پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام محترم میر ظهور الدین شاه ظهوری

برادر رفیق گرامی سید عسکر نجم عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

بادرد ودریغ که میر ظهورالدین شاه ظهوری برادر رفیق گرامی سید عسکر نجم عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر بیماری دوامدار داعی اجل را لبیک گفت .

روانش شاد باشد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که این اندوه وارده را یک ضایعه جبیره ناپذیر می داند، به این وسیله تاثرات عمیق خود را به خانواده ، دوستان واقارب آن شادروان ابراز می دارد.

برای آن مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری استدعا می دارد. 

 

   کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۸۰۸

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان


با تاسف واندوه ای فراوان ،اطلاع حاصل نمودایم که محترم میر ظهورالدین شاه ظهوری،سابق کارمند تخنیکی وزارت اطلاعات وکلتور،برادر رفیق سید عسکر نجم عضو شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ،نسبت مریضی که عاید حالش بود، در دیار غربت ومهاجرت درکشور المان بدرود حیات گفت. بدینوسیله به نماینده گی از اعضای شورای المان حزب مردم افغانستان تسلیت عمیق را به خانواده داغدیده شان ابراز داشته واز درگاه ایزد متعال تمناداریم که برای مرحومی بهشت برین رانصیب نموده وبه بازمانده گان وی صبر جمیل اعطا فرمایند.

اسد رهیاب
رییس شورای المان حزب مردم افغانستانان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۰۸۰۸

پیام تسلیت

 

با تاسف اطلاع حاصل کردیم که بانوی قابل حرمت بی بی نفیسه، خواهرهمسر محترمه جناب جنرال سید کاظم، نسبت مریضی ایکه عاید حالش بود چشم از جهان بست و به ابدیت پیوست.

بدین مناسبت مراتب تسلیات عمیق و همدردی خویشرا به محترمه فوزیه، محترم جنرال سید کاظم، بقیه اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته، برای بازماندگان متوفی صبر جمیل و برای مرحومه مغفوره اجر جزیل را می طلبیم.

 

روح اش شاد و فردوس برین جایش!

 

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی، فرین محسنیان، رحمت الله حسن، محمد حسین محسنی

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ ـ ۲۴۰۷

پیام تسلیت شورای اروپایی

 به مناسبت مرگ دپلیوم انجنیردگروال رفیق شوهر خواهر بانو سهیلا جان حسرت نظیمی رییس همایش اروپایی زنان افغانستان در اروپا

 

 با درد و الم خبر شدیم که انجنیردگروال محمد رفیق افسر ورزیده وانجنیر فدا کار، شوهر خواهر بانو سهیلاجان حسرت نظیمی رییس همایش اروپایی زنان افغان در اروپا بنا بر مریضی دوامدار به جاودانه گی پیوست.

روانش شاد باد!

 شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظورگرمترین تسلیت های خود را به خانواده ، دوستان ، آشنایان و به ویژه به بانو سهیلا حسرت نظیمی گوینده موفق ، شاعره و رییس همایش زنان افغان در اروپا پیشکش می دارد .

به آن جناب خفته در خاک بهشت برین و به بازماندگان صبر ، پایداری و استقامت آرزو می دارد.

 کاوه کارمل

   رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۰۷۰۸

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات خواهر رفیق جنرال شمس

 

با تاثر فراوان خبر وفات خواهرمحترم رفیق جنرال شمس را بدست آوردیم.

 روحش شاد باد

بدین مناسبت مراتب تسلیت وغم شریکی خود را خدمت رفیق ارجمند جنرال شمس ، خانواده و دوستان شان پیشکش نموده برایشان صبر وبرده باری و برای متوفا بهشت برین آرزو مینمایم.

بادرود

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱/ ۱۳ ـ  ۲۱۰۷