سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم كشورهالند تشكیل جلسه دادجلسه عمومی سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند بتاریخ ١٩ ماه نوامبر ٢٠٢٣ به شكل حضوری با شركت رفیق ارجمند محمد داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح.آ.ا از طریق فضای مجازی دایرگردید.
جلسه بعد از ابلاغ تكمیل نصاب توسط رفیق دهاتی آغاز بكار نموده، در نخست از حاضرین تقاضا بعمل آمد تا بخاظر ادای احترام به جان باخته گان حادثه المناک زلزله ولایت هرات وسایر رفقا و دوستان كه طی سال روان به جاویدانگی پیوسته اند به پا خاسته لحظه سكوت اختیار نمایند .
متعقباْ رفیق دهاتی اجندا ذیل را پیشنهاد و مورد رای پرسی قرارداد :

۱ ـ گزارش كار و فعالیت سازمان حزبی كمیته كشورهالند طی سال روان،
٢ ـ  بحث پیرامون گزارش اساسی ،

٣ ـ تخاذ تصمیم روی مسایل تشكیلاتی ،
٤ - توزیع ( یا تفویض ) تقدیر نامه و سپاسنامه
٥ - پیشنهادات ، سوالات و نظریات در مورد وضع كنونی افغانستان ، منطقه و جهان و موقف و دیدگاه حزب آبادی افغانستان در این شرایط .
اجندا فوق الذكربه اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت سپس مطابق بند اول اجندا گزارش كار و فعالیت سازمان حزبی كشوری توسط رفیق مصدق مسوول كمیته حزبی قراات گردید.
متعقباْ  رفقا زیارمل، پیكارگر، زحمت ، زهتاب ، صدیقی و طلوع پیرامون گزارش ارایه شده صحبت نمودند.
در بند دو م اجندا رفیق مصدق جهت تكمیل تعداد اعضای كمیته حزبی كشوری پیشنهاد نمود تا رفقا هریک دهاتی و ریتا رحیمی كه از مدتی در انجام این كمیته همكاری دارند رسماْ به عضویت كمیته حزبی پذیرفته شوند.
پیشنهاد رفیق مصدق به رای گیری گذاشته شد و به اتفاق ارأ مورد تایید قرارگرفت .
مطابق بند سوم اجندا تقدیر نامه كه از جانب بیروی اجراییه شورای اروپایی به مناسبت انجام كار و فعالیت مثبت رفیق زهتاب منحیث مسوول در كمیته حزبی كشورهالند طی بیشتر ار چهارسال گذشته تصویب شده بود توسط رفیق ارجمند زیارمل معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان وسپاسنامه كه به همین منظور از جانب اعضای سازمان حزبی كشورهالند تهیه و ترتیب شده بود توسط رفیق مصدق مسوول كمیته حزبی كشوری هالند به رفیق گرامی سرور زهتاب تفویض گردید.
متقابلاْ رفیق زهتاب عزیز از لطف و حسن نظر رفقای گرانقدر رهبری شورای اروپایی در راس رفیق گرامی محمد داود رزمیار و اعضای سازمان حزبی كشور هالند اظهار سپاس و امتنان نمود.
مطابق بند پنجم اجندا رفقا طلوع ، زحمت ، ریتا ، مسجون و احسان عمری پیرامون وضع كنونی كشور و موقف حزب آبادی افغانستان سوالاتی را طرح نمودند كه از طرف رفیق رزمیار رییس شورای اروپایی و رفیق زیارمل معاون شورای اروپایی جوابات اقناعی ارایه گردید.
در اخیر جلسه رفیق گرامی داود رزمیا ر باصحبت رهنمودی و سمتدهنده خویش به نكات مثبت وكمبودها دركارسازمان كشوری هالند اشاره كرده د، تاکید جدی به پی گیری در فعالیت های حزبی سیاسی، تطیق مصوبات ، مسوولیت پذیری در ارای وظایف سازمانی و تحكیم هرچه بیشتر وحدت نمود .
جلسه ساعت ٣۳:۳۰ بعد از ظهر آغاز شده بود به ساعت ۹:۳۰ شام با شعار:
به پیش در راه پیگیری كار حزبی ـ سیاسی، مسوولیت پذیری بخاطر وحدت و همبستگی همه نیروهای مترقی و همسو!

پایان یافت .

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۱۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2023