گزارش اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان


نخستین جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درسال روان ترسایی بروز نهم جنوری دایر گردید .در این نشست افزون بر هموندان هیات رییسه رفقا داکتر طلا پامیر، زبیر شیرزاد ، داکتر حمید مفید و فرید مل نیز شرکت داشتند .

پس از اعلام نصاب و تصویب اجندا در دو بند ، جلسه به ریاست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به کار آغاز نمود .نخست رفیق نصیر احمد صدیقی رییس هیات نمایندگی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان گزارش همه جانبه ایرا پیرامون کارکرد های آن کمیته و آماج های اساسی ایتلاف ارایه نمود و از فعالیت‌های هیات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف به تفصیل سخن گفت .وی با اظهار مسرت یاد آور شد که ایتلاف پس از دوره کوتاه نُه ماه به دستآورد های نایل آمده که یکی از            

Read more...

پیام همبستگی روسای شورا های کشوری

سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان

ازاعلام تدویر پلینوم

شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

اخیرآ در فرایند تبادل نظریات وبحث های درون سازمانی درباره چگونگی حل دشورای های برخاسته از تفسیر های متفاوت تصامیم نخستین پلینوم  مورخ ۲۱ ماه ثور سال هجری شمسی شورای مرکزی حزب، یک اجماع بزرگ در اطراف پیشنهاد فراخواندن اجلاس عمومی( پلینوم ) شورای مرکزی بوجود آمد که در فیصله کمیته اجراییه مورخ 14.10.1391 واعلامیه شماری از اعضای شورای مرکزی ( کمیسیون تحت ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان) تبارز یافته است. به سلسله همین انکشافات اخیرآ اعلامیه پوهاند داکترمحمد راواش نیزبا متن زیر انتشار یافت:

 

Read more...

 

پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان دایر میگرددجلسه كمیته اجراییه شورای مركزی حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داكتر محمد داود راوش رییس حزب مردم افغانستان  بتریخ 14.10.1391 در دفتر مركزی این حزب در شهر كابل دایر گردید.


طبق اجندای جلسه، نخست رفیق پوهاند داکتر داود راوش در باره كار وفعالیت كمیته اجراییه در فاصله دو اجلاس به اعضای کمیته اجراییه گزارش داده گفت: " درفاصله میان دوجلسه کمیته اجراییه اقدامات معین در راستای تکمیل ساختارهای حزبی، بهبود امور دفتر مرکزی حزب وشورا های ولایتی صورت گرفته است. مطابق برنامه شعبه تشکیلات هیات کمیته اجراییه به خاطر بررسی امور حزبی به ولایت های بلخ، ننگرهار ولغمان سفر کردند. دفتر مرکزی حزب همه روزه به شمول روزهای رخصتی به روی اعضای حزب ومردم بازاست. روابط ما با نهاد های جامعه مدنی و مردم گسترش یافته است. در فاصله میان دو اجلاس، تعدادی زیادی اعضا و كادرهای حزب، جوانان ونمایندگان نهاد های مدنی ومردم به دفتر مركزی حزب مراجعه نموده و می نمایند. بر بنیاد تصمیم کمیته اجراییه، سایت حقیقت ارگان مرکزی حزب به فعالیت نشراتی آغازنمود که یک رویداد با اهمیت درعرصه کار سیاسی وفرهنگی حزب شمرده میشود.

Read more...

اعــلامـیـه

اخیرا شماری از اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان در نتیجه بحث وتبادل نظر درباره مسایل درون حزبی، گروپی از اعضای شورای مرکزی متشکل از رفقا بهروز و دردمند وبه ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان حزب مردم افغانستان را به منظور تداوم مذاکرات و جستجوی راه حل پیرامون مشکلات بوجود آمده پس ازاولین پلینوم شورای مرکزی موظف نمودند. من ازین اقدام به گرمی استقبال کرده و آمادگی خویشرا برای ملاقات با این رفقای ارجمند وگفت وشنود رفیقانه ابرازنمودم. ما به هدف تامین وحدت و یک پارچگی حزب و جلو گیری از عمیقتر شدن بحران روی یک سلسله مسایل سیاسی وسازمانی بحث نمودیم  و سر انجام درباره تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به توافق رسیدیم.

به منظور تداوم مذاکرات و تفاهم پیرامون جزییات تدویر پلینوم کمیسیون جداگانه توظیف می گردد.

 

پوهاند داکتر محمد داود راوش

 

 

موضوع: برپایی سیمینار  فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان:

 

 

 

در پی  برپایی سمینار فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای مرکزی حزب مردم افغانستان وبه پیروی از آن، سیمینار فعالان تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی قرار است روز شنبه مورخ ۲۶ ماه جنوری سال ۲۰۱۳ ساعت ۷ شام یا نزده به وقت کشور آلمان از طریق شبکه  پال برپا گردد.

از همه رفقای مسولان بخش تبلیغ وفرهنگ شورا های کشور ، شورا های ایالتی وشهری ، صمیمانه خواهشمند است تا  در سیمینار متذکره سهم بگیرند ، چون سیمینار به شکل بسته تدویر می یابد از رفقای مسولان شورا های کشوری پیش برین تقاضا می گردد ، تا فهرست مسولان بخشهای تبلیغ وفرهنگ شورا های کشور ، شورا های ایالتی وشورا های شهری شان را با ایمل آدرس وشماره تیلفون به بخش تبلیغ وفرهنگ شورای اروپایی بفرستند، اجندای سیمینار . از طریق ایمل به اگهی رفقا رسانیده می شود.

 ادرس اتاق:

Andesha wa Farhang

Europa

Germany

E-Mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.