پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان دایر میگرددجلسه كمیته اجراییه شورای مركزی حزب مردم افغانستان تحت ریاست رفیق پوهاند داكتر محمد داود راوش رییس حزب مردم افغانستان  بتریخ 14.10.1391 در دفتر مركزی این حزب در شهر كابل دایر گردید.


طبق اجندای جلسه، نخست رفیق پوهاند داکتر داود راوش در باره كار وفعالیت كمیته اجراییه در فاصله دو اجلاس به اعضای کمیته اجراییه گزارش داده گفت: " درفاصله میان دوجلسه کمیته اجراییه اقدامات معین در راستای تکمیل ساختارهای حزبی، بهبود امور دفتر مرکزی حزب وشورا های ولایتی صورت گرفته است. مطابق برنامه شعبه تشکیلات هیات کمیته اجراییه به خاطر بررسی امور حزبی به ولایت های بلخ، ننگرهار ولغمان سفر کردند. دفتر مرکزی حزب همه روزه به شمول روزهای رخصتی به روی اعضای حزب ومردم بازاست. روابط ما با نهاد های جامعه مدنی و مردم گسترش یافته است. در فاصله میان دو اجلاس، تعدادی زیادی اعضا و كادرهای حزب، جوانان ونمایندگان نهاد های مدنی ومردم به دفتر مركزی حزب مراجعه نموده و می نمایند. بر بنیاد تصمیم کمیته اجراییه، سایت حقیقت ارگان مرکزی حزب به فعالیت نشراتی آغازنمود که یک رویداد با اهمیت درعرصه کار سیاسی وفرهنگی حزب شمرده میشود.


به خاطر تامین وتحکیم وحدت سازمانی که یکی از اولویت های وظایف کمیته اجراییه شمرده می شود، کار های معینی انجام یافته است. درنتیجه تماسها، مشوره ها وتبادل نظربا تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی، کادرهای با اعتبارحزب و روسای شوراهای ولایتی در باره مسایل درون سازمانی، فضای اعتماد رفیقانه بهبود یافته، تفاهمات وهماهنگی ضروری برای دعوت پلینوم شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به دست آمده است. بر این بنا، پیشنهاد برگزاری پلینوم شورای مرکزی دردستورکار اجلاس امروز کمیته اجراییه  قرار دارد."


رفیق راوش همچنان از نتایج سفر کاری شان به ولایات ننگرهار ولغمان واشتراک در نشست های ایتلاف احزاب و سازمان های دموكرات وترقی خواه كشوربه اشتراک کنندگان اجلاس به تفصیل گزارش داد.


دربخشی دیگر اجلاس، رفیق خلیل بایانی عضو شورای مرکزی در باره نتایج سفرکاری شان به ولایت بلخ توضیحات مبسوطی ارایه کرد.


خبر می افزاید که کمیته اجراییه با ابراز رضایتمندی ازوظایف انجام یافته وقدردانی ازکار هدفمند وموثر رفقا داکتر راوش وخلیل بایانی در جریان سفرکاری شان به ولایات، پیرامون پیشنهاد دعوت اجلاس عمومی ( پلینوم ) شورای مرکزی حزب مردم افغانستان به بحث وتبادل نظر پرداختند و در نتیجه به اتفاق نظر فیصله شد که طبق اساسنامه حزب پلینوم شورای مركزی فراخوانده شود. به شعبات مركزی حزب وظیفه سپرده شد تا کار تدارک پلینوم شورای مرکزی را آغاز نمایند وبرای تدویر به موقع وباشکوه آن تدابیر مشخصی را اتخاذ وعملی سازند.


کمیته اجراییه در قسمت پایانی اجلاس خویش، پیشنهادات و انتقادات اعضای کمیته اجراییه واعضای حزب را بررسی نموده، بخاطر همکاری بیشتر با شورای هاي ولایات هرات، ننگرهارو لغمان تصامیم لازم اتخاذ گردید.