اگاهی درمورد تدویرجلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


جلسه بیروی اجراییه کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۱۶نوامبر ۲۰۲۳ با اشتراک رفقای موجود بیروی اجراییه بعد از اعلان رسمیت جلسه توسط رفیق حکیم شناس مسوول تشکیلات آغاز ، و بعداْ کارجلسه توسط رفیق عبدالاحد شفیعی با اجندا مشخص چگونگی کار در تحقق مصوبات شورای اروپایی حزب آبادی و بررسی وظایف محوله و انجام شده با درنظرداشت دستآوردها و نقایص موجود درشرایط فعلی کاری و بحث روی راه های برون رفت از معضلات و پرابلم ها و تقسیم وظایف شعبات بطور مشخص درسال جاری تدویر وبه پیش برده شد۔
جلسه بعد از بحث همه جانبه با در نظرداشت پیشنهادات وانتقادات رفقا و تصامیم لازمه در مورد حل مشکلات به امید پیروزی و تحرک هرچه بیشتر رفقا در زمینه کار وطنپرستانه و با مسوولیت  خاتمه یافت.
بااحترام،

عبدالاحد شفیعی 
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۰۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2023