پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 به مناسبت مرگ مادررفیق گرامی سالم فخری هموند شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

بادرد ودریغ مادر گرامی رفیق محمد سالم فخری هموند شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر بیماری روز چهار شنبه مورخ ۱۸ دسمبر سال ۲۰۱۳ برابر ۲۷ماه قوس سال ۱۳۹۲ خورشیدی از جهان رونده، رخت بر بست ، روانش شاد باد !

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالیکه با این اندوه وارده خود را همسان می داند ، گرمترین تسلیت های خود را به رفیقهای گرامی : سالم فخری ، رحیم فخری و ولی فخری و دیگر اعضای خانواده ،دوستان وخویشان شان پیشکش می دارد. 

به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین آرزو می دارد. 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی ح.م.ا

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ـ ۱۸۱۲

 

باز گشت همه به سوی اوست

انا لله و انا الیه راجعون

 

مرحوم عبداله احمدشاهی شوهر، عزیزه شهباز خواهر. عبدالجمیل احمدشاهی، عبدالخلیل احمدشاهی و زمرى احمدشاهی پسران. رونا اكبر، نسرین اسفندیار، پروین سهار، هما سهار وفرحناز شهباز دختران. ملیحه احمدشاهی عروس. الحاج غلام محى الدین اکبر، حیات اله اسفندیار ریس سنایی لمیتد، احمدرسول سهار، محمد ابراهیم سهار واحمد ولی شهباز  دامادان. غلام جیلانی اکبر، غلام سرور اکبر، غلام نبی اکبر، غلام نقشبند اکبر، معروف اکبر، ماه گل اکبر، سهیلا اکبر، لیلما اکبر و مینا اکبر برادرزاده ها. ملالى شیوا، فریده درمانی، نادیه درمانی ، سلما شهباز، زلمى شهباز وصلاح الدین شهباز، خواهر زاده ها. داكتر ضیاولدین شیوا شوهر خواهرزاده. زلمى ادأ ، فهیم ادأ ، بریالى ادأ، وحید ادأ ، ننگیالى ادأ،  شاجان عبادی ، پریسا مزدك ، ممتاز ادأ ولیزا ادأ برادرزاده های شوهر. فرید احمد مزدك شوهر برادرزاده شوهر. مصطفى احمدشاهی، ناصراحمدشاهی، منصوراحمدشاهی، سمیرا احمدشاهی، هارون اکبر، ماریا اکبر، ویدا اگبر، سحر احمد شاهی، صدف احمدشاهی، دنیا اسفند یار، قیس اسفند یار، مسیح اسفند یار، سلیمان سهار، رومان سهار، رامین سهار، طوبى سهار، نیلوفر سهار، نازنین سهار، نجیم احمدشاهی، تیمور احمدشاهی، ولیدشهباز ومسعود شهباز نواسه ها. 

نسبت وفات محترمه شریفه احمدشاهی به اطلاع دوستان میرسانند كه كه جنازه  روز دوشنبه بتاریخ ١٦ دسمبر ساعت  ٩،٣٠  صبح به أدرس ذیل:

 

Friedhof Öjendorf Hamburg

Manshardtstraße 200

22119 Hamburg

 

شهر هامبورگ جرمنی به خاك سپرده شده وفاتحه مردانه وزنانه به همان روز از ساعت ٢ الى ٤ بعد از ظهر در مسجد ابراهیم خلیل اله به أدرس ذیل منعقد میگردد.

 

Ibrahim-Khalil-Moschee

Billstedter Hauptstr. 50

22111 Hamburg

 

اشتراك شما دوستان باعث خوشنودی روح متوفى وتسلی باز ماندگانش خواهد گردید.

0176-48759814

0176-48131796

 


اعلانات فوتی ـ بامداد۱۳/۱ـ ۱۲۱۲

باز گشت همه به سوی اوست

انا لله و انا الیه راجعون

 

مرحوم عبداله احمدشاهی شوهر، عزیزه شهباز خواهر. عبدالجمیل احمدشاهی، عبدالخلیل احمدشاهی و زمرى احمدشاهی پسران. رونا اكبر، نسرین اسفندیار، پروین سهار، هما سهار وفرحناز شهباز دختران. ملیحه احمدشاهی عروس. الحاج غلام محى الدین اکبر، حیات اله اسفندیار ریس سنایی لمیتد، احمدرسول سهار، محمد ابراهیم سهار واحمد ولی شهباز  دامادان. غلام جیلانی اکبر، غلام سرور اکبر، غلام نبی اکبر، غلام نقشبند اکبر، معروف اکبر، ماه گل اکبر، سهیلا اکبر، لیلما اکبر و مینا اکبر برادرزاده ها. ملالى شیوا، فریده درمانی، نادیه درمانی ، سلما شهباز، زلمى شهباز وصلاح الدین شهباز، خواهر زاده ها. داكتر ضیاولدین شیوا شوهر خواهرزاده. زلمى ادأ ، فهیم ادأ ، بریالى ادأ، وحید ادأ ، ننگیالى ادأ،  شاجان عبادی ، پریسا مزدك ، ممتاز ادأ ولیزا ادأ برادرزاده های شوهر. فرید احمد مزدك شوهر برادرزاده شوهر. مصطفى احمدشاهی، ناصراحمدشاهی، منصوراحمدشاهی، سمیرا احمدشاهی، هارون اکبر، ماریا اکبر، ویدا اگبر، سحر احمد شاهی، صدف احمدشاهی، دنیا اسفند یار، قیس اسفند یار، مسیح اسفند یار، سلیمان سهار، رومان سهار، رامین سهار، طوبى سهار، نیلوفر سهار، نازنین سهار، نجیم احمدشاهی، تیمور احمدشاهی، ولیدشهباز ومسعود شهباز نواسه ها. 

نسبت وفات محترمه شریفه احمدشاهی به اطلاع دوستان میرسانند كه كه جنازه  روز دوشنبه بتاریخ ١٦ دسمبر ساعت  ٩،٣٠  صبح به أدرس ذیل:

 

Friedhof Öjendorf Hamburg

Manshardtstraße 200

22119 Hamburg

 

شهر هامبورگ جرمنی به خاك سپرده شده وفاتحه مردانه وزنانه به همان روز از ساعت ٢ الى ٤ بعد از ظهر در مسجد ابراهیم خلیل اله به أدرس ذیل منعقد میگردد.

 

Ibrahim-Khalil-Moschee

Billstedter Hauptstr. 50

22111 Hamburg

 

اشتراك شما دوستان باعث خوشنودی روح متوفى وتسلی باز ماندگانش خواهد گردید.

0176-48759814

پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
به مناسبت  مرگ بانو  رحیمه خاله رفیق گرامی س.ع.کشتمند رییس پیشین  شورای وزیران ج.د.ا طی دهه هشتاد 
 
بادرد و ودریغ  بانو رحیمه مادر رفقا : ضیا ومیرویس ، خاله رفقای گرامی : جناب س.ع.کشتمند رییس شورای وزیران افغانستان طی دهه هشتاد ، انجنییر طیب ، داکتر عبدالله کشتمند ،  اسد الله کشتمند ، حمیدالله کشتمند وداکتر وحیدالله کشتمند بنا بر بیماری عایده به ابدی پیوست وداعی اجل را لبیک گفت،  روان شان شاد وبهشت برین جایگاه شان !
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که مرگ این بانوی گرامی را درد ناک می داند ، به این وسیله گرمترین تسلیتهای خود را به خانواده گرامی ودوستان شان  پیشکش می دارد. به آن بانوی  خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان صبر تحمل وپایداری آرزو می دارد
 
 
کاوه کارمل 

رییس شورای اروپایی ح.م.اپیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
به مناسبت مرگ بانو مزاری سمیع خواهر رفیق گرامی محمد انور فرزام
 
 
بانو مزاری خواهر رفیق گرامی انور فرزام داعی اجل را لبیک گفت ، روانش شاد ! 
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به این منظور گرمترین تسلیتهای خود را  به رفیق گرامی انور فرزام  ودیگر دوستان واعضای خانواده تقدیم می دارد . به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان صبر پایداری واستقامت ارزو می دارد.
 
 
کاوه کارمل 
رییس شورای اروپایی ح.م.ا

پیام تسلیت

با تاسف و تاثر عمیق اطلاع یافتیم که محترمه مزاری سمیع خواهر معظمه و بزرگوار جناب محترم انور فرزام ، با لبیک داعی اجل چشم از جهان بسته و به ابدیت پیوست.

بدین جهت مراتب تسلیات عمیق و غمشریکی خویشرا نسبت این ضایعه المناک به محترم انور فرزام، محترمه ها حفیظه فرزام، عزیزه فرزام ،  رحیمه فرزام، سایر اعضای گرانقدر خانواده، اقارب و دوستان شان تقدیم داشته صبر جمیل را برای شان  میطلبیم.

با استدعای اجر جزیل و بهشت برین برای مرحومه مغفوره، دش را گرامی میداریم .

 

روانش شاد!

 

سید اکرام پیگیر، سید نسیم میهنپرست، انجنیر محمد عزیز، عبدالله بهار، دیپلوم انجنیر احمد شاه سرخابی،

فرین محسنیان، رحمت حسن و حسین محسنی