بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تشکیل جلسه داد

 

جلسه نوبتی بیروی اجراییه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۳۰ اکتوبر۲۰۲۳ میلادی در فضای مجازی زووم دایر گردید.

در آغاز رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی با ارایه گزارش تشکیلاتی  نصاب جلسه را تکمیل و رسمیت آ نرا اعلان نمود.

در جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و به اتفاق آرا تایید گردید:

۱ـ  گزارش مسوول کمیته حزبی هالند پیرامون چگونگی تطبیق فیصله های کنفرانس اروپایی ۷ می  ۲۰۲۱و اجلاس شورای اروپایی ماه فبروری ۲۰۲۲ میلادی ،

۲ـ  تبادل نظر پیرامون طرح بهبود برخی استقامت های کاری از جانب سکرتریت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، 

۳ـ  پیشنهادات ، انتقادات و نظريات. 

دربخش ماده اول اجندا رفیق حفیظ مصدق گزارش کمیته حزبی هالند پیرامون موضوعات مطروحه را رابا ذکرنکات مثبت و منفی آن ارایه نمود. متعاقبا! رفقا ولی زیارمل ،صفت الله عملیار و حنیف ضرابی روی مواد گزارش بحث نموده نظریات لازم را ارایه نمودند.

در بخش ماده دوم آجندا رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی نگاه ها و دریافت های سکرتریت شورای اروپایی را پیرامون بسررساندن پروسه تصویب طرزالعمل جدید کارحزبی و سیاسی شورای اروپایی , چگونگی ارسال گزارشات و چگونگی روند کار نشراتی برگه محور ارگان نشراتی شورای اروپایی مطرح نمود و در پیوند با  آن رفقا ولی زیارمل ،عمرمحسن زاده ،حنیف ضرابی وحفیظ مصدق نظریات خویشرا ابراز نمودند. در پایان تصامیم لازم دراین بخش اتخاذ گردید. 

در بخش ماده سوم آجندا برخی پیشنهادات مطرح و به آ ن ها رسیده گی صورت گرفت. 

در پایان رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی ح آ ا صحبت نموده افزودند که کارهای درخور توجه در کمیته حزبی هالند صورت گرفته و تحرک لازم در پیشبرد امور بمشاهده میرسد . جای دارد تجارب مثبت گزارش سازمان حزبی هالند تعمیم بخشیده شود. از طرف دیگر محتوای گزارش و هم نتایج بحث ها نشان داد که نواقص و کمبودات وجود دارد که رفع آن نیاز به کار انفرادی و دسته جمعی جدی ضرورت دارد. 

رفیق رزمیار در ادامه افزودند که نیاز بیک طرزالعمل کاری جدید که جوابگوی مقتضیات امروز است بمشاهده میرسد به همین جهت کاررسیده گی به این سند را رفیق عملیارسکرتر مسوول شورای اروپایی بعهده گرفته به کمیسیون مربوط ارایه دهند تا سلسله تصویب آن درجلسه شورای اروپایی پیش رومهیا گردد. در بخش ارسال گزارشات ، مسوولان شعبات و کمیته های حزبی کشوری مسوولیت دارند تا گزارشات کتبی مربوط  جلسات را به موقع ارسال نمایند و در زمینه پاسخگو میباشند . در رابطه با پروسه نشرات در رسانه های حزبی اروپایی معیار های لازم نشراتی با دقت تمام درنظرگرفته شود. 

برای اجرایی شدن نتایج کار جلسه امروز سکرتریت مصوبات لازم را که مواد آن مورد تایید قرار گرفت ترتیب و به شعبات و کمیته های حزبی ارسال نماید.

در اخیر رفیق داود رزمیار رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان ختم کار جلسه را اعلان نمووده به رفقا موفقیت آرزو نمودند.

 

با درودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای اروپایی ح آ ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۳ـ ۰۲۱۱ 

Copyright ©bamdaad 2023