جلسه سازمان ایالت هامبورگ حزب آبادی افغانستان تدویریافتبا ارایه نصاب و توافق روی اجندای پیشنهادی ذیل :

۱- ارایه گزارش اساسی کمیته حزبی و چگونگی کار و فعالیت رفقا درفاصله مدت زمان تدویر دوجلسه ،

گزارش دهنده : رفیق مستمندی ، منشی کمیته حزبی هامبورگ حزب آبادی افغانستان.

۲ ـ بحث پیرامون گزارش اساسی،

۳ ـ قراات اسناد ارسالی مقامات مافوق حزبی ،

قراات کننده: رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات .
۴ ـ پیشنهادات وانتقادات.
 ۵ ـ تصفیه امورمالی ، جلسه نوبتی به کارش آغازکرد.
طبق اجندای مطروحه نخست رفیق محترم مستمندی منشی کمیته حزبی گزارش کارجلسه را با نقد وخرد پیرامون کار و فعالیت سازمانی ، دستآوردها ،ضعف ها و نواقص کار سازمانی ؛ وضعیت سیاسی ونظامی کشورمان ، برخورد خصمانه کشورهای همسایه نسبت به مهاجرین افغانستان ، حوادث و رویداد های کشورهای منطقه را مورد تحلیل وبرسی همه جانبه قرارداده  ، باتعهدات کارجلسه وچگونگی کارو فعالیت وظایف سازمانی را مشخص ساخت.
متعاقبا رفقای محترم:
ـ  داود کرنزی
ـ محمد عظیم لمر
ـ  سید صلاح الدین امین و رفیق نجیب بالنوبه پیرامون گزارش ارایه شده ابراز نظر نمودند.
در ادامه رفقای محترم هریک انور متین ، داود کرنزی و عظیم لمردرموردچگونگی فعالیت های سازمانی ، پیشنهادها وانتقادهای شان را درفضای همبستگی رفیقانه ومسوولانه ارایه نمودند.
دراخیرکارجلسه را رفیق متین نتیجه گیری نموده ، بادرنظرداشت نتیجه گیری وتعهدات کارجلسه ، پیشنهادها وانتقادها سازنده استقامت های آینده کار و فعالیت های حزبی مشخص دسته بندی ومعین گردید.
جلسه با شعاراتحاد وهمبستگی رفیقانه به کارش پایان داد .

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۵۱۱ 

 Copyright ©bamdaad 2023