پیام تسلیت

 

با اندوه و دریغ بیپایان از وفات نابهنگام بهارجان دختر جوان و با استعداد محترم داکتر صاحب (سخا ) اطلاع یافتیم،  بدین وسیله مراتب تسلیت عیمق خویش را نسبت باین ضایعه المناک به داکتر صاحب ( سخا ) فامیل و منسوبین شان تقدیم داشته برای متوفی بهشت برین و به بازمانده گانشان صبر جمیل آرزو مینماییم .

 

سیداکرام ( پیگیر ) شهلا ( پیگیر ) عبدالله ( بهار ) لیلا ( بهار ) سید نسیم ( میهنپرست ) و

غوتی ( میهنپرست )

 

پیام تسلیت شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

بمناسبت وفات نابهنگام بانو بهار سخا

 

 بانهایت تاسف و تاثر عمیق اطلاع حاصل نمودیم که بهار جان سخا فرزند محترم داکتر صاحب سرور سخا به سن 23 سالگی داعی اجل را لبیک گفته و به رحمت حق بیوسته است،

انا الله و اناالیه راجعون

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان بخاطر این ضایعه و مرگ نا بهنګام این جوان ناکام مراتب تسلیت عمیق و همدردی خویش را به محترم دکتور سرور سخا ، اعضای فامیل ، محترم هاشم زحمت، محترمه سهیلا جان زحمت و باقی دوستان و اقارب ابراز داشته به متوفی بهشت برین و به باز ماندگان صبر جمیل استدعا مینماید.

روانش شاد باد

شورای کشوری هالند حزب مردم افغانستان

پیام تسلیت

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت درگذشت دوشیزه "بهار"

 

باعالمی از اندوه از حادثه دردناک وفات دوشیزه "بهار"دختر محترم داکتر سخا آگاه شدیم .دوشیزه بهارازجمله جوانان  پیشتاز،برازنده وممتازنسل جوان بود، وازفهم ودرک عالی درمیان جامعه فرهنگی افغانی برخورداربوده ودرحوزه روشنفکری واجتماعی خدمات ماندگارانجام داده است.او پیوسته درآرزوی انجام خدمات بایسته برای مردم وجامعه خویش نفس میکشید،اما دردا که دراوج این آرزو ها، ستاره مرادش افول نموده وبسوی جهان باقی ره گشود.

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مراتب عمیق تسلیت وسوگواری خویش را برای فامیل وخانواده متوفی،محترم داکتر سرورسخا، ورفقای گرامی ،هاشم زحمت وداوود مازیار،ابرازنموده وبه آرزوی صبروشکیبایی برای دوستان ، برای مرحومه مغفوره از ایزد متعال فردوس برین استدعا مینماید.

روح اش شاد باد!

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

پیام تسلیت

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

به مناسبت وفات ،بهار (سخا)

 

با اندوه فراوان آگاه شدیم که دوشیزه جوان، بهار سخا،که بهترین سمبول ونماد درخشان،یک انسان اصیل،رسالتمند،با احساس،با استعداد و وطنپرست ،جامعه افغانی ما درلندن بود،بطور نا  بهنگام،جهان فانی را وداع گفته وبه رحمت حق پیوسته است .

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان درحالیکه فقدان او را درمیان جامعه روشنفکری ونسل جوان وبالنده کشور یک ضیاع بزرگ وجبران ناپذیر تلقی نموده، به مناسبت این حادثه جانگداز، مراتب تسلیت وغمشریکی عمیق خویش را اظهار نموده وبرای متوفی ،فردوس برین وبرای بازماندگان مرحومه مغفوره، پدرمحبوبش،داکترسرورسخاو رفقا هاشم زحمت،و داوود مازیار صبرجمیل واجرجزیل استدعا مینماید.

روحش شاد باد

محمد عارف عرفان

رییس شورای کشوری انگلستان

پیام تسلیت شورای کشوری فینلند حزب مردم افغانستان بمناسبت وفات

والده محترم رفیق یاسمین زیارمل

 

 

با اندوه  فراوان خبر درگذشت مادر قدرمند و بزرگوار رفیق یاسمین زیارمل ، خشوی رفیق  ولی محمد زیار مل عضو شورای مرکزی حزب مردم افغانستان  را بدست آوردیم .

انا لله و انااليه راجعون

شورای کشوری فینلند حزب مردم افغانستان  بدینوسیله مراتب  همدردی و غمشریکی خود را خدمت رفیق  یاسمین زیارمل، محترم ولی زیارمل، اعضای خانواده، فامیلهای زیارمل، حبیبی، عزیزی و دوستان  شان تقدیم نموده و برای آن بزرگوار مغفرت و بهشت برین و به بازماندگان مرحومی صبر و برده باری خواهان است.

 

روح آن زنده یاد شاد!

 

با احترام

لطیف زی ، رییس شورای فینلند حزب مردم افغانستان