با درد ودریغ که بانو ضیاگل مادر رفیق یوسف آرینتا وخشوی رفیق گرامی امین (غمی) کرنزی عضو شورای هامبورگ حزب مردم ، نسبت بیماری داعی اجل را لبیک گفت، روحش شاد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین منظور گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق یوسف آرینتا ،آصف وعارف آرینتا ، امین(غمی) کرنزی ، عارفه کرنزی ودیگر بازمانده گان ودوستان شان تقدیم می دارد .

به آن مرحومی بهشت برین وبرای بازمانده گان صبر، برده باری وتحمل آرزو می دارد.

 

                                                                           با احترام

                             کاوه کارمل

                                            رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان مرگ شادروان دگروال غلام محمد شخصیت فرهیخته ملی  را یک ضایعه پنداشته وبه همین مناسبت تسلیتهای خود را به بانو سهیلا حسرت نظیمی، دکتر فرید حسرت نظیمی ، دکترمنیر، بشیر احمد طنین  وسایر بازمانده گان ، اقارب ودوستان آن مرحومی تقدیم می دارد.

به آن شادروان خفته در خاک  بهشت برین وبه بازمانده گان پایداری ، تحمل وصبر از مصیبت وارده، استدعا می دارد.     با احترام

 

  کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

 

پیام تسلیت وهمدردی

  شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به  مناسبت فوت محترم الحاج محمد اسحاق نبی زاده

 

 با درد والم که ، الحاج محمد اسحاق نبی زاده برادر رفیق محمد عوض نبی زاده ،بنا بر بیماری دوامدار داعی اجل را  پذیرفت وبه ابدیت  پیوست .

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به همین مناسبت عمیقترین تسلیتهای خود را به رفیق محترم محمد عوض نبی یکی ار رهروان صدیق راه آزادی ، دموکراسی وعدالت اجتماعی  ابراز می دارد.

به آن مرحومی بهشت برین وبه بازمانده گان صبر جمیل آرزو می نمایم .

بادرود

 

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام همدردی

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان 

به خاطر مرگ نا بهنگام  دکتر فدامحمد نظریار یکی از شخصیتهای ملی فرهنگی

 

با دریغ ، درد وافسوس که دکتر فدا محمد نظریار یکی از شخصیتهای فرهیخته فرهنگی سیاسی وادبی  کشور وبرادر رفیق نثار احمد بهین وپیرمحمد نظریار دوشخصیت ادبی وسیاسی شناخته شده نسبت بیماری دوامدار پیکر به دیار خاک سپرد.روانش شاد باد .

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درحالیکه از این اندوه وارده سخت متآثر ومتآلم است ، مرگ این دوست گرانقدر را یک ضایعه جبران ناپذیرمی پندارد ، به  رفقا بهین ونظریار وبه بانوی ارجمندشان ناجیه نظریار  وبه سایر دوستان وآشنایان شان ، تسلیت می گوید وبه آنها صبر و پایداری واستواری آرزو می دارد.

 بهشت برین جایگاه روان آن مرحومی باد. بادرود

 

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

 

 

 

پیام تسلیت وهمدردی

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ نا بهنگام دپلیوم انجنیر عزیز همدرد یکی از رهروان را ه دموکراسی ، دادخواهی وعدالت اجتماعی

 

 

با اندوه فراوان رفیق عزیز همدرد سابق مسوول شعبه اقتصاد کمیته حزبی شورای ولایتی بلخ نسبت بیماری دوامدار به ابدیت پیوست. روانش شاد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان، مرگ نا بهنگام این رفیق عزیز را یک ضایعه بزرگ ویک اندوه جبران نا پذیر می پندارد وبه همین منظور گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق گرامی دکتر رحمت الله همدرد سابق آمر زون شمال ، انجنیر محمد امین بزگر ، استاد بانو شفیقه شفق وبانوی گرانمایه شاه جهان همدرد فرزندان وباقی بازمانده گان آن شادروان اظهار می دارد.

به آن شادروان، بهشت برین وبه بازمانده گان صبر جمیل استدعا می نماید.

بادرود

     کاوه کارمل

            رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان