بهارزمزمهء جـــاودانی عشق است

بهارتراوش نظم وجلال پرتپش است

بهار سرآغـــازهستی بی ذوال زمین

بهارفرازونشیب تغیرخــاموش  است

بهارسخاوت اندوخته های جوعظیم

بهار شقایق مخمل نمای جوش نسیم

بهارتبسم عشرت فضای سحرشمیـم

بهار شــــرارهءافسون بیـکران نوین

بهار راکه نشانی زفیض نعمت اوست

مقـدمش رابا تجمـل سپاس باید گفــت

                                                 

                                            (حکیم کرنزی )                                                                                                       

 

 نوشته:  گلاباتون سچه

 

پیشنویس: بجای پیشگفتار.

در طنز یک مورد وجود دارد که آن را« تحریف» می گویند ، البته تحریف در اشکال وژانر های گوناگون  ادبی  چون : شعر ، داستان ، وقصه نیزبدیده نگریسته شده است . مگر در طنز این شیوه ادبی در این سالهای پسین رونق گسترده یافته است . به همین منوال یک طنز کوتاه با پیروی از همین شیوه ارایه می گردد.

 

شورای فطیران تشکیل جلسه داد

 

خبر نگار آژانس پخته سر خبر می دهد، دیروز مجلس فطیران جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلال آلتمآب خمود نرزی رییس جمعچور افغانستان تشکیل جلسه نمود .دارالانشاء شورای فطیران خبر می دهد که در جلسه نخست خمود نرزی در حالیکه  به خمودی وجمودی خویش سخت افتخار می کردند  گفتند:« فطیران معظم  ! در جمهوری اسلامی افغانستان قدرت سیاسی ونظامی در دست ماست ( هنگامی که ماست گفتند ، دل رییس دارالانشاء شورای فطیران پشت ماست ترش آب ،آب شد مگر در روی خود نیآورد.)  ما  هم صلاحیت  واین حق را داریم که از این قدرت چگونه استفاده کنیم ، خود ما  می دانیم که چی کنم؟ وچی نکنیم ؟ اگر بد می کنیم هم به خود ما تعلق دارد واگر خوب می کنیم هم به خود ما مربوط است ، به پاکستان دال خور غرض نیست که به ما دگته کند ، که ما چی کنیم ؟ ما به کسی اجازه نمیدهیم !که بگوید بالای چشم تان ابرو است، این ابرو به خود ما تعلق دارد ، دل ما آن را رنگ می کنیم یا نمی کنیم .اگر رنگ پاکستانی ( کالا خینه) را به ابروی خود می زنیم ، از این خاطر نیست که ما به مالهای پاکستانی علاقه داریم ، اگر  خود ما رنگ سیاه کالا خینه می ساختیم از پاکستان نمی خریدیم. خو افسوس چی کنیم که دست وپای ما بسته است. خدا ما ره محتاج آفریده است.

پاکستان چی کاره است که وطن ما را بمباردمان می کند وبا فیر مرمی های توپ ، روستا های ولایت کنر را تخریب می کند ، اگر قهر ما آمد به این دال خورک ها نشان می دهیم که ما کی هستیم ؟ ،پاکستان نمی داند که شمله ما افغانها درطول تاریخ بلند است ، اگر بلندی آن را دوچند یا سه چند کنیم در آنصورت ، هزارها پاکستانی را در شمله خود گره خواهیم کرد، اگر یک بار قهر شدیم وخشتکهای تنبان خود را چرمی ساختیم وبند ایزار خود را از ریسمان بستیم ، باز در میدان جنگ برای شان نشان میدهیم که یک نان چند وزیر  است ؟

اگر  پاکستان بطرف خاک ما بد ، بد سیل کند در آستین شان چوب می زنیم ، چوب هم از چوب بادامی که در کل پاکستان پیدا نمی شود ، زیرا پاکستان درخت بادام ندارد ، چوبهای پاکستانی که از درخت ارچه گرفته شده که نازک ا ست و زود می شکند ؛ به درد ما نمی خورد.

  خبر نگار آژانس پخته سر از مجلس فطیران خبر می دهد، که پس از بیانیه پر محتوای رییس جمعچور، فطیر دفاع زردک، اماده گی خود را در دفاع از وطن با تیم خود ساخته مجالندادان، که همه با غولک ، فلخمان، وسنگ  مجهز هستند  ابراز داشته افزود، که وزارت دفاع زردک  به کمک کشور های دوست با انواع اسلحه ناریه وجاریحه مجهز شده است ، توانایی آن را دارد ، تا از سرزمین پدری خود در برابر اسلحه اتومی پاکستان به زور خدا دفاع  کند ، فطیر دفاع زردک گفت : « که اگر پاکستان با توپ سر ما فیر کند ما هم توپ های بی پسلگد داریم ، اگرفیر کردیم ، باز دنیا   را روده خواهد گرفت وبه زور خدا ومنتر خاکشاه مداری ، بم اتوم شان را نیز در هوا خنثی می کنیم.».

خبر نگار آژانس پخته سر می افزاید، که پس از آن الحاج تورن محمد ابراهیم خان، فطیر تیزاب وبرق در منبر مجلس شورای فطیران جهید ،مکروفون را قابید وگفت:«برادران عزیر! فطیران ارجمند ! ملت مجالنداد پرور افغانستان افتخار دارد ،در پشت مجالندادان دین ودنیا ایستاده هستند،  به لله الحمد هنوز هم مجالندادان، در کشور زنده هستند . وزارت تیزاب  وبرق  ؛از تیزاب  برق واز برق تیزاب  می سازد مگر دشمنان مجالندادان کشور ،این مساله را نمی دانند، با رفتن قوای بیگانه وخارجی، کشور به دفاع مستقل نیاز دارد ، این دفاع تنها توسط مجالندادان کشور امکان پذیر است ، بادرد ودریغ در این سالهای  اخیردولت جناب نرزی ، نقش مجالندادان ، را در دفاع وطن، از آرامش مردم و از دین مقدس اسلام فراموش کرد ، در نتیجه دیدید ، که غالبان بیگانه ، وپاکستان گمار  هر روز وهرلحظه به پیروزی های جدیدی می رسند ، من به شما وعده می دهم ، که تنها دفاع مستقل توسط مجالندانان کشور امکان پذیر است ، آنها در تولی های خاکباد ، با خشتک های کشال  تنظیم می شوند آنها از کسی یا چیزی نمی ترسند.  ومردانه وشیرانه در چور وچپاول دارایی های عامه وغیر عامه  می شتابند.».

خبر نگارآژانس خبری پخته سر خبر می دهد ، که مجلس فطیران با نعره ای تزویر یا چور یار! به پایان رسید. شهر کاگَل مورخ ۸مارچ ۲۰۱۳

گلاباتون از مجلس فطیران

        

 

زنان سرشناس افغانستان :

گفت و گو با بانو سیده طلوع

شیرین نظیری

 

بانوسیده طلوع درود برشما!
سپاسگزارم که به پرسش ما درزمینه این گفت وگو پاسخ مثبت داده ووقت گذاشتید تا سخنان چند پیرامون شخص شما ، فعالیت های انجمن همبستگی وخشونت دربرابر زنان افغانستان که هرروزبه نوع ازانحأ رو به گسترش است، گفت وگویی داشته باشیم.  

بانو شیرین نظیری نخست ازهمه میخواهم از فعالیت های شما درعرصه کار بازنان افغانستان که در دیارغربت و دورازمیهن،ایفا مینمایید. قلبا اظهارسپاس وخورسندی نموده وخواهان موفقیت های هرچه بیشترتان میباشم .
خدمت شما وخواننده گان ارجمند،سلام ها و تمنیات نیک خویش را تقدیم داشته و ازلطف و توجه تان که گویا مرا در زمره زنان سرشناس افغانستان محسوب نموده اید .اظهارقدردانی می نمایم.

اسم من سیده و طلوع تخلص میکنم  در یک فامیل روشنفکر درکابل در کوچه بنام ریکاخانه چشم  به جهان گشوده ام .ازتحصیلات متوسطه مسلکی طبی درعرصه خدمات صحی رشته قابلگی فارغ التحصیل شدم ومدت۱۴سال درین رشته مهم وحیاتی مصدرخدمت به هم میهنان عزیزم درشهرهای کابل ،پلخمری وحیرتان گردیدم.افزون برآن مدتی را هم درمتوسطه مسلکی طبی به صفت آموزگارایفای وظیفه نموده ام.   

باید گفت: ازآوان نوجوانی به اشتراک و سهم گیری در فعالیت های اجتماعی و سیاسی علاقه فراوان  داشتم و درین زمینه فعالیت هایی را نیزانجام داده ام. موازی با پیشبرد وظایف مسلکی، فعالیت های اجتماعی درعرصه حقوق و آزادی های زنان ، مبارزه با بیسوادی درمیان زنان و تشویق و جذب زنان درامور تولیدی وصنعتی فعالیت های قابل توجه را انجام داده ام که یاد آن همیشه بحیث ثروت معنوی درذهنم ماندگاراست.

درشوراهای رهبری زنان درولایات، شهرها و نواحی( جاهای که مکلفیت شغلی را انجام داده ام) در پست های متفاوت کارنموده ودربرخی ازشورا های زنان نقش رهبری کننده را نیزبدوش داشتم. دارای چهار فرزند میباشیم وباخانواده خویش در شهر اندهوفن کشورهالند زیست دارم.

پرسش:  ازهشتم مارچ سال پارتاکنون آمارخشونت ها، به شکل بیسابقه ترین و فجیع ترین نوع آن ؛ روبه افزایش بوده متاسفانه هرهفته قربانی تازه یی میگیرد. شما منحیث یکتن اززنان فعال چه پیشنهاد می نمایید که ازهشتم مارچ سال آینده تحت چه شعاری تجلیل بعمل آید؟

پاسخ : باید عرض نمایم که از هشتم مارچ سال گذشته  تحت عناوین مختلف از جمله مبارزه برعلیه خشونت ، بوسیله سازمان های فعال حقوق زنان ، نهاد های مدنی، انجمنهای زنان و سایرارگانهای مسوول وآزاد در افغانستان و خارج ازکشوردرمیان جمعیت های زنان تجلیل بعمل آمد، که طبعاً باواکنش های مثبت مواجه گردید ومسولین وزمامداران حاکم را کم وبیش متوجه ساخت وتا حدی به نتایج قابل لمس هم منتج شد. اما آنچه که توقع میرفت. برعکس دربسیاری محلات ومناطق افغانستان با اشکال فجیع تر آن خشونت در برابر زنان افزایش یافت. این موضوع قابل اندیشه وژرف نگری است که فعالین حقوق زنان ، نهاد ها ، انجوهای حقوق زنان ، وزارت امور زنان افغانستان ، فعالان زنان در داخل و خارج از دولت ،کمسیون زنان درپارلمان وسازمانهای مدافع آن ؛ باید بسیج ومتشکل شده و درین پروسه سهم مشترک بگیرند. تا خشونت علیه زنان کمتر وکم رنگ ترشده و مبارزه با آن بحیث یک پروسه منطقی و طبیعی و دوامدار به پیش حرکت نماید.
پیشنهاد می نمایم که روز جهانی زنان امسال تحت شعار: "مبارزه برعلیه خشونت وفقرزدایی" برگزارگردد.

پرسش:  امروزعوامل این پدیده شوم ،ننگین ومرگ آور" خشونت علیه زنان " را هرفرد بیسواد وکم سواد کشور بخوبی درک نموده اند. زیرا همه روزه زجه ها وفریاد های زنان آسیب دیده؛ بوسیله رسانه ها بدست نشرسپرده می شود.پس چرا حاکمان امورونهاد های حقوقی زنان ؛ این همه داد وبیداد ها را نادیده ونا شنیده می گیرند؟

پاسخ : این که زمام داران امور افغانستان و نهاد های حقوقی داد و بیداد ها  بارتباط خشونت علیه زنان را نمیشنوند دلایل معینی باخود دارد. یکی از این عوامل موجودیت یک ترکیب غیر متجانس ارگان های دولتی از لحاظ فکری و طرز تفکر، و موضع گیری های مختلف و متضاد میباشد، در قانون اساسی و سایر قوانین درعرصه های حقوقی و مدنی، درقوانین سازمان های حقوق بشرقواعد واحکام دموکراتیک ومطابق به اصول عدالت اجتماعی تسجیل و صراحت دارد، اما هستند مجریان و آنانیکه امر و نهی مینمایند ومکلفیت تحقق احکام واوامر را دارا میباشند، درماهیت ضد و مخالف آن میباشند ، آنا نیکه خود به قانون واحکام آن معتقد و پابند نباشند پس اجرای قانون را از آنها نمیتوان توقع داشت. مسولین وحکام ارگانهای دولتی و حکومتی که به زنان حقوق قانونی قایل نباشند پس چگونه میتوان متوقع بود که اینها مرتکبین خشونت علیه زنان را مورد بازپرس قانونی قرار دهند ، چه رسد به اینکه از آنها توقع مبارزه علیه خشونت و تامین قوانین عدلی را نمایند. درینجا در اداره مسوولیت وجدانی و اخلاقی در درجه اول متوجه روشنگران و عناصر طرفدار دموکراسی و مدنیت جدید میباشد که از امکانات خویش استفاده موثر نموده برضد اعمال نا جایز مبارزه جدی نمایند.

برای اجرای قوانین دموکراتیک ، قوانین حقوق بشر، حقوق زنان و قوانین مبارزه علیه خشونت برزنان به یک تیم دولتی سالم، با تقوی و خدمتگذار ضروراست که با تمام انرژی و توان بخاطر ترقی و تعالی افغانستان، برای دموکراسی و عدالت مجاهدت نماید، تدابیر مقدماتی را اتخاذ نماید که خلاف رفتاری ، بی عدالتی، بی قانونی را مانع و محدود نماید، و درصورتیکه اعمال خلاف قانون و خلاف حقوق تثبیت شده اتباع کشور سرزد مسببین را مورد بازپرس و مجازات قانونی قرار دهند،قانونیت در جامعه حاکم شود و جامعه سیر اصولی پیشرفت و تکامل خویش را طی نماید، در آنصورت خشونت علیه زنان و سایر خشونت ها بطرف حد اقل خویش خواهد رسید.

کار تربیوی، اقناعی و آموزشی در میان اتباع کشور اعم از مردان و زنان بخاطر جلوگیری از خشونت چه در مقابل زنان و چه در جامعه با ید در صدر وظایف حکومات و سازمانها قرار داده شود.

پرسش:  آیا به نگرشما؛ آماده ساختن اذهان مردم، درترویج محو خشونت علیه زنان تنها وظیفه دولت، نهادهای زنان وجامع مدنی است؟

پاسخ : دولت یک اداره رهبری کننده و سمت دهنده جامعه و مرجع قانونگذار و اجرا کننده قوانین تثبیت شده میباشد. نقش و رول عمده را در بمیان آوردن و توسعه وتکامل طرز تفکر و ترویج افکار وآماده ساختن افکار بخاطر تحقق اهداف و اندیشه ها راد ارا میباشد. طبعآ در محو خشونت علیه زنان و سایر خشونت ها رول و مسولیت در جه اول را دولت دارا میباشد تا همه نیرو ها و سازمان هارا بسیج و سمت دهی ، رهبری و کنترول نماید تا در مبارزه مشترک علیه پدیده های منفی، مخرب و خلاف منافع جامعه و بشریت سهم فعال و مسولانه گیرند. این یک حقیقت مسلم است که دول و قدرت های حاکم بدون همکاری مردم و شرکت فعال همه نهاد ها که در جامعه فعالیت میکنند و خودرا وظیفتآ و یا اخلاقآ مسول میدانند موفق به رهبری کشور شده نمیتوانند.

مکررآ یادهانی مینمایم که در پروسه مبارزه بخاطر محو خشونت علیه زنان نه تنها دولت و ارگانهای مدافع حقوق زنان رول و مسوولیت دارند بلکه سایرسازمانها ادارات و ارگانهای که به حیات وممات جامعه سر وکار دارند نیز مکلفیت دا رند تا در پروسه ترویج اذهان بارتباط محو خشونت علیه زنان سهم فعال گیرند،

نا گفته نباید گذاشت که این پروسه( پروسه محو خشونت علیه زنان) پروسه طولانی بوده و ایجاب تحمل و حوصله بیشتر را مینماید. آنچه را ما در جامعه بیشرفته مدنی می بینیم و آن امتیازات و شرایطی و حقوق که برای زنان وجود دارد، در کشور های عقب مانده از جمله در کشور ماکه یک کشور عنعنوی و محکم با سنت های مذهبی است ، زمان نسبتآ طولانی را در برخواهد گرفت تا برین پدیده منفی غلبه کامل حاصل شود. اما باید سعی و مجاهد ت بیشتر،  و با تدابیر موثرتر صورت پذیرد که در همین شرایط زندگی به زنان حقوقی  را که قوانین داده است، رعایت، اجراو عملی گردد،و آنانیکه مانع و حایل میگردند و یا آنانیکه مرتکب خشونت میشوند، مورد بازخواست قانونی و مجارات قرار گیرند.

در محلات و روستاها جاییکه سنت ها ی عنعنوی سرسخت و حاکم است، بایست در مسله حقوق زنان به هوشیاری و محتاطانه برخورد صورت گیرد، باید شیوه های اقناعی و دلایل قانونی و اسلامی در میان خانواده ها ارایه شود. هکذا نباید یکدم سطح مطالبات و خواست ها به حدی بلند طرح شود که امکان تحقق آن در زمان کوتاه میسر نباشد و بدا که باعث خشونت بیشتر واز هم پاشیدگی خانواده ها گردد و زیان بزرگ برای کودکان و جمع اعضای خانواده ببار آید

خشونت علیه زنان بدوا باید در سطح قوانین ممنوع شوند. اگر در سطح قوانین و دولت ها وظیفه ای برای محو خشونت علیه زنان تعیین نشود هرچقدر هم که کار فرهنگی انجام نشود باز دستگاه و ماشین تولید خشونت کار کرده و مدام خشونت را بازتولید میکند. بنابراین نخستین وظیفه محو خشونت وظیفه دولت و ایجاد موازین دقیق حقوقی و قانونی است.

بانوسیده عزیز؛ اگرلطف نموده منحیث مسوول انجمن همبستگی درباره نحوه فعالیت ها وچگونگی عملکرد های تان روشنی بیندازید ودستاورد های عمده سال گذشته تان را ؛ برشمارید، ممنون می شوم.

بلی! بانو شیرین نظیری،به همکاری عده از زنان  باشهامت،دلسوز وبااحساس افغان که درنگهداشت کلتور وعنعنات پسندیده افغانان توجه داشتند وخود را مسوول ومکلف در این امر حساب میکردند انجمن را بنام همبسته گی زنان تاسیس نمودیم ؛ نظر به لزوم دید بانوان مسوولیت این انجمن را بدوش من واگذار نمودند، انجمن همبستگی  قسمیکه از نام آن پیداست همبسته به تمامآ افغانها بدون درنظرداشت ملیت ،نژاد ،زبان،   قوم، محل ومنطقه، مذهب می باشد. 

فعالیت های را که انجمن همبستگی انجام داده ویا هم دردست اجرا قراردارد:

  ۱- دایرنمودن کورس ها بخاطر بلند بردن سطح آگاهی وکیفیت زنده گی بانوانی که تحت فشار های روحی وروانی وسترس قرار دارند.

۲- جلسات آموزشی با نهادهای هالندی  در مورد رفع بحران خانواده گی در ارتباط به کشمکش ها در برابر اختلا ط فرهنگی واجتماعی  چناچه در سالها ۲۰۱۱ صرف برای بانوان ودرسال ۲۰۱۲ برای والدین " زنان ومردان " آموزش داده شد.

۳ - برای اولین بار در سطح کشور هالند  سازمان مراقبت جوانان ونو جوانان هالند بخاطر تربیت کودکان افغان بین دوکلتور به همکاری مستقیم انجمن همبستگی  کتاب را تهیه نمود ؛ که به ارتباط این کتاب شش مراتبه برای یک گروپ از والدین از جانب سازمان مذکور به کمک انجمن همبسته گی کورس آموزشی تدویر گردید بعد ازختم کورس گواهی نامه به والدین توزیع شد که در بین خانواده های افغانان مورد استقبال قرارگرفت ،

۴ - پروگرامهای  درمورد صحت وسلامتی اشخاص مسن  درارتباط تغذی سالم ، مرض شکر (دیابت )  فشار خون بلند ، ارتروز  (نرمی استخوانها )  دوره نقاهت ( مونوپوز  ) وبعضی ازورزش های ایکه ضرورت کهنسالان میباشد. درسال های ۲۰۱۱-۲۰۱۳ معلومات مفید وموثر بوسیله دوکتور نثاراحمد صدیقی پروفیسور جراحی عمومی وارتوپیدی ارایه گردیده است.

۵ - در مورد اینکه چطور زنان متکی به خود شوند  سیمنار چند مرتبه ای داشتیم که در این سیمینار برای هشت تن ازدوشیزه گان وزنان که ازخود تبارز وشایسته گی  نشان دادند تصدیق نامه اهدا شد.

۶- پروگرامهای معرفی افغانستان از لحاظ کلتوری وفرهنگی ومعرفتی به مکاتب متوسط هالندصورت گرفته است.

۷- از روزهای ملی وبین المللی تجلیل بعمل آمده است.

پرسش:  اهداف انجمن همبستگی چیست؟ آیا دارای اساسنامه ویا برنامه عمل مشخص هستید واجرات تان به اساس یک پلان منظم درازمدت تحقق میپذیرد ویا اینکه بشکل پراگنده هرزمانیکه ضرورت محسوس شد. فوراً اقدام به ترتیب پلان های؛ کوتاه مدت می نماید؟

بلی! بانو شرین نظیری  انجمن همبسته گی دارای اساسنامه وبرنامه مشخص میباشد وبه طور رسمی در دولت هالند ازماه مارچ سال ۲۰۱۰  ثبت وراجستر است . یک انجمن غیر وابسته وغیرسیاسی میباشد .

 اهداف آن تشکل وتجمع زنان افغان مسکون در ایندوفن واطراف آن به منظور هماهنگی بیشتر در زنده گی با همی کشور هالند از لحاظ زنده گی محلی ،مناسبا ت وروابط متقابل کاری ومنطقوی ، تبادل تجارب از لحاظ تربیت ومراقبت کودکان ، رعایت محیط زیست، تشویق به آموزش لسان وکاریابی و... پدیده هاییکه در محیط نو در مقابل افغانها تبارز میکند . چون شرایط افغانستان از لحاظ روش وشیوه های زندگی ، وضع اجتماعی، اقتصادی آن در تفاوت های معین وعمیق با شرایط کشور میزبان قرار دارد رعایت وآموزش این فکتور ها ایجاب مینمایید ،که همکاریها متقابل وتبادل تجارب درزمینه صورت پذیرد .درقسمت پلان باید خاطر نشان ساخت انجمن یک پلان کار منظم سالانه دارد که به طور مشخص ومنظم پیش میرود.همچنین هرزمان که ضرورت محسوس شد ، اقدام به پلان کوتاه مدت نیزمی نماییم.

پرسش: مهمترین اهداف و فعالیت های سال جدید " سالجاری "  تان چه خواهد بود؟

پاسخ : مهمترین  اهداف سال ۲۰۱۳  انجمن تجلیل از روز جهانی زن « تحت عنوان زنان وبحران اقتصادی وتاثیرات ناگوارآن بالای کودکان »

شاید سوال به میان آید که چرا بحران اقتصادی را معیار گذاشته ایم؟  زیراکه بد ترین بحران اقتصادی درهالند درسال جاری می باشد. بحران اقتصادی موجود ،اصل رفاهیت همگانی مردم هالند  به خصوص مهاجرین را عمیقآ صد مه زده وتوده های مردم بارسنگین این بحران را بدوش می کشند .

رشد فزایینده بیکاری ، کاهش قابل ملا حظه تامینات وخدمات  اجتماعی، اتخاذ سیاست ارایه خد مات صحی بربنیاد مارکتینگ ؛ بیشترازهروقت دیگراطمینان مردم را به زندگی آینده شان شدیدآ خدشه دار ساخته است .که خود خشونت را در بین مردم ،خانواده ها  بخصوص خانواده های مهاجرین ببارمی اورد.  احزاب راست خواسته و میخواهند با صرفه جویی در بخش صحت عامه ،تعلیم وتربیه وکاهش تا مینات  اجتماعی برای فقرا ، بحران موجود را مهارنموده ومینماییند بنآ زنان وکودکان بویژه مهاجرین قربانی درجه اول این تصامیم میباشند.

انجمن همبسته گی از احزاب سیاسی بنام حزب کارگر ، حزب سبزها ، حزب سوسیالیست ، حزب آزادی بخاطردیموکراسی  وحزب دیموکرات مسیح  دعوت نموده  است . تا در پروگرام روز زن شرکت نموده به پرسش های اشتراک کننده ها پاسخ ارایه نمایید آنها دعوت را پذیرفته اند.  جروبحث ها «  گفت وشنود  » خواهد بود. بتاریخ ۹ مارچ از ساعت ۲ الی ۱۲شب پروگرام ادامه خواهد داشت.
درپلان کار ۲۰۱۳ برای نوجوانان وجوانان درسهای زبان مادری یعنی «دری وپشتو » را داریم که امیدوارم  به کمک والین بتوانیم این پلان را تطبیق وعملی نمایم.
 سیمنار چهارمرتبه ای درمورد محوخشونت علیه زنان را در بین خانواده  ها را داریم  که اکثرآ  خشونت ازبین خانواده بروز می نمایید  . آگاهی داده می شود که چگونه می توانیم ریشه خشونت را که سبب تباهی وفروپاشی خانواده ها می شود دریابیم وعلیه آن مبارزه نمایم.

تجلیل از روزهای ملی و بین المللی وتاریخی وکلتوری مانند هشتم مارچ روزآزادی زنان، روز مادر، نوروزباستانی ، روزکودک ،عید ، روز استراد واستقلال کشور و... به اشتراک سایر ملیت ها مقیم هالند ازجمله پلان وفعالیت های سال ۲۰۱۳ نیز می باشد.

پرسش:  آیا زنان افغانستانی مقیم هالند دربرنامه های انجمن همبستگی سهم فعال می گیرند؟

پاسخ : بلی نه تنها اعضای انجمن همبستگی زنان بلکه سایر زنان که عضویت انجمن همبستگی را ندارند نیز در اجرای فعالیت ها و پلان های انجمن سهم میگیرند، یعنی که انجمن همبستگی ازهمکاری و کمک زنان افغان نه تنها شهر اندهوفن بلکه ازسایرشهرهای هالند برخوردارمی باشد.بیجا نخواهد بود که یکبار دیگرازهمکاری های آنها درین جا سپاسگذاری نمایم.
پرسش:  آیا انجمن شما با دیگرانجمن ها ونهاد های زنان افغانستان درسطح اتحادیه اروپا و افغانستان رابطه نزدیک دارد؟ این پیوست ها و پیوند ها درچه سطحی بوده می تواند.

پاسخ: در برنامه انجمن همکاری و کارهای مشترک با سایرانجمن های افغانی وغیر افغانی بحیث یکی از و ظایف انجمن صراحت دارد. انجمن همبستگی عضویت اتحادیه انجمن های مهاجرین افغان در هالند را دارا بوده همیشه در اجرای پلان ها و پروگرام های آنها سهم فعال خویش را اخذ نموده، همچنان فعالیت های مشترک را نیزسازماندهی می نمایم.که نتایجی خوبی را به همراه داشته است.

انجمن همبستگی از جمله فعالترین عضو اتحادیه انجمن های افغان های مقیم هالند بوده که از سال ۲۰۱۰ عضویت این اتحادیه را دارا میباشد. انجمن ما طی این مدت دوجایزه را از اتحادیه متذکره بنام های     « نخستین برنامه شام آشنایی با آفریده های برون مرزی و رسانه های درون مرزی اتحادیه انجمن های افغانی» و «دهمین سالگرد اتحادیه» بدست آورده است.                                                همچنین از اتحادیه صلح و همبستگی اروپا که یک نهاد افغانی درهالند بوده و فعالیت های عمرانی را برای نیازمندان در داخل افغانستان انجام میدهد، یک جایزه بمناسبت کنفرانس صلح(۱۱ سپتمبر ۲۰۱۱) مستحق شناخته شدیم . افزود برآن با همایش اروپایی زنان ، شورای سراسری زنان افغان درهالند رابطه نزدیک کاری و کارمشترک با داشته ومعاونیت شورای سراسری زنان را نیزعهده دارمیباشم.
باسازمان های زنان داخل کشور تماس های معرفتی تامین شده ولی هنوز همکاری و یا کارهای مشترک صورت نگرفته ، البته توافقات کلی بین جانبین صورت گرفته که امید واریم در وقت معین بتوانیم به همکاری یکدیګر فعالیت های مشترک و مثمر را برای زنان انجام دهیم.

پرسش: سالی که گذشت ما شاهد زشت ترین نوع خشونت ها دربرابرزنان درافغانستان بودیم.خشونت های که مردم افغانستان آنرا ؛هیچ گاهی دردرازنای تاریخ خود تجربه ننموده بودند.
مانند: " بریدن گردن زنان ، کوبیدن میخ درفرق زنان ، سوزانیدن زنان ، حلق آویززنان ،بریدن دست ،پا گوش وزبان ، غرق نمودن زنان درچاه های آب ودریا ها و...." اگر لطف نموده بگوئید که انجمن شما چه واکنش های دربرابراین اعمال وحشیانه قرن ازخود تبارز دادند؟

واقعآ محترمه شرین نظیری سال گذشته از جمله فجیع ترین سا لها  برای زنان بیچاره ودرد کشیده افغانستان بود که غم ، درد، رنج وتکلیف آنها را با پوست، رگ واستخوانم احساس میکنم  آرام ننشسته  در پروگرامهای هالندی وافغانی به شکل سمعی وبصری  واقعات را به سمع مردم رسانید ه واعمال زشت وبد وخشونت را در برابر زنان بلاکشیده سرزمینم افشا میسازیم  ،  بخاطرمحو خشونت علیه زنان  در سازمان دهی با همایش اروپایی زنان درمظاهرات سهیم بوده شعارهای را ترتیب وبه گوش جهاینان رسانیدیم درجهت جلوگیری و محدود ساختن خشونت علیه زنان باید هر افغانستانی مسولیت خود را ادا نمایید .هرفرد روشنفکرمبارزه علیه خشونت را در برابرزنان یکی از بخش های اساسی فعالیت های روزمره خویش قرار دهد.

تجارب مثبت وثمربخش کارتان...

پیوستن اجتماعی و خوب ما با خانواده های مهاجر افغان ، شرکت نمودن در مراسم غم وشادی مردم ، کمک به موقع برای نیازمندان ،کمک اجرای به موقع فعالیت های  انجمن وحوصله وبرده باری درهنگام تبارز پروابلم ها ومشکلات، باعث شده که انجمن همبستگی در بین مردم محبوب باشد تصورمی نمایم که تا حدودی یک تجربه مثبت وآموزنده باشد.

  

بهار میرسد

باز بهار میرسد

چه سبزه زار میرسد

شگوفه های رنگ برنگ

در هر کنار میرسد

 در دشت و دمن دیار ما

لاله چو داغدار میرسد

بلبلان نغمه سرا

به شاخسار میرسد

گل نارنج و انار ما

درننگرهار و قندهار میرسد

جوش و خروش ارغوان

به باغ و راغ  هر دیارمیرسد

توت و چهار مغزفراوان

در پنجشیر و پروان میرسد

از شفتالوی بغلان چی پرسی؟

طلای سفید در کندز باافتخار میرسد

انجیر تاشقرغان نگر

چی  مزه دار میرسد

بهار میهن ما

چی امیدوار میرسد

میله گل  سرخ مزار

چی غلغله دار میرسد

زلیخای بیچاره را ببین

محروم ازین بهار و دیگر بهار میرسد

دگر بهار میرسد.

 

 ( ذلیخا پوپل )

 

 

 

 

هشتم مارچ:

 

از روزجهانی زن در شهر فرانکفورت جمهوری فدرال المان تجلیل بعمل آمد

 

 

از هشتم مارچ روز پیمان مشترک زنان بخاطر کسب حقوق حقه شان، روزفریاد برابری حقوق زنان با مردان، روز مبارزه جهانی بخاطر صلح و ستیز در برابر بیعدالتی وخشونت با مساعی مشترک شورای زنان وسازمان ایالت هسن حزب مردم افغانستان طی همایش با شکوهی بتاریخ نهم مارچ سال جاری در شهر فرانکفورت المان تجلیل بعمل امد. جهت بزرگداشت از این روز با اهمیت و تاریخی رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان، عده ای ازهموندان شورای زنان و اعضای سازمان حزب مردم درایالت هسن ، فعالین جنبش زنان ، شماری از زنان مبارز و پیشتاز و خانواده های افغان مقیم شهرفرانکفورت واطراف ان حضور بهم رسانیده بودند.

محفل را بانوسیما سما چهره شناخته شده فرهنگی، شاعر و گوینده با استعداد رسمأ آغاز وبا معرفی برنامه  پیش بینی شده وطرز پیشبرد آن ، اشتراک کنندگان محفل را در روشنی قرارداد.

سالن برگزاری محفل با شعارها وپوسترهای پرمحتوا درباره هشتم مارچ ، روز جهانی زن ونقش زنان کشوردراعمار وپیشرفت جامعه مزین شده بود. محفل دربخشهای جداگانه تنظیم شده وگرداننده گی آن توسط بانو سیما سما، با دکلمه اشعار زیبا و نکته های دلنشین  در رابطه به زن به پیش برده میشد.

در بخش دیگر برنامه ، محترمه پروین هاشم منصور نطاق  ورزیده رادیو تلویزیون کشور ویکی از زنان اگاه ، مبارز و فعال جنبش زنان ، رشته سخن را دردست گرفته چنین یاد آور گردید که: « مبارزات افتخارآمیز زنان آزادیخواه کشور بمنظور رهایی از ستم قرون وسطایی وقیدوبست مناسبات فیودالی، ازدوران نهضت امانی آغاز گردید، اما این مبارزه حق طلبانه زنان میهن مان با تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان درسال 1343 وپایه گذاری سازمان دموکراتیک زنان افغانستان تحت رهبری داهیانه دکتوراناهیتا راتب زاد بنیاد گذار آن  سازمان  ، وارد مرحله نوینی از تکامل خود گردید وطی مدت زمانی نسبتأ کوتاهی به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.»

سخنران بعدی نشست محترمه زرغونه ژواک نطاقه ورزیده رادیو تلویزیون و یکی از زنان اگاه، مبارز وپیشتاز جامعه افغانی بود که ضمن سرودن قطعه شعری در وصف زن، با سخنرانی کوتاه بزرگداشت شایسته ازاین روز تاریخی وحماسه آفرین رابا محتوا روشنگرانه آن دردفاع از مقام والا  زن؛ خاصتأ در کشورما که درآن اعمال غیر انسانی جباران زن ستیز ، تاریک اندیش وجهالت پیشه بیداد میکند، منحیث یک ضرورت مبرم اجتماعی واساسی مطرح نمود. موصوف یاد آور گردید که هشتم مارچ امسال نیز در شرایط برگزار میگردد که زنان وطن ما زیر سیطره نظام فاسد، گندیده ومافیایی که اکثریت گرداننده گان  ومهره های اصلی وصاحب امتیاز آن درتفکرزن ستیزی، تعصب پروری، وتحجراندیشی  بسر میبرند ، قراردارند. آنها همه روزه  با رنج ودرد استخوان سوز وفشار های روانی وجسمانی دست وپنجه نرم میکنند.

دربخش بعدی برنامه، هنرمند خوش آواز وبا استعداد کشورمحترم بشیرشمس، با همراهی شیرازشمس واحمد مسعود اعظمی که با نواختن کیبورد وتبله وی را همراهی مینمودند، با اجرا آهنگهای شاد ودلنشین محفل را گرمی وسرور بیشتربخشید.

متعاقبأ محترمه ناهید واسعی،  یکی از اعضای فعال شورای زنان شهر فرانکفورت که در راه اندازی همچو محافل اجتماعی همواره سهم ونقش فعالانه ای ایفا نموده اند ، این بار نیز با سرودن قطعه شعر و اجرا چند پارچه اهنگ زیبا، زینت بخش محفل گردیدند.

 

 

محفل که حوالی ساعت هفت شام آغاز گردیده بود، ساعت دوازده شب پس ازنمایش لباسهای زیبا ازمحلات مختلف کشور واجرا اتن ملی توسط گروهی از جوانان با اظهار سپاسگذاری  وصحبت کوتاه  بانو فرشته سیغانی به نماینده گی از سازمان حزب مردم  در ایالت هسن در فضای همبسته گی و صمیمیت به پایان رسید.