گزارش اجلاس هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان


نخستین جلسه هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان درسال روان ترسایی بروز نهم جنوری دایر گردید .در این نشست افزون بر هموندان هیات رییسه رفقا داکتر طلا پامیر، زبیر شیرزاد ، داکتر حمید مفید و فرید مل نیز شرکت داشتند .

پس از اعلام نصاب و تصویب اجندا در دو بند ، جلسه به ریاست رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان به کار آغاز نمود .نخست رفیق نصیر احمد صدیقی رییس هیات نمایندگی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان گزارش همه جانبه ایرا پیرامون کارکرد های آن کمیته و آماج های اساسی ایتلاف ارایه نمود و از فعالیت‌های هیات شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در کمیته خارج کشور ایتلاف به تفصیل سخن گفت .وی با اظهار مسرت یاد آور شد که ایتلاف پس از دوره کوتاه نُه ماه به دستآورد های نایل آمده که یکی از            

 آن‌ها افزایش کمیت ایتلاف از پنج به هفت سازمان سیاسی است . همچنان در راستای تحقق پلاتفورم مشترک ایتلاف به ویژه تکمیل ساختار ها و سمتدهی کار ایتلاف گام های استواری برداشته شده است .در اولویت های کاری ایتلاف ایجاد یک حزب بزرگ سیاسی قرار دارد که به منظور پیریزی اساسات اندیشوی و سازمانی آن بایست فرایند گفتمان راه اندازی گردد و رویکرد ها به نظرخواهی سپرده شوند. همچنان بایست سیمینار ها ، ورکشاپ ها و گردهمایی های برگزار گردند و پرسش های بنیادی را اعضای حزب و سازمان های شامل ایتلاف پاسخ گویند .البته کمیسون موظف به ارزیابی و جمعبندی نظریات خواهد پرداخت و میکانیزم کار را تنظیم بهتر خواهد نمود .

 

بعد از ارایه گزارش، اعضای هیات رییسه از کار ایتلاف و سهمگیری فعال هیات نمایندگی شورای اروپایی اظهار رضایتمندی نمودند و خواهان پیروزی های بیشتر گردیدند .رفقا صفت الله عملیار ، ولی محمد زیارمل ، عمر محسن زاده ، فرید مل و حمید مفید نظریات خود را بیان و پرسش های را طرح نمودند. رفقا زبیر شیرزاد ، طلا پامیر و نصیر احمد صدیقی با شرح بیشتر مسایل جزییات را باز گفتند. در پایان بحث پیرامون بند اول اجندای هیات رییسه رفیق کاوه کارمل دیدگاه‌های هیات رییسه را که مورد تایید همگانی بود چنین جمع بست :

 

ـ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان فعالیت‌های ایتلاف را بدیده قدرنگریسته و آرزومندی خود را در راه تقویت همه جانبه این نهاد مترقی و مردمی ابراز میدارد .

 

ـ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان همه مساعی خود را به خاطر تحقق پلاتفورم ایتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقیخواه افغانستان به خرچ خواهد داد تا هدف بزرگ بسیج همه نیرو های دموکرات و وطنپرست در یک تشکل واحد بر آورده گردد .

 

ـ هیات رییسه شورای اروپایی فعالیت هیات نمایندگی شورا را در کمیته خارج ایتلاف مثبت دانسته و تشریک مساعی همه نمایندگان احزاب و سازمان های شامل ایتلاف را می ستاید .

 

ـ هیات رییسه شورای اروپایی باور دارد که تاسیس یک سازمان بزرگتر از وجود اعضای این ایتلاف امرحیاتی و با اهمیتی است که با عزم راسخ ، صداقت رفیقانه و کار هماهنگ میتواند بر آورده گردد . تنها قابل یادآوری است که این روند نیازمند زمان و مستلزم کار گسترده و بسیج همگانی است و نمیتوان با شتاب و بدون فراهم آوری زمینه‌های لازم به چنین هدف ضروری نایل آمد .

 

ـ هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بزودی یکی از رفقای همکار خود را به کمیته خارج کشور ایتلاف معرفی خواهد نمود تا به صفت منشی در پیشبرد امور سهم گیرد .

 

ـ شورای اروپایی حزب مردم افغانستان آرزو دارد تا به مثابه " حلقه وصل " و" وجدان مشترک " باز هم در فعالیت‌های شفاف، سازنده و مسولانه کمیته حارج کشور ایتلاف سهم گیرد و با هر چالشی که باعث کم رنگی سازمان ما گردد مقابله کند .

 

در بخش دوم نشست هیات رییسه شورای اروپایی دیدگاه ها ، پیشنهاد ها و انتقادها مطرح گردیدند .در پایان اجلاس، همه اشتراک کننده گان پیشتیبانی شان را از تصمیم کمیته اجراییه حزب مردم افغانستان واعلامیه پوهاند داکتر داود راوش رییس حزب مردم افغانستان در رابطه با تدویر پلنوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ابراز نمودند.