پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ جوان نامراد احمد سیر کاظمی فرزند رفیق گرامی رجب علی کاظمی

هموند شورای المان حزب مردم افغانستان

بادرد ودریغ احمد سیر فرزند ارشد رفیق گرامی رجب علی کاظمی هموند شورای آلمان حزب مردم افغانستان بنا بر حادثه المناک چشم از جهان بست.

 روانش شاد

 احمد سیرکاظمی جوان فرهیخته موهذب ، صمیمی ومیهن پرست بود و شور انساندوستی  واز خود گذری در وجودش پدیدار. او انسان دلسوزی بودکه به خاطر آرامش دیگران خودش را فدا ساخت  و پدر ، مادر ، خواهر وبرادرانش را در ماتم نشانید.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که مرگ این جوان ۲۹ ساله را یک ضایعه و یک اندوه  دردناک می پندارد، در غم وارده خود را شریک می داند.و به این وسیله عمیق ترین تسلیت های خود را به رفیق رجب کاظمی پدر و رفیق بانو پروین کاظمی مادر آن جوان نامراد ابراز می دارد.

به آن جوان غرقه در خون  بهشت برین وبه بازمانده گان صبر، تحمل وشکیبایی آرزو می دارد. 

کاوه کارمل 

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۴ـ ۳۱۱۲

پیام تسلیت شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق پرت پال سنکه

مورخ۳۰  دسمبر

۲۰۱۳

باتاسف عمیق از وفات مادررفیق گرامی ،پرت پال سنکه ،عضوکمیته اجراییه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان،آگاه شدیم. بدینوسیله کمیته اجراییه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان مراتب عمیق تسلیت وغمشریکی خویش را به رفیق گرانقدر پرت پال سنکه ابراز داشته، روح آن رفته را شاد خواسته و برای بازماندگان واقارب مرحومه صبرجمیل استدعا مینماید.

روحش شاد باد!

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ ۳۰۱۲

 

پیام تسلیت

با اظهار تاسف از درگذشت بانوی گرامی استاد بانو لینا، خواهرمعظمه رفیق محترم قاسم آسمایی اطلاع حاصل کردیم که باعث تاثر و تالم ما گردید.

بدینوسیله مراتب تسلیات عمیق خویشرا نسبت این ضایعه المناک به محترم رفیق قاسم آسمایی، اعضای محترم خانواده، اقارب و دوستان شان ابراز داشته، صبر جمیل را برایشان میطلبیم.

روان مغفوره شاد و بهشت برین جایش!

 

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیرمحمد عزیز، انور فرزام، عبدالله بهار، دپیلیوم انجنیراحمد شاه سرخابی، جنرال سید کاظم، عزیز حساس، فرین محسنیان،

رحمت حسن، حسین محسنی

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ ۲۶۱۲

پیام تسلیت شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات مادررفیق عبدالغفارعاجزیار

مورخ۲۸ دسمبر۲۰۱۳

با اندوه فراوان از رحلت جانگداز مادر رفیق عبد الغفارعاجزیار ،عضو کمیته اجراییه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان آگاه شدیم. بدینوسیله کمیته اجراییه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان مراتب عمیق تسلیت وهمدردی خویش را برای رفیق عزیز و گرامی عاجزیار، ابراز داشته برای متوفا فردوس برین وبرای بازمانده گان واقارب مرحومه مغفوره صبرجمیل استدعا مینمایم.

روحش شاد باد!

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ـ ۲۹۱۲

 

پیام تسلیت شورای اروپایی 
به مناسبت مرگ بانو لینا خواهر رفیق گرامی قاسم آسمایی
 
بادریغ بانو لینا استاد گران ارجی که سالها در پرورش وآموزش فرزندان این کشور تلاش نمود ، دیروز در شهر کابل دیده از جهان بست.
شورای اروپایی مرگ این بانوی گرامی را یک ضایعه برای نظام آموزش وپرورش کشور می پندارد.
به همین منظور تسلیتهای بسیار گرم و صمیمانه خود را به رفیق قاسم آسمایی ، به خانواده ودوستان شان پیشکش می دارد.
به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان و خانواده صبر ، تحمل و برده باری آرزو می دارد.
 
کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۱ـ ۲۳۱۲