پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بمناسبت وفات

محترمه بی بی حاجی نفس گل جان حبیبی

 

 

به تآسف فراوان از وفات والده بزرگوار محترمه رفیق یاسمین زیارمل از فعالان شورای اروپایی زنان و خشوی رفیق گرانقدر  ولی محمد زیار مل عضو شورای مرکزی حزب مردم افغانستان اطلاع حاصل نمودیم که مایة تآثر ما گردید.

انا لله و انااليه راجعون

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان  بدینوسیله مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود را به محترمه یاسمین زیارمل، محترم ولی زیارمل، اعضای خانواده، فامیلهای زیارمل، حبیبی، عزیزی و دوستان محترم شان تقدیم نموده و برای متوفی از خداوند بزرگ مغفرت و بهشت برین و به بازماندگان مرحومه صبر جمیل خواهان است.

 

روح متوفی شاد

 

با تقدیم احتراات فایقه

 

نفیسه اسحاق زی، مسول اسناد و ارتباط  

پیام تسلیت

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به خاطر فوت مادر رفیق یاسمین زیارمل ،خشوی رفیق گرامی  ولی محمد زیارمل عضو شورای مرکزی وهموند هیآت رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

با تآسف ودرد، خبر مرگ بانوی گرانمایه مادر رفیق یاسمین زیارمل وخشوی رفیق ولی محمد زیارمل  به آگهی رسید. شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که مرگ این بانوی گرامی را یک ضایعه می پندارد ، عمیق ترین تسلیتهای خود را به رفیقها :بانو یاسمین و ولی محمد زیارمل ، به اقارب ، دوستان وخانواده آن مرحومی ابراز می دارد. به آن بانوی به ابدیت پیوسته بهشت برین وبه بازمانده گان صبر جمیل آرزو می دارد.

بادرود

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

اظهارسپاس و امتنان

 

 

بدینوسیله ازسوی خود و به نماینده گی ازهمه اعضای خانواده مان از تمام هموطنان ، دوستان و بخصوص رفقای همرزمم که درمراسم بخاک سپاری وفاتحه مادرم شرکت ورزیده ، با ارسال پیام و یا ازطریق تیلفون با ما همـدردی وغمشریکی نمودند ، اظهار امتنان و سپاسگذاری نمـوده، برای هریک شما عزیزان و خانواده های قدرمند تان آرزوی طول عمر، جانجوری و کامگاری مینمایم.

 

بادرود های رفیقانه

امان الله عزیزی

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 به مناسبت وفات رفیق لعل جان کارگر عضو شورای ولایتی ننگرهار حزب مردم افغانستان

 

بادرد ودریغ  رفیق لعل جان کارگرهموند شورای ولایتی ننگرهار حزب مردم افغانستان  وبرادر رفیق زبیر شیرزاد عضو شورای مرکزی ومسوول شعبه تفاهم شورای اروپایی ح.م.ا ، یکی از طلایه داران آزادی ، دموکراسی ودادگستری چهره به نقاب خاک سپرد.

روانش شاد باد!


شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظور تسلیتهای گرم وصمیمانه خود را به رفیق زبیر شیرزاد وبه خانواده ، اقارب ، دوستان ورفقای آن شاد روان تقدیم داشته به آن رفیق خفته درخاک بهشت برین وبه بازمانده گان صبر ، تحمل وشکیبایی آرزو مینماید.

 

با درود

 

کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان


پیام تسلیت به مناسبت مرگ نا بهنگام کاظم خسروی یکی از چهره های درخشان اداره

امور شورای وزیران پیشین

 

بادرد ودریغ از مرگ کاظم خسروی  سابق معاون  اداره امور شورای وزیران ویکی از چهره های درخشان  وکار شناس ورزیده شورای وزیران پیشین  آگه شدیم.

رفیق کاظم خسروی طی دوران کاری به حیث معاون اداره امور شورای وزیران در زمینه سازماندهی امور مربوط به بخش صنایع وانرژی کارکرد های چشمگیری را  انجام داده است.

ما  در حالی که مرگ این رفیق عزیز خود را یک ضایعه جبیره ناپذیر می پنداریم ، به این باور هستیم که رفیق خسروی با ارمانهایش با کارکردهایش وبا عشق سرشاراش به مردم افغانستان ، در میان مردم ما جاویدانه خواهد زیست. برای آن رفیق به خاک خفته بهشت برین وبرای خانم ، برادران، فرزندان و بازمانده گان  اش شکیبایی ، صبر وتحمل آرزو می داریم . بادرودهای گرم

از سوی:

 

دکتر نجیب الله مسیر سابق معاون صدراعظم ورییس اداره امور شورای وزیران

جیلانی کارگر سابق رییس ادراه امور شورای وزیران

دستگیر صادقی سابق معاون اول اداره امور شورای وزیران

اسد الله آصفی سابق معاون اداره امور شورای وزیرا ن

محمد الله وطندوست سابق معاون اداره امور شورای وزیران

عبدالطیف نورزاد سابق معاون اداره امور شورای وزیران

نظر سرمند سابق معاون اداره امور شورای وزیران

صفیه حسابی سابق رییس شعبه امور حقوقی اداره امور شورای وزیران

عبدالشکور کشتکار سابق رییس اسناد وارتباط ورییس بخش فرهنگی اداره امور

میرعلی محمد سابق رییس دفتر صدراعظم

میر فضل احمد سابق رییس شعبه امنیتی وسیاسی اداره امور شورای وزیرا

دکتر حمیدالله مفید سابق رییس شعبه خدمات اجتماعی اداره امور شورای وزیران

انجنیر امان عثمان سابق رییس شعبه انجنیری و ساختمانی اداره امور شورای وزیران

عنایت الله سابق رییس شعبه انرژی وصنایع اداره امور شورای وزیران

 دکتر زرمینه عزیز سابق کارشناس اداره امور شورای وزیران

محبوب شاه سابق کارشناس اداره امور شورای وزیرا

ودیگر روسا وکارشناسان اداره امور شورای وزیران پیشین