،وبازتاب ونتایج اندوهبار چنین شیوه های اسارت بارو بربرمنشانه،آشکارشده وزنان به مثابه نیم پیکر جامعه فراخوانده شدند تا سهم قابل ملاحظه را درامر این مبارزه انسانی وعادلانه بدوش کشیده وزنجیرهای اسارت بارسنتی را که قربانی های بیشمار را تا کنون بجا گذاشته است ،درهم شکسته وروح آزادی وآزادی خواهی را درمیان زنان ودختران ولاجرم کُل جامعه تجلی بخشند.

در بخش بعدی این نشست ،بعد از اختتام برنامه ورکشاپ ها ،شاعره معروف وطن شاه بی بی ناله، ضمن تبریکات صمیانه شان به مناسبت هشتم مارچ،راجع به مقام شامخ ووالای زن سخنرانی نموده که سخنان شان مورد استقبال حضارواقع گردید.

دربخش دیگری این محفل،کنسرت جالبی براه افتید که مورد علاقمندی ودلچسپی شرکت کنندگان  قرارگرفت.

محفل که به ساعت 12 بعد از ظهرآغازیافته بود حوالی ساعت 6 بعد ازظهر،در فضای شعف وشور وسرورهمگانی به کارخویش پایان بخشید.

 

گزارشگر: بخش کار،درامورزنان شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

         

خبر برپایی بزرگداشت ازهشتم مارچ روز جهانی زن

توسط شورای المان حزب مردم افغانستان

 

شام هشتم مارچ سال روان  به منظور تجلیل شکوهمند از هشتم مارچ روزجهانی  زن با راه اندازی نشست شکوهمندی از طریق شبکه پال از جانب شواری المان حزب مردم افغانستان  بزرگداشت  بعمل آمد. در این نشست که توسط کمیسیون کار با زنان  شورای المان حزب مردم افغانستان سازماندهی گردیده بود، در آغاز رفیق نسرین مفید رییس شورای المان ، طی سخنرانی فشرده ای گفت:« هشتم مارچ روز جهانی زن به همه ای مردم جهان واز آن میان به همه یی زنان وبانوان پیکارجوی افغانستان بدون وابسته گی های سیاسی وایدیولوژیکی یکسان تعلق دارد ، وباید به گونه مشترک وهمه گانی از آن بزرگداشت گردد، من در گام نخست این روز فرخنده وارزشمند را به هم تبریک عرض می دارم. یادآور می شوم ، که این روز یک روز  نماد ین آزادی زن در جهان است ، به معنای آن نیست که زنان حقوق ویژه ای بدست آورند، این روز نماد بدست آوردن حقوق انسانی برای زنان است ؛ که بادرد ودریغ در اغلب کشور های جهان واز آن میان در کشور عزیز ما افغانستان بنا بر برخورد های یکجانبه ، عنعنوی ، محلی ودر برخی موارد قانونی ضعیف دولتی لگد مال شده است ، کشانیدن زنان به خانه  ، لت وکوب ، خشونت های خشن وناانسانی ،قتل های ناموسی ،بریدن اندامهای بدن ،سنگسار، زنده به گورکردنها، تجاوز ، مبادله با چهار پایان ، ازدواجهای جبری ، به شوهر دادن دختران کودک وخرد سال  از عوامل نقض  جدی حقوق زن در کشور ما است ، که بادرد ونفرت هنوز هم به شدت آن جریان دارد، دولت موجود علی الرغم رویکردهای گسترده کشور های جهان  در مورد حقوق زنان تا اکنون کدام برخورد درست وانسانی را که بتواند ، به این همه بی انصافی ها  در مورد زن در افغانستان  پایان بدهد، روی دست نگرفته است. هنگامه های خشونت طی سال جاری چه در داخل کشور وحتا چه در بیرون از مرزها بالای زنان افغان جریان دارد ، از اینرو لازم است تا مبارزه مشترک روشنگرایانه شامل همه اقشار اجتماعی زنان ، مردان ، جوانان  به این منظور راه اندازی شود.

شورای المان حزب مردم افغانستان ، به همین امید واری نشست امشب را تدارک دیده وبه خاطر تجلیل با شکوه از روزهشتم مارچ که نماد دستیابی زنان به حقوق مساوی انسانی است ، به راه انداخته است ، آرزومندم تا صاحبنظران، اندیشمندان ، سروده سرایان ، پژوهشگران ، دیدگاه های شان را در زمینه دستیابی زنان به حقوق مساوی در جامعه،  ابراز بدارند.»

پس از سخنرانی رفیق نسرین مفید، بانو سهیلا حسرت نظیمی وردک ژورنالیست و سروده سرا ورزیده کشوربا ایراد بیانیه ای وسیع وهمه جانبه این بزرگداشت را برگشود، بانو حسرت نظیمی وردک در بخشی از سخنرانی شان چنین گفتند:

« هشتم مارچ روزجهانی زن، یکصدو دومین سال را خود را پشت سر می گذراند ، طی این مدت بر اثر تلاش زنان در کشورهای پیشرفته جهان زنان به حقوق مساوی با مردان دست یافتند ، مگر در کشور های عقب نگهداشته شده و رو به انکشاف هنوز هم زنان به  کمترین حقوق انسانی خود نایل نیامده اند ، از آن میان در کشور عزیز ما افغانستان وضع رقت بار زنان قابل تشویش واندیشیدن است ، باید تلاش نمود ودست به دست هم داد تا این بنبستها واین نارسایی ها را از پیش راه زنان زدود. زدایش این نارسایی ها به مبارزه همه جانبه چه فردی وچه اجتماعی نیاز دارد.آرزو دارم تا با اشتراک کتله وسیعی از روشنفکران ودگرندیشان در این نشست مسایل نقض حقوق بشری واز آن میان نقض حقوق زنان در کشور را به بررسی بگیرند وبا ایراد دیدگاه های شان به گسترده گی این نشست بیفزایند.»

رفیق عمر محسن زاده عضو هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به نماینده گی از شورای اروپایی، با بدست گرفتن رشته سحن نخست شادباش های نیک و رفیقانه هیات ریسه شورای اروپایی را به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن و روز همبستگی رزمجویانه با مبارزات زنان جهان به شرکت کننده گان همایش رسانید.رفیق محسن زاده برسیاست های اجتماعی حزب که در همسویی کامل وجانبداری ازخواست ها و منافع زنان زحمتکش و پرتلاش میهن قرار دارد اشاره نموده ، یاد آورشد که رهایی زنان و برچیدن بستر ستم ، بی عدالتی ، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، فقر ساختاری و کشنده که قربانی اصلی آن زنان افغانستان اند، زمانی میتواند میسرگردد که نیروهای ترقیخواه و هوادار دموکراسی وحقوق بشر باسهمگیری همه جانبه زنان مبارز و آگاه  کشورتلاش های متشکل و آگاهانه را انجام دهند. تاریخ بیش از صد ساله جنبش زنان پیکارجو از جمله اندوخته های ارزشمند جنبش زنان کشورما به ویژه تلاش های س د ز ا و اقدامات بیمانند در سال های هشتاد سده پیشین ترسایی ، نشان داد که حل مساله زن  فقط در نتیجه تلاش اگاهانه و مبارزه مشترک نیروهای ترقیخواه و شرکت گسترده زنان میتواند جامه عمل پوشد.

 رفیق محسن زاده درادامه صحبت شان بردیدگاه ها و تلاش های شورای اروپایی حزب مردم افغانستان پیرامون مشکلات زنان افغان درمهاجرت درنگ نموده و در این میدان تلاش های همه جانبه زنان هموند حزب را دربرسی واقعبینانه، وحل مسایل مربوط به زنده گی زنان درمهاجرت را که در پیوند نزدیک و تنگاتنگ با نهاد ها اجتماعی زنان در اروپا قرار دارد مورد ستایش قرار داده و این تلاش ها را ستود.

در ادامه سخنرانی ها رفیق ذلیخا پوپل مسوول شعبه امور اجتماعی شورای اروپایی ح.م.ا، بانو سهیلا حسرت نظیمی وردک، دکترحمید الله مفید مسوول شعبه تبلیغ وفرهنگ، دکتر فیهم ادا ، نور شمس، جناب فرید شایان ژورنالیست ورزیده کشور، وبه تعداد بیست و دو نفر اشتراک کننده دیگر، دیدگاه های شان را در باره وضع زنان درافغانستان و هشتم مارچ روزجهانی زن  ابراز نمودند.

در این بزرگداشت، افزون از ارایه دیدگاه ها، برخی از اشتراک کننده گان سروده ها ی شان را نیز خواندند.

این نشست که به ساعت هشت وسی شام آغاز یافته بود تا ساعت یک ونیم شب  ادامه یافت.

   

گزارشگر : کمیسیون کار با زنان  شورای المان حزب مردم افغانستان

تعقیب پناهجویان نقض کنوانسیون اروپایی

 

نوشته: نسیم سحر

 

اخیراٌ پولیس استاکهولم به دستورحکومت دست راستی عملیات گسترده را بخاطر تعقیب پناهجویان بدون اسناد ( بدون اجازه اقامت ) در سویدن وبویژه در ایستگاه های متروی استاکهولم آغاز نموده است.

این عملیات در حقیقت یکنوع رقابت حزب برسراقتدار مودراتها با حزب  بیگانه ستیز دموکراتهای سویدن  که نظر به نظر سنجی های اخیر به سومین حزب پارلمانی ( این حزب در انتخابات سال  2010از مرز چهاردرصد رای عبورنمود و به پارلمان سویدن راه یافت) مبدل شده ، میباشد. گرچه تمام احزاب دموکراتیک سویدن بعد ازنتایج انتخابات توافق نمودند که آنها اجازه نخواهند داد که این حزب بیگانه ستیزکه تازه وارد پارلمان شده در سیاست های سویدن تاثیر گذار گردد ، اما چند هفته قبل توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سویدن  کاهش " جریان " و"حجم  " پناهجویان را از شعارها وسیاست حزب بیگانه ستیز وام میگیرد واز آن سخن میراند.

 احزاب ایتلافی ( بورژوازی ) بخاطر حفظ قدرت با اتخاذ سیاست سختگیرانه مهاجرتی تلاش میورزند که در انتخابات آینده سال 2014 آرای هواخواهان حزب بیگانه ستیز را بخود اختصاص دهند. این ایتلاف که با شعار افزایش فرصت های بیشتر اشتغال در سال 2006 بقدرت رسید و مسایل اختصاصی سوسیال دموکراتها را از آن خود ساخت. اکنون این ایتلاف تلاش میورزد که تحقق مسایل اساسی حزب بیگانه ستیز یعنی اخراج هر چه بیشترو هر چه زودتر پناهجویان و سختگیرساختن هرچه بیشتر مقررات پناهندگی را رویدست گیرد و مبتکر اجرای سیاست  پناهندگی سختگیرانه سویدن شود. برای تحقق این سیاست پروژه زیر نام ( REVA) ایجاد شده وهدف اساسی آن اولویت اخراج پناهجویان بدون اسناد و پولیس هم بنوبه خود اولویت اخراج اجباری و ظالمانه پناهجویان افغان را که بدون درد سر ، ارزان ، ساده وبا هزینه اندک و بدون کدام خرچ خاص عملی میگردد ، قرار داده است.زیرا کشور های عراق و ایران با اخراج اجباری اتباع این کشورها از سویدن مخالفت میورزند وبا سویدن همکاری نمیکنند. نظر به آخرین ارقام منتشره رادیوی سویدن 7000 دوسیه اخراجی نزد پولیس موجود است که 60 فیصد آن نظر به نبودن اسناد هویت ، اسناد سفر و عدم همکاری خود پناهجو با برگشت داوطلبانه به کشور های شان قابل دیپورت نیستند ویا دیپورت شان مشکل میباشد. ازینرو پلان دیپورتهای پولیس به حساب دیپورت های جبری وظالمانه  پناهجویان افغان پوره میگردد.

عملیات اخیر پولیس در پروژه تعقیب و اخراج سریعتر پناهجویان بدون اقامت با عکس العمل های شدید فعالین حقوق بشر و مهاجرین و سیاستمداران مواجه شد.  نه تنها اپوزیسیون بلکه سازمان جوانان وابسته به حزب برسراقتدار مودراتها، از عملیات پولیس انتقاد کرده است . اکنون کارشناس حقوق بشر کنترول پولیس را در ایستگاه های مترو نقض حقوق بین الدول و منجمله آنرا در مغایرت با کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر میخواند.

هنریک بریکویست مشاور حقوقی دفتر تحریرات حکومت و سابق رییس کمیته کاری وزارت امور خارجه در امور حقوق بشر، مقالهء تحت عنوان  " کنترولها نقض حقوق بین الملل " در روزنامه " سوینسکاداگبلادت " مورخ 26 فبروری 2013 به نشر می سپارد.او مینویسد که  قواعد ومقررات درحقوق بین الدول صریح وروشن اند ؛ بعنوان یک مقرره هر دولتی برای متوقف ساختن یک فرد باید دلایل قوی مظنون به ارتکاب یک جرم را داشته باشد . درغیر آن باید از تخطی مصونیت حق فرد بخاطر زندگی شخصی ، آن حق که  منجمله درماده هشتم  کنوانسیون اروپایی نیزتسجیل شده ، پرهیز نماید. از جمله منع کنترول روتین اسناد هویت در محلات عامه میباشد.

او مینویسد که اگر پولیس دلایل قوی مظنون بودن فرد مشخص به ارتکاب جرم خاص را داشته باشد میتواند این کنترول را در محل خاص ووقت مشخص انجام دهد، اما این کنترول را نمیتوان در محل عامه انجام داد.

تعقیب پناهجویان بدون اسناد درمحلات عمومی نقض کنوانسیون اروپایی است.

هنریک بریکویست مشاور حقوقی دفتر تحریرات حکومت به مورد مشابهی در سال 2010  محکمه اروپایی اشاره میکند که پولیس بریتانیا دو نفر بنام های گیلان و کوینتون را در هنگام رفتن در یک تظاهرات قانونی  بسوی نمایشگاه اسلحه  با استفاده از قانون ضد تروریزم  متوقف و توقیف نمود. اما محکمه اروپایی به نفع توقیف کننده گان رای داد و رفتار پولیس را که بدون داشتن دلایل قوی برای مظنون بودن این افراد به ارتکاب جرم ، آنها را متوقف ساخته و اسناد هویت شانرا کنترول نموده بود محکوم کرد.  

او مینویسد که  چنانچه شکایاتی در زمینه کنترول پولیس در ایستگاه های متروی استاکهولم به محکمه اروپایی برسد ، سویدن در محکمه محکوم خواهد شد. و نتیجه گیری این خواهد بود که پولیس نباید به دنبال پناهجویان بدون اسناد در کوچه ، میدان و یا ایستگاه های مترو بگردد.

علیرغم اعتراضات شدید علیه تعقیب پناهجویان بدون اقامت ،  بیاترس اسک وزیرعدلیه سویدن " از روش پولیس در کنترل کارت شناسایی افراد در ایستگاه‌های مترو، برای یافتن پناهجویان فاقد مدرک، دفاع کرد."

پس منظر سیاست حکومت چنین خواهد بود که به تمام افراد خارجی تبار با چشمان و مو های سیاه و پوست تاریک به دیدهء مجرمین احتمالی نگاه صورت خواهد گرفت.

روزنامه " افتون بلادت" چاپ سویدن در سرمقاله مورخ 28 فبروری 2013 خود تحت عنوان " تعقیب افراد بیگناه به دولت پولیسی می انجامد " مینویسد که  تاریخ اروپا مشحون از درسهایی است ازرخداد هایی زمانی که به ارزشهای انسانی  احترام گذاشته نشده است. وشروع آن  از تخطی برخی حقوق شهروندان آغازشده  اما فرجامش ناکامی بوده است. سیاست دولت بخاطرتشدید تعقیب و کنترول در استقامت یک سمت درحرکت میباشد درصورتیکه در زمانش متوقف نگردد. در پایان سرمقاله روزنامه افتون بلادت آمده است که " تعقیب پناهجویان بدون اقامت باید عاجل متوقف شود. ما نباید منتظر بمانیم که سویدن درمحکمه اروپایی بخاطر نقض حقوق بشر محکوم گردد ، این محکومیت سزاوار سویدن نیست ."( اندرش لیندبری، روزنامه افتون بلادت مورخ 28 فبروری 2013 )

 

استاکهولم ، نهم مارچ 2013

***

 

خشم فعالان و سیاستمداران بر علیه پولیس

ترجمه از نسیم سحر

منظور از پروژه جدید پولیس ( REVA) اخراج هرچه بیشتر پناهجویان بدون اقامت میباشد.                                      

تعقیب پناهجویان بدون اقامت در ایستگاه های مترو، فعالین ( حقوق پناهجویان ) را وادا داشته تا از وحشت گشتاپو و راسیزم سخن گویند.

 فوجیان روزبه کارشناس اموردولتی میگوید که سیاست مهاجرتی سویدن و اروپا غیرانسانی است. این سیاست در مغایرت با کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر و کودک قرار دارد.

" ساعت 15.40 پولیس ملبس با یونیفورم به انتهای ایستگاه متروی اسکانستول میرود " . چنین هوشدار در یک صفحه فیسبوکی برای پناهجویان بدون اسناد( اقامت ) داده میشود.                                                                                                                 

علیرغم ممنوعیت کنترول انسانها براساس تیرگی پوست، اکثر فعالان میگویند که پولیس به بهانه های مختلف، مانند اینکه کسی "خشکی  دهان "( مواد مخدر در دهان ـ م) داشته این کنترول را انجام میدهد.

"سیاست پناهندگی غیر انسانی "

ـ فوجیان روزبه کارشناس اموردولتی میگویدکه متوقف ساختن کسی براساس رنگ پوست نشانه تبعیض نژادی را دارد. اکثر فعالان ( حقوق پناهجویان ) که روزنامه افتون بلادت همراه شان صحبت کرده ، آنها از زندگی ترسناک پناهجویان بدون اسنادسخن گفته اند. آنها از اطفالی حرف زده که هنگام مشاهده موتر پولیس ادرار شان رفته ویا یک بیمار مبتلا به مرض سرطان از ترس پولیس وقت ملاقات ومعاینه داکتر را از دست داده و افراد دگر فاصله راه طولانی را طی میکنند تا از طریق مترو جایی بروند.

 ـ فوجیان روزبه کارشناس اموردولتی میگوید که سیاست مهاجرتی سویدن و اروپا غیرانسانی است. این سیاست در مغایرت با کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر و کودک قرار دارد.

حق پناهندگی فاقد محتوی شده است

او (فوجیان روزبه ) از حمایت انیتا دورازیو  برخوردار میباشد کسی که مدت 40 سال با مسایل پناهندگان کارنموده است.انیتا دورازیو میگوید که طی این سالها قوانین پناهندگی سختگیرتر وسختگیرتر میشوند. حق پناهندگی فاقد محتوی شده است.او پولیس را به نژادپرستی و ایجاد ترس گشتاپو( ترس که پولیس مخفی آلمان نازی ایجاد کرده بود) مینماید.پولیس استاکهولم به نوبه خود  تمام اتهامات نژادپرستی را از سر خود دور میسازد. پیترنیلسون رییس پولیس سرحدی ولایت استاکهولم میگوید که برخی افراد کلمات توهین آمیز در مورد کار ما استعمال میکنند بدون اینکه  بدانند که آنها چی میگویند. روزنامه افتون بلادت با یکی ازپولیس ها که پناهجویان بدون اسناد ویا بگفته خودش افراد غیر قانونی را تعقیب میکند ، صحبت نموده است. اما بنابر خطرآزار واذیت نام خود را برای روزنامه نمی گوید. او میگوید که واضح است ما در ایستگاه های مترو این کنترول را انجام میدهیم، زیرا درآنجا تعداد زیاد مردم موجود اند. تقریباٌ ما همیشه کسی را در آنجا گرفتار میکنیم.

تعدادی اندک در ایستگاه های مترو گرفتار میشوند

اما او مانند آمرش پیتر نیلسون اتهامات نژادپرستی را از سر خود دور میکند.                                                             

ـ اکثریت آنهاییکه درکشور ( سویدن ) غیرقانونی زندگی میکنند ، ما آنرا در سر کار شان براساس راپور(به اصطلاح شیطانی ـ م) گرفتار مینماییم. نیلسون میگوید که این صرف یک بخشی از دستگیری های است که در ایستگاه های مترو انجام می پذیرد.

او برخلاف آنچه  اکثر سیاستمداران و فعالان از تشدید تعقیب پناهجویان بدون اقامت سخن میرانند ، انکارمیکند. به گفته وی ، این همه چیز از سو تفاهم از پروژه جدید پولیس ( REVA ) مصونیت قانونی و موثریت کارعملی ساختن آن است که پولیس استاکهولم در پایان جنوری امسال آنرا آغاز نمود.

 

سریع اخراج میشوند

ـ یگانه هدف از آن کاراسناد ما موثرتر شود. ما آنچه انجام میدهیم، آنراهمیشه انجام میدادیم.پیتر نیلسون میگوید این وظیفه ماست.  پروژه جدید پولیس (REVA) توسط اداره مهاجرت به دستور حکومت تهیه وتدارک شد. هدف از آن اخراج هرچه بیشتر و سریعتر ( پناهجویان بدون اسناد ) بمنظور پذیرش پناهندگان بیشتر است. کریستینا لارشون از حزب چپ و سخنگوی سیاست پناهندگی آن حزب میگوید که پناهجویان بدون اسناد آسیب پذیرترین بخشی از جامعه اند که بعوض تعقیب باییست به آنها از طریق عفوعمومی اقامت داده شود.                                                                                                                                 

 ـ انسانهای که بعد ازدریافت  فیصله اخراجی بیشتراز چهار سال در سویدن زندگی کرده باشند ، بایست اجازه اقامت در سویدن دریافت کنند.اطفال که بعد ازدرخواست پناهندگی، مدت حد اقل چهار سال درسویدن زنده گی کرده باشند ، نیز بایست اجازه اقامت دایمی اخذ نمایند. حزب چپ با استفاده از موقع از حزب محیط زیست انتقاد کرده و آنها را به بازی دوگانه  و دورویی در مسله پناهنده گی متهم مینماید. کریستینا لارشون ازحزب چپ میگوید که سیاست کنونی نتیجه همکاری حزب محیط زیست با حکومت میباشد.

"بازی دوگانه "

ماریا فیرم سخنگوی حزب محیط زیست در مسایل پناهنده گی این اتهامات را رد میکند.او میگوید در نتیجه فعالیت آنها ( حزب محیط زیست ) پناهجویان بدون اسناد حق خدمات صحی و تعلیمی و آموزشی را دریافت کردند. ما با حکومت در بخش کار پولیس همکاری نمیکنیم. حزب محیط زیست در قسمت کار حکومت که پولیس باید  اخراج پناهجویان رادر اولویت قرار دهد ، برخورد انتقادی دارد. آنها ( حزب محیط زیست ) میخواهند که کنترول در ایستگاه های مترو متوقف شود. ماریا فیرم میگوید که او باور ندارد که  امنیستی ( عفو ) پناهجویان درآینده نزدیک عملی شود. او میگوید که متاسفانه این غیرواقعبینانه است. در عوض ما میخواهیم که مفهوم " شرایط ناراحت کننده استثنایی" "synnerligen ömmande omständigheter)وسیع گردد،وحکومت به بسیاردرستی به عفو پناهجویان یک نی صریح میگوید.       

ـ پیر کلاریوس سکرتر مطبوعاتی بیترس اسک وزیر عدلیه  میگوید که  درسویدن مهاجرت تنظیم شده وجود دارد . این بدین معنی است که افرادی که در سویدن زندگی و کار میکنند باید اجازه به انجام آنرا داشته باشند. کنترول باید یک بخش طبیعی از کار روزمره پولیس باشد.

کینان هابول

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16286546.ab