جهان ما از چند روزی بدینسو شاهد حوادث خونباری در خطه ای شآمت زده فلسطین است . روز هفتم ماه اکتوبر ۲۰۲۳ م ناقوس جنگ بار دیگر به صدا آمد و جنگجویان  حماس  از نوار غزه بر مناطق همجوار تاختند ، تعدادی از نظامیان و غیرنظامیان اسراییلی را به قتل رسانیدند و برخی را به گروگان گرفتند .

دولت اسراییل در واکنش و یا به بهانه این هجوم ، اردوی منظم و نیرو ذخیره نظامی سیصد و شصت هزار نفری خود را برای سرکوب خونین فلسطینی های غزه سوق نمود و اینک شبانه روز با بمباردمان پیهم هوایی و عملیات شدید قوای تانک و پیاده نوارغزه را به خاک و خون میکشاند . هجوم کنونی که « شمشیر آهنین » نامیده میشود در واقعیت ادامه عملیات چهارگانه قبلی اسراییل در درازنای پانزده سال اخیرعلیه خلق فلسطین است که هریک باعث کشتار افراد بیگناه به ویژه زنان ، کودکان و پیرمردان گردیده و می گردد . درونمایه این عملیات چنانچه رسانه ها نشان میدهند به جز از کشتار مردم فلسطین و جنایت جنگی چیزی دیگری نیست .

 

مساله فلسطین که با تاسیس دولت اسراییل در سرزمین فلسطین در سال ۱۹۴۸ م با حمایت گسترده جهان غرب آغاز گردید تا هنوز حل نگردیده و مناقشه بیش ازهفتاد سال میان فلسطین اشغال شده و اسراییل به فرجامی نرسیده است . سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن در قطعنامه های متعدد ، ‌بخصوص در قطعنامه های شماره ۱۸۱ ،‌۲۴۲ و ۳۳۸ خود از همان روز های نخست به طور صریح بر حق تعین سرنوشت مردم آزادیخواه فلسطین ، حق داشتن یک دولت مستقل در مرزهای جغرافیایی پیش از سال ۱۹۶۷ م فلسطین با پایتختی در بیت المقدس شرقی تاکید نموده و راه حل ایجاد دو دولت را برای همزیستی صلح آمیز مردمان فلسطین و اسراییل به تصویب رسانیده است .

با دریغ که تعهد بی چون و چرای ایالات متحده امریکا به صیانت از « برتری کیفی نظامی » اسراییل ، سیاسیون و نظامیان اسراییل را از پذیرش برنامه های صلح جامعه جهانی بازداشته است و پیروزی های این کشور درجنگ های متعدد با همسایگان عربی و در سرکوبی نهضت رهایبخش فلسطین چنین اعتقادی را ببار آورده است که دولت نوتاسیس اسراییل برای حل مساله فلسطین و تامین امنیت خودی ، نیازی به حل سیاسی از راه صلح ، سازش و آشتی با دیگران و رعایت اصول و ارزش های حقوق بین المللی ندارد و باید اهداف استراتیژیک خود را از راه نظامی و با تضمین برتری نظامی درازمدت و تحمیل خواسته های برتری جویانه خود بر دیگران بر آورده سازد .

روند به اصطلاح صلح اوسلو که پس از تک قطبی شدن نظم جهانی شکل گرفت و به توافقاتی میان دولت اسراییل و سازمان آزادیبخش فلسطین  انجامید نیز متاثر از همین دگرگونی ها در سطح جهان بود . فلسطینی ها روند اوسلو را « نکبت دوم  » می خوانند ، زیرا پیآمد این توافقات نه تنها ایجاد دولت مستقل فلسطین در مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ م و پایتخت آن در بیت المقدس شرقی نبود بلکه توافقات اوسلو برای اسراییل فرصتی بود تا با استفاده ازآن خود را از تجرید سیاسی و تحریمات اقتصادی کشورهای عربی و امتناع شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی از سرمایه گذاری در این کشور نجات دهد و با تصفیه اتنیکی و غصب بیشتر اراضی فلسطینی کنترول سیاسی و نظامی خود را بر نهادهای فلسطینی تحکیم بخشد. روند اوسلو شرایط زنده گی فلسطینی های تحت ستم را بدتر ساخت. بر تعداد زندانیان فلسطینی در زندان های مخوف اسراییلی افزوده شد ،‌ وحدت نیروهای سیاسی فلسطینی به هم خورد و نوار غزه به بزرگترین زندان بی سقف جهان مبدل گردید ،‌ ساختمان شهرک های مهاجر نشین یهودی در خاک های فلسطین ادامه و توسعه یافت ، تحقیر و توهین زحمتکشان فلسطینی در گذر گاه های اسراییلی ( چک پاینت ها ) روال عادی بخود گرفت و نخستین قبله مسلمانان جهان ، مسجد الاقصی با بی حرمتی و تحریکات بیشرمانه مواجه گردید . پیگردهای امنیتی و فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی عرصه زنده گی را برای فلسطینی ها چنان تنگ ساخته است که انها امیدی برای زنده گی بهتر را در آینده نمی بینند . روند اوسلو برگشت میلیون ها آواره فلسطینی را که از خانه و کاشانه خود به جبر اخراج گردیده اند نادیده گرفته و برای حل آن گزینه ای را ارایه نکرده است. این همه واقعیت های تلخ پیش ازهمه مبین شکست طرح دو دولت مطابق به نسخه اوسلو است که بدون شک درخور بازنگری است تا در همسانی با قطعنامه های سازمان ملل متحد راه حل واقعی را ارایه کند .

دولت اسراییل پس از حملات چند روز پیش چریکی حماس در نظر دارد تا فلسطینی های نوار غزه را به طور دسته جمعی مجازات کند . نظامیان اسراییل آب ،‌ نان ، ادویه و وسایل طبی ،‌ مواد سوخت و سایر ضروریات حیاتی را برخ میلیون ها فلسطینی غزه بسته اند و سعی دارند با بیرون راندن جبری آنها از زادگاه شان بار دیگر به تصفیه اتنیکی بپردازند وبا نادیده گرفتن رنج های تحمل ناپذیر فلسطینی ها نقشه های صهیونیستی را عملی کنند .

ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا درحمایت از حکومت فساد پیشه و استعمارگر اسراییل که سیاست اپارتاید را به پراتیک روزانه خود مبدل ساخته است  لحظه ای درنگ نمیکنند و موجودیت دولت اسراییل را از منافع مقدم خویش میدانند. ایالات متحده امریکا در این روزها سعی می ورزد تا به تاسی از اهداف استراتیژیک خود قیمومیت نوارغزه را بدست چند کشورعربی بسپارد تا با پول و مصرف آنها زمینه را برای حکمرانی اداره خود گردان فلسطین و آنهم درهمسانی با تصورات اسراییل فراهم سازد . این تصمیگیری برای فلسطینی ها خود بار دیگر در مغایرت با حق تعین سرنوشت قرار دارد و اراده سیاسی مردم فلسطین را که از بلوغ سیاسی و توانایی تصمیمگیری بر خوردار است نادیده میگیرد .

حزب آبادی افغانستان که هر گونه دهشت افگنی و جنایت جنگی را تقبیح می کند باور دارد که خشونت کور، راه حلی را ببار نمی آورد . آنچه که برای حل مساله فلسطین و تحقق واقعی راه حل دو دولت مطابق به قطعنامه های اولیه سازمان ملل متحد لازم است تغیر سیاست میباشد . جهان غرب باید درسیاست های خود تجدید نظر کند و از پیشتیبانی یکجانبه اسراییل و اغماض جنایت های جنگی و مظالم دیگر این کشور بر مردم بیگناه فلسطین دست بر دارد . اسراییل باید به اسکان یهودی های مهاجر در خاک های فلسطین ، به خصوص در کرانه غربی اردن خاتمه دهد و حق تعین سرنوشت و حاکمیت واقعی سیاسی مردم فلسطین را برسمیت بشناسد . باید درنظرداشت که صلح پایدارهیچگاهی بدون عدالت بدست آمده نمیتواند .

حزب آبادی افغانستان خشونت علیه مردم مسلمان فلسطین را درهر شکلی که باشد تقبیح می کند و خواهان لغو فوری بلوکاد غزه که در مغایرت با حقوق خلق ها قرار دارد می باشد. اسراییل باید هر چه زود تر از سیاست اپارتاید علیه فلسطینی ها دست بر دارد .

حزب آبادی افغانستان از سازمان ملل متحد ، نهاد های مدنی  ، دول و همه بشریت صلحدوست تقاضا می نماید تا با آوردن فشار برحکومت اسراییل ، آتش بس فوری و قطع هر گونه عملیات جنگی را در غزه و سایر مناطق فلسطین مطالبه نمایند و نگذارند که حکومت اسراییل بنام نابودی سازی حماس  به قتل عام مردم بیگناه فلسطین در نوار غزه بپردازد . رسانیدن کمک های بشری به آسیب دید گان غزه باید از هر طریق ممکن صورت گیرد تا از فاجعه بزرگ بشری دیگر جلوگیری شود .

حزب آبادی افغانستان خواهان رهایی هر چه زود تر گروگانان غیرنظامی بوده، ارزو دارد که آنها بدون هیچ آسیبی رهایی یابند و به خانواده های خود برگردند .

حزب آبادی افغانستان به اراده مستقل مردمان فلسطین و اسراییل احترام میگذارد و آرزومند است که پیروان باورهای دینی و فرهنگ های متفاوت بر مبنای حقوق مساوی در ساختار های سیاسی مورد نظر شان در فضای صلح و دموکراسی بسر برند و سرزمین فلسطین ، این مهد پیدایش ادیان بزرگ ابراهیمی از خطر هر گونه جنگ و آشوب در امان باشد .

حزب آبادی افغانستان

 مورخ ۲۳۰ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی

برابر ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۳ـ ‍۲۶۱۰ 

 Copyright ©bamdaad 2023

 

زندگی سازمانی

كمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه كمیته حزبی كشوری هالند شام روز دوشنبه هژده ام مارچ...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور...
اشتراک اعضای سازمان حزبی کشوری هالند حزب آبادی افغانستان درمحفل یادبود از رفیق فقید نوراحمد نور روز شنبه تاریخ سوم ف...
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد   جلسه نوبتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۴...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افعانستان بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۴   طوریکه  میدانیم جشن سال نو ترسایی  یکی...
جلسه بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزار گردید   جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی ح آ ا بتاری...

اسناد و گزارشات

اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوبه کنگره حزب...
   اساسنامه حزب آبادی افغانستان مصوب کنگره حزب کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷   بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول...
مرامنامه حزب آبادی افغانستان...
   بسم الله الرحمن الرحیم مرامنامه حزب آبادی افغانستان  مصوب کنگره حزب، کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷       ...

آگهی های فوتی و پیام های تسلیت

پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی...
پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت وفات غلام فاروق قناعی   با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق غلام فار...
پیام غمشریكی کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان با درد و تألم فراوان اطلاع حاصل نمودیم كه درشهرجلال آباد كشورع...
پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان...
پیام غمشریکی و تسلیت کمیته حزبی كشوری هالند حزب آبادی افغانستان رفقا ودوستان گرامی، رهروان جنبش دادخواهی کشور، با...
پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور...
پیام همدردی شورای سراسری حزب آبادی افغانستان در امریکا به مناسبت درگذشت رفیق نوراحمد نور با درد و افسوس تمام خانواده...
پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان...
پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان   یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش د...

شعر در بامداد

استقلال...
استقلال   لکه د ناوی پر مخ چی خط او خال ښه ښکاري وطنه داسی دی نوم د استقلال ښه خکاری دخپلواکۍ اعتبار په ابادۍ کی نغښ...
لـمــر...
لـمــر ای د سولی لمره وخیژه کابل باندی وژغوره وطن زمونږ دا لوی تحول باندی ډیر کلونه کیږی چی مرگی دلته جوپی کوی سان...
پخـلاینــه...
  ځئ چې پخلا شو دا اوږده مرورتیا څه فایده دومره خپګان دومره ناخوالې او ستړیا څه فایده د جنگ سر خانه سوله ښه ده ملي...

سیاسی

پیام تبریکی حزب آبادی افغانستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر   هموطنان مسلمان و زحمتکش ،   به آرزوی قبولی طاعات...
زجـر وعـذاب روزمـره متقاعـدین در افغانستان...
زجـر وعـذاب روزمـره متقاعـدین درافغانستان   الف بهنام با رویکار آمدن امارت اسلامی در اگست ۲۰۲۱ میلادی آنعده متقاعد...
بلگراد: تهاجم ناتو به یوگوسلاویا  راه را برای بحرانهای جدید بازکرد...
بلگراد: تهاجم ناتو به یوگوسلاویا  راه را برای بحرانهای جدید بازکرد   میلوش ووچویچ، وزیر دفاع صربستان گفت، تجاوز ناتو...
‌شورای امنیت قطعنامه « آتش ‌بس فوری » در غزه را تصویب کرد...
شورای امنیت قطعنامه « آتش ‌بس فوری » در غزه را تصویب کرد   شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیش ‌نویس قطعنامه‌...
پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روزجهانی زن   حزب آبادی افغانستان « روز جهانی زن »  این میراث پربهای پی...   گرامیداشت ازهشتم مارچ « روز جهانی زن » از دیرباز توسط  سازمان‌ های صنفی و سیاسی‌ مدافع حقوق و برابری زنان بصورت علن...
اتهامات کیفری در کارلسروهه علیه اعضای دولت فدرال...
اتهامات کیفری در کارلسروهه علیه اعضای دولت فدرال به دلیل « کمک و کمک به نسل کشی در غزه»   جمال اقرث در روز جمعه،...
گفت ‌وگو با پیتر مرتنز، دبیرکل حزب کارگران بلجیم...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان :    گفت ‌وگو با پیتر مرتنز، دبیرکل حزب کارگران بلجیم   پیترمرتنز، دبیرکل حزب کارگران...
المان از گذشته درس کافی نگرفت...
المان از گذشته درس کافی نگرفت!     ویکتوریا نیکی فوروا   رسانه‌ های المان گزارش دادند که دولت این کشوردر صدد است تا...
اسراییل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند...
حکم دیوان بین ‌المللی لاهه : اسراییل برای جلوگیری از نسل کشی اقدام کند سرانجام، پس از نزدیک به یک ماه که دولت افریقای ج...
« اتحاد سارا واگنکنشت ـ خرد و عدالت  BSW » در المان تاسیس شد...
از زنده گی احزاب سیاسی جهان : « اتحاد سارا واگنکنشت ـ خرد و عدالت  BSW » در المان تاسیس شد   سوزان بونرات انتخابا...

دیدگاه

آیا محور مقاومت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال کسب اعتبار است؟...
آیا محور مقاومت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال کسب اعتباراست؟ جورجو کافیه رو برای دهه ها، عربستان سعودی...
بیانیه مشترک روسیه و عربستان...
بیانیه مشترک روسیه و عربستان   درپس سفر ولادیمیر پوتین / رییس ‌جمهور روسیه به ریاض، امروز (پنجشنبه) بیانیه مشترکی صا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا...
دوران پُرتلاطم برای چپ در اروپا   فروپاشی سریع ایتلاف چپ « اتحاد نوین زیست ‌محیطی و اجتماعی خلق ـ NUPES » در فرانسه...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود...
اهداف استراتیژیک در ورای پاک سازی سرزمین موعود صمد ازهر سوالات زیادی در ارتباط با هجوم غیرمنتظره لشکر حماس در ۷ اکتو...
رییس جمهور کوبا: امریکا شریک تاریخی «بربریت صهیونیستی» است...
  شبکه تلویزیونی تله ‌سورگزارش کرد که میگل دیاز کانل ، رییس‌ جمهوری کوبا در واکنش به حملات شدید و بمباران بی رویه اسر...
ما همبستگی کامل خود را با خلق فلسطین اعلان می ‌کنيم...
 از زنده گی احزاب سیاسی جهان :   بیست و سومین نشست بین المللی احزاب کارگری و کمونیستی ( IMCWP) از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اکتو...
امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است...
 روزنامه اسراییلی یدیعوت آحارانوت نوشت: امریکا زمام رهبری جنگ را درچارچوب منافع خود به دست گرفته است   روزنامه اسر...

فرهنگی و اجتماعی

وطـن مــی...
د وطن پیغله وایی زما خو ته یادیږی وطنه که د جنت په منارو ولاړه یمه   وطـن مــی   له اغیارو یی اخیستی تاج د سر دی...
پیام تبریکیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت حلول سال ۱۴۰۳ هجری شمسی ،نوروز باستانی و روز  دهقان    ‎تجلیل ا...
نو روز...
  بيا قاصد د نوروز راغی، بيا دوران شو د مستيو بيا گلمخی ساقي وېشي، شنه صهبا د پسرليو د گلابو عطر ووري، د غوټيو له گ...
از تمنا ها بگو...
  مژده ی آور بما از رویش گلها بگو از وفـا از مهـربانی، شادی دلها‌ بگو دل به تنگ آمد درین ویرانه ی دیرینه پا آمــدی...
نوروز، بهار...
  یَنه کېلدی نوروز عالم گلگه تۉله کۉکسینی آچیب ینه کېلدی یم ـ یشیل بهار نوروز گلی ایفارین ساچیب ینه اېسدی سۉلیم شبا...
تجلیل از « روزجهانی زن » درکشورشاهی هالند...
تجلیل از « روزجهانی زن » درکشورشاهی هالند   بروز نهم مارچ ۲۰۲۴ درشهرارنهم کشورشاهی هالند طی محفلی که ازسوی شورای سرا...
گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی هالند...
گردهمایی اعتراضیه فعالین حقوق زن درکشورشاهی هالند    بتاریخ هشتم مارچ سالجاری گردهمایی به ابتکار چتراتحاد ملی زنان ا...
محترمه آنه خانلر، مونس آپه- سینگللر، سیویملی قیزلر اسلام و علیکم...
  محترمه آنه خانلر، مونس آپه - سینگللر، سیویملی قیزلر اسلام و علیکم ،   گوزه ل یورتیمیزگه برچه میز آرزیقیب کوتگن کوکل...
پیام هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زن...
پیام هیات اجراییه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمناسبت روز بین المللی زن روز جهانى زن را گرامى  ميداريم   امروز...
پیام تبریکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی همبستگی زنان   هشتم مارچ ، روز همبستگی ج...
هرکی بر زن می ستیزد...
  هرکی برزن می ستیزد...  میرسد روزی سریر ظلم ویران میشود گلزمـین شهرمـا رشک بهــاران میشود شام کابـوس سیاهـی از وطن...
زمـا ځمکـی...
              زما وطنه زما مړاوی سوزیدلی ځمکی د جنگ لمبو کی غوټیدلی جل وهلی ځمکی غلیم دی حسن او ښایست ولی سګر...
اعتراضات کشاورزان درهـنـد: « مارش به  دهـلی »...
اعتـراضـات کشـاورزان درهـنـد: « مـارش به دهـلی » توماس بیرگر، یونگه ولت پایتخت هند از سه روز گذشته به یک دژ تبدیل ش...
جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد...
جهان را تغیر بده چون به تغیر نیاز دارد !   امروز ۱۰ فبروری برابر است با سالگرد روز تولد برتولت برشت، نمایشنامه‌ نویس ،...
به یاد رفیق نوراحمد نور، فروزان‌ ستاره‌ آسمان جنبش انقلابی افغانستان...
به یاد رفیق نوراحمد نور، فروزان‌ ستاره‌ آسمان جنبش انقلابی افغانستان   نمی ‌دانم پس از مرگ ‌ام چه خواهد شد نمی‌ خوا...
پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش...
پیام انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان  بمناسبت روز بین المللی آموزش   چهارشنبه  ۲۴ جنوری ، مطابق ۴  دلو  روز بین الم...
درسوگ نبود زنده یاد نوراحمد نور*...
درسوگ نبود زنده یاد نوراحمد نور*   مریم بریالی اولاً، می‌ خواهم تسلیت‌های عمیقم را به تک تک اعضای خانواده کاکا نور...
البوم تصاویراز مراسم وداع با پیکر زنده یاد نوراحمد نور...
    بامداد  ـ ۴/ ۲۴ـ ‍۲۰۰۱ Copyright ©bamdaad 2024    ...