جهان ما از چند روزی بدینسو شاهد حوادث خونباری در خطه ای شآمت زده فلسطین است . روز هفتم ماه اکتوبر ۲۰۲۳ م ناقوس جنگ بار دیگر به صدا آمد و جنگجویان  حماس  از نوار غزه بر مناطق همجوار تاختند ، تعدادی از نظامیان و غیرنظامیان اسراییلی را به قتل رسانیدند و برخی را به گروگان گرفتند .

دولت اسراییل در واکنش و یا به بهانه این هجوم ، اردوی منظم و نیرو ذخیره نظامی سیصد و شصت هزار نفری خود را برای سرکوب خونین فلسطینی های غزه سوق نمود و اینک شبانه روز با بمباردمان پیهم هوایی و عملیات شدید قوای تانک و پیاده نوارغزه را به خاک و خون میکشاند . هجوم کنونی که « شمشیر آهنین » نامیده میشود در واقعیت ادامه عملیات چهارگانه قبلی اسراییل در درازنای پانزده سال اخیرعلیه خلق فلسطین است که هریک باعث کشتار افراد بیگناه به ویژه زنان ، کودکان و پیرمردان گردیده و می گردد . درونمایه این عملیات چنانچه رسانه ها نشان میدهند به جز از کشتار مردم فلسطین و جنایت جنگی چیزی دیگری نیست .

 

مساله فلسطین که با تاسیس دولت اسراییل در سرزمین فلسطین در سال ۱۹۴۸ م با حمایت گسترده جهان غرب آغاز گردید تا هنوز حل نگردیده و مناقشه بیش ازهفتاد سال میان فلسطین اشغال شده و اسراییل به فرجامی نرسیده است . سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن در قطعنامه های متعدد ، ‌بخصوص در قطعنامه های شماره ۱۸۱ ،‌۲۴۲ و ۳۳۸ خود از همان روز های نخست به طور صریح بر حق تعین سرنوشت مردم آزادیخواه فلسطین ، حق داشتن یک دولت مستقل در مرزهای جغرافیایی پیش از سال ۱۹۶۷ م فلسطین با پایتختی در بیت المقدس شرقی تاکید نموده و راه حل ایجاد دو دولت را برای همزیستی صلح آمیز مردمان فلسطین و اسراییل به تصویب رسانیده است .

با دریغ که تعهد بی چون و چرای ایالات متحده امریکا به صیانت از « برتری کیفی نظامی » اسراییل ، سیاسیون و نظامیان اسراییل را از پذیرش برنامه های صلح جامعه جهانی بازداشته است و پیروزی های این کشور درجنگ های متعدد با همسایگان عربی و در سرکوبی نهضت رهایبخش فلسطین چنین اعتقادی را ببار آورده است که دولت نوتاسیس اسراییل برای حل مساله فلسطین و تامین امنیت خودی ، نیازی به حل سیاسی از راه صلح ، سازش و آشتی با دیگران و رعایت اصول و ارزش های حقوق بین المللی ندارد و باید اهداف استراتیژیک خود را از راه نظامی و با تضمین برتری نظامی درازمدت و تحمیل خواسته های برتری جویانه خود بر دیگران بر آورده سازد .

روند به اصطلاح صلح اوسلو که پس از تک قطبی شدن نظم جهانی شکل گرفت و به توافقاتی میان دولت اسراییل و سازمان آزادیبخش فلسطین  انجامید نیز متاثر از همین دگرگونی ها در سطح جهان بود . فلسطینی ها روند اوسلو را « نکبت دوم  » می خوانند ، زیرا پیآمد این توافقات نه تنها ایجاد دولت مستقل فلسطین در مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ م و پایتخت آن در بیت المقدس شرقی نبود بلکه توافقات اوسلو برای اسراییل فرصتی بود تا با استفاده ازآن خود را از تجرید سیاسی و تحریمات اقتصادی کشورهای عربی و امتناع شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی از سرمایه گذاری در این کشور نجات دهد و با تصفیه اتنیکی و غصب بیشتر اراضی فلسطینی کنترول سیاسی و نظامی خود را بر نهادهای فلسطینی تحکیم بخشد. روند اوسلو شرایط زنده گی فلسطینی های تحت ستم را بدتر ساخت. بر تعداد زندانیان فلسطینی در زندان های مخوف اسراییلی افزوده شد ،‌ وحدت نیروهای سیاسی فلسطینی به هم خورد و نوار غزه به بزرگترین زندان بی سقف جهان مبدل گردید ،‌ ساختمان شهرک های مهاجر نشین یهودی در خاک های فلسطین ادامه و توسعه یافت ، تحقیر و توهین زحمتکشان فلسطینی در گذر گاه های اسراییلی ( چک پاینت ها ) روال عادی بخود گرفت و نخستین قبله مسلمانان جهان ، مسجد الاقصی با بی حرمتی و تحریکات بیشرمانه مواجه گردید . پیگردهای امنیتی و فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی عرصه زنده گی را برای فلسطینی ها چنان تنگ ساخته است که انها امیدی برای زنده گی بهتر را در آینده نمی بینند . روند اوسلو برگشت میلیون ها آواره فلسطینی را که از خانه و کاشانه خود به جبر اخراج گردیده اند نادیده گرفته و برای حل آن گزینه ای را ارایه نکرده است. این همه واقعیت های تلخ پیش ازهمه مبین شکست طرح دو دولت مطابق به نسخه اوسلو است که بدون شک درخور بازنگری است تا در همسانی با قطعنامه های سازمان ملل متحد راه حل واقعی را ارایه کند .

دولت اسراییل پس از حملات چند روز پیش چریکی حماس در نظر دارد تا فلسطینی های نوار غزه را به طور دسته جمعی مجازات کند . نظامیان اسراییل آب ،‌ نان ، ادویه و وسایل طبی ،‌ مواد سوخت و سایر ضروریات حیاتی را برخ میلیون ها فلسطینی غزه بسته اند و سعی دارند با بیرون راندن جبری آنها از زادگاه شان بار دیگر به تصفیه اتنیکی بپردازند وبا نادیده گرفتن رنج های تحمل ناپذیر فلسطینی ها نقشه های صهیونیستی را عملی کنند .

ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا درحمایت از حکومت فساد پیشه و استعمارگر اسراییل که سیاست اپارتاید را به پراتیک روزانه خود مبدل ساخته است  لحظه ای درنگ نمیکنند و موجودیت دولت اسراییل را از منافع مقدم خویش میدانند. ایالات متحده امریکا در این روزها سعی می ورزد تا به تاسی از اهداف استراتیژیک خود قیمومیت نوارغزه را بدست چند کشورعربی بسپارد تا با پول و مصرف آنها زمینه را برای حکمرانی اداره خود گردان فلسطین و آنهم درهمسانی با تصورات اسراییل فراهم سازد . این تصمیگیری برای فلسطینی ها خود بار دیگر در مغایرت با حق تعین سرنوشت قرار دارد و اراده سیاسی مردم فلسطین را که از بلوغ سیاسی و توانایی تصمیمگیری بر خوردار است نادیده میگیرد .

حزب آبادی افغانستان که هر گونه دهشت افگنی و جنایت جنگی را تقبیح می کند باور دارد که خشونت کور، راه حلی را ببار نمی آورد . آنچه که برای حل مساله فلسطین و تحقق واقعی راه حل دو دولت مطابق به قطعنامه های اولیه سازمان ملل متحد لازم است تغیر سیاست میباشد . جهان غرب باید درسیاست های خود تجدید نظر کند و از پیشتیبانی یکجانبه اسراییل و اغماض جنایت های جنگی و مظالم دیگر این کشور بر مردم بیگناه فلسطین دست بر دارد . اسراییل باید به اسکان یهودی های مهاجر در خاک های فلسطین ، به خصوص در کرانه غربی اردن خاتمه دهد و حق تعین سرنوشت و حاکمیت واقعی سیاسی مردم فلسطین را برسمیت بشناسد . باید درنظرداشت که صلح پایدارهیچگاهی بدون عدالت بدست آمده نمیتواند .

حزب آبادی افغانستان خشونت علیه مردم مسلمان فلسطین را درهر شکلی که باشد تقبیح می کند و خواهان لغو فوری بلوکاد غزه که در مغایرت با حقوق خلق ها قرار دارد می باشد. اسراییل باید هر چه زود تر از سیاست اپارتاید علیه فلسطینی ها دست بر دارد .

حزب آبادی افغانستان از سازمان ملل متحد ، نهاد های مدنی  ، دول و همه بشریت صلحدوست تقاضا می نماید تا با آوردن فشار برحکومت اسراییل ، آتش بس فوری و قطع هر گونه عملیات جنگی را در غزه و سایر مناطق فلسطین مطالبه نمایند و نگذارند که حکومت اسراییل بنام نابودی سازی حماس  به قتل عام مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه بپردازد . رسانیدن کمک های بشری به آسیب دید گان غزه باید از هر طریق ممکن صورت گیرد تا از فاجعه بزرگ بشری دیگر جلوگیری شود .

حزب آبادی افغانستان خواهان رهایی هر چه زود تر گروگانان غیرنظامی بوده، ارزو دارد که آنها بدون هیچ آسیبی رهایی یابند و به خانواده های خود برگردند .

حزب آبادی افغانستان به اراده مستقل مردمان فلسطین و اسراییل احترام میگذارد و آرزومند است که پیروان باورهای دینی و فرهنگ های متفاوت بر مبنای حقوق مساوی در ساختار های سیاسی مورد نظر شان در فضای صلح و دموکراسی بسر برند و سرزمین فلسطین ، این مهد پیدایش ادیان بزرگ ابراهیمی از خطر هر گونه جنگ و آشوب در امان باشد .

حزب آبادی افغانستان

 مورخ ۲۳۰ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی

برابر ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۶۱۰ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

زندگی سازمانی

جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافت...
جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافت با ارایه نصاب و توافق روی اجندای پیشنهادی ذیل : ۱- ارایه گز...
سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم كشورهالند تشكیل جلسه داد...
سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم كشورهالند تشكیل جلسه داد جلسه عمومی سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالن...
 اگاهی درمورد تدویرجلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان جلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آ...
بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغا...
 كمیته حزبی كشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان  تشکیل جلسه داد   بروز پنجم اکتوبرسال روان میلادی جلسه نوبتی ربع سوم كمیته...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان   با تاثرواندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خواهرگرامی ر...
پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات خواهر رفیق ولی محمد زیارمل    با تاسف و تالم فراوان اطلاع حا...
پیام همدردی و غمشریکی کمیته حزبی کشوری حزب آبادی افغانستان در اتریش   با دریغ فراوان اطلاع یافتیم که خواهر گرامی رفیق...
 پیام غمشریكی سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند به مناسبت مرگ نابهنگام خواهر رفیق گرانقدر زیارمل   با درد وتا...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان   با اندوه فراوان خبرمرگ زودهنگام بی بی حاجی آفتاب ، خواهر گرانقدر رفیق ولی محمد زیارم...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

تظاهرات ده‌ها هزار نفر در افریقای جنوبی...
تظاهرات ده‌ها هزار نفر در افریقای جنوبی   امروز چند کودک را کشتید؟   رسانه‌ها غرب شنبه از تظاهرات ده‌‌ها هزار نفر د...
به پیثش به سوی آزادی فلسطین...
ده‌ها هزارکوبایی درحمایت از مردم فلسطین در هاوانا راهپیمایی کردند!   ده‌ها هزار کوبایی پنجشنبه با راهپیمایی در مقابل...
نوزادان در شفاخانه الشفا بدون برق میمیرن...
تلفات جانی حملات اسراییلی به نوار غزه از مرز ۱۱۰۰۰ نفر فراتر رفته است، از جمله بیش از ۸۰۰۰زن و کودک. تعداد زخمی ها بیش...
تظاهرات گسترده مردم در لندن و نیویورک علیه اسراییل...
تظاهرات گسترده مردم در لندن و نیویورک علیه اسراییل تدروس آدهانوم ، مدیرکل سازمان صحی جهان ( WHO )  به شورای امنیت سا...
متن سخنرانی عقل طغز، منشی روابط بین المللی حزب مردم فلسطین...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان :  متن سخنرانی عقل طغز، منشی روابط بین المللی حزب مردم فلسطین در نشست ازمیر ( ۲۰ـ ۲۲ اکتو...
به رهبری بانو سارا واگنکنشت « انجمن منطق وعدالت» پایه گذاری شد...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان : به رهبری بانو سارا واگنکنشت « انجمن منطق وعدالت» پایه گذاری شد   سیاست خارجی المان به...
گزارشی از نشست صلح قاهره درباره فلسطین...
 گزارشی از نشست صلح قاهره درباره فلسطین انتونیوگوتیرش : نباید مردم فلسطین را دو بار مجازات کرد، یک باربا جنگ و یک با...
اطلاعیه حزب تودۀ ایران درباره تشدید جنگ در مناطق اشغالی فلسطین...
 دیدگاه احزاب و سازمانهای سیاسی جهان در باره رخدادهای شرقمیانه:   اطلاعیه حزب تودۀ ایران درباره تشدید جنگ در مناطق ا...
دیدگاه احزاب و سازمانهای سیاسی جهان در باره رخدادهای شرقمیانه...
دیدگاه احزاب و سازمانهای سیاسی جهان در باره رخدادهای شرقمیانه     در این لحظات سخت و دشوار، ما هرگونه حمله به غیرنظ...
اسراییل با مردم در غزه چه کرد که کار به جنگ کشید؟...
  روزنامه یونگه ولت ـ برلین وضعیت در فلسطین اشغالی بشدت متشنج است. با ورود حماس به مناطق خود خوانده اسراییل درگیری م...

دیدگاه

دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا   فروپاشی سریع ایتلاف چپ « اتحاد نوین زیست ‌محیطی و اجتماعی خلق ـ NUPES » در فرانسه...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود صمد ازهر سوالات زیادی در ارتباط با هجوم غیرمنتظره لشکر حماس در ۷ اکتو...
رییس جمهور کوبا: امریکا شریک تاریخی «بربریت صهیونیستی» است...
  شبکه تلویزیونی تله ‌سورگزارش کرد که میگل دیاز کانل ، رییس‌ جمهوری کوبا در واکنش به حملات شدید و بمباران بی رویه اسر...
ما همبستگی کامل خود را با خلق فلسطین اعلان می ‌کنيم...
 از زنده گی احزاب سیاسی جهان :   بیست و سومین نشست بین المللی احزاب کارگری و کمونیستی ( IMCWP) از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اکتو...
امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است...
 روزنامه اسراییلی یدیعوت آحارانوت نوشت: امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است   روزنامه اسر...
حمایت یکجانبه امریکا از اسراییل آتش تنش‌ها را شعله ‌ورتر می‌ کند...
 کارشناسان چینی: حمایت یکجانبه امریکا از اسراییل آتش تنش‌ها را شعله ‌ورتر می‌ کند   به باور کارشناسان چینی، تصمیم...
«جغرافیای سیاسی» افغانستان...
«جغرافیای سیاسی» افغانستان   میرعنایت الله سادات  ژیوپولیتیک ازترکیب دو کلمه ، یکی ژیو( زمین یا جغرافیه) ودیگری پول...

فرهنگی و اجتماعی

در رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستان...
در رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستان     میرعبدالواحد سادات   دریغـا می بـرد امـواج ایام بزرگان را زما آرام ، آرا...
ایتالیا: کارگران در بندر جینوا جلو ارسال سلاح  به اسراییل را گرفتند...
کارگران در بنادر استرالیا ، امریکا ، اسپانیا ، یونان ، بلجیم  و...نیز مانع ارسال سلاح به اسراییل شدند   الکس فاوالی  ...
گزارش کنگره جهانی زنان افغانستان چتراتحاد ملی زنان افغانستان     بتاریخ ۵ نوامبر۲۰۲۳ کنگره جهانی زنان افغانستان ( بر...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد شاه علی اکبر شهرستانی...
 پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت استاد شاه علی اکبر شهرستانی با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که پر...
تجمع گسترده تشکل‌های کارگری یونان در همبستگی با فلسطین...
 براساس گزارش از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگزی (WFTU  ) روز دوشنبه سی ‌ام اکتوبر، هزاران کارگر یونانی در آتن پایتخ...
اتحادیه‌های کارگری فلسطین خواستار حمایت کارگران و تشکل‌های صنفی جهان برای توقف جنگ شدند...
اتحادیه‌های کارگری فلسطین خواستار حمایت کارگران و تشکل‌های صنفی جهان برای توقف جنگ شدند این سرزمین، فلسطین نام داشته...
اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی و انسانی...
اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی و انسانی   مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجه...
دراین سرزمین...
  دراین سرزمین چیزی هست شایسته زیستن بوی نان در بامداد سر به هواییِ اردیبهشت آرای زنان درباره مردان نامه‌ های آشیل آغاز...
حاکـم عــرب...
  سروده ایی از شاعرمردمی عرب نزار قبانی  ای شاهزاده نفتی ای بویناک در گمراهی‌هایت غلت بزن نفت را بپاش پیشِ پای دوست...
۲۹میزان، اوزبیک تیلی نینگ ملی کونی ‌مناسبتی بیلن...
۲۹میزان، اوزبیک تیلی نینگ ملی کونی ‌مناسبتی بیلن   معرفت باغیده کیلتورگـن بهـار، اوزبـیـک تیلی، ارزیگه ی وصفینگنی ق...
پیام همدردی شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان به مناسبت حادثهُ هولناک زلزله در غرب کشور   با تاسف و‌اندوه فراوان از طر...
نازم آن مشتی که مغز زورمندان بشکند...
 نازم آن مشتی که مغز زورمندان بشکند   نازم آن مشتی که مغز زورمندان بشکند تف به آن دستی که دل‌های ضعیفان بشکند پنبه...
پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بخاطر همبستگی با مردم فلسطین جهان شاهد یکی از خونین ترین جنگ ها در شرق میانه بود...
غزه در وضعیت فاجعه‌ بار، و بیمارستان‌ها پر از زخمی است...
  لیو کان (Léo Cans) مدیر « ماموریت فلسطینِ پزشکان بدون مرز» است و در بیت المقدس (اورشلیم) کار می‌کند. او در تازه‌ تر...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کرد...
فدراسیون جهانی اتحادیه‌ های کارگری خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کرد اتهام آغاز خشونت به طرف فلسطینی «ریاکارانه» است...
پیام همدردی و تسلیت کمیته حزبی هالند حزب آبادی افغانستان به مناسبت حادثه اندوه بار زلزله درغرب افغانستان   از حادثه ا...
مـعـارف...
مـعـارف   معـارف گلستانی دان، که ریحانش بود تحصیل معارف عندلیبی خوان، که الحانش بود تحصیل اگـــر اهـــل معــارف بگ...
به مناسبت ۲۹ سپتامبر روز جهانی قلب...
 به مناسبت ۲۹ سپتامبر روز جهانی قلب   داکتر سید فرید شاه رفیعی داشتن زنده گی سالم در گرو داشتن قلب سالم است. برای...