پیام تسلیت

با دریغ و درد از مرگ نا بهنگام یکی دیگرازچهره های خوشنام اهل تجارت، انسان متواضع، مهربان و وطندوست، زنده یاد نعیم بای مطلع شدیم که باعث تاثرو تالم عمیق ما گردید.

زنده یاد نعیم بای با داشتن سجایای عالی انسانی، روابط نیک و حرمتگزاری به دوستان و همدیاران، مقام خاصی را دربین همقطاران خویش احراز نموده بود.

بدین مناسبت با ابراز مراتب ژرفترین تسلیات وهمدردی به فرزند برومندش غلام سخی، برادرا ن محترم شان محمد امین فاریاب، محمد اعظم دانشجو و حیات الله، برادرزاده محترم شان محمد عارف، متباقی اعضای محترم خانواده ، اقارب و دوستان آن متوفا تقدیم داشته، برای بازمانده گان مرحومی صبر جمیل را آرزو نموده، روان مغفور مرحوم را شاد میخواهیم.

 

فردوس برین مکانش!

خاطراتش جاویدان!

از جانب سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، دیپلوم انجنیراحمد شاه سرخابی، دوکتورعبد الله بهارو رحمت الله حسن

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۴ ـ ۱۱۰۷

                  پیام تسلیت وهمدردی از طرف تعدادی از فرهنگیان

              بمناسبت وفات استاد عزیزالرحمن شمال

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که استاد عزیزالرحمن شما ل پدر رفیق محترم نجیب شمال ،  داعی اجل را لبیک گفته است. بدین مناسبت  عمیق ترین تاثرات وهمدردی خویش را به پیشگاه رفیق محترم نجیب شمال ، محترم فرید شمال ومحترمه فریبا جان شمال وباقی اعضای فامیل نجیب مرحومی وبازماندگان شان تقدیم داشته و برای آنها تسلیت عرض میکنم.زنده یاد استاد عزیزالرحمن شمال بمثابه شخصیت عالی واکادمیک کشور، بهترین خدمتگزارمعارف درسطوح عالی وشخصیت فرهنگی کشور ما بود. گذشته از آن مرحومی بمثابه شخص مویسفید وبا اعتبار ، در امر صلح وآشتی در میان مردم ما از شهرت خوب واحترام زیادی برخوردار بود. استاد شمال تمام عمرپربار شانرا در تربیه وتحصیل اولاد وطن وقف کرده بودند که هزاران شاگرد ودانش آموز وتحصیلکرده گان فرزندان وطن ، مرهون کوشش های وطنپرستانه آن میباشد زیرا آثار غنامند علمی شان بمثابه میراث ارزشمند علمی و اکادمیک  همچون چراغ راه اهل  دانش و فرهنگ کشور مااست . ازین سبب نام مرحومی برای همه قابل افتخار وقدر دانی میباشد. بنا بر آن گفته میتوان که او نمرده است بلکه در اندیشه عالمانه خود ،در افکار دانشوران ودر خاطره فرهنگیان و فرهنگ غنا مند خود  زنده وجاویدان خواهد بود .

قابل یاد آوری میدانم  که اینجانب در زمان مسوولیت های وظیفوی ام در ولایت کاپیسا تمام مسایل وطنی ، حل وفصل صلح آ میز قضا یا و پرابلم های ناشی از جنگ در مشوره با بزرگان قوم وموی سفیدان محل صورت میگرفت وآنها در مسایل صلح وبرادری بهترین رهنما وهمکار نیرو های صلح دوست در کشور بودند که زنده یاد استاد شمال در گسترهء همکاری های صلح آمیز، در کار جرگه های قومی نقش  موثر وبسزایی داشتند . ازین رو وفات مر حومی برای فرهنگیان واهل دانش وقلم ونیز برای مردمش ضایع بزرگ دانسته میشود .ولی او در معنا زنده است ، تا فرهنگ ودانش است استاد شمال نیز زنده است .

سعد   ییا   مرد  نکو نام  نمیرد   هرگز

مرده آن نیست که نامش به نکویی ببرند

در حالیکه یکبار دیگر تسلیت وهمدردی خود را ابراز داشته  ، برای فامیل وباز ماندگان شان صبر جمیل وبرای مرحومی بهشت برین میخواهم .

روحش شاد

 عبدالو کیل کوچی

 

پیام تسلیت ـ بامداد۵ /۱۳ ـ ۰۹۰۷

رفيق ارجمند نور احمد نور،

 شوراى كشورى  بلجيم حزب مردم افغانستان تاثرات عميق خود را بمناسبت فقدان مرحومه مادرتان ، خدمت شما و ساير اعضاى فاميل مرحومى تقديم ميدارد.
با خلاى پر نشدنى در فاميل تان ما همه رفقاى تان در اين غم و اندوه خود را در كنار تان قرار داده  ، آرزومنديم تا باتحمل و شكيبايى ،اندوه و آلام اين سوگ، كاهش يابد.


روان شان شاد باد !گل احمد باز ساز، امين حكيمى، شريف شمال، ذكرالله لطيفى، عبدا لله غنى و ياسين صادقى

 

پیام های تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ ۰۳۰۷

پیام تسلیت شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق جان محمد

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم که مادر رفیق گرامی و ارجمند مان ، جان محمد در میهن آبایی اش افغانستان ، داعی اجل را لبیک گفته وبه رحمت حق پیوسته است.

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان، سوگوارانه مراتب عمیق تسلیت وغمشریکی خویش را به مناسبت این حادثه المناک ابراز داشته واز بارگاه خداوند متعال، برای متوفا فردوس برین وبرای بازمانده گان مرحومه مغفوره، فامیل، اقارب دوستان ، بویژه رفیق عزیز وگرامی مان جان محمد صبر جمیل واجر جزیل آرزو مینماید.

روحش شاد باد!

 

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

 

پیام های تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ۰۵۰۷

پیام تسلیت

با تاسف فراوان از وفات مرحومه کوکوگل، خانم مرحوم الحاج عبداستار پوپل، مادر معظمه مرحوم احمد طارق پوپل، اطلاع حاصل کردیم که باعث تاثر ما گردید.

 بدینوسیله مراتب تسلیات عمیق و همدردی خویشرا به مناسبت این ضایعه به محترمان جناب نوراحمد نور، انجنیر فضل احمد افغان، داکتر عزیز احمد پوپل، انجنیر فقیر احمد پوپی، انجنیر فیض احمد پوپل، خواهران گرامی شان، بقیه اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان آن مرحومه تقدیم نموده برای بازماندگانش صبر جمیل و برای مغفوره اجر جزیل را آرزو می بریم.

روانش شاد، بهشت برین مکانش!

 

به نماینده گی از عده دوستان:

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، جنرال محمد حکیم سروری، دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی و عبدالله بهار

 

پیام های تسلیت ـ بامداد۱۳/۶ـ ۰۱۰۷