پیام همبستگی روسای شورا های کشوری

سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان

ازاعلام تدویر پلینوم

شورای مرکزی حزب مردم افغانستان

اخیرآ در فرایند تبادل نظریات وبحث های درون سازمانی درباره چگونگی حل دشورای های برخاسته از تفسیر های متفاوت تصامیم نخستین پلینوم  مورخ ۲۱ ماه ثور سال هجری شمسی شورای مرکزی حزب، یک اجماع بزرگ در اطراف پیشنهاد فراخواندن اجلاس عمومی( پلینوم ) شورای مرکزی بوجود آمد که در فیصله کمیته اجراییه مورخ 14.10.1391 واعلامیه شماری از اعضای شورای مرکزی ( کمیسیون تحت ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان) تبارز یافته است. به سلسله همین انکشافات اخیرآ اعلامیه پوهاند داکترمحمد راواش نیزبا متن زیر انتشار یافت:

 

 

 

اعلامیه

"اخیرا شماری از اعضای شورای مرکزی حزب مردم افغانستان در نتیجه بحث وتبادل نظر درباره مسایل درون حزبی، گروپی از اعضای شورای مرکزی متشکل از رفقا بهروز و دردمند و به ریاست رفیق استاد حلیم منشی شورای ولایتی جوزجان حزب مردم افغانستان را به منظور تداوم مذاکرات و جستجوی راه حل پیرامون مشکلات بوجود آمده پس ازاولین پلینوم شورای مرکزی موظف نمودند. من ازین اقدام به گرمی استقبال کرده و آمادگی خویشرا برای ملاقات با این رفقای ارجمند وگفت وشنود رفیقانه ابرازنمودم.  ما به هدف تامین وحدت و یک پارچگی حزب و جلو گیری از عمیقتر شدن بحران روی یک سلسله مسایل سیاسی وسازمانی بحث نمودیم وسر انجام درباره تدویر پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به توافق رسیدیم. به منظور تداوم مذاکرات و تفاهم  پیرامون جزئیات تدویر پلینوم کمیسیون جداگانه توظیف می گردد."

پوهاند داکتر محمد داود راوش

 

اجلاس روسای شورا های کشوری که بتاریخ 11جنوری 2013 برگزار گردید، با ابراز رضایتمندی وحمایت همه جانبه از این انکشاف، ازتمام اعضای شورای مرکزی صمیمانه تقاضا می نماید که بدون هیچگونه پیش شرط  وبهانه جویی ها وبا حفظ حقوق برابر درکار پلینوم شورای مرکزی فعالانه اشتراک نمایند.

روسای شورا های کشوری سازمان اروپایی حزب مردم افغانستان که دشواری های پدید آمده از نخستین پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان را با دقت پیگیری نمودند، باور دارند که پلینوم شورای مرکزی یگانه مرجع قانونی وباصلاحیت است که میتواند با بررسی مسایل  واتخاذ تصامیم سیاسی به اختلافات درون سازمان و مشاجرات در پیرامون مشروعیت تشکیلاتی نقطه پایان بگذارد.

 روسای شورا های کشوری سازمان اروپایی ح.م.ا در حالیکه تصمیم کمیته اجراییه  را یک گام مثبت ویک  اقدام اصولی می داند ، آرزومند است که با تدویر  پلینوم شورای مرکزی ح.م.ا تمام اختلافات وسوء ظن ها بر طرف شده وحزب مردم افغانستان بتواند با وحدت صمیمانه و رفیقانه راه تکاملی وپیشرفت خود را در راه خدمت به مردم وتشکل  آنها در صف این حزب دادخواه وعدالت پسند بپیماید.

 

 

روسای شورای های کشوری شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

1 ـ رفیق نسرین مفید رییس شورای کشوری آلمان          

2 ـ رفیق بصیر دهـزاد رییس شورای کشوری هلند            

3 ـ رفیق فاضل دلـزاده رییس شورای کشوری اتریش         

4 ـ رفیق ولی رییس شورای کشوری دنمارک                 

5 ـ رفیق رحمت حسن رییس شورای کشوری سویدن               

6 ـ رفیق عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان           

7 ـ  رفیق افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی   

8 ـ رفیق سلیم رییس شورای کشوری سویس

9 ـ رفیق گل احمد رییس شورای کشوری بلژیک

10 ـ رفیق هدایت رییس شورای کشوری بلغاریا   

11 ـ رفیق آرین رییس شورای کشوری ایرلند

12 ـ رفیق ابوبکر رییس شورای کشوری یونان                                  

13 ـ رفیق رحیم لطیف زی رییس شورای کشوری فینلند

 

کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان